16. Uppbördsfrågor, skattereduktion

1. Preliminärskatteavdrag (nollkupongsobligationer)

2. Skattereduktion (arbeten på bostadshus)

1. Preliminärskatteavdrag (nollkupongobligationer)

Ett mål som gällde bl.a. gränslandet mellan ränta och reavinst är RÅ 1997 ref 44. Detta fall har behandlats av Peter Melz tidigare i detta häfte varför jag begränsar min redogörelse till uppbördsfrågan. Målet rörde frågan om en bank var skyldig att innehålla preliminärskatt för fysiska personer och dödsbon vid utbetalning av likvid för s.k. nollkupongobligationer i samband med dels inlösen, dels avyttringar under löptiden, allt under förutsättning att det var känt för banken hur stor vinsten var. Förutsättningen för skyldighet att göra preliminärskatteavdrag är att en utbetalning avser ränta och att kontrolluppgiftsskyldighet föreligger. Detta följer av 3 § 2 mom tredje st UBL och 3 kap 22, 23 eller 27 § LSK. I 10 § UBL finns vissa undantag som rör sådana fall där en utbetalning även avser annat än ränta och den uppgiftsskyldige inte kan ange hur stor del därav som avser ränta. I dylikt fall kan det sammanlagda beloppet anges och något preliminärskatteavdrag skall då inte göras.

Efter en ingående diskussion av vad som skattemässigt skall avses med ränta kom Regeringsrätten fram till att det vid inlösen – antingen den som begärde inlösen innehaft obligationen från början eller personen i fråga förvärvat obligationen under löptiden – förelåg skyldighet att göra preliminärskatteavdrag på det belopp som motsvarade skillnaden mellan förvärvspriset och inlösenbeloppet. Skillnadsbeloppet bedömdes alltså som ränta. Däremot ansågs sådan skyldighet inte föreligga vid avyttringar under löptiden. Här ansågs i stället den ersättning som säljaren erhöll i denna del mer ha karaktär av räntekompensation.

2. Skattereduktion (arbeten på bostadshus)

I RÅ 1997 ref 27 hade oljeeldningssystemet på en fastighet bytts ut mot ett bergvärmesystem (bl.a. 100 m djupt borrat hål). Arbeten hade utförts såväl i som utanför bostadsbyggnaden. Skattereduktion yrkades enligt 1993 års lagstiftning i ämnet. Frågan var om även kostnaderna för arbetena på mark och markanläggning (brunnen) skulle medräknas. Så befanns vara fallet eftersom borrhålet i sig inte hade någon självständig funktion utan fick anses ingå som en integrerad del i de installationer som gjorts inomhus och därmed utgjorde en del av eller ett komplement till småhuset.

Per Anclow