Tillkännagivande (2016:1228) av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling

Vid tillämpningen av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt enligt

  1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2170,
  2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi , transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2171,
  3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2172,
  4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2015/2340, och
  5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV).

Förteckning över byggentreprenadkontrakt

Om tolkningen skiljer sig åt mellan CPV och Nace, ska CPV-nomenklaturen tillämpas.

Nace Rev. 1
AVDELNING FBYGGVERKSAMHETCPV-kod
HuvudgruppGruppUndergruppBenämningAnmärkning
45ByggverksamhetOmfattar:
– nybyggnad, renovering och normal reparation
45000000
45.1Mark- och grundarbeten45100000
45.11Rivning av hus; markarbetenOmfattar:
– rivning och rasering av byggnader och andra anläggningar
– röjning av byggplatser markarbeten: schaktning, deponering, nivellering av byggplatser, dikesgrävning, bergrensning, sprängning etc.
– iordningställande av gruvarbetsplatser:
– avtäckning samt annat iordningställande av ägor och platser som innehåller mineraler
Omfattar även:
– dränering av byggplatser
– dränering av jordbruks- eller skogsbruksmark
45110000
45.12MarkundersökningOmfattar:
– provborrning och tagning av kärnprov för byggande, för geofysiska, geologiska eller liknande ändamål
Omfattar inte:
– borrning av källor för produktion av råpetroleum eller naturgas, se 11.20
– brunnsborrning, se 45.25
– schaktsänkning, se 45.25
– spårning av olje- och naturgasfält, utförande av geofysiska, geologiska och seismiska undersökningar, se 74.20
45120000
45.2Bygg- och anläggningsarbeten45200000
45.21Uppförande av hus och andra byggnadsverkOmfattar:
– byggande av alla slags byggnader, byggande av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad o.dyl.
– broar, inklusive sådana för upphöjda vägar, viadukter, tunnlar och tunnelbanor
– rörledningar för fjärrtransport, fjärrnät för el och telekommunikation
– rörledningar i tätort, tätortsnät för el och telekommunikation
– därmed förknippade arbeten
– montering och uppförande på plats av monteringsfärdiga byggnader
Omfattar inte:
– tjänster i anslutning till råpetroleum- och naturgasutvinning, se 11.20
– uppförande av kompletta monteringsfärdiga byggnader av egentillverkade delar av annat material än betong, se huvudgrupperna 20, 26 och 28
– anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader, se 45.23
– bygginstallationer, se 45.3
– slutbehandling av byggnader, se 45.4
– arkitektverksamhet och teknisk konsultverksamhet, se 74.20
– projektledning för byggande, se 74.20
45210000
utom:
45213316
45220000
45231000
och
45232000
45.22TakarbetenOmfattar:
– byggande av tak
– taktäckning
– impregnering
45261000
45.23Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggningarOmfattar:
– anläggning av vägar, gator samt andra kör- och gångvägar
– anläggning av järnvägar
– anläggning av start- och landningsbanor på flygfält
– anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader
– målning av vägmarkeringar och markeringar på parkeringsplatser
Omfattar inte:
– förberedande markarbeten, se 45.11
45212212
och DA03
45230000
utom:
45231000
45232000
och
45234115
45.24VattenbyggnadOmfattar:
– anläggning av:
– vattenleder, hamn- och flodarbeten, småbåtshamnar (marinor), slussar etc.
– dammar, diken o.dyl.
– muddring
– undervattensarbete
45240000
45.25Andra bygg- och anläggningsarbetenOmfattar:
– bygg- eller anläggningsverksamhet som är specialiserad inom något för olika slags konstruktioner gemensamt område och fordrar specialistkompetens eller specialutrustning:
– grundläggning inklusive pålning
– borrning och byggande av brunnar, schaktsänkning
– uppförande av icke egentillverkade stålelement
– bockning av stål
– murning och stenläggning
– resning och nedmontering av byggnadsställningar och arbetsplattformar, inklusive uthyrning av byggnadsställningar och arbetsplattformar
– uppförande av skorstenar och industriugnar
Omfattar inte:
– uthyrning av byggnadsställningar utan resning och nedmontering, se 71.32
45250000
45262000
45.3Bygginstallationer45300000
45.31ElinstallationerOmfattar:
– installation i byggnader och andra anläggningar av:
– elkablar och elarmatur
– telekommunikationssystem
– elvärmesystem
– antenner
– brandlarm
– tjuvlarm
– hissar och rulltrappor
– åskledare etc.
45213316
45310000
utom:
45316000
45.32IsoleringsarbetenOmfattar:
– installation i byggnader och andra anläggningar av värme-, ljud- eller vibrationsisolering
Omfattar inte:
– impregnering, se 45.22
45320000
45.33VVS-arbetenOmfattar:
– installation i byggnader och andra anläggningar av:
– vattensystem samt sanitetsutrustning
– gasarmaturer
– värme-, ventilations-, kyl- och luftkonditioneringsutrustning inklusive ledningar
– sprinklersystem
Omfattar inte:
– installation av elvärmesystem, se 45.31
45330000
45.34Andra bygginstallationerOmfattar:
– installation av belysnings- och signalsystem till vägar, järnvägar, flygfält och hamnar
– installation i byggnader och andra anläggningar av andra armaturer och anordningar
45234115
45316000
45340000
45.4Slutbehandling av byggnader45400000
45.41Puts-, fasad- och stuckatörsarbetenOmfattar:
– anbringande på byggnader och andra anläggningar av invändig eller utvändig puts och stuck inklusive närstående material för putsning
45410000
45.42ByggnadssnickeriarbetenOmfattar:
– installation av icke egentillverkade dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, kök med fast inredning, trappor, butiksinredning o.dyl., av trä eller andra material
– invändig slutbehandling såsom arbete med tak, väggbeklädnader av trä och flyttbara skiljeväggar
Omfattar inte:
– läggning av parkett och andra golvbeläggningar av trä, se 45.43
45420000
45.43Golv- och väggbeläggningsarbetenOmfattar:
– läggning, uppsättning eller fastsättning i byggnader och andra anläggningar av:
– vägg- eller golvplattor av keramiskt material, betong eller huggen sten
– parkett och andra golvbeläggningar av trä
– mattor samt golvbeläggningar av linoleum, inklusive av gummi eller plast
– terrazzo-, marmor-, granit- eller skiffergolv eller -väggar
– tapeter
45430000
45.44Måleri- och glasmästeriarbetenOmfattar:
– invändig och utvändig målning av byggnader
– målning av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad o.dyl.
– installation av glas, speglar etc.
Omfattar inte:
– installation av fönster, se 45.42
45440000
45.45Annan slutbehandling av byggnaderOmfattar:
– installation av privata simbassänger
– rengöring med ånga, blästring och liknande behandling av fasader
– annan slutbehandling av byggnader
Omfattar inte:
– invändig rengöring av byggnader och andra konstruktioner, se 74.70
45212212
och DA04
45450000
45.5Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare45500000
45.50Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förareOmfattar inte:
– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner samt
– utrustning utan förare, se 71.32
45500000

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:1228

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2011:1038) av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%