Föreskrifternas tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter gäller för sådana institut som omfattas av insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Föreskrifterna gäller vissa uppgifter om insättare och deras insättningar som dessa institut ska lämna till Riksgäldskontoret.

Definitioner

2 §De definitioner som anges i 2 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska ha samma betydelse i dessa föreskrifter. Därutöver avses i dessa föreskrifter med

 1. arbetsdag: dag som inte är allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton,

 2. dag 1: dagen för ersättningsrättens inträde enligt 8 § lagen om insättningsgaranti,

 3. dag 4: den arbetsdag som infaller tre arbetsdagar efter dag 1,

 4. filialfil: den elektroniska fil med information om insättare och deras insättningar hos filialer som anges i 6 och 7 §§,

 5. informationsfilerna: de elektroniska filer med information om insättare och deras insättningar som anges i 6 och 7 §§,

 6. nätobjekt: ett antal IP-adresser i en serie, dock maximalt 256 stycken (24 bitars nätmask),

 7. transaktionsfil 1: den transaktionsfil som ska sändas vid den tidpunkt som anges i 8 § första stycket 1, och

 8. transaktionsfil 2: den transaktionsfil som ska sändas vid den tidpunkt som anges i 8 § första stycket 2, och

 9. utbetalningskontofil: den elektroniska fil med information om föranmälda konton som anges i 6 och 7 §§.

RGKFS (2022:3)

Informationsskyldigheten

3 §Ett institut som tar emot insättningar ska vid varje tidpunkt ha förmåga att sända informationsfilerna elektroniskt till Riksgäldskontoret i enlighet med dessa föreskrifter. Endast de institut som bedriver verksamhet genom filial behöver ha förmåga att sända en filialfil.

Informationsfilerna ska sändas till Riksgäldskontoret vid de tidpunkter som anges i 8 och 9 §§.

RGKFS (2016:3)

4 §Informationsfilerna ska sändas till Riksgäldskontoret i arkiverad och komprimerad form enligt vad som närmare anges i dessa föreskrifter. Informationsfilerna ska vidare vara krypterade och försedda med elektronisk signatur på det sätt som anges i dessa föreskrifter.

5 §Om ett institut har försatts i konkurs, gäller uppgiftsskyldigheten i dessa föreskrifter även för institutets konkursförvaltare.

Beskrivning av informationsfilerna

6 §Informationsfilerna utgörs av

 1. en kundfil,

 2. en kontofil,

 3. en kontofördelningsfil,

 4. två transaktionsfiler (transaktionsfil 1 och transaktionsfil 2),

 5. en filialfil, för de institut som bedriver verksamhet genom filial, samt

 6. en utbetalningskontofil.

Informationsfilerna ska ha det format och den tekniska utformning som anges i bilagan till dessa föreskrifter.

RGKFS (2022:3)

7 §Informationsfilerna ska ha följande innehåll:

 1. Kundfilen ska innehålla en förteckning över institutets samtliga insättare som omfattas av insättningsgarantin.

 2. Kontofilen ska innehålla en förteckning över samtliga konton som institutet tillhandahåller och som omfattas av insättningsgarantin.

 3. Kontofördelningsfilen ska innehålla information om ägarförhållandet för samtliga konton som finns med i kontofilen.

 4. Transaktionsfilerna ska innehålla information om alla transaktioner som berör de konton som finns i kontofilen.

 5. Filialfilen ska innehålla information om de insättare och om de konton som omfattas av insättningsgarantin som finns hos en filial.

 6. Utbetalningskontofilen ska innehålla en förteckning över samtliga insättare och de utbetalningskonton som institutet använder för återbetalning av insättarens medel.

Om flera insättares insättningar finns registrerade på ett och samma konto hos ett institut och institutet har uppdragit åt någon annan att hantera registreringen av insättarna, ska uppgift om insättarna och deras insättningar lämnas i filerna.

Informationsfilerna ska ha det närmare innehåll och den struktur som anges i bilagan till dessa föreskrifter.

RGKFS (2022:3)

7 a §Informationen i kundfilen, kontofilen, kontofördelningsfilen, utbetalningskontofilen, transaktionsfil 1 och filialfilen ska avse förhållandena vid slutet av dag 1. Informationen i transaktionsfil 2 ska avse förhållandena vid slutet av dag 4 för transaktioner som har påbörjats senast dag 1.

