Skattenytt nr 1–2 1993 s. 41

Skatteplanering med kommanditbolag

Regeringen har till riksdagen överlämnat en proposition (1992/93:151) om förslag till lagstiftning av inkomst från handelsbolag (HB) i samband med att andelen överlåtits. Lagförslaget har fått en helt annan utformning än det ursprungliga förslaget, som granskats av lagrådet och där fått kritik. I min artikel i SkatteNytt (december 1992) har det ursprungliga lagförslaget varit utgångspunkt.

Jag angav där att jag skulle återkomma med det nya lagförslaget i detta nummer.

Lagförslaget skall tillämpas på avyttring av andel i HB efter den 30 november 1992. Om tilläggsköpeskilling skall utgå tillämpas dock lagen på denna ersättning även på överlåtelser från och med den 1 januari 1992 om överlåtaren eller denne närstående person varit aktivt verksamma i HB:et efter överlåtelsetiden.

Förslaget gäller i huvudsak då fysisk person avyttrar andelar i ett HB, som driver aktiv näringsverksamhet NRV, till en juridisk person.

Förenklat uttryckt går lagförslaget ut på att en fysisk person skall beskattas för sin andel av HB:ets aktiva NRV fram till överlåtelsetidpunkten.

Beskattningen av denna näringsinkomst kan ske enligt två olika alternativ.

Alt. 1

Säljaren och köparen träffar ett avtal som stadgar att säljaren skall beskattas, enligt ett delbokslut, för HB:s NRV fram till överlåtelsetidpunkten.

För tid därefter skall köparen redovisa HB:ets inkomst av NRV.

Vid reavinstberäkningen har säljaren och köparen rätt att justera sitt ingångsvärde på handelsbolagsandelarna med respektive redovisade inkomst av NRV från HB:et.

Utifrån förutsättningarna i exempel 2 och 3 (se SkatteNytt nr 12/1992) blir skattekonsekvenserna i alternativ 1 följande.

Exempel 2

Del av aktivt NRV

från KB:et

=  990 000

(som A skall redovisa i inkomstslaget NRV)

Reavinstberäkning i inkomstslaget kapital

Köpeskilling för andelarna

=+ 990 000

Redovisad inkomst av NRV

=− 990 000

Realisationsvinst

=       0

Exempel 3

Del av NRV från KB:et

=     10 000

(som FÅAB skall redovisa)

FÅAB:s anskaffningskostnad för andelarna i KB

Köpeskilling

=+   990 000

Redovisad vinst NRV

=+    10 000

Uttag från KB

=− 1 000 000

Justerat anskaffningsvärde

=         0

Till skillnad från det tidigare exemplet uppkommer ingen realisationsförlust vid likvidation av KB.

Beräkning av resultat efter skatt för FÅAB

Näringsvinst från KB

=+   10 000

Reaförlust på andelar

=         0

Resultat före skatt

=+   10 000

Skatt (30 %)

=−    3 000

Resultat efter skatt

=+    7 000

Likvidmässigt blir resultatet även 7 000 kr

Uttag från KB

=+ 1 000 000

Köpeskilling

=−   990 000

Skattekostnad

=−     3 000

Nettoresultat

=+     7 000

Vid en jämförelse med det ursprungliga exemplet 3 (se SkatteNytt nr 12/1992) blir resultatet detsamma.

Slutsatsen blir att lagförslaget inte påverkar köparens skattesituation.

Alt. 2

Som ett alternativ till beskattning, med ett delbokslut som underlag, kan säljaren välja på att redovisa realisationsvinsten i inkomstslaget aktiv näringsverksamhet.

Köparen skall i detta alternativ redovisa hela HB:ets NRV fram t.o.m. bokslutet.

Köparen har rätt att justera upp sitt ingångsvärde med redovisad inkomst av NRV från HB:et.

Säljaren har inte rätt att justera upp sitt ingångsvärde med redovisad realisationsvinst i inkomstslaget aktiv NRV.

Utifrån förutsättningarna i exempel 2 och 3 (se SkatteNytt nr 12/1992) blir skattekonsekvenserna i alternativ 2 följande.

Exempel 2

Realisationsvinsten 990 000 kr skall redovisas i inkomstslaget aktiv NRV.

Exempel 3

Exakt samma resultat som i det ursprungliga exemplet 3. Köparens skattesituation påverkas inte heller i detta fall.

Lagförslaget ger ett materiellt riktigt resultat då säljaren kommer att bli beskattad i rätt inkomstslag för en aktiv näringsverksamhet.

I normalfallet kommer även reavinsten att vara hänförlig till andra tillgångar än årets upparbetade vinst, som är belastad med en latent skatteskuld.

En kvalificerad gissning är att sannolikt kommer de flesta överlåtelseavtal av andelar i HB att innehålla bestämmelser som medför att säljaren skall beskattas för HB:s näringsvinst fram till överlåtelsetidpunkten.

Lagförslaget innehåller även vissa stoppregler för att förhindra ett kringgående av lagen genom

 • att låta en närstående vara den som bedriver den aktiva verksamheten

 • att först sälja andelarna till en i Sverige bosatt fysisk person som sedan säljer vidare till en juridisk person. Lagen är inte tillämplig vid försäljning till fysisk person

 • att fortsätta vara verksam i HB:et och erhålla tilläggsköpeskilling

Sven Carlstedt

Sven Carlstedt är avdelningsdirektör vid Skatteförvaltningen i Stockholm

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...