I artikeln kritiseras inkomstskattesystemet för att vara könsdiskriminerande. Könsneutraliteten, som representeras av en individuell beskattning, ger kvinnor en formell position av självförsörjande individ. Samtidigt bortser denna princip om likabehandling från varje faktisk strukturell skillnad mellan kvinnor och män som visar på att kvinnor inte kan förvärvsarbeta på samma villkor som männen. Dessa skillnader är framförallt hänförliga till den hushållsproduktion som sker i familjen. Artikeln ifrågasätter varför kvinnors position i välfärdsstaten marginaliserats när det gäller inkomstfördelningen och varför hushållsproduktionen inte värderas i ekonomin.

1 Genusperspektiv på skatterätten

Det föreligger en klar ojämlikhet i hur makt och resurser fördelas mellan kvinnor och män. I kvinnomaktutredningen som presenterade sin slutrapport 1998, uttalades att välfärdsstatens skatte- och transfereringssystem lämnat denna obalans relativt oförändrad.1 Detta är anmärkningsvärt med hänsyn till att både skatte- och socialpolitiken under lång tid haft en omfördelande uppgift. Denna har dessutom, till stora delar lyckats genom att vi uppnått en jämnare inkomstfördelning än många andra OECD-länder. Ett uttryck för detta är att vi har en mycket låg andel fattiga i Sverige.2 Om nu fördelningspolitiken fungerat, hur kommer det sig då att välfärdsstaten inte lyckats omfördela inkomster mellan kvinnor och män på ett bättre sätt?

Frågan har direkt relevans för skatterätten. Till formen är skatterätten könsneutral, men ser man till innehåll och inkomstfördelande effekter är det mycket som tyder på att skatterätten är könsdiskriminerande. Inte av sådan art att antidiskrimineringsprincipen i 2 kap. 16 § RF skulle kunna anföras, utan diskriminerande i en strukturell mening.3 Jag har här inspirerats av den systemkritik som genomförts av flera anglo-amerikanska skatterättsforskare, vilka ifrågasatt etablerade antaganden om skattesystemets könsneutralitet. Genom att utgå från kvinnors svaga ekonomiska position i samhället så hävdar dessa forskare att skattesystemet inte är utformat efter kvinnors livsvillkor. Detta innebär att analysen bygger på en mycket vidare social komplexitet och att det etablerade skatteteoretiska rättvisetänkandet ses som diskriminerande. Verkligheten kan inte förenklas till en värld av autonoma individer som är fria och jämlika, där egenintressets logik är bestämmande för vad som är ett rationellt handlande. Kvinnliga livsvillkor formas inte enbart av marknadskrafter utan bestäms i stor och avgörande utsträckning också av familjerelationer. Skatterättens betydelse för kvinnors position i välfärdsstaten har därför analyserats utifrån, dels kvinnans roll i familjen, dels den ekonomiska och sociala funktionen av familjens roll i samhället.4

En helhetssyn på produktion respektive reproduktion är således en viktig del av ett genusperspektiv på skatterätten. Den starka könssegregeringen i fördelningen av dessa uppgifter präglar kvinnors livsvillkor. Utgår man från de siffror som bl.a. presenteras i kvinnomaktutredningen, är det uppenbart att kvinnors livsvillkor marginaliserats i skatte- och transfereringssystem eftersom stora ojämlikheter mellan män och kvinnor fortfarande kvarstår. I den här artikeln avgränsar jag mig till hur arbetslinjen i familjepolitiken påverkat synen på jämställdhet mellan kvinnor och män. Jag kan inte empiriskt fastställa hur skattesystemet påverkat kvinnor och mäns beteenden. Däremot kan jag argumentera utifrån de antaganden om lagstiftningens effekter som gjorts i förarbeten och andra studier. Jag börjar med att övergripande beskriva hur arbetslinjen format familje- och jämställdhetspolitik under välfärdsstatens framväxt och hur konsekvensen brutits sönder under den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Därefter behandlas hur skatteenhet och inkomstbegrepp utformats i skatterätten eftersom dessa juridiska begrepp är centrala i analysen av hur jämställdhetspolitiken definierats och genomförts. I analysen kritiseras skattesystemets betydelse för jämställdheten på två nivåer. Den ena nivån gäller hur kvinnors position i välfärdsstaten marginaliserats när det gäller inkomstfördelningen. Den andra nivån ifrågasätter varför hushållsproduktionen inte värderas i ekonomin.

SOU 1998:6, Ty makten är din... Myten om det rationella arbetslivet och det jämställda Sverige, s. 147-148. Den officiella hållningen i Sverige är dessutom numera uttryckligen att ”(e)n stor del av samhällets strukturer är uppbyggda efter en manlig norm.”(Regeringens skrivelse 1996/97:41, s. 4.), samt att ”Trots att de formella hindren för jämställdhet i stort är undanröjda präglas vårt samhälle fortfarande i stor utsträckning av brist på jämställdhet i praktiken.” (Prop. 1993/94:147, s. 17.)

Jfr Björn Halleröd, Generell välfärd eller selektiv fattigvård? I Jakob Palme och Irene Wennemo (red.), Välfärdsprojektet. Generell välfärd – hot och möjlighet. Socialdepartementet, 1996.

Jfr Eva-Maria Svensson, Genus och rätt. Uppsala 1997.

