Innehåll

EUROPEISKA UNIONEN

Kommissionen

Energibeskattning

Kommissionen har i ett direktivförslag till rådet föreslagit att regler om minimiskattesats skall införas på hela energiområdet inom EU. Idag finns sådana regler endast när det gäller mineraloljor. De energikällor som framför allt omfattas av förslaget är kol, naturgas och elektricitet. Medlemsstaterna skall enligt förslaget ha rätt att undanta förnybara energikällor och biobränslen från beskattning.

(Proposal for a Council Directive restructuring the Community framework for the taxation of energy products, COM(97) 30 final, OJ C 1391997 s. 14 ff)

Indirekta skatter

Kommissionen har presenterat ett handlingsprogram som syftar till att stärka de indirekta skattesystemens funktion på den inre marknaden. Programmet benämns Fiscalis. Det presenteras ingående i en artikel av Bo Forvass på annan plats i detta nummer av Skattenytt.

(Kommissionens handlingsprogram KOM(97) 175)

Rättsfall från EG-domstolen

Mervärdesskatt

Ett mål angående tolkningen av artikel 9 i det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG) när det gäller platsen för tillhandahållande av veterinärtjänster avgjordes av domstolen den 6 mars 1997. Domstolen fann att tillhandahållande av veterinärtjänster inte omfattas av någon av särbestämmelserna i artikel 9.2 i direktivet. Därmed skall enligt domstolen huvudregeln i artikel 9.1 gälla, d.v.s. platsen där en veterinär tillhandahåller sina tjänster skall anses vara där denne har etablerat sin rörelse eller har ett fast driftställe från vilket tjänsterna tillhandahålls.

(Mål C-167/95 Maatschap M.J.M. Linthorst, K.G.P. Pouwels och J. Scheres c.s. mot Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Roermond)

Nya mål i EG-domstolen

Mervärdesskatt

Ett mål angående tolkningen av artiklarna 5.6 och 11.A.3b i det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG) har anhängiggjorts vid EG-domstolen. Målet gäller frågan om varor som utges i utbyte mot kuponger som erhålls vid inköp av bensin omfattas av begreppet rabatter i direktivet.

(Mål C-48/97 Kuwait Petroleum (GB) Ltd mot Commissioners of Customs & Excise)

Vid domstolen har också anhängiggjorts ett mål angående tolkningen av artikel 13 B b.3 i det sjätte momsdirektivet angående undantag från skatteplikt för uthyrning av fast egendom. Målet gäller uthyrning per timme av idrottsanläggning i sporthall.

(Mål C-79/97 Happy Sports Michl OHG mot Finanzamt Landshut)

Vidare har ett mål angående tolkningen av artiklarna 4 och 10 i det sjätte momsdirektivet anhängiggjorts. Målet gäller nationella bestämmelser enligt vilka preskriptionstiden för uttag av skatt börjar löpa först vid deklarationens inlämnande, trots att skattskyldigheten kan ha inträtt tidigare (det i målet aktuella bolaget registrerades för mervärdesskatt långt efter det att skattskyldigheten inträtt). I målet aktualiseras också frågan om tolkningen av artikel 95 i EG-fördraget och det sjätte momsdirektivet när det gäller nationella regler som gör skillnad mellan värdet på en naturaförmån som en anställd beviljas beroende på om denna förmån (användning av tjänstebil för privat bruk) inkluderar inhemsk eller utländsk mervärdesskatt.

(Mål C-85/97 Société financiére d’investissements SPRL (SFI) mot belgiska staten)

Vid domstolen har även anhängiggjorts ett mål rörande tolkningen av artikel 26 i det sjätte momsdirektivet. Målet gäller beräkningsunderlaget för en researrangörs marginal när arrangören tillhandahåller en tjänst som delvis kommer från annat håll och delvis från researrangörens egna resurser.

(Mål C-94/97 T.P. Madgett och R.M. Baldwin, under firman The Howden Court Hotel mot Commissioners of Customs & Excise)

Slutligen har kommissionen väckt talan om fördragsbrott mot Italien för underlåten/ofullständig implementering av artikel 17.2 a i det sjätte momsdirektivet.

(Mål C-101/97 Kommissionen mot Italien)

Återbetalning av skatter och avgifter

Två mål angående återbetalning av skatter och avgifter som uttagits i strid med direktiv 69/335/EEG om indirekta skatter på kapitalanskaffning har anhängiggjorts vid EG-domstolen. Målen gäller frågan om en nationell lag i vilken det föreskrivs att preskriptionstid börjar löpa innan direktivet har införlivats i nationell lagstiftning är förenlig med fördraget. I ett av målen (C-98/97) aktualiseras också en prövning av nationella räntebestämmelser vid återkrav.

(Mål C-84/97 Amministrazione delle Finanze dello Stato mot Grafoplast SpA och mål C-98/97 CIF Srl mot Ministero delle Finanze)

Övrigt

Tullavtal

Europeiska gemenskapen har slutit ett avtal med Norge om tullsamarbete.

(Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 1051997 s. 13 ff)

EU:s medlemsländer har slutit ett avtal med USA som innebär total tullfrihet för IT- och teleprodukter mellan avtalsländerna.

(Källa: Från Riksdag & Departement nr 151997 s. 14)

OECD

Myndighetssamarbete

OECD har antagit två rekommendationer som syftar till att förbättra utbytet av information mellan skattemyndigheter i olika länder. Den ena rekommendationen går ut på att skattemyndigheten i källstaten i ökad utsträckning skall begära in personnummer (eller motsvarande registreringsnummer för betalning av skatt i hemlandet) av utländska mottagare av inkomst. Den andra rekommendationen vill förbättra möjligheterna att föra över information på elektronisk väg (via magnetband eller diskett) mellan olika länders skattemyndigheter.

(Källa: Tax Notes International vol. 141997 s. 1308)

SVERIGE

Propositioner

Mervärdesskatt

Regeringen har föreslagit ändringar i mervärdesskattelagens bestämmelser om beskattning av telekommunikationstjänster. Enligt förslaget skall sådana tjänster i framtiden beskattas i kundens land och inte som för närvarande i det land där den som tillhandahåller tjänsten har sin verksamhet. Bakgrunden till förslaget är att EU:s ministerråd har bemyndigat medlemsländerna att införa regler med detta innehåll, i syfte att motverka den skatteflykt från EU till tredje land som i dag råder inom telekommunikationsområdet.

(Proposition 1996/97:81 Mervärdesskatt – Beskattningsland för telekommunikationstjänster m.m. Se även artikel av Hansson i Skattenytt nr 41997 s. 196 ff.)

Redaktör Kristina Ståhl