RIKSGÄLDSKONTORETS FÖRESKRIFTER

RGKFS 2016:2 Insättningsgaranti

(senast ändrad genom RGKFS 2021:2)

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §Dessa föreskrifter gäller för sådana institut som omfattas av insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

2 §Föreskrifterna innehåller bestämmelser om

 1. det högsta ersättningsbeloppet enligt 4 § andra stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

 2. information om insättningsgarantin enligt 11, 11 b och 11 c §§ lagen om insättningsgaranti,

 3. skyldighet för institut att lämna uppgifter om garanterade insättningar, och

 4. beräkningen av avgifter för insättningsgarantin enligt lagen om insättningsgaranti.

RGKFS (2020:2)

Definitioner

3 §Termer och uttryck som används i föreskrifterna har samma betydelse som i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

Med internettjänst avses en tjänst som kräver inloggning med säkerhetslösning via en webbplats eller mobilapplikation.

1 a kap. Högsta ersättningsbelopp

1 §Det högsta ersättningsbeloppet enligt 4 § andra stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti uppgår till 1.050.000 kronor.

RGKFS (2020:2)

2 kap. Information

Information innan avtal ingås

1 §Den information som ett institut ska lämna till en insättare enligt 11 § tredje stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti innan ett avtal om mottagande av insättningar ingås, ska lämnas på de sätt som anges i 2–5 §§.

2 §Den information som avses i bilaga I till insättningsgarantidirektivet ska lämnas i ett informationsblad med det format som anges i den nämnda bilagan.

Bekräftelse enligt 11 § tredje stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska ske genom att insättaren undertecknar informationsbladet.

3 §Bekräftelse av att sådan information som avses i 11 § första stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti har tagits emot, ska ske skriftligen i samband med att avtalet om mottagande av insättningar ingås. Bekräftelsen får inte avse annat än den information som anges i nämnda paragraf.

4 §Om en insättare använder institutets internettjänst får denna tjänst användas för att informera insättaren enligt 11 § tredje stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Informationsbladet och den information som avses i 11 § första stycket lagen om insättningsgaranti ska då lämnas till insättaren i varaktig form.

Internettjänsten får även användas för bekräftelse av att den information som avses i första stycket har tagits emot. Bekräftelse får även ske genom en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen. Bekräftelsen får inte avse annat än den information som avses i första stycket.

RGKFS (2016:4)

5 §Den information som avses i 11 § tredje stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti, ska lämnas i pappersform om

 1. institutet inte lämnar informationen genom internettjänsten, eller

 2. insättaren inte använder institutets internettjänst.

I 11 § tredje stycket lagen om insättningsgaranti finns bestämmelser om att informationen ska lämnas i pappersform om en insättare begär det.

Information som ska lämnas årligen

6 §Det som sägs i 2 § första stycket, 4 § första stycket och 5 § ska även tillämpas när institutet tillhandahåller insättaren informationen minst en gång varje år enligt 11 § tredje stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

Information vid fusion

7 §Den information som ett institut ska lämna enligt 11 b § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti vid fusion eller annan form av ombildning av institutet som kan påverka insättarens rätt till ersättning, ska lämnas i pappersform.

8 §Informationen ska publiceras på institutets webbplats samtidigt som insättarna informeras enligt 7 §. Informationen ska därefter finnas tillgänglig på webbplatsen i minst 12 månader.

Information om ett institut eller en filial lämnar insättningsgarantin

9 §Den information som ett institut eller en filial ska lämna enligt 11 c § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti om institutet eller filialen utesluts från eller lämnar insättningsgarantin, ska lämnas i pappersform.

10 §Informationen ska publiceras på institutets eller filialens webbplats samtidigt som insättarna informeras enligt 9 §. Informationen ska därefter finnas tillgänglig på webbplatsen i minst 12 månader. Om institutet eller filialen upphör att bedriva verksamhet under den tiden ska informationen finnas tillgänglig på webbplatsen så länge verksamheten bedrivs.

3 kap. Uppgiftsskyldighet

1 §Ett svenskt institut som är anslutet till insättningsgarantin ska senast den 24 januari varje år till Riksgäldskontoret rapportera summan av garanterade insättningar vid utgången av varje kvartal under föregående år.

2 §De uppgifter som avses i 1 § ska lämnas på Riksgäldskontorets blankett för garanterade insättningar per kvartal. Blanketten ska undertecknas av behörig firmatecknare.

3 §Vid rapportering enligt detta kapitel ska beloppen anges i svenska kronor.

För institut med valutakonton ska belopp i utländsk valuta räknas om till svenska kronor enligt den valutakurs som används vid bokslut för inlåning (bokslutskurs) för den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december.