Jfr bl.a. Judith E Grbich, The Position of Women in Family Dealing: the Australian Case, International. Studies of the Sociology of Law, 1987, 15, 309–332; The Tax Unit Debate Revisited: notes on the Critical Resources of a Feminist Revenue Law Scholarship. Canadian Journal of Women and Law, 1990–1991, 4, 512–538; Marjorie E Kornhauser, Love Money, and the IRS: Family, Income-Sharing, and the Joint Income Tax Return. Hastings Law Journal, 1993, 45, s. 63–111; Edward J McCaffery, Taxation and the family: a fresh look at behavioral gender biases in the code. UCLA Law Review, Los Angeles School of Law, 40 (1993):4, s. 983–1060; Taxing Women. The University of Chicago Press, 1997 och Nancy C Staudt, Taxing Housework. Georgetown Law Journal, vol. 84, No 5, 1996, s. 1571–1647.

2 Arbetslinjen i familjepolitiken

Den s.k. arbetslinjen har varit basen i den svenska välfärdspolitiken med syfte att bygga upp välfärd och sociala rättigheter. Den starka kopplingen mellan arbete och sociala rättigheter gör att välfärden karaktäriseras av ”workfare” snarare än ”welfare”. Förmånerna har successivt vuxit fram i välfärdsstaten och medfört möjligheter för föräldrar att kombinera förvärvsarbete med barn, den s.k. kombinationsstrategin. En kontinuerlig tanke vid familjepolitikens framväxt, utveckling och förändring har varit, och är fortfarande, att det främsta ansvaret för barnens försörjning åligger föräldrarna. Huruvida reproduktion även har ansetts vara en angelägenhet för staten har förändrats genom decennierna. Detsamma gäller de principer som styrt familjepolitikens utformning. I det följande skall behandlas några skeenden i svensk välfärdspolitik som visar på hur sammanflätad arbetslinjen är med familjepolitiken.

2.1 Befolkningskris som ledde till kombinationsstrategi

Arbetslöshets- och befolkningskrisen under 1930-talet grundlade ett kluvet budskap i välfärdsstatens första skede om gifta kvinnors uppgift i samhället. Befolkningsfrågan initierade en politisk process som fokuserade på frågor om varför kvinnor inte ville föda barn och hur samhället kunde förmå dem att fullgöra sin ”barnplikt”. Därmed sattes kvinnors yrkesarbete kontra hemarbete i centrum. Detta vägval kan också formuleras som två politiska alternativ: Skulle det svenska välfärdssamhället bygga på reformer som underlättade för kvinnor att förena moderskap med förvärvsarbete? Eller skulle reformpolitiken inrikta sig på ett samhälle, där kvinnorna främst var hemarbetande husmödrar och männen familjeförsörjare?5 Möjligheten för kvinnor att kombinera förvärvsarbete med moderskap erkändes, men normen om mannen som ensam familjeförsörjare innebar också att åsikten om att arbetstillfällena borde reserveras för männen dominerade.6 1939 års lag som förbjöd arbetsgivare att avskeda en kvinna på grund av giftermål, havandeskap eller barnsbörd, symboliserar början av den s.k. kombinationsstrategin, vilken kännetecknar en reformpolitik med syfte att göra det möjligt för kvinnor att förena förvärvsarbete med familj.7

Perioden fram till 60-talets slut kan särskiljas som en period då familjepolitiken etablerades som en statlig angelägenhet.8 Resurserna satsades på sådana välfärdsinstitutioner som endast indirekt kom barnfamiljerna till del. Hit hör sjuk- och hälsovård, utbildning och boende. Barnfamiljerna fick också del av den generella inkomst- och standardökningen. Ökningen av det allmänna barnbidraget var emellertid inte så stor att relationen mellan föräldrarnas försörjningsansvar och samhället förändrades.9

Ann-Katrin Hatje, Triangeldramat mor, barn och industri. I Annika Baude och Cecilia Runnström (red.), Kvinnans plats i det tidiga välfärdssamhället. Eslöv, 1994.

SOU 1938:16, Socialetiska synpunkter på befolkningsfrågan, s. 38 och 46–47 och Ingegerd Municio Larsson, Har det svenska folket råd med alls sina barn? SOU 1997:115, s. 99–140. Ljusnande framtid eller ett långt farväl.

Prop. 1939:114. Lagstiftningen var en följd av Kvinnoarbetskommitténs arbete, i vilken Alva Myrdal var huvudsekreterare. Kommittén bidrog till att vända debatten om ”gift kvinnas rätt till yrkesarbete” till en debatt om ”den arbetande kvinnans rätt att bilda familj”. (SOU 1938:47.) Lagförslaget arbetades fram i en subkommitté till befolkningskommissionen. Motiveringen var att kvinnors produktiva arbetsinsats utom familjen behövdes och att kvinnor hade rätten att fritt kunna välja yrke. Detta för att kvinnor skulle kunna kombinera äktenskap, moderskap och förvärvsarbete. (SOU 1938:13.) Jfr också Siv S Gustafsson, Familjepolitik och yrkesverksamhet bland kvinnor som fött barn – en internationell jämförelse. SOU 1997:115, s. 144–173.

Alva och Gunnar Myrdals bok ”Kris i befolkningsfrågan” anses som en grundbult i svensk familjepolitik. I boken argumentas bl.a. för betydelsen av föräldrarnas yrkesinkomster för utvecklingen av födelsetalet i ett land. (Stockholm 1934.) Boken resulterade i att befolkningskommissionen tillsattes, vilken i sitt betänkande framhöll att de ekonomiska förhållandena utgjorde ett hinder för nativiteten. (SOU 1938:16.)

Municio Larsson, 1997, s. 118.

