1 Inledning

AP7:s uppdrag är att erbjuda kostnadseffektiva statliga placeringsalternativ som bidrar till att sparare får en långsiktigt bra avkastning på sitt premiepensionssparande. Riktlinjerna för ägarstyrning beskriver hur AP7 som aktieägare, inom ramen för uppdraget, påverkar bolagen att ta ansvar för hållbarhet, etik och god bolagsstyrning.

2 Utgångspunkter

2.1 Lagkrav

Enligt lag (2000:192) om AP-fonder (5 kap. 1 §) ska AP7:s förvaltning av AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond ske uteslutande i pensionsspararnas intresse. Av lagens förarbeten framgår att målet ska vara att långsiktigt maximera avkastningen i förhållande till risken i placeringarna. Några näringspolitiska eller andra ekonomisk-politiska hänsyn får inte tas.

För alla AP-fonder gäller att AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på det övergripande målet om avkastning och risk.

2.2 Värdegrund

AP7 har tillsammans med övriga AP-fonder tagit fram gemensamma riktlinjer för föredömlig förvaltning. De värdenormer som kommer till uttryck i internationella konventioner som Sverige undertecknat när det gäller miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption är en av utgångspunkterna för AP7:s ägarstyrning. Värdenormerna konkretiseras sedan för företag i olika regelverk såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s Global Compact, FN:s globala hållbarhetsmål: Agenda 2030 och Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Ägarstyrningen ska främja en hållbar utveckling i linje med Brundtlandskommissionens definition: en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Några av AP7:s ledstjärnor i ägarstyrningsarbete är vetenskaplighet och demokratisk grund, effektiv påverkan och resursanvändning samt tydlighet och transparens i genomförandet.

3 Övergripande mål och arbetssätt

AP7 förvaltar i dagsläget noterade aktier och private equity samt stats- och bostadobligationer. AP7 är en aktiv ägare med i huvudsak passiv förvaltning. Den dominerande delen av förvaltningen hanteras av externa förvaltare med diskretionära mandat, medan ägarstyrningen hanteras internt av AP7 med hjälp av ett antal tjänsteleverantörer. Syftet med AP7:s ägarstyrning är att skapa förutsättningar för långsiktigt god avkastning och att upprätthålla spararnas förtroende. Grunden är ett systematiskt arbete för att försöka etablera en lägstanivå i fondens hela investeringsuniversum när det gäller hållbarhet, etik och god bolagsstyrning. Denna grund kompletteras sedan av fördjupningsprojekt i särskilt prioriterade hållbarhetsfrågor.

4 Medel för ägarstyrning

De främsta verktygen i AP7:s ägarstyrning är offentlig svartlistning, röstning på bolagsstämmor, påverkansdialog och juridiska processer. Verktygen utgår ifrån samma breda värdegrund och normverk, men används olika beroende på lämplighet. AP7 samarbetar också med andra ägare för att utveckla regelverk och metoder samt bedriva påtryckningar.

4.1 Offentlig svartlistning

Syftet med AP7:s offentliga svartlistning är att förmå företag att i sin verksamhet på ett godtagbart sätt följa kraven i de internationella konventioner som Sverige har tillträtt och som kommer till uttryck i Global Compacts tio principer om företags ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. De företag som fonden investerar i prövas minst två gånger per år utifrån ovan angivna principer. Placeringar tillåts inte i de företag som underkänns vid en sådan prövning. När AP7 fattat beslut om uteslutning gäller det normalt sett i fem år. Företagsnamn och motiv för uteslutning offentliggörs i AP7:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning samt på AP7:s webbplats.

Mer detaljerade anvisningar finns i VD-instruktion för normbaserad uteslutning.

