Skattenytt nr 6 1993 s. 369

B Fastighetstaxering

Fastighetstaxering

1 Fråga om rätt byggnadstyp (mässhall)

I RÅ 1992 ref. 85 (SN 3/93) gällde frågan hur en mässhall skulle indelas vid 1986 års särskilda fastighetstaxering. Underinstanserna hade hänfört mässhallen till byggnadstypen hyreshus. Fastighetsägaren ansåg att byggnaden i stället borde hänföras till endera kategorin övrig byggnad, industribyggnad eller specialbygnad.

Enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (FTL) skall byggnader indelas i byggnadstyper. Som hyreshus indelas – som lagrummet var utformat vid aktuell taxering – byggnad som är inrättad till bostad åt minst tre familjer eller kontor, butik, hotell, restaurang och liknande. Byggnad som är inrättad för industriell verksamhet skall indelas som industribyggnad. Till gruppen specialbyggnad hänförs byggnad som används för vissa speciella ändamål. Hit hör försvarsbyggnad, kommunikationsbyggnad, distributionsbyggnad, reningsanläggning, vårdbyggnad, bad-, sport- och idrottsanläggning, skolbyggnad, kulturbyggnad, ecklesiastikbyggnad och allmän byggnad. Som övrig byggnad indelas byggnad som inte går att hänföra till någon särskilt angiven byggnadstyp. Av 2 kap. 31 § FTL framgår att byggnadstypen skall bestämmas med hänsyn till det ändamål som byggnaden till övervägande del är inrättad för och det sätt som den till övervägande del används på.

Den i målet aktuella hallen användes huvudsakligen för bedrivande av mässverksamhet. Andra användningsområden var idrott, hundutställningar och konserter. Själva byggnaden hade en bruksyta på totalt 4 500 kvm, varav 250 kvm utgjorde lokaler för kontor, restaurang, m.m. medan återstående del var utställningshallar. Mässverksamheten var av speciell karaktär. Den innefattade inte bara upplåtelse av monterplats utan till verksamheten hörde även mycket förberedelsearbete med tjänster inte bara före utan även under och efter själva mässan. Mässhallen stod dessutom största delen av året tom, kall och outnyttjad.

Även Regeringsrätten indelade byggnaden som hyreshus och anförde bl.a.

Den ifrågavarande mässhallen är inte inrättad för industriell verksamhet. Den kan därför inte indelas som industribyggnad. Det är vidare uppenbart att byggnaden inte utgör specialbyggnad. Av förarbetena till bestämmelsen (2 kap. 2 § FTL), prop. 1979/80:40 s. 62 f. och SOU 1979:32 s. 200 f., framgår att till byggnadstypen hyreshus skall sådana byggnader hänföras, för vilka ett hyresvärde kan bestämmas. Den del av mässhallens ytor som inte är restaurang, kontor och liknande hyrs ut till utställare. Ett hyresvärde kan därför bestämmas även för dessa ytor. Byggnaden bör på grund härav och omständigheterna i övrigt hänföras till hyreshus.

I anslutning till det återgivna fallet kan nämnas att de indelningsfrågor som berörts i det föregående inte bara har betydelse för fastighetstaxeringen. Hithörande frågor inverkar också på skyldigheten att erlägga fastighetsskatt (jfr ex.vis 1 § lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt). I praxis har man emellertid accepterat att man i mål om fastighetsskatt har möjlighet att i viss mån göra en självständig prövning och att således någon ovillkorlig bundenhet inte föreligger till hur fastighetstaxeringen faktiskt skett. Detta har Regeringsrätten uttalat i domar den 4 februari 1993 i mål nr 4714–4715-1990, varom mera i nästa års rättsfallskommentarshäfte.

Per Anclow

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...