SJUNDE AP-FONDEN

Riktlinjer för ägarstyrning

(2019-12-10)

1 Inledning

AP7s uppdrag är att förvalta kapitalet åt de sparare i premiepensionssystemet som inte valt någon av de privata fonderna, så att de får minst lika bra pension som övriga sparare. Riktlinjerna för ägarstyrning beskriver hur AP7 som aktieägare, inom ramen för uppdraget, påverkar bolagen att ta ansvar för hållbarhet, etik och god bolagsstyrning.

2 Utgångspunkter

2.1 Lagkrav

Enligt 5 kap. 1 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) ska AP7s förvaltning av AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond ske uteslutande i pensionsspararnas intresse. Av lagens förarbeten framgår att målet ska vara att långsiktigt maximera avkastningen i förhållande till risken i placeringarna. Några näringspolitiska eller andra ekonomisk-politiska hänsyn får inte tas. Hänsyn till hållbarhetsrisker ska tas i placeringsverksamheten utan att avkall görs på det övergripande målet om hög avkastning.

2.2 Värdegrund

De värdenormer som kommer till uttryck i internationella konventioner som Sverige undertecknat när det gäller miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption är en av utgångspunkterna för AP7s ägarstyrning. Värdenormerna konkretiseras sedan för företag i olika regelverk såsom OECDs riktlinjer för multinationella företag, FNs Global Compact och Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Ägarstyrningen ska främja en hållbar utveckling i linje med Brundtlandskommissionens definition: en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Några av AP7s ledstjärnor i ägarstyrningsarbete är vetenskaplighet och demokratisk grund, effektiv påverkan och resursanvändning samt tydlighet och transparens i genomförandet.

3 Övergripande mål och arbetssätt

AP7 förvaltar i dagsläget noterade aktier och private equity samt stats- och bostadobligationer. AP7 är en aktiv ägare med i huvudsak passiv förvaltning. Den dominerande delen av förvaltningen hanteras av externa förvaltare med diskretionära mandat, medan ägarstyrningen hanteras internt av AP7 med hjälp av ett antal tjänsteleverantörer. Syftet med AP7s ägarstyrning är att skapa förutsättningar för långsiktigt god avkastning och att upprätthålla spararnas förtroende. Grunden är ett systematiskt arbete för att försöka etablera en lägstanivå i fondens hela investeringsuniversum när det gäller hållbarhet, etik och god bolagsstyrning. Denna grund kompletteras sedan av fördjupningsprojekt i särskilt prioriterade hållbarhetsfrågor.

4 Medel för ägarstyrning

De främsta verktygen i AP7s ägarstyrning är offentlig svartlistning, röstning på bolagsstämmor, påverkansdialog och juridiska processer. Verktygen utgår ifrån samma breda värdegrund och normverk, men används olika beroende på lämplighet. AP7 samarbetar också med andra ägare för att utveckla regelverk och metoder samt bedriva påtryckningar.

4.1 Offentlig svartlistning

Direkta placeringar ska endast göras i företag som enligt fondens bedömning på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har tillträtt och som kommer till uttryck i Global Compacts tio principer om företags ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. De företag som fonden investerar i prövas minst två gånger per år utifrån ovan angivna principer. Placeringar tillåts inte i de företag som underkänns vid en sådan prövning. När AP7 fattat beslut om uteslutning gäller det normalt sett i fem år. Företagsnamn och motiv för uteslutning offentliggörs i AP7s årsredovisning och hållbarhetsredovisning samt på AP7s webbplats.

Mer detaljerade anvisningar finns i VD-instruktion för normbaserad uteslutning.

4.2 Röstning på bolagsstämmor

AP7 röstar i den absoluta merparten av de bolag där fonden äger aktier. Det övergripande målet för AP7s röstningsförfarande är att säkerställa att bolag styrs hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. I röstningsförfarandet utgår AP7 från OECDs principer för bolagsstyrning samt AP7s värdegrund. Rösträtten ska bara användas till förmån för fonden. Enligt lagen om AP-fonder får AP7 i normalfallet inte rösta för svenska aktier.

