RIKSGÄLDSKONTORETS FÖRESKRIFTER

RGKFS 2016:2 Insättningsgaranti

(senast ändrad genom RGKFS 2016:5)

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §Dessa föreskrifter gäller för sådana institut som omfattas av insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

2 §Föreskrifterna innehåller bestämmelser om

 1. information om insättningsgarantin enligt 11, 11 b och 11 c §§ lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

 2. skyldighet för institut att lämna uppgifter om garanterade insättningar, och

 3. beräkningen av avgifter för garantin enligt lagen om insättningsgaranti.

RGKFS (2016:5)

Definitioner

3 §Termer och uttryck som används i föreskrifterna har samma betydelse som i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

Med internettjänst avses en tjänst som kräver inloggning med säkerhetslösning via en webbplats eller mobilapplikation.

2 kap. Information

Information innan avtal ingås

1 §Den information som ett institut ska lämna till en insättare enligt 11 § tredje stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti innan ett avtal om mottagande av insättningar ingås, ska lämnas på de sätt som anges i 2–5 §§.

2 §Den information som avses i bilaga I till insättningsgarantidirektivet ska lämnas i ett informationsblad med det format som anges i den nämnda bilagan.

Bekräftelse enligt 11 § tredje stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska ske genom att insättaren undertecknar informationsbladet.

3 §Bekräftelse av att sådan information som avses i 11 § första stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti har tagits emot, ska ske skriftligen i samband med att avtalet om mottagande av insättningar ingås. Bekräftelsen får inte avse annat än den information som anges i nämnda paragraf.

4 §Om en insättare använder institutets internettjänst får denna tjänst användas för att informera insättaren enligt 11 § tredje stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Informationsbladet och den information som avses i 11 § första stycket lagen om insättningsgaranti ska då lämnas till insättaren i varaktig form.

Internettjänsten får även användas för bekräftelse av att den information som avses i första stycket har tagits emot. Bekräftelse får även ske genom en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen. Bekräftelsen får inte avse annat än den information som avses i första stycket.

RGKFS (2016:4)

5 §Den information som avses i 11 § tredje stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti, ska lämnas i pappersform om

 1. institutet inte lämnar informationen genom internettjänsten, eller

 2. insättaren inte använder institutets internettjänst.

I 11 § tredje stycket lagen om insättningsgaranti finns bestämmelser om att informationen ska lämnas i pappersform om en insättare begär det.

Information som ska lämnas årligen

6 §Det som sägs i 2 § första stycket, 4 § första stycket och 5 § ska även tillämpas när institutet tillhandahåller insättaren informationen minst en gång varje år enligt 11 § tredje stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

Information vid fusion

7 §Den information som ett institut ska lämna enligt 11 b § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti vid fusion eller annan form av ombildning av institutet som kan påverka insättarens rätt till ersättning, ska lämnas i pappersform.

8 §Informationen ska publiceras på institutets webbplats samtidigt som insättarna informeras enligt 7 §. Informationen ska därefter finnas tillgänglig på webbplatsen i minst 12 månader.

Information om ett institut eller en filial lämnar insättningsgarantin

9 §Den information som ett institut eller en filial ska lämna enligt 11 c § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti om institutet eller filialen utesluts från eller lämnar insättningsgarantin, ska lämnas i pappersform.

10 §Informationen ska publiceras på institutets eller filialens webbplats samtidigt som insättarna informeras enligt 9 §. Informationen ska därefter finnas tillgänglig på webbplatsen i minst 12 månader. Om institutet eller filialen upphör att bedriva verksamhet under den tiden ska informationen finnas tillgänglig på webbplatsen så länge verksamheten bedrivs.

3 kap. Uppgiftsskyldighet

1 §Ett svenskt institut som är anslutet till insättningsgarantin ska senast den 24 januari varje år till Riksgäldskontoret rapportera summan av garanterade insättningar vid utgången av varje kvartal under föregående år.