2.2 Behovet av kvinnors arbetskraft som ökade samhällsansvaret för barnen

Under 70- och 80-talen omdefinierades familjepolitiken till åtgärder som var direkt riktade till familjerna. Syftet var att underlätta förvärvsarbete för småbarnsföräldrar. Målet om arbete åt alla kombinerades därför med riktat stöd till familjer med låga inkomster. Den stora institutionella utbyggnaden av daghem var en del av denna satsning. Nya förmåner knöts till förvärvsarbetet i form av försäkringar mot inkomstbortfall. Inkomstbortfallsprincipen gjorde härmed sitt inträde. De behovsprövade bostadstilläggen omorganiserade och bidragsförskotten gavs en generösare tillämpning. I början av 80-talet infördes också flerbarnstillägg. Dessutom kvarstod under denna period skattelättnader för hushåll som hade barn. Det flesta element av sambeskattning hade upphört, men fortfarande fanns också skattelättnader för skattebetalare vars make vara hemarbetande. Samhället tog över en stor del av föräldrarnas ansvar för barnens försörjning. Familjestödet blev en del i fördelningspolitiken.10 Förskjutningen av försörjningsansvaret hänger intimt samman med det ökade behovet av kvinnors arbetskraft som sköt fart med arbetskraftsbristen under mitten av 1960-talet. Valet stod mellan att underlätta förvärvsarbete för gifta kvinnor eller att öka arbetskraftsinvandringen. Den offentliga sektorns expansion inom vård och omsorg och det ökade ekonomiska stödet till barnfamiljerna visar på att valet avgjordes till kvinnornas fördel.11 Varje individs rätt till ekonomiskt oberoende och skyldighet till egen försörjning blev en överordnad norm i välfärdspolitiken. En mellan könen jämlik framtid blev en prioriterad fråga inom socialdemokratin.12 Idén om jämlikhet mellan könen byggde på att när mödrarna minskade sitt föräldraansvar genom yrkesarbete så skulle fädernas ansvar öka i motsvarande utsträckning. Samhällets ökade ansvar för både barnomsorg och försörjning innebar emellertid på en strukturell nivå, att en omfördelning av föräldraansvaret aldrig blev en nödvändig förutsättning för mödrars yrkesarbete.13

Municio Larsson, 1997, s. 118.

Ds 1993:8. Kvinnornas arbetsmarknad. 1990-talet – återtågets årtionde.

SOU 1990:44, Demokrati och makt i Sverige, s. 90–92.

SOU 1990:44, s. 90.

2.3 Budgetsaneringen som gav pomperipossaeffekter för barnfamiljer

Med 1990-talet inleddes en period i familjepolitiken som på många sätt markerar en gräns mot tidigare perioder. Under inflytande av den djupa ekonomisk kris som gav upphov till en omfattande budgetsanering skedde en omdefiniering av relationen mellan statens ansvar för barnens försörjning och föräldraansvaret. Familjepolitiken präglades av nedskärningar som generellt motiverats med statsfinansiella skäl.14

Staten och kommunerna genomförde utan någon övergripande samordning besparingar samt avgifts- och skattehöjningar för olika delsystem. Bidrag och ersättningsnivåer sänktes inom föräldraförsäkringen, barnbidragen, bostadsbidragen och underhållsstödet till ensamstående föräldrar. Allmänna egenavgifter infördes och barnomsorgstaxor höjdes. Bristen på helhetssyn innebar att de skilda budgetsaneringsåtgärderna höjde den sammantagna progressionen i skatte- och transfereringssystemet. Följden blev höga marginaleffekter för låg- och medelinkomsttagare.15 Ekonomer på SAF och finansdepartementet har på var sitt håll gjort omfattande beräkningar på hur olika hushållskategorier drabbats. Fattiga barnfamiljer är de som har drabbats hårdast.16 P.g.a. rundgången mellan skatte- och transfereringssystemet har de svårt att höja sin disponibla inkomst. De sitter fast i vad som symboliskt beskrivs som fattigdoms- eller arbetslöshetsfällor. Definitionerna av dessa begrepp är inte helt självklara.17 Med arbetslöshetsfälla förstås vanligtvis den situation när en arbetslös endast marginellt kan höja sin inkomst genom att börja arbeta. Fattigdomsfällor används för att beskriva att höga marginaleffekter har en negativ inverkan på den enskildes vilja att höja sin lön genom att arbeta något mer, söka ett bättre avlönat arbete eller att utbilda sig.18

Denna utveckling gynnar inte kvinnor om man ser det på den strukturella nivå som beskrivs i kvinnomaktutredningen. Kvinnor är mer beroende19 av välfärdsstaten för sin försörjning än vad män är. Detta sammanhänger med att kvinnor har lägre löneinkomster, i medeltal två tredjedelar av männens, inte på att de erhåller högre belopp i olika sociala förmåner. Inkomststrukturen reflekterar den könssegregerade arbetsmarknaden och det faktum att kvinnor, trots det i en internationell jämförelse höga arbetsmarknadsdeltagandet, lönearbetar färre antal timmar än män. I jämförelse med 1970-talet har kvinnor ökat sin inkomst från lönearbete, men också sin inkomst från transfereringar eftersom dessa har expanderat. Den dramatiska skillnaden mellan 70-talet och dagens situation är att kvinnor genom lönearbetet blivit berättigade till inkomstrelaterade förmåner. Under samma period har män, i relativa termer, minskat sina löneinkomster och ökat sitt beroende av välfärdsstaten.20

Trots denna utjämning föreligger ändå väsentliga skillnader mellan kvinnor och mäns beroende av välfärdsstaten. Förklaringen ligger bl.a. i att kvinnor och män erhåller olika stora andelar av olika typer av förmåner. Transfereringar till kvinnor består huvudsakligen av behovs- och försörjningsrelaterade förmåner. En del av förklaringen är att det finns fler ensamstående mödrar än det finns ensamstående fäder och att de ensamstående mödrarna försörjer fler barn än vad den ensamstående fäderna gör. Dessa kvinnor erhåller därför mer barnbidrag och underhållsstöd än vad män gör.21 Männen erhåller däremot en större andel av de inkomstrelaterade förmånerna, som arbetslöshetsstöd och pension.22

Följande räkneexempel23 illustrerar en typisk situation för en arbetslös ensamstående mamma utbildad till ett traditionellt kvinnoyrke:

I förutsättningarna ges att hon är undersköterska med två små barn att försörja. Båda barnen är inskrivna på förskolan där dom vistas minst tre timmar om dagen. Familjen bor i en trerumslägenhet med en hyra på 4 000 kr/månad. Av räkneexemplet framgår de ekonomiska förändringar som inträffar om hon får ett arbete.

