Innehåll

Skattenytt nr 3 1987 s. 148

Ett spörsmål rörande skattetillägg

RSV Dt 1986:4.

Enligt ”Riksskatteverkets anvisningar m.m. om skattetillägg och förseningsavgift”1, avsnitt 2:1 ”Grunder för påföring av skattetillägg”, skall skattetillägg enligt taxeringslagen (TL) påföras skattskyldig, som i självdeklaration eller annat skriftligt meddelande till ledning för taxering lämnat uppgift som befinnes oriktig (TL 116 a § första stycket, första meningen).

I RSV:s nu ifrågavarande anvisningar 2.2.2. ”Oriktig uppgift”, 1:sta punkten, anges bl.a.: ”Med oriktig uppgift avses även att skattskyldig har underlåtit att lämna en uppgift, som är av betydelse för att riktig taxering skall kunna ske”. Frågan om en uppgift är av betydelse för att en riktig taxering skall kunna ske torde förvisso någon gång vara svår att avgöra. Även en lojal skattskyldig har kanske inte kunnat finna, att han underlåtit att lämna tillräckliga uppgifter.

Hermanson m.fl.: Taxeringshandbok, 2:a uppl. s. 374–375.

I RSV:s nämnda anvisningar 4:5 ”Eftergiftsgrunder (116 h §)” får skattetillägg helt efterges, ”om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig med hänsyn till den oriktiga uppgiftens beskaffenhet eller annan särskild omständighet”.2

Antag nu, att en skattskyldig underlåter att lämna en uppgift, som enligt hans bedömning inte kan vara av betydelse för en riktig taxering; han kan inte tänka sig annat än att det material han har lämnat till taxeringsmyndigheten är tillfyllest. Men taxeringsmyndigheten har en annan uppfattning och finner, att han har underlåtit att lämna viss erforderlig uppgift, taxeringsmyndigheten frångår hans deklaration och höjer hans taxering med hänsyn till att viss uppgift saknats, som den skattskyldige borde ha lämnat men som taxeringsmyndigheten inhämtat och funnit vara av avgörande betydelse för taxeringen. Samtidigt påförs den skattskyldige skattetillägg.

Se Thornstedt-Eklund: Skattebrott och skattetillägg, 5:e uppl., s. 151–153.

Tolkningen av aktuella lagrum är svår, och tillämpningen torde ske restriktivt.3

Det torde emellertid finnas anledning att särskilt begrunda spörsmålet om skattetillägg i princip skall påföras i ett fall där den skattskyldige har underlåtit att lämna viss uppgift i sin deklaration, och taxeringsnämnden taxerat honom enligt deklarationen; men taxeringsintendenten finner sedermera, efter granskning av deklarationen, att skäl finns att yrka höjning av taxeringen med hänsyn till att den skattskyldige har underlåtit att lämna viss uppgift, som skulle ha föranlett höjd beskattning; taxeringsintendenten yrkar även skattetillägg.

Länsrätten bifaller taxeringsintendentens yrkanden, men kammarrätten ändrar sedan länsrättens dom och godtager taxeringsnämndens beslut, medan slutligen regeringsrätten, med upphävande av kammarrättens dom, fastställer länsrättens dom. Skall i detta fall skattetillägg slutligt utdömas? Det har ju dock visat sig att en domstol som kammarrätten har godtagit den skattskyldiges deklaration, och det synes i detta läge kunna hävdas, att det ej kan begäras, att den skattskyldige skall ha bättre insikt än domstol. Det torde dessutom i och för sig vara rimligt att söka hävda, att om endast en ledamot av domstol i skiljaktig mening har godtagit den skattskyldiges deklaration, skattetillägg ej skall ifrågakomma.

”Översyn av det skatteadministrativa sanktionssystemet (SOU 1982:54), Del 2”, s. 21–22.

Thornstedt-Eklund, a.a., s. 109.

En sådan tolkning torde även ha ett stöd i det förhållandet, att skattetillägg årligen uttages till sammanlagt så betydande belopp, att lagstiftaren ursprungligen näppeligen kan ha avsett en sådan för den skattskyldige ogynnsam utveckling, att skattetillägg uttages i sagda fall. Vissa ändringar i den ursprungliga texten i RSV:s anvisningar har redan vidtagits för vinnande av lindring i den skattskyldiges uppgiftsplikt. Skattetilläggsutredningen har på sin tid i sitt slutbetänkande4 även väckt förslag om ytterligare nyanseringar i bl.a. liberaliserande riktning i fråga om skattetillägg, men någon ny lagstiftning på grundval av utredningens betänkande har dock ej skett.5

Av advokaten Wilh. Penser

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...