Skattenytt nr 6 1997 s. 373

A Inkomstskatt

16 Uppbördsfrågor

16.1 Nedsättning av kvarskatteavgift

Enligt 85 § 2mom första stycket uppbördslagen i dess lydelse vid 1990 års taxering fick kvarskatteavgift sättas ned om skillnaden mellan den slutliga och den preliminära skatten berodde på förhållande som den skattskyldige inte hade kunnat råda över. I anvisningarna till lagrummet angavs som exempel bl a att arbetsgivaren felaktigt räknat ut skatten, att reglerna för gift skattskyldig oriktigt kommit att tillämpas eller att deklarationen frångåtts. Om den skattskyldige uppenbarligen bort förstå att deklarationen skulle frångås medgavs nedsättning endast om särskilda omständigheter förelåg. Numera återfinns regleringen i 27 a § uppbördslagen och därtill hörande anvisningar.

Kvarskatteavgiften tillkom 1974 och ersatte den tidigare kvarskatteräntan. I förarbetena (prop. 1974:159 s66f) uttalades att en nedsättningsmöjlighet skulle finnas även i fråga om den nya avgiften. Villkoren för nedsättning borde dock skärpas något och endast ske i de fall där rimliga skäl att göra en fyllnadsinbetalning saknats eller där svårigheter att beräkna dess storlek förelegat enligt relativt objektiva grunder. Efterföljande praxis har också varit restriktiv.

I RÅ 1996 ref 41 hade ett dödsbo sålt en fastighet och kvarskatten hade sin grund i att dödsboet inte genom vederbörlig fyllnadsinbetalning täckt den slutliga skatten. Dödsboet hade som skäl för nedsättningen främst åberopat den ende dödsboägarens låga ålder (18 år) och känslomässiga läge, vilka omständigheter tillsammans enligt boet medförde att det inte kunde krävas av honom att han skulle ha gjort en fyllnadsinbetalning.

RR hänvisade i domen till exemplifieringen i anvisningarna, liksom till vad som uttalats i förarbetena, och ansåg att vad som anförts om den skattskyldiges personliga förutsättningar rörde sådana omständigheter av subjektiv karaktär, som inte utgjorde grund för nedsättning.

16.2 Befrielse från restavgift

Enligt 58 § 2 mom uppbördslagen kan man befrias från restavgift om det föreligger särskilda omständigheter (jfr RSV Du 1989:3). I RÅ 1996 not 117 prövades om så var fallet. I det aktuella målet hade skatten erlagts avsevärt för sent och först i samband med avräkning mot belopp som återbetalats på grund av omräkning av skatt. RR knöt inte an till avräkningslagens regler utan konstaterade att de domar för tidigare års taxeringar, och som föranlett avräkning, meddelats mer än tre år respektive mer än tre månader före den dag då anståndstiden för den aktuella kvarskatten löpte ut. De tidigare domarna ledde också till en minskning av den skattskyldiges skattebörda med ungefärligen samma belopp som den aktuella kvarskatten. RR fann att sådana särskilda omständigheter förelåg som motiverade hel befrielse från restavgiften.

Per Anclow

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...