I Skattenytt Internationellt speglas händelseutvecklingen på den internationella beskattningens område, med inriktning framför allt på utvecklingen inom EU, OECD och i Sverige. Ett urval sker till de nyheter som bedöms vara av störst intresse för Skattenytts läsare. Rapporteringen sker i notisform, med vidarehänvisningar till var läsarna kan erhålla ytterligare information i den aktuella frågan. Synpunkter från läsekretsen på vad som bör finnas med i redovisningen och på hur materialet bör presenteras tas gärna emot under adress: Kristina Ståhl, Uppsala Universitet, Juridiska institutionen, Box 512, 751 20 Uppsala.

EUROPEISKA UNIONEN

Rättsfall från EG-domstolen

Fusionsdirektivet

EG-domstolen har i en dom den 19 februari 1998 funnit att Grekland gjort sig skyldigt till fördragsbrott genom att inte till alla delar implementera det s.k. fusionsdirektivet (90/434/EEG) inom den föreskrivna fristen.

(Mål C-8/97 Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland)

Mervärdesskatt

EG-domstolen har i en dom den 12 februari 1998 tolkat artikel 13 B b 1 i det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG). Enligt denna artikel är uthyrning av fast egendom undantagen från skatteplikt. Skattefriheten gäller dock inte tillhandahållande av logi inom hotellbranschen och liknande branscher. I Tyskland har gränsen mellan det skattefria och det skattepliktiga området dragits utifrån hyreskontraktets längd, på så sätt att beskattning sker av hyreskontrakt som slutits för kortare tid än sex månader, oavsett den faktiska sammanlagda hyrestidens längd. Frågan i målet var om dessa bestämmelser var förenliga med direktivet.

Domstolen fann att artikel 13 B b 1 inte hindrar att beskattningen tillämpas på kontrakt som slutits för kortare tid än sex månader, eftersom kontraktstiden skall anses vara ett uttryck för parternas avsikter. Domstolen framhöll dock vidare att det ankommer på den nationella domstolen att i det konkreta fallet undersöka om det finns omständigheter som tyder på att den tid som angetts i hyreskontraktet inte återspeglar parternas verkliga avsikter, och det därför är lämpligare att ta hänsyn till den faktiska sammantagna hyrestiden snarare än den hyrestid som finns angiven i hyreskontraktet. En sådan omständighet kan enligt domstolen till exempel vara att hyreskontraktet förlängs automatiskt.

(Mål C-346/95 Elisabeth Blasi mot Finanzamt München I)

Domstolen har vidare i en dom den 19 februari 1998 prövat om en särskild österrikisk avgift för finansiering av handelskamrarnas verksamhet var att anse som en sådan omsättningsskatt som är förbjuden enligt artiklarna 17 och 33 i det sjätte momsdirektivet. Avgiften var på visst sätt relaterad till företagens omsättning. Domstolen fann att avgiften inte stred mot direktivet.

(Mål C-318/96 SPAR Österreichische Warenhandels AG mot Finanzlandesdirektion für Salzburg)

Indirekt skatt på kapitalanskaffning

EG-domstolen har i en dom den 5 mars 1998 prövat om en skatt på 0,5 procent som tas ut på en handling utfärdad av notarius publicus, i vilken det intygas att en del av kapitalet har betalats in till ett bolag, är förenlig med direktiv 69/335/EEG om indirekta skatter på kapitalanskaffning. I målet hade redan en skatt på 1 procent av hela kapitalets värde tagits ut vid bolagets bildande. Domstolen fann att den prövade skatten var oförenlig med artikel 10 i direktivet. Domstolen fann vidare att artikel 10 har direkt effekt, och att den nationella domstolen därför måste underlåta att tillämpa nationella skattebestämmelser som strider mot artikeln.

(Mål C-347/96 Solred SA mot Administración General des Estado)

Statligt stöd i form av skattekredit

EG-domstolen har i en dom den 29 januari 1998 funnit att Italien gjort sig skyldigt till fördragsbrott genom att inte återkräva statsstöd som utgivits i strid med fördraget. Statsstödet hade formen av en skattekredit för italienska vägtransportföretag. Kommissionen hade i ett tidigare beslut ålagt Italien att återkräva stödet, men Italien hade inte följt detta åliggande. Domstolen godtog inte Italiens invändningar om att det fanns rättsliga, politiska och praktiska svårigheter med att genomföra återkraven som en giltig grund för att underlåta att göra detta.

(Mål C-280/95 Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien)

Nya mål i EG-domstolen

EG-fördraget m.m.

Ett mål angående tolkningen av artiklarna 73b och 73d i EG-fördraget samt artiklarna 1 och 4 i direktiv 88/361/EEG angående de fria kapitalrörelserna har anhängiggjorts vid domstolen. Frågan i målet är om en skattemässig särbehandling av låneavtal som ingåtts i utlandet är förenlig med dessa bestämmelser.

(Mål C-439/97 Sandoz GesmbH mot Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland)

Vidare har ett mål angående tolkningen av artiklarna 1.1 och 6.1 i direktiv 88/361/EEG angående de fria kapitalrörelserna anhängiggjorts vid domstolen. Även artikel 6 i EG-fördraget angående icke-diskriminering och artikel 52 i EG-fördraget angående den fria etableringsrätten aktualiseras i målet. Målet gäller de holländska reglerna för beskattning av aktieutdelningar, vilka föreskriver en förmånligare beskattning för utdelningar från holländska bolag jämfört med för utdelningar från bolag i andra medlemsstater.

