Innehåll

Skattenytt nr 1–2 1988 s. 34

Ränta på villkorligt aktieägartillskott

Regeringsrätten har i ett förhandsbesked 1987-11-27 (mål nr 2224-1987) ändrat sin tidigare inställning avseende avdragsrätten för ränta på villkorligt aktieägartillskott. I ett tidigare förhandsbesked, RÅ 1985 Aa 144, ansåg RR, att avdragsrätt förelåg för ränta på villkorligt aktieägartillskott, ”i den mån ovillkorlig skyldighet att betala sådan ränta har uppkommit för bolaget.” I Skattenytt 1985 nr 8–9 och Balans 1986 nr 10 har jag pekat på den aktiebolagsrättsliga konflikt, som ligger i detta ställningstagande. Ränta på villkorligt aktieägartillskott kan bolagsrättsligt aldrig ges annan karaktär än vinstutdelning och någon ovillkorlig skyldighet att betala ränta kan därför uppkomma först sedan bolagsstämman i den ordning, som föreskrivs för utdelningsbeslut, fattat beslut om räntebetalning. RR medgav emellertid i 1985 års mål avdrag även för ränta för tiden före bolagsstämmobeslutet och har därmed gjort åtskillnad mellan den bolagsrättsliga och den skatterättsliga behandlingen av ränta.

RR har nu genom sitt ställningstagande i det nämnda ärendet – utan att avgörande därom fattats i plenum, vilket givetvis borde varit fallet – ändrat sin tidigare inställning. Av särskilt intresse är därvid att återge regeringsrådet Holstads särskilda yttrande:

”Jag finner att den mening som ligger till grund för domen strider mot den lagtolkning som kommit i uttryck i regeringsrättens dom den 3 september 1985 på besvär av taxeringsintendenten i det mål som redovisats i RÅ 1985 Aa 144. Föreliggande mål borde därför ha hänskjutits till avgörande i plenum.”

Det mest väsentliga i ovanstående yttrande är att notera den ändring av rättspraxis, som nu får anses ha inträffat i följande riktning.

Frågan i 1987 års förhandsbesked var, om ränta på villkorligt aktieägartillskott kunde vara avdragsgill för tiden fr.o.m. tillskottet. Regeringsrätten fann att detta inte kunde vara fallet med följande motivering:

”För bolaget inträder en ovillkorlig skyldighet att återbetala aktieägartillskottet först sedan bolagsstämman – med iakttagande av bestämmelserna i 12 kap. aktiebolagslagen (1975:1385) – beslutat om sådan betalning. För tid dessförinnan föreligger inte någon bolagets förpliktelse gentemot X som kan jämställas med en skuld varå ränta kan utgå. Vid angivna förhållande är bolaget berättigat till avdrag för ränta avseende aktieägartillskottet endast i den mån medlen finns kvar hos bolaget efter det att bolagsstämman beslutat om återbetalning av tillskottet.”

Utgången i ärendet innebär således, att avdrag kan påräknas för ränta endast för tiden efter det att bolagsstämman beslutat om att sådan ränta skall utgå. Sådant beslut kan enligt ABL fattas endast om bolaget har fria vinstmedel, som täcker räntan. Som nämnts är räntan nämligen bolagsrättsligt att betrakta som utdelning. Detta innebär, att så snart fria vinstmedel finns, bolagsstämman kan besluta om återbetalning av aktieägartillskottet till den del det svarar mot fria vinstmedel. Om sådant beslut inte fattas, utan tillskottet får kvarstå kan bolagsstämman besluta om att ränta skall utgå på motsvarande del och bolaget erhåller då avdrag för denna räntebetalning. I princip måste då om ABLs beslutsordning skall upprätthållas, sådant beslut om räntebetalning fattas å nästföljande bolagsstämma, eftersom räntan skall avse tiden fr.o.m. den bolagsstämma då balansräkning med fria vinstmedel fastställts. Om RRs motivering skall tolkas enligt sin bokstav, måste dessutom dessa fria vinstmedel enligt särskilt beslut på den första bolagsstämman överföras från fria vinstmedel till skuldkonto. Först därigenom uppkommer enligt RRs mening en sådan förpliktelse, varå ränta kan utgå.

Sammanfattningsvis kan man då konstatera, att RR genom sitt ställningstagande i 1987 års förhandsbesked och genom en klar ändring av tidigare praxis skapat en överensstämmelse mellan den bolagsrättsliga och den skatterättsliga behandlingen av ränta på villkorligt aktieägartillskott. Detta innebär då att avdrag för ränta på aktieägartillskott inte kan medges, så länge detta kvarstår i bolaget såsom ett tillskott utan först om tillskottet genom särskilt bolagsstämmobeslut skuldförs. En ytterligare fråga, som då automatiskt inställer sig är, om denna praxisändring även kan få betydelse för den skattemässiga behandlingen av återbetalningen av aktieägartillskotten. Enligt min bedömning, vilken i stor utsträckning grundar sig på de skäl jag utvecklat i Skattenytt 1981 nr 7, bör så inte vara fallet. Återbetalningen av ett villkorligt aktieägartillskott bör alltjämt vara att anse som en skattefri betalning för mottagaren.

Det bör avslutningsvis anmärkas att regeringsrättens förhandsbesked är sekretessbelagt, och att denna artikel publiceras med sökandens medgivande.

Av professor Göran Grosskopf

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...