Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll undertecknat den 3 november 2011 om ändring i avtalet den 1 juli 1991 mellan Sverige och Barbados för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados. Ändringen innebär att avtalet, undertecknat den 1 juli 1991, i den lydelse det fått genom protokollet undertecknat den 3 november 2011, ska gälla som lag i Sverige.

Protokollet undertecknat den 3 november 2011 om ändring i skatteavtalet innebär ändringar i artikel 24 (Begränsningar av förmåner) och artikel 27 (Utbyte av upplysningar). Bestämmelsen om begränsningar av förmåner moderniseras till att motsvara den nuvarande svenska modellen samt uppdateras vad avser uppräknad lagstiftning med skatteincitament i Barbados. Bestämmelsen om informationsutbyte uppdateras till nu gällande OECD-standard, vilket bl.a. innebär att Skatteverket får möjlighet att begära upplysningar som innehas av banker m.fl. i Barbados. Detta utgör ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.