4 kap. Beräkningen av avgifter för garantin

1 §Detta kapitel innehåller bestämmelser om beräkningen av avgifter för garantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

RGKFS (2016:5)

2 §Avgiften för garantin ska beräknas i enlighet med följande matematiska formel:

Ci = CR × ARWi × CDi × µ

där

Ci = årlig avgift för institut ’i’

CR = avgiftssats

ARWi = summerade riskvikter för institut ’i’

CDi = garanterade insättningar för institut ’i’

µ = justeringskoefficient

RGKFS (2016:5)

3 §Vid beräkningen av avgiften för garantin ska avgiftssatsen (CR) vara 0,1 procent.

Med garanterade insättningar (CDi) avses vid beräkningen av avgiften insättningar uppgående till det belopp som anges i 1 a kap. 1 §.

Justeringskoefficienten (µ) ska vid beräkningen av avgiften ha det värde som leder till att institutens sammanlagda avgifter för ett år uppgår till ett belopp som motsvarar 0,1 procent av de garanterade insättningarna.

RGKFS (2021:2)

4 §De summerade riskvikterna (ARWi) ska beräknas i enlighet med vad som framgår av bilagan till dessa föreskrifter.

RGKFS (2016:5)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:2

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021.

2020:3

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021.

2021:2

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2021.

Bilaga

Summerade riskvikter

De summerade riskvikterna (ARWi) ska fastställas på följande sätt:

Riskklass

Intervall för sammanlagd riskpoäng (ARS)

Summerad riskvikt (ARW)

1

< 20

 50 %

2

≤ 20,0–27,5 <

 69 %

3

≤ 27,5–35,0 <

88 %

4

≤ 35,0–42,5 <

106 %

5

≤ 42,5–50,0 <

125 %

6

≤ 50,0–57,5 <

144 %

7

≤ 57,5–65,0 <

163 %

8

≤ 65,0–72,5 <

181 %

9

≤ 72,5

200 %

Vilken riskklass och därmed summerad riskvikt (ARWi) ett institut erhåller bestäms av institutets sammanlagda riskpoäng (ARSi).

Beräkning av sammanlagd riskpoäng

Den sammanlagda riskpoängen (ARSi) för varje institut ska beräknas på följande sätt:

Varje institut tilldelas en individuell riskpoäng (IRSi) för varje riskindikator. IRSi multipliceras med indikatorvikten (IW). ARSi beräknas genom att de viktade riskpoängen summeras.

Riskindikatorerna och deras viktning framgår av tabellen nedan.

Riskkategorier och riskindikatorer

Vikt (IW)

Kapital

18 %

Bruttosoliditet

9 %

Kärnprimärkapitalkvot

9 %

Likviditet och finansiering

18 %

Likviditetstäckningsgrad (LCR)

9 %1

Stabil nettofinansieringskvot (NSFR)

9 %1

Tillgångskvalitet

13 %

Andel nödlidande lån

13 %

Affärsmodell och styrning

13 %

Riskviktade tillgångar/totala tillgångar

6,5 %

Avkastning på totalt kapital

6,5 %

Potentiella förluster för insättningsgarantisystemet

38 %

Systemviktigt institut3

15 %

Ej intecknade tillgångar/garanterade insättningar

23 %

Summa

100 %

Riskindikatorn stabil nettofinansieringskvot (NSFR) ska användas första gången vid avgiftsuttaget 2022. Vid avgiftsuttaget 2021 ska riskindikatorn likviditetstäckningsgrad ha en indikatorvikt på 18 procent.

Med systemviktigt institut avses i dessa föreskrifter ett institut som av Riksgäldskontoret i den senast beslutade resolutionsplanen enligt lagen (2015:1016) om resolution har bedömts ha en väsentlig negativ påverkan på den finansiella stabiliteten och den reala ekonomin om institutet skulle fallera och därefter avvecklas genom konkurs eller likvidation.

Beräkning av individuell riskpoäng

Följande skalor ska användas för att beräkna ett instituts individuella riskpoäng (IRSi) för respektive riskindikator:

Bruttosoliditet

Intervall (per percentilranking)

11 % med lägst bruttosoliditet

> 11 %–22 %

> 22 %–33 %

> 33 %–44 %

> 44 %–55 %

> 55 %–66 %

> 66 %–77 %

> 77 %–88 %

12 % med högst bruttosoliditet

IRS

100

87,5

75

62,5

50

37,5

25

12,5

0

Bruttosoliditet ska beräknas som primärkapital i relation till exponeringsbelopp för bruttosoliditet.

