Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdeskatt för kommuner och landsting ändras så att även samordningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ges rätt till ersättning för viss mervärdesskatt enligt 2 § förstnämnda lag. Detta innebär att samordningsförbunden kommer att ha rätt till ersättning under samma förutsättningar som kommuner, landsting och kommunalförbund.

Som en följd av att samordningsförbunden ges rätt till ersättning för ingående skatt föreslås att det införs en möjlighet att bli frivilligt skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200) vid uthyrning av lokaler till samordningsförbund på motsvarande sätt som vid uthyrning till staten, kommuner och kommunalförbund.

Slutligen föreslås i propositionen att rätten till ersättning för s.k. dold mervärdesskatt för den försöksverksamhet som bedrevs av beställarförbund, och som numera har upphört, tas bort.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012, men tillämpas på ersättning som avser tid fr.o.m. den 1 januari 2010.