1 Gemensamma regler för inkomstberäkningen

1.1 Tävlingsvinst

I RÅ 1995 ref 100 ansåg RR vinst i spelet Bonuschansen, som sändes i TV 4:s program Stora Famnen, inte vara ersättning för deltagande i programmet och inte heller ersättning för en förhållandevis ringa minnesprestation. Undantaget från skatteplikt i 19 § KL för vinst i svenskt lotteri ansågs därför tillämpligt.

I en rad tidigare rättsfall har vinster i spelprogram som sänts i TV ansetts vara ersättning för medverkan i TV-programmet och följaktligen bedömts vara inkomst av tjänst; jfr exempelvis RÅ 1991 not 163. Den skillnaden förelåg här att det inte var TV-bolaget utan Röda Korset som anordnade lotteriet, och därför ansågs inte vinsterna vara ersättning för medverkan i TV-programmet. En fråga som kan ställas i anslutning härtill är om inte en tävlingsarrangör har ett sådant intresse av den publicitet som en TV-sänd tävling ger att vinsterna borde kunna ses som ersättning för medverkan i TV-sändningen även om inte TV-bolaget stått för dem. Den bedömningen gjorde dock inte RR, och frågan är då om RR:s bedömning gäller om tävlingsarrangören inte är en ideell organisation utan ett kommersiellt företag.

Nästa steg i avgörandet var att RR fann att själva tävlingsdeltagandet innebar en så begränsad minnesprestation att vinsterna inte kunde anses vara ersättning för prestationen.

1.2 Avdrag för nedsatt skatteförmåga för folkpensionär

RÅ 1995 not 10. A erhöll folkpension i form av förtidspension. Den första utbetalningen innefattade även retroaktiv pension. RR fann till skillnad från underinstanserna att den retroaktiva pensionen inte skulle medräknas vid beräkning av avdrag för nedsatt skatteförmåga enligt 50 § 2 mom. fjärde st. KL och 9 § 2 mom. SIL i deras lydelser vid 1990 års taxering.

Peter Melz