4.2 Röstning på bolagsstämmor

AP7 röstar i den absoluta merparten av de bolag där fonden äger aktier. När det finns goda skäl för det kan AP7 även lägga egna aktieägarförslag, så kallade motioner. Det övergripande målet för AP7:s röstningsförfarande är att säkerställa att bolag styrs hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. I röstningsförfarandet utgår AP7 från OECD:s principer för bolagsstyrning samt AP7:s värdegrund. Rösträtten ska bara användas till förmån för fonden. Enligt lagen om AP-fonder får AP7 i normalfallet inte rösta för svenska aktier.

Mer detaljerade anvisningar finns i VD-instruktion för röstning.

4.3 Påverkansdialog

Påverkansdialoger utgör en central komponent i AP7:s ägarstyrningsarbete. Dialoger sker i samband med röstning, motionsförfarande, svartlistning och juridiska processer. Påverkansdialoger används sällan enskilt utan kombineras med andra ägarstyrningsprocesser för att uppnå bästa effekt. För Private Equity-innehaven bedrivs en systematisk ESG-dialog med samtliga bolag via AP7:s samarbetspartners.

Mer detaljerade anvisningar finns i VD-instruktion för påverkansdialog.

4.4 Juridiska processer

AP7 utnyttjar möjligheten att driva rättsprocesser mot bolag som fonden anser har behandlat aktieägare felaktigt vilket påverkat aktiekursen negativt, till exempel så kallade ”securitites fraud class action”. AP7 deltar i grupptalan när målet gäller ett stort belopp eller av andra skäl är av principiell stor betydelse för AP7. Grupptalan får inte innebära något omfattande arbete eller medföra några kostnader för AP7.

Mer detaljerade anvisningar finns i VD-instruktion för grupptalan.

4.5 Tematiskt arbetssätt

Det tematiska arbetssättet möjliggör fördjupning i centrala hållbarhetsfrågor på ett sätt som inte ryms inom den breda normbaserade grunden. Det kan också fånga upp områden som inte täcks av normverket. Tre parallella fördjupningsteman som löper över tre år pågår samtidigt med ett års förskjutning. Det tematiska arbetet ska bidra till AP7s ägarstyrning och påverkansdialogen i de företag AP7 investerar i.

Mer detaljerade anvisningar finns i VD-instruktion för temaarbete.

4.6 Ränteplaceringar

I räntefonden utesluter AP7 obligationer utgivna av företag som bryter mot internationella konventioner som Sverige har undertecknat när det gäller miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption, samt företag som tillverkar kärnvapen. AP7 investerar inte i obligationer utgivna av stater med auktoritära regimer eller sanktioner från FN, EU eller OSSE.

5 Beslutsordning

Riktlinjerna för ägarstyrning beslutas av AP7:s styrelse som en del av verksamhetsplanen. Den ses därför över inför varje nytt verksamhetsår. Chefen för ESG och kommunikation har det övergripande ansvaret för tillämpningen av riktlinjerna. Uteslutningsärenden beslutas av styrelsens arbetsutskott som också kan involveras i frågor av särskild betydelse. Till stöd för arbetet finns en ESG-kommitté som utgörs av vd, förvaltningschef, chef för ESG och kommunikation, funktionsansvarig för ESG samt funktionsansvarig för ESG-integrering i förvaltningen. Kommittén är ett samverkansorgan för ESG-arbetet inom AP7. VD har beslutsrätt efter samråd med kommitténs övriga medlemmar.

6 Intressekonflikter

Intressekonflikter i utövande av ägarstyrning ska i största möjliga mån undvikas. Om en intressekonflikt trots det uppstår hänskjuts frågan till vd och regelverksansvarig för beslut i enlighet med Riktlinjer för hantering av etiska frågor i AP7:s verksamhet.

7 Rapportering

Ägarstyrningen rapporteras årligen eller oftare i form av hållbarhetsredovisning på webbplats och i tryck samt årsredovisning; styrelsemöten, ledningsgruppsmöten och personalmöten; externa seminarier och interna utbildningar; debattartiklar och blogginlägg samt vid förfrågningar från medier, organisationer, myndigheter och departement.