Prop. 2019/20:37 Kompletterande bestämmelser till EUs förordning om värdepapperisering

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition finns förslag till de ytterligare lagstiftningsåtgärder som bör vidtas med anledning av EUs förordning om värdepapperisering ((EU) 2017/2402). Det föreslås att den nuvarande lagen (2018:1981) med kompletterande bestämmelser till EUs förordning om värdepapperisering ska upphävas och ersättas av en ny lag med samma rubrik, till vilken bestämmelserna i den nuvarande lagen överförs. I propositionen föreslås bestämmelser om Finansinspektionens utrednings- och tillsynsbefogenheter, om ingripanden och sanktioner vid överträdelser av förordningen samt om avgifter för att bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt förordningen. Till följd av förordningen om värdepapperisering föreslås även vissa ändringar i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder), lagen (2004:46) om värdepappersfonder och lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

I propositionen föreslås även en ändring som rör första tillämpning av en bestämmelse i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som ännu inte har trätt i kraft, enligt vilken svenska emittenter vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige ska upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Ändringen innebär att kravet ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare.

Den nya lagen och lagändringarna till följd av EUs förordning om värdepapperisering föreslås träda i kraft den 1 februari 2020 och ändringen i fråga om lagen om värdepappersmarknaden den 1 januari 2020.