I Skattenytt Internationellt speglas händelseutvecklingen på den internationella beskattningens område, med inriktning framför allt på utvecklingen inom EU, OECD och i Sverige. Ett urval sker till de nyheter som bedöms vara av störst intresse för Skattenytts läsare. Rapporteringen sker i notisform, med vidarehänvisningar till var läsarna kan erhålla ytterligare information i den aktuella frågan. Synpunkter från läsekretsen på vad som bör finnas med i redovisningen och på hur materialet bör presenteras tas gärna emot under adress: Kristina Ståhl, Uppsala Universitet, Juridiska institutionen, Box 512, 751 20 Uppsala, e-post: Kristina.Stahl@jur.uu.se.

EUROPEISKA UNIONEN

Rättsfall från EG-domstolen

Punktskatt

EG-domstolen har i en dom den 19 oktober 2000 funnit att Grekland gjort sig skyldigt till fördragsbrott genom att inte på ett korrekt sätt implementera artikel 9 i direktiv 95/59/ EG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror. I artikel 9 anges att tillverkare och importörer av tobaksvaror skall vara fria att bestämma det högsta detaljhandelspriset för varorna. I den grekiska lagstiftningen föreskrevs att det lägsta tillåtna detaljhandelspriset på tobaksvaror skulle bestämmas genom ett särskilt ministerdekret. EG-domstolen fann att detta medförde en inskränkning av möjligheten för tillverkare och importörer att fastställa sina högsta detaljhandelspriser, eftersom dessa priser inte fick understiga det lägsta pris som angavs i ministerdekretet. Grekland försvarade sig bl.a. med att systemet med ett fastställt lägstapris var motiverat av folkhälsohänsyn eftersom det syftade till att minska konsumtionen av tobak. Domstolen menade dock att detta syfte i stället kunde uppnås genom en ökad beskattning av tobaksvaror, vilket skulle vara förenligt med direktivet.

(Mål C-216/98 Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland)

Indirekt skatt på kapitalanskaffning

EG-domstolen har i en dom den 26 september 2000 funnit att en portugisisk avgift som togs ut för inskrivning i ett nationellt register över juridiska personer av en ökning av en kapitalassociations bolagskapital inte var förenlig med artikel 10 i direktiv 69/335/EEG om indirekta skatter på kapitalanskaffning.

(Mål C-134/99 IGI – Investimentos Imobiliários SA mot Fazenda Pública, i närvaro av Ministério Público)

Tull

EG-domstolen har i en dom den 19 oktober 2000 bedömt hur kostnader för analyser som syftar till att fastställa om vissa importerade varor är förenliga med de nationella bestämmelserna i den importerande medlemsstaten skall bedömas tullrättsligt. Domstolen fann att sådana kostnader, vilka importören debiterar köparen utöver priset för varorna, måste anses utgöra en del av varornas transaktionsvärde. Domstolen fastställde i samma mål vidare att tullmyndigheten i en medlemsstat är skyldig att avstå från uppbörd i efterhand av tullar som inte har krävts av den betalningsskyldige vid själva tullförfarandet, när denne iakttagit alla gällande bestämmelser om tulldeklarationer och inte haft anledning att betvivla riktigheten av den kontroll som skett vid tulltillfället.

(Mål C-15/99 Hans Sommer GmbH & Co. KG mot Hauptzollamt Bremen)

EG-domstolen har vidare i två domar den 26 september respektive den 19 oktober 2000 bedömt hur vissa varor skall klassificeras tullrättsligt. Det ena målet gällde en särskild mejeriprodukt och det andra målet gällde nätverkskort.

(Mål C-42/99 Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ld. mot Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância samt mål C-339/98 Peacock AG mot Hauptzollamt Paderborn)

SVERIGE

Propositioner

Beskattning av utländska nyckelpersoner

Regeringen föreslår i en proposition att vissa skattelättnader införs för utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner vid tillfälligt arbete i Sverige. Enligt förslagen skall endast 75 % av lönen tas upp som intäkt. Vidare skall vissa ersättningar för utgifter undantas från skatteplikt. Det skall röra sig om utgifter som är relaterade till den tidsbegränsade vistelsen i Sverige och som i princip föranletts av att den anställde flyttat hit. De särskilda beskattningsreglerna föreslås gälla under de första tre åren av en tidsbegränsad vistelse i Sverige, som inte är avsedd att vara mer än högst fem år.

(Prop. 2000/2001:12 Beskattning av utländska nyckelpersoner)

Redaktör Kristina Ståhl