Arbetslös

Arbete

Differens

Lön/A-kassa

10 400

13 000

2 600

Inkomstskatt och pensionsavgift

−  3 431

−  4 477

− 1 046

Bostadsbidrag

2 095

1 575

−   520

Barnomsorg

−   255

−  1 220

−   965

Resekostnader

0

320

−   320

Barnbidrag och underhållsstöd

3 846

3 846

0

Summa (netto)

12 655

12 404

−   251

Det är således mycket som tyder på att skatteväxlingen, som i stor utsträckning bekostade den minskade progressiviteten i 1991 års skattereform, höjningarna av både sociala avgifter och barnomsorgsavgifter i kombination med nedskärningarna som skärpt selektiviteten i förmånssystemet, har varit oförmånliga för kvinnors position i välfärdsstaten. Detta bekräftas också av liknande erfarenheterna i andra länder.24 En medvetenhet om denna situation kan skönjas i de senaste två budgetpropositionerna och i utredningen av maxtaxa i förskoleverksamheten.25 I min följande beskrivning av skatteenheten kommer det att framgå varför vissa kvinnors beteende drabbas negativt avseende möjligheten till egen försörjning när progressiviteten reduceras drastiskt i ett individbaserat inkomstskattesystem.

Municio Larsson, 1997, s. 118.

Ds 1997:73, Lönar sig arbete, s. 12 och 90. Jfr också Ds 1992:23, Fattigdomsfällor och Ds 1991:66, Marginaleffekter och tröskeleffekter – barnfamiljerna och barnomsorgen.

R & D, nr 13 1999, s. 4–5.

Jfr Samordning av skatter og sosiale ytelser. Seminar i Helsingors 4 og 6 november 1998. NSFRs Nr 37, Tano Aschehoug, 1999.

Ds 1992:23, s. 8 och Ds 1997:73, s. 39.

Beroende definieras som ett hushåll i vilket bidragen är högre än skatterna. (SOU 1997:87, s. 76).

SOU 1998:6, s. 169 och 1997:87, Women, men and incomes. Gender equality and economic independence, s. 19 och s. 35–37.

I studien ingick inte bostadsbidrag. Eftersom en av variablerna i beräkningen av bostadsbidragsgrundande inkomst utgörs av antalet barn i hushållet, så hade beaktandet av bostadsbidraget inte minskat skillnaderna utan snarare förstärkt dem.

SOU 1998:6, s. 153–156.

Exemplet är hämtat från Finansdepartementets faktablad om budgetpropositionen för 2000, med rubriken En budget för ökad jämställdhet.

Susan St John, The Tax/Benefit Interface. I Claudia Scott (ed.), Women and Taxation. Institute of Policy Studies, Victoria University of Wellington. Wellington, 1993, 132–145.

Prop. 1988/89:100, 1999/00:100 och Ds 1999:53, s. 13.

3 Skatteenheten

En stor del av den feministiskt inriktade skatteforskningen har fokuserats på skatteenheten i inkomstskatterätten. Det har handlat om de relativa fördelarna med att beskatta individen alternativt att sambeskatta makar i förhållande till kvinnors ekonomiska och sociala ställning. Erkännandet av kvinnors autonomi i relation till familj och make är en central aspekt. Bruket av individen som skatteenhet har ansetts som en garanti för att kvinnan skall behandlas som en individ. 26

Från ett skatteförmågeperspektiv har många kommit fram till att äktenskapet som skatteenhet leder till allt för många felaktigheter i bedömningen av skatteförmågan. I grunden handlar det om att bruket av observerad inkomst i sig utgör ett dåligt mått på skatteförmåga, oavsett om individen eller makar utgör skatteenhet. Svagheten i måttet ökar däremot om makar används som skatteenhet. Makars riktiga förmåga att betala skatt är svår att bedöma utifrån observerad inkomst eftersom ena maken kan vara beroende av den andre maken. Med beroende i denna kontext avses att en make kan arbete i hemmet och producera hushållstjänster och därmed undvika beskattning. Makars riktiga eller sanna skatteförmåga är därför delvis beroende av korrelationen mellan huvudförsörjarens kapacitet att tjäna pengar och antalet timmar den andra maken väljer att förvärvsarbeta. Äktenskapet anses därför som en defekt indikator på vad som utgör skatteförmåga.27

Frågan om individen kontra makar som beskattningenhet kan också beskrivas som en fråga om vilken neutralitetsaspekt som skall vara vägledande. En norm fokuserar på neutraliteten mellan olika par, med vilket avses att makar/sammanboende par med lika stor sammanlagd inkomst skall betala lika mycket i skatt. Den motsatta normen argumenterar för neutralitet i förhållande till äktenskapet. Äktenskap anses vara en irrelevant faktor i beskattningen. Det är individens skattekraft som är det centrala. Varje individ med samma inkomst skall betala lika mycket i skatt, oavsett om han eller hon är gift eller ensamstående. Detta slag om vilket neutralitetskoncept som skall gälla handlar ytterst om hur skattesystemet påverkar familjernas beslut om arbetskraftsutbud.28

Grbich, 1990–91, s. 512–514.

