Skattenytt nr 9 1999 s. 565

Skattenytt Internationellt

I Skattenytt Internationellt speglas händelseutvecklingen på den internationella beskattningens område, med inriktning framför allt på utvecklingen inom EU, OECD och i Sverige. Ett urval sker till de nyheter som bedöms vara av störst intresse för Skattenytts läsare. Rapporteringen sker i notisform, med vidarehänvisningar till var läsarna kan erhålla ytterligare information i den aktuella frågan. Synpunkter från läsekretsen på vad som bör finnas med i redovisningen och på hur materialet bör presenteras tas gärna emot under adress: Kristina Ståhl, Uppsala Universitet, Juridiska institutionen, Box 512, 751 20 Uppsala.

Europeiska Unionen

Nya mål i EG-domstolen

Inkomstskatt

Ett mål angående tolkningen av artikel 48 (nya artikel 39) i EG-fördraget om fri rörlighet för arbetstagare har anhängiggjorts vid domstolen. Målet gäller nationella inkomstskatteregler vilka föreskriver att makar får sambeskattas under förutsättning att de har hemvist i den berörda medlemsstaten. Frågan är om hemvistvillkoret är förenligt med ovannämnda artikel i EG-fördraget.

(Mål C-87/99 Patrick Zurstrassen och Administration des contributions directes)

Vidare har ett mål angående tolkningen av artikel 52 (nya artikel 43) i EG-fördraget om etableringsfrihet anhängiggjorts. Målet gäller nationella bolagsskatteregler som föreskriver att en förlust inte får föras över till nästa beskattningsår om den hade kunnat avräknas mot vinst som uppkommit i filial i en annan medlemsstat.

(Mål C-141/99 Algemene Maatschappij voor Investering en Dienstverlening (AMID) mot Belgische Staat)

Sociala avgifter

Ett mål angående tolkningen av artiklarna 51,52 och/eller 59 (nya artiklarna 42, 43 och 49) i EG-fördraget och artiklarna 14a.2, 13.1 och 13.2 b i förordning 1406/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare och deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen har anhängiggjorts vid domstolen. Målet gäller uttag av arbetsgivaravgifter från förlag etc. för finansiering av ett socialförsäkringssystem för konstnärer, där även ersättning till personer som är etablerade i andra medlemsstater och som därför inte omfattas av nämnda socialförsäkringssystem ingår i avgiftsunderlaget.

(Mål C-68/99 Kommissionen mot Tyskland)

Mervärdesskatt

De tidigare svenska reglerna om undantag från mervärdesskatt för tillhandahållande av möjlighet att utöva idrottslig verksamhet kommer att prövas av EG-domstolen i ett nyligen anhängiggjort mål. Målet gäller tillhandahållande av spelrätt på golfbana, och frågan i målet är om artiklarna 13 A 1 m och 13 B b i det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG) tillåter att ett sådant tillhandahållande generellt undantas från skatteplikt. I målet aktualiseras också frågan om svenska statens ansvar för det fall direktivet inte införlivats på ett korrekt sätt i nationell lagstiftning.

(Mål C-150/99 Stockholm Lindöpark AB mot Staten)

Ett mål angående tolkningen av artiklarna 11 A 1. a och 13 B d.1 i det sjätte momsdirektivet har anhängiggjorts vid domstolen. Frågan i målet är hur bestämmelserna skall tillämpas vid försäljning av varor på kredit, då krediten beviljas av en annan person än säljaren och kunden inte betalar något extra för krediten.

(Mål C-34/99 Primback Ltd mot Commissioners of Customs & Excise)

Vidare har ett mål angående tolkningen av artikel 13 B b i det sjätte momsdirektivet anhängiggjorts. Målet gäller fastighetsleasing, och frågan är hur direktivet skall tillämpas när leasetagaren överlåter sin leaserättighet till annan.

(Mål C-108/99 Commissioners of Customs & Excise mot Cantor Fitzgerald International)

Ett mål angående tolkningen av artikel 12.3 och 28.3 b i det sjätte momsdirektivet samt artikel 92 (nya artikel 87) om statsstöd i EG-fördraget har anhängiggjorts vid domstolen. Målet gäller skatteregler för persontransporter.

(Mål C-36/99 Idéal Tourisme SA mot Belgien)

Vidare har ett mål angående tolkningen av artikel 11.A och 11.C i det sjätte momsdirektivet anhängiggjorts. Målet gäller fastställande av beskattningsunderlaget vid postorderförsäljning på kredit, när kunden krediteras en rabatt på katalogpriset under förutsättning att avbetalningarna sköts.

(Mål C-86/99 Freemans plc och Commissioners of Customs & Excise)

Ett mål angående tolkningen av artikel 19.1 i det sjätte momsdirektivet har anhängiggjorts vid domstolen. Målet gäller avdrag för ingående moms vid blandade transaktioner.

