Arbetsgivaravgifter

Avgifter på lätt lastbil i fåmansaktiebolag

I RÅ 1992 not 191 ägde ett fåmansaktiebolag två lätta lastbilar. En av delägarna hade taxerats för (jämkad) förmån av fri bil och bolaget hade påförts arbetsgivaravgifter. Den andre delägaren hade enligt uppgift inte använt bilen privat och hade därför inte påförts något bilförmånsvärde vid taxeringen. Målet gällde om enbart möjligheten för en delägare i fåmansaktiebolag att disponera bolaget tillhörig bil skulle medföra avgiftsskyldighet för bolaget.

RR fann att när det gäller en bil av i målet aktuellt slag – lätt lastbil utrustad för laständamål – är inte enbart den faktiska möjligheten att i egenskap av delägare i fåmansbolaget kunna använda bilen privat tillräckligt för att påföra bilförmån. RR ansåg det ostridigt att bilen inte hade använts för privat bruk. Med hänsyn till detta och övriga omständigheter i målet fann RR att bilförmån inte förelåg. Ett regeringsråd var skiljaktig.

Av RR:s formulering skulle man kunna dra slutsatsen att utgången i målet blivit en annan om det hade varit fråga om en personbil.

Domen behandlas också under avsnitt A 6, Beskattning av fåmansföretag.

Yvonne Svenström