Patricia Apps, Tax Reform and the Tax Unit, s. 472–474. Australian Tax Forum, 1984 (1), s. 467–481 och Winnie Chan, Taxing the Female – as Woman or Wife? s. 64–65, i Scott, 1993, s. 53–73.

McCaffery, 1993, s. 986–987.

3.1 Sär- kontra sambeskattning

Från svensk horisont framstår denna diskussion som överspelad med hänsyn till att vi har en renodlat individuell inkomstbeskattning. Partiell särbeskattning infördes redan för ett trettiotal år sedan. Sambeskattning som en del av familjepolitiken har sedan dess successivt avvecklats och genom 1991 års skattereform försvann de sista resterna den familjepolitiskt betingade av familjebeskattningen ur inkomstskattesystemet. Tudelningen av inkomstskatt på kapital och förvärvsarbete har också bidragit till att den svenska modellen ses som den mest renodlade formen av individuell beskattning och ett föredöme för dem som förespråkar densamma.29

Argumenten mot sambeskattning har varit många genom åren. I den historiska debatten är kritiken nästan lika gammal som inkomstskattesystemet självt.30 Trots detta förordade de otaliga utredningar som behandlat frågan fram till slutet av 1960-talet ett bibehållande av sambeskattningssystemet. Ett huvudargument var att denna familjebeskattning var förenlig med skatteförmågeprincipen.31 Å andra sidan var ett huvudargument i 1969 års betänkande, som låg till grund för den partiella särbeskattningens införande, att skatteförmåga skall bedömas individuellt och därmed vara oberoende av civilstånd och kön. Om inte skatteförmågan bedömdes individuellt var åsikten att arbetskraftsutbudet kunde påverkas i negativ riktning. Sambeskattningen sågs som ett hinder för gifta kvinnors förvärvsarbete. Uppfattningen var att ett sådant hinder motverkar målet om jämställdhet mellan kvinnor och män.32

Den här typen av argumentation i förarbeten är ur ett genusperspektiv, om jag får utrycka mig så, ganska lömsk. Den ger sken av att bygga på en generell beskattningsprincip som har ett substantiellt, vetenskapligt grundat innehåll, vilket ger intrycket av att det kan användas som ett axiom. Principen sammanlänkas dessutom med en definition av jämställdhet som också framstår som helt självklar. Gifta kvinnors förvärvsarbete ansågs vara förenligt med jämställdhetsmålet. Argumentationen är inte könsneutral eftersom det framstår som om man i förarbetets överväganden särskilt företräder och månar om gifta kvinnors intressen. Sammanförs denna argumentation med den eskalerande arbetskraftsbristen under 1960-talet och hur detta bidrog till att kvinnors förvärvsarbete underlättades, infaller sig givetvis frågan om införandet av särbeskattning verkligen varit ett medvetet led i kvinnors emancipation. Jag skall därför fördjupa mig något i de två argumenten om skatteförmåga respektive kvinnors arbetskraftsutbud.

Jfr Ruud Sommerhalder, The Taxation of Families and Individuals in Europe. I John G Head och Richard E Krever (eds), Tax Units and the Tax Rate Scale. Melbourne, 1996, 163–198 och Maria Teresa Solcher Roch (ed.), Family Taxation in Europe. Kluwer Law, 1999.

En bra genomgång av den historiska debatten har genomförts av Nils Elvander, Skattepolitik 1945-1970. En studie i partiers och organisationsers funktioner. Stockholm, 1974.

Se SOU 1936:13, SOU 1937:43, SOU 1943:3, SOU 1945:35, SOU 1946:79, SU 1949:47, SOU 1951:51, SOU 1959:13, samt SOU 1964:25.

Fi 1969:4, Individuell beskattning s. 60 f. och Åsa Gunnarsson, Skatterättvisa, Uppsala 1995, s. 175–178.

3.2 Skatteförmågeprincipen och kvinnors arbetsutbud

Det pragmatiska bruket av skatteförmågeprincipen är uppenbart. Principen har använts som huvudargument både för sam- och särbeskattning av makar.33 Av analyser i doktrin och förarbeten har jag dragit slutsatsen att skatteförmågeprincipen inrymmer ett krav på att hela den ekonomiska potentialen för individens behovstillfredsställelse skall ingå i skattebasen. Den ekonomiska potentialen är dock inte alltid densamma som den faktiska, beroende på omständigheter som inskränker möjligheten till personlig behovstillfredsställelse. Detta innebär att principen innehåller åtminstone tre styrande element. Skattebasen bör vara bred. Nedsatt skatteförmåga som orsakas av hög försörjningsbörda bör beaktas. Beskattningsenheten skall utgöras av individen. Frågan om skatteskalans struktur är beroende av hur dessa tre element är sammansatta. Skatteförmågeprincipen fordrar således enligt denna analys individuell beskattning.34

Lagstiftarnas antaganden om att individuell beskattning har en positiv inverkan på sammanboende kvinnors arbetsutbud bekräftas i ekonomiska analyser av korseffekten mellan gifta och sammanboende kvinnors arbetskraftsutbud och mannens inkomst. Effekten bygger på att kvinnors löneelasticitet är högre än mäns och följaktligen är kvinnors arbetsutbud känsligare för löneförändringar. Om man ser makars arbetsutbud som ett gemensamt beslut är kvinnors elasticitet negativ i relation till männens löner. Denna korsvisa elasticitet mellan marginalkostnaderna för en kvinnas arbetskraftsutbud och hennes makes eller sambos inkomst innebär att kvinnans arbetsutbud minskar då mannens marginallön efter skatt ökar.35 Det här bottnar i att kvinnor av tradition, p.g.a. löneskillnader och andra strukturer, inte vanligtvis är familjens huvudförsörjare.36