2 §De uppgifter som avses i 1 § ska lämnas på Riksgäldskontorets blankett för garanterade insättningar per kvartal. Blanketten ska undertecknas av behörig firmatecknare.

3 §Vid rapportering enligt detta kapitel ska beloppen anges i svenska kronor.

För institut med valutakonton ska belopp i utländsk valuta räknas om till svenska kronor enligt den valutakurs som används vid bokslut för inlåning (bokslutskurs) för den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december.

4 kap. Beräkningen av avgifter för garantin

1 §Detta kapitel innehåller bestämmelser om beräkningen av avgifter för garantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

RGKFS (2016:5)

2 §Avgiften för garantin ska beräknas i enlighet med följande matematiska formel:

Ci = CR × ARWi × CDi × µ

där

Ci = årlig avgift för institut ’i’

CR = avgiftssats

ARWi = summerade riskvikter för institut ’i’

CDi = garanterade insättningar för institut ’i’

µ = justeringskoefficient

RGKFS (2016:5)

3 §Vid beräkningen av avgiften för garantin ska avgiftssatsen (CR) vara 0,1 procent.

Med garanterade insättningar (CDi) avses vid beräkningen av avgiften insättningar uppgående till det belopp som anges i 4 § andra stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

Justeringskoefficienten (µ) ska vid beräkningen av avgiften ha det värde som leder till att institutens sammanlagda avgifter för ett år uppgår till ett belopp som motsvarar 0,1 procent av de garanterade insättningarna.

RGKFS (2016:5)

4 §De summerade riskvikterna (ARWi) ska beräknas i enlighet med vad som framgår av bilagan till dessa föreskrifter.

RGKFS (2016:5)

Bilaga

Summerade riskvikter

De summerade riskvikterna (ARWi) ska fastställas på följande sätt:

Riskklass

Intervall för sammanlagd riskpoäng (ARS)

Summerad riskvikt (ARW)

1

< 20 %

 70 %

2

≤ 20–35 % <

 92 %

3

≤ 35–50 % <

114 %

4

≤ 50–65 % <

136 %

5

≤ 65–80 % <

158 %

6

≥ 80 %

180 %

Intervallen för sammanlagd riskpoäng avser percentiler av institutens totala ARS-fördelning. Vilken riskklass och därmed summerad riskvikt (ARWi) ett institut erhåller bestäms av placeringen av institutets sammanlagda riskpoäng (ARSi) i percentilrankingen.

Beräkning av sammanlagd riskpoäng

Den sammanlagda riskpoängen (ARSi) för varje institut ska beräknas på följande sätt:

Varje institut tilldelas en individuell riskpoäng (IRSi) för varje riskindikator. IRSi multipliceras med indikatorvikten (IW). ARSi beräknas genom att de viktade riskpoängen summeras.

Riskindikatorerna och deras viktning framgår av tabellen nedan.

Riskkategorier och riskindikatorer

Vikt (IW)

Kapital

24 %

Bruttosoliditet

12 %

Kärnprimärkapitalkvot

12 %

Likviditet och finansiering

24 %

Likviditetstäckningsgrad (LCR)

24 %

Tillgångskvalitet

18 %

Andel nödlidande lån

18 %

Affärsmodell och styrning

17 %

Riskviktade tillgångar/totala tillgångar

8,5 %

Avkastning på totalt kapital

8,5 %

Potentiella förluster för insättningsgarantisystemet

17 %

Ej intecknade tillgångar/garanterade insättningar

17 %

Summa

100 %

Beräkning av individuell riskpoäng

Följande skalor ska användas för att beräkna ett instituts individuella riskpoäng (IRSi) för respektive riskindikator:

Bruttosoliditet

Intervall (per ­percentilranking)

≤ 20 %

< 20–40 % ≤

< 40–60 % ≤

< 60–80 % ≤

> 80 %

IRS

100

75

50

25

0

Bruttosoliditet ska beräknas som primärkapital i relation till totala tillgångar.

