Innehåll

Skattenytt nr 5 1990 s. 325

Vinstbolag och semantik

I Skattenytt nr 3, 1990, s. 143–144, skriver skattedirektören Kerstin Tollerz bl.a.: ”. . . angående värderingen av tillgångar vid bedömningen av om större delen av tillgångarna avyttrats . . .” Och vidare: ”Om pågående arbeten anses utgöra tillgångar i vinstbolagsbestämmelsens mening uppkommer frågan varför inte vinst vid avveckling/överlåtelse av pågående arbeten skulle utgöra vinst i vinstbolagsbestämmelsens mening.” Frågan varför så inte skulle vara fallet – jag tänker närmast på den situationen att de pågående arbetena fakturerats ut på beställarna före aktieavyttringen – har i samma nummer av Skattenytt på ett övertygande sätt besvarats av skattekonsulten Jan-Eric Askenström. Han ställer med rätta frågan om en inkassering av en fordring på en gäldenär är en överlåtelse. Här vill jag göra läsaren uppmärksam på ordvalet i citaten ovan. Det talas, vid sidan om ”överlåta”, om ”avyttra” och ”avveckla”.

I riksskatteverkets skrivelse om vinstbolag, Dnr D37–358–90, användes orden ”överlåta” och ”avyttra” på ett sätt som vore de helt synonyma. Jag citerar ur skrivelsens punkt 4a: ”Vidare bör kunna anses att vinst vid överlåtelse av pågående arbeten utgör vinst till följd av avyttring av tillgångar. Mer tveksamt kan vara om vinst vid avslutande av pågående arbeten är vinst till följd av avyttring.” I skattesammanhang kan man inte vara nog försiktig vid analysen. Det kan därför vara på sin plats att något närmare granska innebörden av verbet ”överlåta”, det ord och inget annat som lagstiftaren använt med avseende på ett bolags tillgångar i vinstbolagshänseende. Låt oss se vad några ordböcker har att berätta.

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket anger betydelsen ”frånträda” och ”överlämna”. Einar Odhner förklarar i ”Vad betyder orden”: ”överlåta, t. låta = lämna, ty. lassen.” Olof Östergren exemplifierar i ”Nusvensk ordbok”: ”Köpman A Ström överlåter rörelsen efter 15 år”, ”överlåta ett företag, en rörelse, en utredning på någon”, etc och anger synonymerna ”avhända sig”, ”överflytta”, ”överlämna”, ”överföra”, ”anförtro” och ”hänskjuta”. AF Dalin anger i ”Ordbok över svenska språket” betydelsen ”överlämna” och ”avträda”. Han meddelar vidare att ordet mest används i rättegångs- och affärsspråket och exemplifierar: ”Han har överlåtit mig sin rätt.” I Norstedts ”Juridiska ordbok” förklaras ”överlåta” vara samlingsord för ”sälja”, ”byta” och ”ge bort” och substantivet ”överlåtelse” ett avtal, som till skillnad från ”upplåtelse”, medför en fullständig övergång av den tidigare innehavarens rätt. I ”Modernt företagsekonomiskt lexikon” av Erik Eriksson förekommer inte verbet men väl substantivet. Härvid hänvisas – med avseende på värdepapper – till endossement. I ”Stora svensk-engelska ordboken” översätts ”överlåta” med ”transfer”, ”make over”, ”convey”, ”assign” och ”release”. Ingvar E Gullbergs ”Svensk-engelsk fackordbok” exemplifierar: ”Överlåta” en fordran eller ett patent-”assign” och ”överlåta” sin behörighet – ”to delegate”.

Av det anförda – som står i samklang med lagens förarbeten – är det enligt min mening uppenbart att ordet ”överlåta”, på det område som här är i fråga, avser en överföring av annat slag än den som sker dagligen och stundligen i ett bolags ordinarie verksamhet. Eljest hade lagstiftaren valt ett annat ord eller uttryckssätt. Närmare bestämt torde åsyftas en sådan överföring där mottagarens situation beträffande det överförda och i förhållande till tredje man överensstämmer med överlåtarens. Applicerat på en vara, ett pågående arbete och en fordring bör ”överlåta” följaktligen syfta på den överföring som kan ske till ny återförsäljare, tjänsteproducent och rättsinnehavare men inte på normal varuförsäljning eller tjänsteprestation till en kund för eget bruk, ej heller på inkasseringen av fordringen. En motsatt tolkning skulle, som jag förstått saken, strida mot det allmänna språkbruket, mot kravet på förutsebarhet och mot det allmänna rättsmedvetandet.

Kjell Wennerstrand

Kjell Wennerstrand är auktoriserad revisor och verksam vid BDO Revision i Västerås.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...