Riksgäldskontoret får begära att transaktionsfil 2 ska avse förhållandena en annan dag än dag 4.

RGKFS (2022:3)

Tidpunkt för sändande av informationsfilerna

8 §Ett institut ska i händelse av ett ersättningsfall sända informationsfilerna i enlighet med 15 § till Riksgäldskontoret vid följande tidpunkter:

 1. Kundfilen, kontofilen, kontofördelningsfilen, utbetalningskontofilen, transaktionsfil 1 och filialfilen ska sändas senast den arbetsdag som inträffar närmast efter dag 1.

 2. Transaktionsfil 2 ska sändas senast den arbetsdag som inträffar närmast efter dag 4.

Om det finns särskilda skäl får Riksgäldskontoret medge att informationsfilerna sänds en arbetsdag senare än den respektive dag som anges i första stycket 1 och 2.

Om Riksgäldskontoret har begärt att transaktionsfil 2 ska avse förhållandena en annan dag än dag 4, ska transaktionsfilen sändas senast den arbetsdag som inträffar efter Riksgäldskontorets begäran.

RGKFS (2022:3)

9 §Ett institut ska även sända informationsfilerna till Riksgäldskontoret på Riksgäldskontorets begäran. Informationsfilerna ska då sändas inom de tidsfrister som anges i 8 §. Dagen för Riksgäldskontorets begäran ska då räknas som dag 1, om inte Riksgäldskontoret meddelar annat.

Arkivering och komprimering av informationsfilerna

10 §Informationsfilerna ska arkiveras och komprimeras enligt de krav som anges i bilagan till dessa föreskrifter.

Kryptering och signering av informationsfilerna

11 §De komprimerade informationsfilerna ska krypteras och förses med elektronisk signatur. Krypteringen och signeringen ska uppfylla de krav som anges i bilagan till dessa föreskrifter.

12 §Vid kryptering och signering ska institutet använda de certifikat som Riksgäldskontoret, eller tredje man utsedd av Riksgäldskontoret, sänder till institutet. Krypteringen ska göras med Riksgäldskontorets publika certifikat och signeringen ska göras med institutets privata certifikat.

13 §För att erhålla det privata certifikatet ska institutet skicka in en skriftlig ansökan till Riksgäldskontoret.

Institutet ska vid varje tidpunkt ha ett giltigt privat certifikat så att institutet kan uppfylla sina skyldigheter enligt 3 §. Institutet ska senast två månader före utgången av det privata certifikatets giltighetsperiod ansöka om ett nytt certifikat. Om Riksgäldskontorets publika certifikat byts ut ansvarar Riksgäldskontoret för att tillhandahålla det nya certifikatet.

RGKFS (2016:3)

14 §När institutet ansöker enligt 13 § ska institutet ange en eller flera, dock maximalt fem, unika IP-adresser (internetprotokoll-adress) eller ett nätobjekt. IP-adresserna måste ägas av institutet eller dess leverantör. Endast de angivna IP-adresserna eller det angivna nätobjektet kan användas som avsändare när informationsfilerna sänds till Riksgäldskontoret. Om institutet vill ändra någon av IP-adresserna eller nätobjektet, ska institutet i god tid innan ändringen genomförs skriftligen anmäla detta till Riksgäldskontoret.

IP-adresserna och nätobjektet ska ha det tekniska format som anges i bilagan till dessa föreskrifter.

RGKFS (2016:3)

Sändande av informationsfilerna till Riksgäldskontoret

15 §Informationsfilerna ska sändas elektroniskt till Riksgäldskontoret via den webbadress som anges av Riksgäldskontoret.

Informationsfilerna får endast sändas till Riksgäldskontoret i samband med ett ersättningsfall enligt 8 § eller efter Riksgäldskontorets begäran enligt 9 §.

Dispens

16 §Riksgäldskontoret får besluta om dispens från kraven enligt dessa föreskrifter om det finns synnerliga skäl. Ett institut som önskar sådan dispens ska ansöka om detta skriftligen.

Riksgäldskontoret får förena beslut om dispens med särskilda villkor för hur institut som omfattas av dispensen ska lämna information om insättare och deras insättningar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:3

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2023.

Bilaga

[Bilagan avser informationsfilernas format och utformning och återges ej här; red.anm.]