Mer detaljerade anvisningar finns i VD-instruktion för röstning.

4.3 Påverkansdialog

AP7 för dialog med bolag i syfte att påverka bolagen att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt och ta ansvar för sin inverkan på människor och miljö. För de noterade innehaven (inklusive företagsobligationer om det är aktuellt) kan dialoger initieras när det finns information om en möjlig normkränkning, eller inom ramen för det tematiska fördjupningsarbetet. Om AP7 får indikationer på att ett bolag agerar i strid med normverket, inleds dialog. Det primära syftet är då att klargöra informationsläget om den indikerade normkränkningen. I flertalet fall kan indikationerna vederläggas. I de fall där indikationerna inte går att vederlägga fördjupas i stället dialogen med bolaget. Slutligen svartlistas bolaget om en normkränkning kan verifieras. Dialog fortsätter med bolaget efter uteslutning om bolagets möjligheter att vidta åtgärder för att hantera problemet. För Private Equity-innehaven bedrivs en systematisk ESG-dialog med samtliga bolag via AP7s samarbetspartners.

Mer detaljerade anvisningar finns i VD-instruktion för påverkansdialog.

4.4 Juridiska processer

I USA utnyttjar AP7 möjligheten att driva rättsprocesser genom grupptalan mot bolag som behandlat aktieägare felaktigt och påverkat aktiekursen negativt, så kallade ”securitites fraud class action”. AP7 deltar i grupptalan när målet gäller ett stort belopp eller av andra skäl är av principiell stor betydelse för AP7. Grupptalan får inte innebära något omfattande arbete eller medföra några kostnader för AP7.

Mer detaljerade anvisningar finns i VD-instruktion för grupptalan.

4.5 Tematiskt arbetssätt

Det tematiska arbetssättet möjliggör fördjupning i centrala hållbarhetsfrågor på ett sätt som inte ryms inom den breda normbaserade grunden. Det kan också fånga upp områden som inte täcks av normverket. Tre parallella fördjupningsteman som löper över tre år pågår samtidigt med ett års förskjutning. Det tematiska arbetet ska bidra till AP7s ägarstyrning och påverkansdialogen i de företag AP7 investerar i.

Mer detaljerade anvisningar finns i VD-instruktion för temaarbete.

4.6 Ränteplaceringar

I räntefonden utesluter AP7 obligationer utgivna av företag som bryter mot internationella konventioner som Sverige har undertecknat när det gäller miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption, samt företag som tillverkar kärnvapen. AP7 investerar inte i obligationer utgivna av stater med auktoritära regimer eller sanktioner från FN, EU eller OSSE.

5 Beslutsordning

Riktlinjerna för ägarstyrning beslutas av AP7s styrelse som en del av verksamhetsplanen. De ses därför över inför varje nytt verksamhetsår. Chefen för kommunikation och ägarstyrning har det övergripande ansvaret för tillämpningen av riktlinjerna. Till stöd för arbetet finns en ESG-kommitté som utgörs av VD, förvaltningschef och chef för kommunikation och ägarstyrning. Kommittén överser fondens ESG-arbete och tar beslut i viktiga frågor. Kommittén sammanträder en gång per kvartal eller vid behov. Uteslutningsärenden beslutas av styrelsens arbetsutskott som också kan involveras i frågor av särskild betydelse.

Mer detaljerade anvisningar finns i VD-instruktion för ESG-kommitténs arbetsordning.

6 Intressekonflikter

Intressekonflikter i utövande av ägarstyrning ska i största möjliga mån undvikas. Om en intressekonflikt trots det uppstår hänskjuts frågan till VD och regelverksansvarig för beslut i enlighet med Riktlinjer för hantering av etiska frågor i AP7s verksamhet.

7 Rapportering

Ägarstyrningen rapporteras årligen eller oftare i form av hållbarhetsredovisning på webbplats och i tryck samt årsredovisning; styrelsemöten, ledningsgruppsmöten och personalmöten; externa seminarier och interna utbildningar; debattartiklar och blogginlägg samt vid förfrågningar från medier, organisationer, myndigheter och departement.