Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås att skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet och det därmed sammanhängande förfarandet med godkännande av gåvomottagare återinförs.

Förslaget föranleder en ny lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva samt ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) och skatteförfarandelagen (2011:1244).

Vidare föreslås ett slopande av regleringen av när en särskild skattedeklaration för skatt enligt den numera upphävda lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m. ska lämnas.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.