Sedan någon tid tillbaka gäller att vissa regeringsrättens avgöranden icke redovisas i RÅ.

Ur förordet till RÅ 1987 må citeras:

Avgöranden som icke redovisas upptages i notisavdelningen. Följande mål och ärenden redovisas dock som regel inte: mål vari prövningstillstånd har vägrats, mål vari besvären har återkallats eller har anförts för sent, mål vari har meddelats beslut som ej är slutligt, skrivelser avseende fråga varmed regeringsrätten ej har att ta befattning.

Mål om resning och återställande av försutten tid redovisas endast om målen har ett intresse utöver det enskilda målet. ”

Regeringsrådet Hamdahls artikel om ”Publicering av rättsfall från regeringsrätten” är utomordentligt klarläggande, och det synes mycket tacknämligt, att detta klarläggande har skett.

Det i min artikel refererade målet, avgjort genom regeringsrättens beslut den 4/9 1987, 298/87, torde sålunda icke ansetts ha prejudikatvärde, och detta må vara. Emellertid synes det mig dock som om det i min artikel berörda, till sagda mål anknutna materialet i allt fall vara värt att beakta i och för sig. Det torde exempelvis vara av intresse att finna den situationen återgiven, att en givare till en anställd lämnar en gåva ur den egendom, som tillhör honom personligen och icke det av givaren ägda företag, i vilket gåvotagaren är anställd, och även om detta förhållande ej skulle anses relevant i det av regeringsrätten avgjorda målet, synes det dock ha varit av intresse att få själva läget belyst.

I förordet till RÅ anges som ovan nämnts att i RÅ ”som regel icke redovisas mål vari prövningstillstånd har vägrats”. Nu ser jag kanske subjektivt på saken, men visar inte mitt referat av regeringsrättens beslut i det aktuella fallet, att materialet i målet de facto belyser en problemställning, som inte är så alldeles alldaglig. Emellertid har målet ställts i en sådan särklass, att det icke ens har redovisats som notis.

I regel redovisas icke i RÅ vissa mål och ärenden. Det vore nog av intresse att få veta i vilket fall ett undantag skulle kunna väntas ske från regeln.

Wilhelm Penser

Advokat Wilhelm Penser