Detta nummer av Skattenytt består enbart av kommentarer till 1990 års rättsfall.

Rättsfallsreferat sprids numera snabbt och relativt fullständigt genom flera olika kanaler, bl.a. genom Skattenytts återkommande rättsfallsavdelning. Syftet med detta kommentarshäfte är att göra innehållet i rättspraxis ytterligare åtkomligt genom ämnesmässigt systematiserade kommentarer. Kommentarerna innefattar i varierande omfattning förklaringar, tolkningar och synpunkter på praxis.

Skattenytt har ambitionen att rättsfallskommentarshäftet skall utkomma årligen.

Kommentarerna omfattar så gott som alla mål avgjorda av RR under 1990. Vissa mål av mindre betydelse har inte kommenterats utan endast anmärkts.

Kommentarerna gäller primärt de regler som tillämpades i målet. Författarna har dock i görligaste mån försökt uttala sig om rättsfallets betydelse i det nya skattesystemet. Kommentarerna måste av utrymmesskäl vara relativt kortfattade. Alla problem har därför inte kunnat analyseras uttömmande.

Av naturliga skäl svarar varje författare för innehållet i sitt avsnitt.

Den som önskar läsa mer utförliga referat (okommenterade) hänvisas till dessa i tidigare nr av SN och/eller RÅ. Hänvisningar finns till nummer i Skattenytt i de fall målet tidigare har refererats.

I paragrafregistret har rättsfallen sorterats in efter aktuella paragrafer vid 1991 års taxering.

Författarnamn står under varje kapitelrubrik. En fullständig författarförteckning med titlar och kort presentation finns samlat i början.

För samordningen av detta häfte ansvarar Gunnar Rabe med assistans av Anders Swartling och Peter Melz.

Innehållsförteckning

A Inkomstskatt

Peter Melz

1 Gemensamma regler för beräkning av inkomst

Gunnar Rabe

2 Inkomst av tjänst

Peter Melz

3 Inkomst av kapital

Stig von Bahr och Per Thorell

4 Inkomst av näringsverksamhet

Göran Grosskopf

5 Aktiebolag och ekonomiska föreningar

Göran Grosskopf

6 Fåmansföretagsbeskattning

Nils Mattsson

7 Egenföretagare

Nils Mattsson

8 Handelsbolag

Bertil Wiman

9 Koncernbeskattning

Bertil Wiman

10 Omstruktureringar

Anders Swartling

11 Speciella företag

Anders Swartling

12 Övriga juridiska personer

Gustaf Lindencrona

13 Internationell skatterätt

Sture Bergström

14 Tolkning och tillämpning av skattelag

Maj-Britt Remstam

15 Processuella frågor m.m.

Tore Lundin

16 Uppbördsfrågor m.m.

B Fastighetsskatt och fastighetstaxering

Peter Melz

Inga rättsfall i år

C Förmögenhetsskatt

Erik Waller

D AGL

Erik Waller

E Indirekta skatter

Jan Kleerup

Paragrafregister

Rättsfallsregister

Sökordsregister

Författare i detta nummer

Stig von Bahr, regeringsråd

Sture Bergström, docent i finansrätt och högskolelektor vid Uppsala

universitet

Göran Grosskopf, professor, Advokatfirman Vinge, Malmö

Jan Kleerup, skattejurist vid Ernst & Young Revisionsbyrå i Stockholm

Gustaf Lindencrona, professor i finansrätt vid Stockholms universitet

Tore Lundin, fd bitr. skattedirektör

Nils Mattsson, professor i finansrätt vid Uppsala universitet

Peter Melz, docent i finansrätt vid Stockholms universitet

Gunnar Rabe, skattejurist vid Advokatfirman Vinge, Stockholm

Maj-Britt Remstam, kammarrättsassessor, verksam vid processavdelningen på Riksskatteverket

Anders Swartling, regeringsråd

Per Thorell, professor i företagsrätt vid Uppsala universitet

Erik Waller, skattejurist vid Ernst & Young Revisionsbyrå i Stockholm

Bertil Wiman, docent i finansrätt vid Uppsala universitet