Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen (2008:567). Förslagen innebär att skyddet mot diskriminering på grund av ålder utvidgas till att omfatta fler samhällsområden. Diskriminering på grund av ålder föreslås vara förbjuden inom samhällsområdena varor, tjänster, bostäder, allmän sammankomst, offentlig tillställning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, statligt studiestöd och offentlig anställning.

Vissa undantag från förbudet föreslås. På samtliga områden föreslås att förbudet inte ska hindra tillämpning av bestämmelser i lag som före-skriver viss ålder. På samtliga områden förutom offentlig anställning ska dessutom ett generellt undantag gälla för sådan särbehandling som har ett berättigat syfte om särbehandlingen är lämplig och nödvändig för att nå syftet. För tillträde till ett serveringsställe för yrkesmässigt bedriven servering av alkoholdrycker för vilket näringsidkaren har serverings-tillstånd tillåts tillämpning av nedre åldersgränser. Tillhandahållande av försäkringstjänster undantas från förbudet mot diskriminering på grund av ålder. Propositionen innehåller också förslag till vissa förtydligande redaktionella ändringar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.