I nummer 11 av Skattenytt, s 644 ff, finns en artikel av prof Göran Grosskopf, med rubriken Beskattning av anteciperad utdelning. Artikeln behandlar till en del RÅ 1992 not 624. Prof Grosskopf gör gällande att Regeringsrätten i målet inte behandlat beskattningen av anteciperad utdelning. I stället är fråga om ett enligt holländsk bolagsrätt särskilt rättsinstitut, interimsutdelning. Till prof Grosskopfs analys skulle jag vilja foga följande korta kommentar. Av det sätt på vilket sökandens fråga till Skatterättsnämnden är formulerad kan knappast någon annan slutsats dras än att det krävdes att beslutet om utdelning från det holländska holdingbolaget skulle fastställas av bolagsstämman nästföljande år. Att denna förutsättning legat till grund för bedömningen framgår ju också uttryckligen av Skatterättsnämndens beslut om förhandsbesked. Rättsfallet torde därmed ha betydelse vid den skatterättsliga bedömningen av anteciperad utdelning från ett svenskt dotterbolag.

Kurt-Göran Kjell, Avdelningsdirektör vid Internationella enheten, RSV.

Kurt-Göran Kjell