Innehåll

Skattenytt nr 9 1993 s. 566

Beskattning av bolag för förbjudna lån

Bodil Hulgaard har i SkatteNytt nr 7/8 uttalat tveksamhet till min i SkatteNytt nr 3 1993 på sid 116 uttalade slutsats, att aktiebolag inte kan beskattas för förbjudna lån. Skälet för Hulgaards tveksamhet är, att bl.a. bestämmelserna i 32 § KL enligt 2 § 1 mom. första stycket SIL också skall tillämpas vid taxering till statlig inkomstskatt och att denna föreskrift även gäller för anvisningarna till respektive paragrafer i kommunalskattelagen enligt 2 § 1 mom. andra stycket SIL.

När man analyserar problematiken om aktiebolag kan beskattas för förbjudet lån eller inte bör man läsa 2 § 1 mom. första stycket SIL i sin helhet. Bestämmelsen avslutas nämligen med den viktiga restriktionen, att de angivna paragraferna i kommunalskattelagen skall tillämpas vid taxeringen till statlig inkomstskatt endast ”i den mån inte annat följer av denna lag”. Med andra ord kan varken de angivna paragraferna eller dess anvisningar tillämpas vid taxering till statlig inkomstskatt om en uttrycklig föreskrift i lagen om statlig inkomstskatt uttalar annat.

Av 1 § 3 mom. SIL följer, att juridiska personer utom dödsbo skall erlägga statlig inkomstskatt för inkomst av näringsverksamhet. Med andra ord följer av 1 § 3 mom. SIL, att juridiska personer inte kan ha skattepliktig inkomst av tjänst eller kapital. Av lagen om statlig inkomstskatt följer således, att inkomstslaget tjänst faller utanför skattskyldigheten för juridiska personer. Därav följer också, att bestämmelserna i bl.a. 32 § och dess anvisningar inte kan tillämpas vid taxeringen till statlig inkomstskatt. Detta följer helt ordalydelsen i 2 § 1 mom. första stycket SIL.

Det är sannolikt helt korrekt, som Hulgaard påtalar i sin replik, att lagtexten kunde ha varit tydligare på denna punkt. Att uttalandena var tydligare i URF och RINK innebär emellertid inte, att lagtexten nu är så otydlig, att planerade ändringar i URF och RINK kan tas till intäkt för en beskattningsåtgärd i strid mot lagtexten. Som jag uttalat redan i den artikel, som Hulgaard nu kommenterat, strider det mot SIL att beskatta juridisk person för inkomst av tjänst. Om lagstiftaren inte åsyftat att beskattningen av förbjudna lån skulle begränsas till endast fysiska personer måste enligt min uppfattning en uttrycklig lagändring göras för att beskattning skall kunna ske. Jag vidhåller därför de slutsatser, som jag uttalat i den tidigare artikeln, nämligen att aktiebolag inte kan beskattas för förbjudna lån.

Göran Grosskopf

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...