(Mål C-142/99 Floridienne Sa och Berginvest SA mot Etat Belge)

Kommissionen har väckt talan om fördragsbrott mot Frankrike för två fall av underlåtenhet att på ett korrekt sätt implementera det sjätte momsdirektivet. Det ena målet rör artikel 13 A.1 b i direktivet och gäller nationella bestämmelser om beskattning av schablonersättning för medicinsk analys av prover. Det andra målet rör artiklarna 11 A 1 a och 11 C 1 i direktivet och gäller nationella bestämmelser om hantering av rabattkuponger vid beskattningen.

(Mål C-76/99 och mål C-156/99 Kommissionen mot Frankrike)

Kommissionen har också väckt fördragsbrottstalan mot Spanien för underlåten implementering av artikel 12 i det sjätte momsdirektivet. Målet gäller tillämpningen av en reducerad skattesats för vägavgifter för motorvägar.

(Mål C-83/99 Kommissionen mot Spanien)

Slutligen har ett mål angående tolkningen av artiklarna 2 och 5 i det åttonde momsdirektivet (79/1072/EEG) anhängiggjorts vid domstolen. Målet gäller regler för återbetalning av moms till skattskyldiga som inte är etablerade inom landets territorium. Frågan i målet är hur direktivet skall tolkas vid delvis återbetalning till skattskyldig vars omsättning är skattepliktig endast till viss del.

Mål C-136/99 Ministre du Budget och Ministre de l’Ecomomie et des Finances mot Société Monte Dei Paschi Di Siena)

Exportavgift

I Grekland skall exportörer av tobak erlägga en särskild avgift till en socialfond. Avgiften uttas endast på exporterade inhemska produkter. I ett mål vid EG-domstolen ifrågasätts om denna avgift är förenlig med EG-fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor.

(Mål C-103/99 P. Moskof och Idryma Koinonikon Asfalisseon (IKA))

Indirekt skatt på kapitalanskaffning

Ett mål angående tolkningen av artiklarna 10 och 12 i rådets direktiv 69/335/EEG om indirekt skatt på kapitalanskaffning har anhängiggjorts vid EG-domstolen. Frågan i målet är om en avgift för registrering i handelsregister, vilken beräknas i relation till bolagets kapital och där det inte finns någon högsta gräns för avgiftsuttaget, är förenlig med direktivets bestämmelser.

(Mål C-5/99 Wiesenhof Geflügelspezialitäten, Zweigniederlassung der Lohmann & Co. AG)

Vidare har två mål angående tolkningen av artiklarna 4.3, 10 och 12 i direktiv 69/335/ EEG anhängiggjorts. Det ena målet gäller notariatavgift för ändring i bolagsordning samt för företagsöverlåtelse, där avgiften inte står i proportion till den tjänst som notarien utför. Det andra målet gäller avgifter för inskrivning i registret för juridiska personer. Frågan som skall prövas i det målet är kriterierna för att avgöra om avgiftsbeloppet motsvarar den tillhandahållna tjänsten.

(Mål C-19/99 Modelo Continente SGPS SA mot Fazenda Pública och mål C-134/99 IGI mot Fazenda Pública)

Ett mål angående tillämpningen av artikel 14 i direktiv 69/335/EEG på vissa ej återbetalningsbara avgifter har anhängiggjorts vid domstolen.

(Mål C-102/99 Ventura Assicurazioni SpA mot Ufficio del registro di Padova)

Två mål angående tolkningen av artikel 10 i direktiv 69/335/EEG har anhängiggjorts. Det ena målet gäller en skatt på företagens nettotillgångar. Det andra målet gäller en skatt som påförs kapitalassociationer kvartalsvis i förskott, och som inte är avräkningsbar vid inkomstbeskattningen.

(Mål C-104/99 Oleifici Italiani SpA och Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia och mål C-113/99 Herta Schmid mot Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland)

Slutligen har ett mål angående tolkningen av artikel 12 i direktiv 69/335/EEG anhängiggjorts vid domstolen. Målet gäller avgift för inskrivning i fastighetsregistret, där avgiften beräknas på grundval av transaktionens värde och inte på kostnaden för den tjänst som utförs i det enskilda fallet.

(Mål C-158/99 Corticeira Amorim-Algarve Ld mot Fazenda Pública)

Återbetalning av skatt

Ett mål angående villkor för återbetalning av en skatt som tagits ut i strid med direktiv 69/335/EEG om indirekt skatt på kapitalanskaffning har anhängiggjorts vid domstolen. Frågan i målet är om en nationell regel som fastslår en frist på fyra år för återbetalning är förenlig med EG-rätten, när fristen är oberoende av tidpunkten för införlivande av det berörda direktivet.

(Mål C-88/99 Roquette Frères SA och Direction des services fiscaux du Pas-de-Calais)

Redaktör Kristina Ståhl

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...