Skattenytt nr 4 1997 s. 207

Skattenytt internationellt

EUROPEISKA UNIONEN

Rådet

Mervärdesskatt

I sjätte momsdirektivet (77/388/EEG) finns tidsbegränsade bestämmelser om lägsta skattesatser för uttag av moms inom unionen. Där föreskrivs en lägsta normalskattesats om 15 % och en eller två reducerade skattesatser om lägst 5 %. Dessa bestämmelser har nu genom direktiv från rådet förlängts i ytterligare två år, och skall tillämpas t.o.m. utgången av år 1998.

(Rådets direktiv 96/95/EG, Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 338 1996 s. 89. Bestämmelserna kommenteras mer ingående i en artikel av Ulrika Hansson på annan plats i detta nummer av Skattenytt.)

Tullar

Rådet och Europaparlamentet har antagit ett åtgärdsprogram för tullfrågor i gemenskapen (”Tull 2000”). Syftet med programmet är att säkerställa effektiviteten i tullförvaltningarnas arbete och att tillförsäkra att gemenskapsrätten tillämpas på ett enhetligt sätt inom hela unionen. Detta skall åstadkommas bl.a. genom förstärkt samverkan och samarbete mellan medlemsstaternas tullförvaltningar och mellan dessa och kommissionen.

(Europaparlamentets och rådets beslut nr 210/97/EG av den 19 december 1996, Europeiska gemenskapens officiella tidning L 33 1997 s. 24)

Rättsfall från EG-domstolen

Återbetalning av skatt

EG-domstolen har den 14 januari 1997 avgjort ett mål angående återbetalning av skatt som uppburits i strid med gemenskapsrätten. I målet hade Frankrike felaktigt uttagit sjötull på import av vissa varor. Frågan i målet var om Frankrike kunde motsätta sig återbetalning av denna sjötull på den grunden att tullen övervältrats på annan person. I domen slår EG-domstolen fast att en medlemsstat i och för sig inte är skyldig att återbetala skatter, tullar och avgifter som uppburits i strid med gemenskapsrätten, när det är fastställt att skatten etc. faktiskt övervältrats på andra rättssubjekt och en återbetalning därmed skulle innebära en oberättigad vinst för näringsidkaren. Vid bedömningen av om en oberättigad vinst föreligger, måste dock enligt domstolen beaktas den skada näringsidkaren kan ha lidit p.g.a. uttaget av skatten. Att skatten övervältras innebär att varupriset ökar, vilket i sin tur kan leda till att försäljningsvolymen minskar. Denna skada kan enligt domstolen helt eller delvis undanröja den oberättigade vinst som annars hade orsakats av återbetalningen av skatten.

(Förenade målen C-192/95 – C-218/95 Société Comateb m.fl. mot Directeur général des douanes et droits indirects)

Nya mål i EG-domstolen

Återbetalning av skatt

Vid EG-domstolen har anhängiggjorts två mål angående återbetalning av skatter och avgifter som uttagits i strid med direktiv 69/335/EEG om indirekta skatter på kapitalanskaffning. Målen gäller frågan om det är förenligt med EG-fördraget att preskriptionstiden för rätt till återbetalning börjar löpa från det att skatten betalades i stället för från den dag då direktivet införlivades med nationell rätt.

(Mål C-371/96 Ministero delle Finanze mot Contonificio del Trentino SpA och mål C-373/96 Ministero delle Finanze mot Merkur Chemical Srl)

Arbetsgivaravgift

Ett mål angående tolkning av artiklarna 59 och 60 i EG-fördraget har anhängiggjorts vid domstolen. Målet gäller skyldighet för företag från andra medlemsstater att följa nationella socialskyddsbestämmelser, innefattande bl.a. inbetalning av arbetsgivaravgifter.

(Mål C-376/96 Bernard Leloup m.fl.)

Mervärdesskatt

Vid domstolen har anhängiggjorts ett mål angående tolkning av bestämmelserna om fast driftställe i artikel 9 i sjätte momsdirektivet (77/388/EEG). Målet gäller leasing av bilar som används, underhålls och repareras i en annan medlemsstat än den där den person som tillhandahåller tjänsterna är etablerad. I målet aktualiseras också frågan om nationella regler angående återbetalning av mervärdesskatt, där det föreskrivs mindre förmånliga villkor för skattskyldiga som är etablerade i utlandet jämfört med för inhemska skattskyldiga, är förenliga med artiklarna 6 och 59 i EG-fördraget.

(Mål C-390/96 Lease Plan Luxemburg SA mot Belgische Staat)

OECD

Finansiella instrument

OECD har publicerat en rapport angående beskattning av internationell handel med finansiella instrument. Rapporten identifierar de skatteproblem som föreligger och diskuterar olika sätt att utforma beskattningen på detta område. Eftersom rapporten i första hand är avsedd att vara ett diskussionsunderlag, lämnas dock i princip inga rekommendationer till lösningar.

(Taxation of Global Trading of Financial Instruments: A Discussion Draft, februari 1997, OECD, Paris. Rapporten finns också återgiven i Tax Notes International vol. 14 1997 s. 597–623.)

Skattekonkurrens

OECD har etablerat en arbetsgrupp som skall undersöka frågan om skattekonkurrens mellan länderna. Arbetsgruppen skall undersöka hur skattesnedvridningar av investeringsbesluten kan undvikas och hur staternas skatteintäkter kan skyddas mot skattekonkurrensens skadliga inverkan. Arbetsgruppen skall presentera sina resultat i maj 1998.

(Källa: OECD, Fiscal Affairs hemsida och Tax Notes International vol 14 1997 s. 299)

Redaktör Kristina Ståhl

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...