I Skattenytt Internationellt speglas händelseutvecklingen på den internationella beskattningens område, med inriktning framför allt på utvecklingen inom EU, OECD och i Sverige. Ett urval sker till de nyheter som bedöms vara av störst intresse för Skattenytts läsare. Rapporteringen sker i notisform, med vidarehänvisningar till var läsarna kan erhålla ytterligare information i den aktuella frågan. Synpunkter från läsekretsen på vad som bör finnas med i redovisningen och på hur materialet bör presenteras tas gärna emot under adress: Kristina Ståhl, Uppsala Universitet, Juridiska institutionen, Box 512, 751 20 Uppsala, e-post: Kristina.Stahl@jur.uu.se.

EUROPEISKA UNIONEN

Rådet

Punktskatt

Rådet har beslutat att förlänga möjligheten för medlemsländerna att tillämpa nedsättning av eller befrielse från punktskatt på mineraloljor när dessa används för särskilda ändamål.

(Rådets beslut den 17 december 1999 om tillåtelse för medlemsstaterna att i enlighet med det förfarande som föreskrivs i direktiv 92/81/EEG för vissa mineraloljor, när dessa används för särskilda ändamål, tillämpa eller fortsätta att tillämpa gällande nedsättning av eller befrielse från punktskatt, EGT L 331 1999 s. 73)

Nya mål i EG-domstolen

Mervärdesskatt

Ett mål angående tolkningen av artikel 7.3 i det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG) har anhängiggjorts vid domstolen. Målet gäller import av varor där varorna på visst sätt undandras externt tullförfarande.

(Mål C-371/99 Liberexim BV mot Inspecteur der Belastingdienst Arnhem)

Vidare har ett mål anhängiggjorts angående tolkningen av artikel 11 A.1.a i det sjätte momsdirektivet vid leverans av vara (bok, skiva) i utbyte mot en utförd tjänst (värvande av en ny medlem till en bokklubb). Frågan i målet är om beskattningsunderlaget skall inkludera försändelskostnader.

(Mål C-380/99 Bertelsmann AG mot Finanzamt Wiedenbrück)

Också ett annat nyligen anhängiggjort mål gäller tolkningen av artikel 11 A.1.a samt även artikel 11 C.1 i det sjätte momsdirektivet. Målet rör rabattkuponger som en tillverkare utställt och som medför möjlighet till reduktion på priset på de varor som tillverkaren levererat till grossister och detaljhandlare. Frågan i målet är hur beskattningsunderlaget påverkas när tillverkaren återköper rabattkupongerna efter det att de delats ut till allmänheten.

(Mål C-398/99 Yorkshire Co-operatives Ltd mot Commissioners of Customs & Excise)

Kommissionen har väckt talan om fördragsbrott mot Frankrike för bristande implementering av artiklarna 2.1 och 11 A.1a i det sjätte momsdirektivet. Målet gäller nationella bestämmelser enligt vilka serveringsavgifter (obligatorisk dricks) som kaféer, hotell, restauranger, kliniker och andra inrättningar tar ut undantas från beskattningsunderlaget för mervärdesskatt.

(Mål C-404/99 Kommissionen mot Frankrike)

Slutligen har ett mål angående tolkningen av artiklarna 17.6 andra stycket och 17.7 i det sjätte momsdirektivet angående rätt att under en övergångstid behålla befintliga undantag från avdragsrätten anhängiggjorts vid domstolen. Målet rör villkor för utövande av möjligheten att av konjunkturskäl helt eller delvis undanta alla eller vissa anläggningstillgångar eller övriga varor från avdragssystemet.

(Mål C-409/99 Metropol Treuhand WirtschaftstreuhandgmbH mot Finanzlandesdirektion für Steiermark)

Indirekt skatt på kapitalanskaffning

Två mål angående tolkningen av artiklarna 7 och 10 i rådets direktiv 69/355/EEG om indirekta skatter på kapitalanskaffning har anhängiggjorts vid domstolen. Målen gäller nationell lagstiftning om beskattning av kapitaltillskott med en skattesats om 0,75 procent per år, när det gäller kapitaltillskott som redan omfattas av registreringsskatt med en skattesats om 1 procent.

(Mål C-433 och 434/99 Panarotta 2000 Srl m.fl. mot Ufficio delle Imposte Dirette di Trento)

SVERIGE

Rättsfall

Avräkning av utländsk skatt

Regeringsrätten har fastställt att underskott i utländska filialer inte skall reducera de utländska inkomsterna vid beräkning av spärrbeloppet enligt 6 och 7 §§ i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt.

(RR:s dom 991213, mål nr 7515-1998. Domen refereras utförligare i rättsfallsavdelningen i detta nummer av Skattenytt.)

Diskrimineringsförbudet i dubbelbeskattningsavtalet med Schweiz

Regeringsrätten har funnit att diskrimineringsförbudet i det Schweiziska dubbelbeskattningsavtalet innebär att ett utländskt bolags filial i Sverige har rätt till avräkning alternativt avdrag för utländsk skatt enligt samma regler som svenska bolag.

(RR:s dom 991203, mål nr 5501-1998. Domen refereras utförligare i rättsfallsavdelningen i detta nummer av Skattenytt.)

Redaktör Kristina Ståhl