När den partiella särbeskattningen infördes 1971 blev effekten, p.g.a. det då kraftigt progressiva inkomstskattesystemet, att de gifta männens marginalskatt var högre än marginalskatten för de gifta kvinnorna. En ökning av arbetstiden för män blev därför mer kostsam för hushållet än en ökning av arbetstiden för kvinnor. Detta understödjer således att reformen uppfyllde intentionen att öka kvinnors arbetsutbud.

Frågan kvarstår dock om ett individbaserat inkomstskattesystem, som till synes är könsneutralt, kan bidra till jämställdheten. 1991 års skattereform visar på motsatsen. Reformen motverkade jämställdheten om den definieras på samma sätt som i 1969 års skattebetänkande, dvs. att en individuell bedömning av skatteförmågan utgör en grund för jämställdheten. En viktig förutsättning för 1991 års reform var fördelningsneutralitet. Reformen skulle inte förändra fördelningspositionen mellan olika inkomstgrupper och hushåll. Slopandet av den statliga progressiva inkomstskatteskalan och skatteväxlingen från inkomstskatt till indirekt konsumtionsskatt innebar emellertid att reformen måste kompensera barnfamiljer genom höjningar av barn- och bostadsbidrag.37 Det förhöjda grundavdraget var således inte tillräckligt för att kompensera denna grupp och det är därför tveksamt om reformen uppnådde en tillfredsställande fördelningsneutral lösning, särskilt ur ett genusperspektiv.38

Av utvärderingen av skattereformen som presenterades 1995 framgår att ökningen av disponibel inkomst för hushållen med de högsta inkomsterna, företrädesvis bestående av högre tjänstemän blev större än kalkylerat, 3 % istället för 0,2 %.39 Löneskillnaderna mellan män och kvinnor samt förhållandet att kvinnor deltidsarbetar i större utsträckning än vad män gör, innebar att den kraftiga marginalskattesänkningen främst gynnade en majoritet av män och hade en dämpande effekt på kvinnors arbetsutbud eftersom männens marginallön efter skatt ökade. Detta beteende förstärktes också av att kvinnor är mer känsliga för inkomsttransfereringar, såsom barnbidrag, än vad män är. En del av skattereformen utgjordes ju som nämnts av ökningar av bidrag till hushåll med barn. Sammantaget bidrog marginalskattesänkningen och de ökade transfereringarna till en reallokering av fritid inom hushållen. Män ökade sin arbetstid, dvs. förvärvsarbete, i mycket större omfattning än vad kvinnor gjorde.40

Reformens underfinansiering ledde dessutom till ökade inkomster för många hushåll vilket påverkade kvinnors arbetsutbud negativt. Utvidgningen och höjningen av mervärdesskatten för stora delar av den privata tjänstesektorn påverkade förmodligen också kvinnors arbetsutbud. När momssatserna ökade för de tjänster som var substitut till hushållsarbete ökade värdet på det hemarbete som kvinnor vanligtvis utför. För restaurangtjänsterna var denna utveckling mycket tydlig. Mervärdesskatten höjdes till 25 % och lunchsubventionen som många företag ger sina anställda började förmånsbeskattas. För många blev det därför lönsammare att själva producera tjänsten. Denna effekt blev starkast för låginkomsttagare.41 Hur de sammantagna effekterna av skattereformen har påverkat kvinnors arbetsutbud i negativ riktning kan förklara varför kvinnors stöd för reformen har varit mycket lägre än männens.42

Detta bekräftas också av Gustaf Lindencronas kritik i Skatteförmågeprincip och individuell beskattning – idekonflikt inom familjebeskattningen eller ej? I Festskrift till Jan Hellner, Malmö 1984, s. 337–351.

Ämnet behandlas mer ingående i min avhandling, Gunnarsson, 1995.

Jfr bl.a. Thomas Aronsson och Mårten Palme, A Decade of Tax and Benefit Reforms in Sweden: Effects on Labour Supply, Welfare and Inequality. Tax reform evaluation report; 3. Stockholm, Ekonomiska rådet, 1994.

Siv Gustafsson, och M Bruyn-Hundt, Incentives for Women to Work: a Comparison between The Netherlands, Sweden and West Germany, Journal of Economic Studies 18, 5/6, 1991, s. 30–55.

Prop. 1989/90:110, s. 620–632.

SOU 1998:6, s. 158.

SOU 1995:104, Skattereformen 1990–1991. En utvärdering, s. 61–62 och 83–84.

Aronsson och Palme, 1994.

Irene Wennemo, Hushållsarbetets organisation och tjänstesektorns utveckling. Bilaga 4 till SOU 1997:17, s. 18–19.

SOU 1995:104, s. 71–72.