Kärnprimärkapitalkvot

Intervall (per percentilranking)

11 % med lägst kärnprimärkapitalkvot

> 11 %–22 %

> 22 %–33 %

> 33 %–44 %

> 44 %–55 %

> 55 %–66 %

> 66 %–77 %

> 77 %–88 %

12 % med högst kärnprimärkapitalkvot

IRS

100

87,5

75

62,5

50

37,5

25

12,5

0

Likviditetstäckningsgrad (LCR)

Intervall

< 125 %

125 %–< 150 %

150 %–< 175 %

175 %–< 200 %

200 %≤

IRS

100

75

50

25

0

Stabil nettofinansieringskvot (NSFR)

Intervall (per percentilranking)

11 % med lägst NSFR

> 11 %–22 %

> 22 %–33 %

> 33 %– 44 %

> 44 %– 55 %

> 55 %– 66 %

> 66 %– 77 %

> 77 %– 88 %

12 % med högst NSFR

IRS

100

87,5

75

62,5

50

37,5

25

12,5

0

Andel nödlidande lån

Intervall (per ­percentilranking)

≥5 %

<5 %–2,5 %

<2,5 %–1,25 %

<1,25 %–0,63 %

<0,63 %

IRS

100

75

50

25

0

Andel nödlidande lån ska beräknas som nödlidande lån (bruttoexponering) i relation till total utlåning.

Riskviktade tillgångar/totala tillgångar

Intervall (per percentilranking)

11 % med med högst kvot riskviktade tillgångar/ totala tillgångar

> 11 %–22 %

> 22 %–33 %

> 33 %– 44 %

> 44 %– 55 %

> 55 %– 66 %

> 66 %– 77 %

> 77 %– 88 %

12 % med lägst kvot riskviktade tillgångar/ totala tillgångar

IRS

100

87,5

75

62,5

50

37,5

25

12,5

0

Riskviktade tillgångar/totala tillgångar ska beräknas som riskviktade tillgångar i relation till totala tillgångar.

Avkastning på totalt kapital

Intervall

<0 % eller > 15 %

>2–15 % ≤

0–2 %

IRS

100

50

0

Avkastning på totalt kapital ska beräknas som nettointäkter i relation till totala tillgångar och som ett genomsnitt över två år.

Systemviktigt institut

Systemviktigt institut

Nej

Ja

IRS

100

0

Ej intecknade tillgångar/garanterade insättningar

Intervall

11 % med lägst kvot ej intecknade tillångar/ garanterade insättningar

> 11 %–22 %

> 22 %–33 %

> 33 %– 44 %

> 44 %– 55 %

> 55 %– 66 %

> 66 %– 77 %

> 77 %– 88 %

12 % med högst kvot ej intecknade tillgångar/ garanterade insättningar

IRS

100

87,5

75

62,5

50

37,5

25

12,5

0

Ej intecknade tillgångar/garanterade insättningar ska beräknas som totala tillgångar med avdrag för intecknade tillgångar i relation till garanterade insättningar.

Beräkning av riskindikatorerna

Vid beräkningen av riskindikatorerna ska följande värden användas:

 1. Exponeringsbelopp för bruttosoliditet: det värde som ska rapporteras enligt COREP-mall C47.00, rad 290 i bilaga X till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

 2. Intecknade tillgångar: det värde som ska rapporteras enligt rapporteringsmall om intecknade tillgångar F32.01, kolumn 010, rad 010 i bilaga XVI till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

 3. LCR: det värde som ska rapporteras enligt COREP-mall C76.00, rad 030 i bilaga XXIV till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

 4. Nettointäkter: det värde som ska rapporteras enligt post B 27 i bilaga 1 till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter.

 5. Nödlidande lån (bruttoexponering): det värde som ska rapporteras enligt post C 75 i bilaga 1 till Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter med tillägg av gjorda reserveringar.

 6. Primärkapital: det värde som ska rapporteras enligt COREP-mall C47.00, rad 310 i bilaga X till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

 7. Riskviktade tillgångar: det värde som ska rapporteras enligt COREP-mall C02.00, rad 010 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

 8. Kärnprimärkapitalkvot: det värde som ska rapporteras enligt COREP-mall C03.00, rad 010 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

 9. Totala tillgångar: det värde som ska rapporteras enligt post A16 i bilaga 1 till Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter.

 10. Total utlåning: de värden som ska rapporteras enligt posterna A3 och A4 i bilaga 1 till Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter.

Vid beräkningen av riskindikatorerna ska värdena för enskilda juridiska personer användas.

Riskindikatorn avkastning på totalt kapital ska beräknas som genomsnittet av indikatorvärdet den 31 december de två närmast föregående åren. Indikatorvärdet ska beräknas genom att nettointäkterna den 31 december år T relateras till genomsnittet av totala tillgångar den 31 december år T samt år T–1.

Vid beräkningen av övriga riskindikatorer ska värdet den 31 december närmast föregående år användas.

RGKFS (2020:3)

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...