Innehåll

Skattenytt nr 6 1988 s. 324

Ytterligare något om värdepappersförvaltande bolag

I föregående nummer av Skattenytt (nr 5) finns intagen en uppsats av Peter Nordquist med titeln ”Något om förvaltningsföretagens skatterättsliga status och därmed sammanhängande frågor”. I uppsatsen finns ett avsnitt som behandlar frågan om en aktiv portföljförvaltning av ett förvaltningsföretag kan medföra att bolaget skall anses bedriva rörelse. Peter Nordquist berör härvid ett förhandsbeskedsavgörande från 1986 (RÅ 1986 ref. 53).

– Avgörandet finns refererat i Skattenytt 1988 nr 4 sid. 202 – Omständigheterna i ärendet var kortfattat följande:

Bolaget bildades år 1981. Dess huvudsakliga verksamhet utgjordes av inköp och försäljning av trävaror. Redan under bolagets första räkenskapsår bedrevs köp och försäljning av värdepapper i mindre omfattning. Därefter hade denna verksamhet utökats och fått en betydande omfattning. Under räkenskapsåret 1983/84 hade 36 poster omsatts till ett sammanlagt belopp av ca 16,8 mkr. Det bokförda värdet av värdepapper vid detta räkenskapsårs utgång var ca 10,5 mkr. Köp och försäljning av värdepapper hade uteslutande skett för egen räkning. Regeringsrätten uttalade i domen:

”Aktiebolaget driver en trävarurörelse. För att få in kapital till den rörelsen köper och säljer bolaget värdepapper. Denna verksamhet som är inriktad på kortsiktiga aktieaffärer har pågått sedan bolaget bildades 1981 och har fått en betydande omfattning. Vid angivna förhållanden skall värdepappershanteringen beskattas enligt reglerna för rörelse.”

Peter Nordquists kommentar till rättsfallet är: ”Att regeringsrätten under 1986 i ett förhandsbeskedsärende förklarat att ett fåmansbolags köp och försäljningar av värdepapper skall beskattas enligt reglerna för rörelse kan inte åberopas för annat ställningstagande eftersom det i förhandsbeskedet aktuella bolaget bedrev en trävarurörelse och syftet med värdepappershanteringen var att få in kapital till denna rörelse”. Detta är, såvitt jag känner till, första gången någon uttalat att syftet med värdepappersaffärerna skall tillmätas denna betydelse. Tolkningen är i mitt tycke ytterst intressant. Emellertid kan ett sådant synsätt få märkliga konsekvenser. Om bolaget i det ovan refererade rättsfallet helt skulle sluta att driva sågverksrörelse skulle följden kunna bli att handeln med värdepapper skulle upphöra att betraktas som rörelse. Detta då motivet för värdepappershandeln – att få in kapital till sågverksrörelsen – bortfallit. Detta är i och för sig ett opraktiskt exempel. Man torde kunna utgå från att om bolaget en gång ansetts bedriva värdepappersrörelse så skulle det – trots ändrad inriktning av verksamheten – även fortsättningsvis anses bedriva sådan rörelse.

En märklig följd av Peter Nordquists tolkning – dragen till sin yttersta konsekvens – skulle kunna bli att en värdepappersförvaltning som är identisk i två bolag (likvärdiga i fråga om vinst, omsättning och försäljningstillfällen) skulle kunna, beroende på om värdepappersförvaltningen utgör bolagets enda verksamhet eller ej, bedömas i det ena fallet utgöra rörelse och i det andra fallet inte.

Frågan är därför om man inte måste tolka domsmeningen – ”För att få in kapital till den rörelsen köper och säljer bolaget värdepapper” – enbart som en beskrivning av de faktiska omständigheterna i målet. Är denna tolkning riktig har regeringsrätten inte tagit ställning till vinstanvändningens betydelse, dvs. betydelsen av att vinsten skulle användas för att finansiera en annan verksamhet.

Av skattekonsult Hans Larsson, Hans Larssons Skattekonsulter AB.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...