4 Inkomstbegreppet

Nationalinkomstbegreppet och källteorin präglar den teoretiska grund på vilken inkomstskatterätten en gång vilade.43 Idén om att skattebasen skall utformas utifrån vilka inkomstkällor som ger varaktig avkastning har successivt övergivits med motiveringen att skattebasen måste breddas i syfte att uppnå en neutral och likformig beskattning av alla inkomster oavsett ursprung. Vad som uppnåtts är en struktur som liknar en hybridform av ett renodlat inkomst- respektive konsumtionsteoretiskt inkomstbegrepp. Huvudregeln är att kapitalvinster beskattas, men förs när de realiseras. Hybriden består i att beskattningen av sparande är mindre konsekvent än vad som förordas i den renodlade inkomstteoretiska modellen, däremot undgår inte sparandet dubbelbeskattning vilket är poängen med den konsumtionsteoretiska modellen.44 En annan konsekvens av principen om en neutral och likformig beskattning är att allt arbete som genererar inkomst bör beskattas, även sådant som klassas som hobbyverksamhet eller är av högst tillfällig karaktär. Därmed har inkomstbeskattningen trängt in på fritidens område, dock inte med avsikten att beskatta fritid utan med avsikt att beskatta alla ersättningar som är hänförliga till egen prestation eller verksamhet, så att en likformig behandling uppnås.45 Neutraliteten i de skatterättsliga inkomstbegreppen bygger således på att de värden av utfört arbete som genom en marknadstransaktion överförs i form av pengar eller andra mätbara förmåner skall behandlas på ett likformigt sätt. Varor och tjänster som produceras utanför marknaden omfattas inte av inkomstskatt, vilket undantar allt oavlönat arbete som utförs i hushållen.46 Denna uppdelning har en fundamental dimension. Hushållet är en svart låda i ekonomin, när den modelleras som ett ekonomiskt kretslopp. I teorin antas vi vanligen ägna oss åt konsumtion och fritid i denna låda. Det är emellertid ett antagande som bortser från hushållets produktion av varor och tjänster. Förklaringen är vanligen att denna produktion inte omsätts på en marknad och därför inte kan värderas i termer av marknadsmässiga priser. Följden är att hushållsproduktionen inte ingår i BNP och därmed i teorin också faller utanför ramen för vad som kan anses som inkomst.47 Det är ingen oansenlig mängd arbete som därigenom undantas. I början av 1990-talet utfördes ungefär hälften av allt arbete i Sverige i form av oavlönat arbete i hushållet.48

Vid kommunalskattelagens tillkomst var de teoretiska inkomstbegrepen föremål för en ganska omfattande utredning. (Jfr SOU 1923:70 och 1926:10.)

Jfr Eward McCaffery, Tax Policy Under a Hybrid Income-Consumption Tax. Texas Law Review, 70, 1992, s. 1145–1218.

Prop. 1989/90:110, s. 308 och 311.

Jfr Anne-Marie Påhlsson och Erik Norrman, Finns det en marknad för hemarbete? SNS 1994.

Grbich, 1990–91, s. 518 och Påhlsson, 1994, s. 15–19 och 25.

Anita Nyberg, Hemnära marknadstjänster – kvinnornas befriare? KVT 1999, s. 31–42.

4.1 Olikformighet i beskattningen av marknads- och hushållsproduktion

Konsekvensen av den etablerade uppdelningen i marknadsarbete respektive hushållsarbete är att neutraliteten som styrt inkomstskattebasens utformning bygger på en snäv definition av arbete. Värdet av allt produktivt arbete likabehandlas inte. Detta förhållande leder till två problem, som är särskilt allvarliga ur ett genusperspektiv. Det ena sammanhänger med att olikformigheten i beskattningen av marknads- respektive hushållsproduktion gynnar hemarbetet, vilket ger upphov till välfärdsförluster vilka snedvrider hushållens arbetsutbud. Konsumenterna köper mindre av de hushållsnära tjänster som produceras på marknaden än vad som är samhällsekonomiskt optimalt. Hushållen producerar dessa tjänster själva genom eget hemarbete och arbetar mindre på marknaden. Möjligheterna till specialiseringar utnyttjas inte fullt ut. Ett utrymme för en svart tjänstesektor uppstår också.49

Det andra problemet ligger i att de viktigaste sociala rättigheterna som sjukförsäkring och pension förvärvas och upparbetas genom marknadsproduktion. Hushållsproduktionen ger inga sociala rättigheter alls, utan här bygger juridiken på föreställningar om familjen som homogena ekonomiska enheter inom vilka det finns fria och jämlika parter med en intressegemenskap om hur resurser och behov bäst bör fördelas inom familjen.

Familjen antas m.a.o. fungera som en sista utpost i samhället för en jämlik fördelning av resurser, omsorger och behov.50 Denna föreställning om familjen liknar mycket den rationalitet som avgjort när hushållets produktion exkluderats ur modellen över det ekonomiska kretsloppet. Man kan säga att hushållet eller familjen utgör en svart låda både i juridik och ekonomi, vilket innebär att vi inte vet om eller hur hushållet kompenserar oavlönat hemarbete i form av social trygghet. Det finns ingen generell regel som säger att inkomsten skall fördelas lika mellan hushållsmedlemmarna. Det är en helt öppen fråga. Rationaliteten i hur fördelningen faktiskt sker inom hushållet har av genusforskare beskrivts som ett icke-intentionellt maktutövande i en relation där hushållsmedlemmarna har socialiserats in i sina respektive positioner och funktioner. Vem som har kontrollen över hushållets ekonomi eller hur produktionen organiseras och fördelas är förmodligen den som har mest makt, men vem som har denna makt kan vid en strukturell analys endast beskrivas i hypotetiska antaganden utifrån den stora bilden av genusrelationen i samhället.51 Hemarbete betalas således inte helt självklart av en omfördelning av resurser inom familjen.

