Arvs- och gåvoskattekommittén överlämnade den 9 januari 1986 delbetänkandet Latent skatteskuld vid arvs- och gåvobeskattning (Ds Fi 1986:4) till finansministern. Finansministern hade framfört önskemål om underlag från kommittén i denna del som skall kunna läggas till grund för ett regeringsförslag till riksdagen våren 1986.

Enligt gällande rätt är avdrag för latent skatteskuld endast i undantagsfall medgivet vid arvs- och gåvobeskattningen.

Kommittén föreslår att latent skatteskuld skall beaktas vid arvs- och gåvobeskattningen på så sätt att viss egendom tas upp till lägre värden än de eljest tillämpliga.

Beträffande aktier och därmed i reavinsthänseende jämställda värdepapper föreslås att de skall värderas till 75 % av marknadsvärdet vid tiden för skattskyldighetens inträde, dvs. vid arv på dödsdagen och vid gåva när densamma skedde. Denna regel skall inte gälla de aktier som omfattas av lättnadsreglerna för familjeföretag.

I fråga om fastigheter föreslås följande. Om uppskov med reavinstbeskattningen beviljats skall hälften av uppskovsbeloppet få dras av som skuld vid arvs- och gåvobeskattningen. I övrigt skall avdrag inte medges för latent skatteskuld vid värdering av fastigheter.

Kommittén föreslår inte några regler om beaktande av latent skatteskuld vid värdering av bostadsrätter och övrig lös egendom.

Förslagen skall gälla både vid arvs- och gåvobeskattningen. Kommittén lägger inte fram något formligt förslag vad gäller förmögenhetsbeskattningen. Enligt kommitténs mening bör emellertid förslagen kunna tillämpas även vid förmögenhetsbeskattningen.

Som tidpunkt för ikraftträdandet föreslås den 1 juli 1986. Om man tar med förmögenhetsbeskattningen bör reglerna tillämpas första gången vid 1987 års taxering.

Kommittén, som leds av kammarrättslagmannen Per Anclow, fortsätter nu sitt arbete med en teknisk översyn av arvs- och gåvobeskattningen. Slutbetänkandet planeras komma under andra halvåret 1986.

Av advokatfiskalen Ingrid Backlund