Bodil Hulgaard har i SkatteNytt nr 7/8 uttalat tveksamhet till min i SkatteNytt nr 3 1993 på sid 116 uttalade slutsats, att aktiebolag inte kan beskattas för förbjudna lån. Skälet för Hulgaards tveksamhet är, att bl.a. bestämmelserna i 32 § KL enligt 2 § 1 mom. första stycket SIL också skall tillämpas vid taxering till statlig inkomstskatt och att denna föreskrift även gäller för anvisningarna till respektive paragrafer i kommunalskattelagen enligt 2 § 1 mom. andra stycket SIL.

När man analyserar problematiken om aktiebolag kan beskattas för förbjudet lån eller inte bör man läsa 2 § 1 mom. första stycket SIL i sin helhet. Bestämmelsen avslutas nämligen med den viktiga restriktionen, att de angivna paragraferna i kommunalskattelagen skall tillämpas vid taxeringen till statlig inkomstskatt endast ”i den mån inte annat följer av denna lag”. Med andra ord kan varken de angivna paragraferna eller dess anvisningar tillämpas vid taxering till statlig inkomstskatt om en uttrycklig föreskrift i lagen om statlig inkomstskatt uttalar annat.

Av 1 § 3 mom. SIL följer, att juridiska personer utom dödsbo skall erlägga statlig inkomstskatt för inkomst av näringsverksamhet. Med andra ord följer av 1 § 3 mom. SIL, att juridiska personer inte kan ha skattepliktig inkomst av tjänst eller kapital. Av lagen om statlig inkomstskatt följer således, att inkomstslaget tjänst faller utanför skattskyldigheten för juridiska personer. Därav följer också, att bestämmelserna i bl.a. 32 § och dess anvisningar inte kan tillämpas vid taxeringen till statlig inkomstskatt. Detta följer helt ordalydelsen i 2 § 1 mom. första stycket SIL.

Det är sannolikt helt korrekt, som Hulgaard påtalar i sin replik, att lagtexten kunde ha varit tydligare på denna punkt. Att uttalandena var tydligare i URF och RINK innebär emellertid inte, att lagtexten nu är så otydlig, att planerade ändringar i URF och RINK kan tas till intäkt för en beskattningsåtgärd i strid mot lagtexten. Som jag uttalat redan i den artikel, som Hulgaard nu kommenterat, strider det mot SIL att beskatta juridisk person för inkomst av tjänst. Om lagstiftaren inte åsyftat att beskattningen av förbjudna lån skulle begränsas till endast fysiska personer måste enligt min uppfattning en uttrycklig lagändring göras för att beskattning skall kunna ske. Jag vidhåller därför de slutsatser, som jag uttalat i den tidigare artikeln, nämligen att aktiebolag inte kan beskattas för förbjudna lån.

Göran Grosskopf