Kärnprimärkapitalkvot

Intervall (per ­percentilranking)

≤ 20 %

< 20–40 % ≤

< 40–60 % ≤

< 60–80 % ≤

> 80 %

IRS

100

75

50

25

0

Kärnprimärkapitalkvot ska beräknas som kärnprimärkapital i relation till riskviktade tillgångar.

Likviditetstäckningsgrad (LCR)

För 2017

Intervall

< 70 %

≥ 70 %

IRS

100

0

Gäller för avgiftsuttaget 2017.

För 2018

Intervall

< 80 %

≥ 80 %

IRS

100

0

Gäller för avgiftsuttaget 2018.

För 2019 och framåt

Intervall

< 100 %

≤ 100 %

IRS

100

0

Gäller från och med avgiftsuttaget 2019.

Andel nödlidande lån

Intervall (per ­percentilranking)

< 20 %

≤ 20–40 % <

≤ 40–60 % <

≤ 60–80 % <

≥ 80 %

IRS

0

25

50

75

100

Andel nödlidande lån ska beräknas som nödlidande lån i relation till total utlåning.

Riskviktade tillgångar/totala tillgångar

Intervall (per ­percentilranking)

< 20 %

≤ 20–40 % <

≤ 40–60 % <

≤ 60–80 % <

≥ 80 %

IRS

0

25

50

75

100

Riskviktade tillgångar/totala tillgångar ska beräknas som riskviktade tillgångar i relation till totala tillgångar.

Avkastning på totalt kapital

Intervall

≤ 0–2 % ≤

< 2–15 % ≤

< 0 % eller > 15 %

IRS

0

50

100

Avkastning på totalt kapital ska beräknas som nettointäkter i relation till totala tillgångar och som ett genomsnitt över två år.

Ej intecknade tillgångar/garanterade insättningar

Intervall

≤ 1

< 1–2 ≤

> 2

IRS

100

50

0

Ej intecknade tillgångar/garanterade insättningar ska beräknas som totala tillgångar med avdrag för intecknade tillgångar i relation till garanterade insättningar.

Beräkning av riskindikatorerna

Vid beräkningen av riskindikatorerna ska följande värden användas:

 1. Intecknade tillgångar: det värde som ska rapporteras enligt rapporteringsmall om intecknade tillgångar F32.01, kolumn 010, rad 010 i bilaga XVI till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 om fastställande av tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller inteckning av tillgångar, gemensam datapunktsmodell och valideringsregler.

 2. Kärnprimärkapitalkvot: det värde som ska rapporteras enligt COREP-mall C03.00, rad 010 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

 3. LCR: det värde som ska rapporteras enligt COREP-mall C76.00, rad 030 i bilaga XXII till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

 4. Nettointäkter: det värde som ska rapporteras enligt post B 27 i bilaga 1 till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter.

 5. Nödlidande lån: det värde som ska rapporteras enligt post C 75 i bilaga 1 till Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter.

 6. Primärkapital: det värde som ska rapporteras enligt COREP-mall C01.00, rad 15 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

 7. Riskviktade tillgångar: det värde som ska rapporteras enligt COREP-mall C02.00, rad 010 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

 8. Totala tillgångar: det värde som ska rapporteras enligt post A16 i bilaga 1 till Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter.

 9. Total utlåning: de värden som ska rapporteras enligt posterna A3 och A4 i bilaga 1 till Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter.

Vid beräkningen av riskindikatorerna ska värdena för enskilda juridiska personer användas.

Riskindikatorn avkastning på totalt kapital ska beräknas som genomsnittet av indikatorvärdet den 31 december de två närmast föregående åren. Indikatorvärdet ska beräknas genom att nettointäkterna den 31 december år T relateras till genomsnittet av totala tillgångar den 31 december år T samt år T–1.

Vid beräkningen av övriga riskindikatorer ska värdet den 31 december närmast föregående år användas.

RGKFS (2016:5)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...