Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) avseende kassaregister. Ändringarna föreslås för att förtydliga undantaget från kravet på certifierat kassaregister när försäljning av varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort bara sker i obetydlig omfattning. Vid bedömningen av om det är fråga om försäljning i obetydlig omfattning ska det särskilt beaktas om försäljningen normalt uppgår till eller kan antas komma att uppgå till sammanlagt högst fyra prisbasbelopp under ett beskattningsår. Någon uppräkning av en säsongsbaserad försäljning till årsvis försäljning ska därmed inte göras.

Lagen föreslås träda i kraft den 2 januari 2014. Bestämmelsen i 39 kap. 5 § andra stycket SFL föreslås tillämpas för tid från och med den 1 januari 2012. Vidare föreslås en ändring i övergångsbestämmelserna till skatteförfarandelagen som innebär att förtydligandet avseende obetydlig omfattning även ska gälla för kontroller enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m. som påbörjats före utgången av 2011.