Innehåll

Skattenytt nr 7 1987 s. 364

Ytterligare om gåva av företag

I anslutning till min artikel om företagsgåvor i nummer 5 av Skattenytt (s. 237) vill jag beträffande HD:s avgörande den 12 december 1986 (SÖ 717) komplettera med några synpunkter angående den prejudicerande räckvidden av ställningstagandet ifråga.

Fråga var om gåva av jordbruksrörelse, där givaren betingat sig ett partiellt vederlag i form av revers. HD fann med följande motivering att lättnadsregeln inte var tillämplig.

”Som förbehåll i lagens mening bör anses villkor som på olika sätt inskränker mottagarens rätt beträffande egendomen (jfr 36 § 2 st. och 38 § 2 st. AGL). Ett villkor om vederlag anknyter visserligen inte direkt till den bortgivna egendomen men innebörden av ett sådant villkor kan sägas vara densamma som om givaren behållit viss del av den bortgivna egendomen (jfr NJA 1986 s. 18 där gåva av jordbruksrörelse ansågs inte ha avsett all givarens rätt till förvärvskällan när gåvan inte omfattade likvida medel som härrörde från jordbruksrörelsen).”

Avgörandet gällde direktägd förvärvskälla. Frågan uppkommer om det även skall anses omfatta sådana fall, där fråga är om indirekt ägande via aktier. I min tidigare artikel har denna fråga inte diskuterats. Jag har emellertid uttalat den uppfattningen att HD måste ha grundat sitt avgörande på ett ekonomiskt betraktelsesätt. Vid ett sådant ligger det naturligtvis nära till hands att hävda att stor likhet föreligger mellan fall, där givaren betingat sig ett begränsat vederlag och där han behåller företagets likvida medel eller dess fordringar. Likheten är alls inte lika påtaglig mellan de fall, där givare av aktier får ett begränsat vederlag, och de där han i stället behåller en del av aktieposten.

I sin beslutsmotivering uttalar sig HD så generellt att man får det intrycket att den åsyftat partiella gåvor av företag överlag. Den jämställer vederlagsgåvan med sådana fall, där givaren ”behållit viss del av den bortgivna egendomen” (jfr NJA 1948 s. 712). Om domstolen därmed hade avsett endast kontanter och fordringar hade det legat närmare till hands att ange just dessa tillgångsslag eller i varje fall omskriva dessa såsom vissa delar av den bortgivna egendomen. Å andra sidan kan det vid tolkningen finnas skäl att beakta den hänvisning, som lämnats just till fallen med de likvida medlen. Med någon säkerhet går det därför inte att uttala sig om avgörandets räckvidd förrän HD fått taga ställning även till aktiegåvofallen.

Av professorn Göran Englund

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...