Innehåll

Skattenytt nr 5 1991 s. 288

Tankar kring skattereformen (III)

I det nya skattesystem som gäller från och med taxeringsår 1992 införs nya regler för reavinstbeskattning vid försäljning av näringsfastigheter och regler för avskattning av åtnjutna värdeminskningsavdrag m.m. i vissa situationer.

Kombinationen av avskattnings- och reavinstregler synes i vissa fall kunna leda till märkliga konsekvenser. En genomgång av möjliga fall visar nämligen nio förmodade asymmetrier (dvs. effekter som avviker från lagstiftarens syfte). På förekommen anledning kan anmärkas att avsikten med artikeln är att neutralt redogöra för förmodade asymmetrier i lagstiftningen, inte uppmana till skatteplanering.

I redovisningen har jag utgått från avskattning i samband med avyttring av näringsfastighet. Detta fall antas spegla lagstiftarens intentioner. Jämförelsen redovisas i tabellform och nedanstående förkortningar m.m. används. Då schablonregeln främst skall ses som en begränsningsregel och inte en reavinstregel redovisas denna sist. Artikeln avslutas med en lagtextöversikt.

-

= Avdragseffekt

+

= Intäktseffekt

0

= Ej påverkan på beskattningen

Rvm

= Reavinstmetod vid försäljning

H

= Huvudregeln (25 § 4 mom. SIL)

Ö

= Övergångsregeln (p. 4 av ikraftträdandereglerna till SIL)

S

= Schablonregeln (25 § 9 mom. SIL)

L

= Löpande beskattning under innehavstid

A

= Avskattning i näringsverksamhet

K

= Behandling vid reavinstberäkning

TE

= Total beskattningseffekt

Situation I

Avyttring av näringsfastighet (anv. p. 5 1 st. till 22 § KL)

a) Värdeminskningsavdrag

Rvm

L

A

K

TE

H

-

+

0

0

Ö

-

0

+

0

Lagstiftarens syfte är att värdeminskningsavdraget efter fastighetsförsäljning skall ha neutraliserats.

b) Värdehöjande reparationer

Rvm

L

A

K

TE

H

-

+

-

-

Ö

-

0

0

-

Lagstiftarens syfte i detta fall är att reparationsavdraget efter försäljning skall ha haft skatterättslig effekt.

Situation 2 och 3

Karaktärsbyte från näringsfastighet till privatbostadsfastighet genom benefikt fång (2 situationer; 8 st. anv. p. 5 till 22 § KL). Fastigheten avyttras efter karaktärsbytet och verkställd avskattning. Observera att avskattningen i detta fall ej är betingad av avyttringen. Denna kan således ske flera år efteråt.

a) Värdeminskningsavdrag

Rvm

L

A

K

TE

H

-

+

0

0

Ö

-

+

+

+

Ass. 1

Här uppkommer den första asymmetrin. Av 8 st. anv. p. 5 till 22 § KL framgår att avskattning skall ske vid karaktärsbytet. Ikraftträdanderegel 8 till KL, som skulle undanröjt avskattningen, torde ej vara tillämplig då lagrummet a) endast hänvisar till 1 st. av anv. p. 5 och b) för tillämpning torde förutsätta att avskattningen är kopplad till en avyttring. Visserligen anges i 8 st. att fastigheten skall anses avyttrad (vilket skulle kunna motivera ikraftträdanderegelns tillämplighet) men i så fall krävs förutom den fiktiva försäljningen även ett fiktivt användande av övergångsregeln vid den fiktiva reavinstberäkningen (detta är knappast troligt).

b) Värdehöjande reparationer

Rvm

L

A

K

TE

H

-

+

-

-

Ö

-

+

0

0

Ass. 2

Asymmetri nr 2. Även här sker avskattning med stöd av 8 st. anv. p. 5 till 22 § KL. De ”äldre” reavinstreglerna medför ej avdragsrätt för värdehöjande reparationer m.m. (om det ej är fråga om en 24 § 2 mom. fastighet).

Situation 4

Karaktärsbyte, under innehavstiden, från näringsfastighet till privatbostadsfastighet (anv. p. 6 till 22 § KL). Avyttring därefter. Även i denna situation är avskattningen fristående från försäljningen.

a) Värdeminskningsavdrag

Rvm

L

A

K

TE

H

-

+

0

0

Ö

-

+

+

+

Ass. 3

Asymmetri nr 3. Avskattning sker med stöd av anv. p. 6 till 22 § KL, vilket gör att ikraftträdanderegel 8 till KL varken är tillämplig eller möjlig (se ovan asymmetri 1).

b) Värdehöjande reparationer

Rvm

L

A

K

TE

H

-

+

-

-

Ö

-

+

0

0

Ass. 4

Asymmetri 4. Avskattning sker med stöd av anv. p. 6 till 22 § KL. De ”äldre” reavinstreglerna medför ej avdragsrätt för värdehöjande reparationer m.m. (om det ej är fråga om en 24 § 2 mom.-fastighet, jmf ovan asymmetri 2).

