Prop. 2016/17:99 Vårändringsbudget för 2017

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens inkomster och utgifter för budgetåret 2017.