En person som driver en yrkesmässig verksamhet med värdepapper och där verksamheten har en viss varaktighet och omfattning har enligt praxis ansetts driva inkomst av rörelse och därmed även en yrkesmässig näringsverksamhet i det nya systemet.

Enligt 13 § bokföringslagen klassificeras en tillgång utifrån syftet med innehavet. Tillgång som är avsedd att stadigvarande innehas i rörelsen är anläggningstillgång. Annan tillgång är omsättningstillgång.

En tillgång som klassificerats som omsättningstillgång behåller sin karaktär härav om inte uttag av tillgången sker från lagret för att stadigvarande användas i verksamheten.

När det gäller värdepapper torde detta generellt sett inte vara möjligt. Man skulle kunna tänka sig att man förvärvat ytterligare aktier och därmed fick ett innehav som medförde att man erhöll mer än 25 % av rösterna. Därmed skulle aktierna få karaktär av organisationsaktier. Detta torde dock höra till undantagen. I vart fall för dem som handlar med svenska börsaktier.

Från och med den 1 jan 1994 är endast hälften av realisationsvinster på svenska aktier och andra svenska finansiella instrument skattepliktig. Erhållen utdelning är även skattefri. Vid 1955 års taxering är dock den skattefria delen av en utdelning begränsad.

Detta gäller dock icke för lageraktier (=omsättningsaktier). Hela vinsten samt utdelningen på dessa aktier är skattepliktig.

Det kan därför förväntas att man i framtiden kommer att redovisa sin värdepappershantering som en ren kapitalplacering och inte yrkesmässig verksamhet.

De som tidigare redovisat sin värdepappershantering såsom en yrkesmässigt bedriven verksamhet bör även framdeles anses fortsätta med denna verksamhet även om verksamheten något år skulle komma att minska i omfattning jämfört med tidigare år.

Skulle den yrkesmässiga verksamheten anses ha upphört skall dock vinster och utdelningar på det ingående lagret beskattas fullt ut. Utförsäljningen av lagret skall ses som den sista affärshändelsen.

Sven Carlstedt är avdelningsdirektör vid skatteförvaltningen i Stockholm.

Sven Carlstedt