Situation 5

Jordbruksfastighetsdel m.m. övergår 1/1 1991 till att bli privatbostadsfastighet. Denna avyttras under tiden 1/1 1991–31/12 1999. Avskattningen regleras i dessa fall av ikraftträdandepunkt 9 och 10 till KL.

a) Värdeminskningsavdrag

Rvm

L

A

K

TE

H

-

+

0

0

Ö

-

0

+

0

b) Värdehöjande reparationer

Rvm

L

A

K

TE

H

-

+

0

0

Ass. 5

Ö

-

+

0

0

Ass. 6

Asymmetri 5 och 6. I dessa fall sker avskattning med stöd av ikraftträdanderegel 10 till KL. Vid huvudregeln stadgas att avdrag endast medges för värdehöjande reparationer som intäktsförts med stöd av anv. p. 5 första stycket och anv. p. 6 till 22 § KL (25 § 4 mom. 3 st. SIL). Något avdrag synes därför ej kunna medges enligt huvudregeln. Vid övergångsregeln torde gälla att de ”äldre” reavinstreglerna ej medför avdragsrätt (se ovan asymmetri 2 och 4).

Schablonregeln

a) Värdeminskningsavdrag

L

A

K

TE

Situation 1

-

+

-

-

Situation 2 o 3

-

+

0

+

Situation 4

-

+

-/0

-/0

Situation 5

-

+

0

0

I samtliga fall sker avskattning med stöd av ovanstående bestämmelser i KL (inkl. ikraftträdandebestämmelserna).

I situation 2 och 3 är fastigheten privatbostadsfastighet i den nye innehavarens hand. Detta innebär att vinsten skall beräknas enligt reglerna för privatbostäder. Ej heller den treåriga karenstiden i 25 § 9 mom. 5 st. SIL är tillämplig (fastigheten har aldrig varit näringsfastighet hos den nye ägaren). Varken ”9 %-regeln” eller ”18 %-regeln” ger utrymme för hänsynstagande till värdeminskningsavdrag.

I situation 4 är karensregeln tillämplig, varför en försäljning under ”karenstiden” borde ge avdragsrätt, medan en försäljning därefter icke skulle medföra avdragsrätt. Det kan dock diskuteras om avdragsrätt finns under treårsperioden. Detta då värdeminskningsavdragen tagits upp till beskattning med stöd av anv. p. 6 till 22 § KL och det i 25 § 9 mom. 4 st. endast refereras till anv. p. 5 till 22 § KL (jmf ovan asymmetri 5). I situation 5 ger ej de ”äldre” reavinstreglerna avdragsutrymme (se ovan ass 2, 4 och 6).

b) Värdehöjande reparationer

L

A

K

TE

Situation 1

-

+

0

0

Situation 2 o 3

-

+

0

0

Situation 4

-

+

0

0

Situation 5

-

+

0

0

Inga asymmetrier uppstår. Dock kan konstateras att de värdehöjande reparationerna vid tillämpning av schablonregeln ej påverkar skatteuttaget (jmf huvud- och övergångsregeln).

Här kan det vara på sin plats att beröra termen ”värdeminskningsavdrag m.m.” som bl.a. återfinns i 4:e st. 9 mom. 25 § SIL. Enligt uppgift från finansdepartementet är avsikten att denna term skall tolkas inskränkt, dvs. värdehöjande reparationer täcks ej av ”m.m.”. Detta är enligt undertecknads uppfattning svårt att läsa ur lagtext och förarbeten.

En genomgång av lagtext ger för handen att det är uppenbart att termen används i den inskränkta betydelsen i 25 § SIL. Märkligt nog (vilket gör att tveksamhet infinner sig) används i ikraftträdandepunkt 9 till KL ytterligare en variant för samma term. I sistnämnda lagrum säges nämligen ”punkt 5 första och andra meningarna av anvisningarna till 22 §”, när det hade räckt med termen ”värdeminskningsavdrag m.m.”.

Sammanfattningsvis synes det vara fråga om tre grupper av asymmetrier (då bortses från schablonregeln). Två av dessa (ass 1, 3 resp. ass 2, 4 och 6) kan undvikas genom komplettering av övergångsregeln medan den tredje asymmetrin (5) torde kräva viss justering av huvudregeln.

Urban Rydin är jurist och verksam vid LRF:s skattebyrå i Malmö.

LAGTEXTÖVERSIKT

”Avskattningsregler”

Situation 1

anv. p. 5 till 22 § KL 1:a st

Situation 2 o 3

anv. p. 5 till 22 § KL 8:e st

Situation 4

anv. p. 6 till 22 § KL 1:a st

Situation 5

ikraftträdanderegler (KL) nr 9 o 10

Av ikraftträdanderegel 8 till KL framgår att värdeminskningsavdrag m.m. som påverkat omkostnadsbeloppet (beräknat enligt punkt 4 av ikraftträdandereglerna till SIL) inte dessutom skall återföras till beskattning enligt punkt 5 av anvisningarna till 22 § KL.

Reavinstregler (som behandlar VM-avdrag m.m.)

Huvudregeln

25 § 4 mom. 3:e st. SIL

Schablonregeln

25 § 9 mom. 4:e o 5:e st. SIL

Övergångsregeln

ikraftträdanderegel (SIL) nr 4

Urban Rydin

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...