(Mål C-35/98 Staatssecretaris van Financiën mot B.G.M. Verkooyen)

Kommissionen har väckt talan om fördragsbrott mot Frankrike för brott mot artiklarna 48 och 52 i EG-fördraget angående den fria rörligheten för arbetstagare och den fria etableringsrätten. Kommissionen hävdar att Frankrikes uttag av sociala avgifter på förvärvsinkomster hos arbetstagare som är bosatta i Frankrike men som arbetar i en annan medlemsstat, och som därför är underkastade lagstiftningen om social trygghet i den senare staten, strider mot dessa fördragsbestämmelser.

(Mål C-34/98 Kommissionen mot Frankrike)

Slutligen har två mål angående tolkningen av artikel 95 i EG-fördraget anhängiggjorts vid domstolen. Målen gäller nationella regler för uttag av motorfordonsskatt, där metoden för beräkning av skatten missgynnar motorstarka (till största delen importerade) fordon.

(Mål C-28/98 Marc Charreire mot Directeur des services fiscaux de la Moselle och mål C-29/98 Jean Hirtsmann mot Directeur des services fiscaux de la Moselle)

Mervärdesskatt

Ett mål angående tolkningen av bestämmelserna om undantag från skatteplikt för uthyrning av fast egendom i artikel 13.B b i det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG) har anhängiggjorts vid domstolen. Målet gäller nationell lagstiftning som utesluter uthyrning av kommersiella lokaler från undantaget. I målet aktualiseras frågan om bestämmelser i ett skattedirektiv kan ges direkt effekt på förhållanden mellan enskilda.

(Mål C-12/98 Miguel Amengual Far mot Juan Amengual Far)

Vidare har ett mål angående tolkningen av begreppet ”självständig ekonomisk verksamhet” i artikel 4.1 i det sjätte momsdirektivet anhängiggjorts vid domstolen. Målet gäller uthyrning av fast egendom till bolag i vilket uthyraren är delägare, när bolaget inte är en egen juridisk person.

(Mål C-23/98 Staatssecretaris van Financiën mot J. Heerma)

Kommissionen har väckt talan om fördragsbrott mot Tyskland. Målet gäller artiklarna 2 och 28a.1 a i det sjätte momsdirektivet och rör nationella bestämmelser angående undantag för transaktioner med guld.

(Mål C-432/97 Kommissionen mot Tyskland)

Ett mål angående tolkningen av artikel 33.1 i det sjätte momsdirektivet och artikel 3 i direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor har anhängiggjorts vid domstolen. Målet gäller en skatt på drycker (inbegripet alkoholhaltiga drycker) och glass, där beskattningsunderlaget är vederlaget för produkterna. I samma mål aktualiseras också en tolkning av artikel 92.1 i EG-fördraget med avseende på ett system för avgiftsuttag för vin som utesluter direktförsäljning.

(Mål C-437/97 Evangelischer Krankenhausverein Wien mot Abgabenberufungskommission Wien)

Slutligen har två mål angående rådets åttonde direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter (direktiv 79/1072/EEG) anhängiggjorts vid domstolen. I detta direktiv finns regler för återbetalning av mervärdesskatt till skattskyldiga som inte är etablerade inom landets territorium. Det första målet rör tolkningen av artikel 3 a i direktivet, och gäller bevisfrågor i anslutning till reglerna om återbetalning. Det andra målet är ett fördragsbrottsmål som rör artikel 2 i direktivet. Målet gäller återbetalning till skattskyldig som inte är etablerad i landet och som har lagt ut en del av sitt arbete på en underleverantör som är skattskyldig och etablerad i landet.

(Mål C-428/97 Sarclad International Ltd mot Bundesamt für Finanzen och mål C-429/97 Kommissionen mot Frankrike)

Indirekt skatt på kapitalanskaffning

Ett mål angående tolkningen av direktiv 69/335/EEG om indirekta skatter på kapitalanskaffning har anhängiggjorts vid domstolen. Målet gäller nationell bestämmelse om uttag av skatt på aktiebolags nettotillgångar, vilken har ekonomiska verkningar som motsvarar verkan av en indirekt skatt på kapitaltillskott.

(Mål C-13/98 Centro Servizi Acciai Rivestiti SpA (CSAR) mot Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana och Ufficio delle Imposte Dirette di Firenze)

Vidare har ett mål angående tolkningen av artikel 5 i EG-fördraget och av principen om rättssäkerhet anhängiggjorts vid domstolen. Målet gäller en nationell preskriptionsregel som är tillämplig vid återbetalning av en nationell skatt som uttagits i strid med direktiv 69/335/EEG om indirekta skatter på kapitalanskaffning.

(Mål C-5/98 Otor Godard SA mot Directeur des services fiscaux de la Charente)

OECD

Internprissättning

OECD har kompletterat sin vägledning för internprissättning ”Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations” med två nya bilagor: ”Guidelines for Monitoring Procedures on the OECD Transfer Pricing Guidelines and the Involvement of the Business Community” och ”Examples to Illustrate the Transfer Pricing Guidelines”. Samtidigt har också den ordlista som finns i vägledningen uppdaterats och utvidgats.

(Källa: Tax Notes International vol. 16 1998 s. 735)

Redaktör Kristina Ståhl