Dessa strukturella problem har karaktären av kvinnofrågor eftersom det inte föreligger någon neutralitet när det gäller vilket kön som utför merparten av hemarbetet. Även om det sedan 1970-talet förekommit en strukturförändring av hemarbetet, liknande den förändring som skett av förvärvsarbetet, har ändå könssegregeringen bestått särskilt i hushåll med barn. Utvecklingen av förvärvsmönstret har gått mot att mannen arbetar heltid medan kvinnan ofta arbetar deltid och tar huvudansvaret för hemarbetet, i alla fall så länge som barnen är små. I samband med kvinnomaktutredningen presenterades en utredning som visade på att mödrar med små barn ägnar 19 timmar i veckan åt barnomsorg. Motsvarande siffra för fäder med små barn är 8 timmar. Fäder bidrar således enbart med en fjärdedel av båda föräldrarnas totala summa av hushållsarbete per vecka. Hushållsarbetet är den mest tidskrävande arbetsinsatsen i hushållet. I viss utsträckning kan denna bild förklaras med den långa föräldraledigheten som föräldraförsäkringen garanterar, vilken till övervägande del utnyttjas av kvinnor. Omsorgen av ungefär 90 procent av barn yngre än ett år sköts enligt utredningen av mödrarna.52 Liknande beskrivningar av det könssegregerade hemarbetet förekommer emellertid också i forskning från andra länder som inte har någon motsvarighet till vår föräldraförsäkring. Den faktiska allokeringen av tid för hushållsarbete är inte könsneutral oavsett etnisk, religiös eller klasstillhörighet. Det finns många förklaringar till detta fenomen, men könskillnaden är oavsett förklaring ett faktum. De enda antaganden som är generellt giltiga vad gäller hemarbete är att 1) kvinnor och inte män utför merparten av det och 2) att det inte ger kvinnor rätt till lön eller andra förmåner liknande dem som är knutna till traditionellt lönearbete.53

Kvinnor som arbetar deltid i stor utsträckning utför större delen av hemarbetet och blir, p.g.a. den lägre lönenivån, generellt sett fattigare än män. Den mest tragiska konsekvensen av kvinnors oavlönade bidrag till familjens levnadsstandard är att det inte ger någon utdelning i form av ekonomisk trygghet vid ålderdom. Detta förhållande är väl känt och dokumenterat sedan lång tid. Den svenska lösningen på detta problem är relaterad till arbetslinjen i familjepolitiken, dvs. att stimulera kvinnor till att öka sitt förvärvsarbete. En följd av detta är att skatterätten såväl som stora delar av socialförsäkringsrätten idag är individbaserade. De senaste decenniernas välfärdspolitik har emellertid aldrig strävat efter att värdera det oavlönade hemarbetet genom att plana ut olikformigheten mellan beskattningen av marknads- respektive hushållsproduktion. Detta förhållande har givetvis präglat den skatterättsliga kulturen.

Barnomsorgskostnadernas hantering i rättspraxis är ett klassiskt exempel på en olikabehandling av omkostnader som kan förklaras med att hemarbete aldrig beskattats.54 Att barnomsorgskostnader har bedömts som en icke avdragsgill levnadskostnad kan visserligen tolkas som att den direkta anknytning till utförandet av förvärvsarbetet saknas.55 Kostnaderna är därmed inte typiskt sett nödvändiga för utförandet av själva arbetet. Robert Påhlsson har diskuterat praxis i en nutida kontext och funnit att avdragsrätt borde föreligga för barnomsorgskostnader. Kostnaderna är vanligt förekommande och har uppkommit som en, om inte en direkt så dock en medelbar följd av att förvärvsverksamhet föreligger. Detta gäller särskilt i hushåll med bara en vuxen. Barnomsorgskostnader ligger således inom ramen för omkostnadsbegreppets betydelseområde. Det är därmed möjligt att medge avdrag för barnomsorgskostnader utifrån en argumentation de lege lata.56 Det finns dock mycket som talar för att de normer som präglar vår rättskultur förhindrar en ändring av praxis just p.g.a. värdet av hemarbetet varken beskattas eller avlönas.

SOU 1997:17, s. 168.

Kornhauser, 1993, s. 65–66, 79–91 och 96–98.

Jfr Grbich, 1987, SOU 1990:44, s. 78 och Svensson, 1977, s. 113.

SOU 1997:87, s. 65–69.

Staudt, 1996, s. 1573.

McCaffery anser att bedömningen av kostnader för barnomsorg som icke avdragsgill personlig levnadsomkostnad, vilket också är vad som gäller i amerikansk inkomstskatterätt, i mycket är ett resultat av att hemarbete inte beskattas. (1993, s. 1005–1006.) Heen är inne på ett liknande tanke genom att hävda att neutralitetsprincipen borde kunna motivera skatteavdrag för barnomsorgskostnader. Bakom detta ligger önskan om ett politiskt mål om neutralitet mellan lönearbete och hemarbete. Heen understryker att köp av tjänster för barnomsorg måste betraktas som ett substitut till hemarbetet som särskiljer sig från andra substitut. Barnomsorgstjänster är, åtminstone för kvinnor, inte likvärdigt med att hyra någon att klippa gräsmattan. (Mary l Heen, Welfare Reform, Child Care Costs, and Taxes: Delivering Increased Work-Related Child Care Benefits to Low Income Families. Yale Law & Policy Review, vol. 13, 1995, s. 173–217.)

I RÅ 1945 fi 181 bedömdes att kostnaderna för tillsyn under arbetstid av minderårigt barn inte utgjorde avdragsgill omkostnad. I ett senare fall, RÅ 1969 fi 1165, bedömdes att avdragsrätt för resekostnader för barns skolgång inte är avdragsgill på någon grund. Omständigheterna var sådana att X avtalat med skoldistriktet att mot ersättning åta sig skolskjutsen för sina barn (under en kortare period förefaller det som han också skjutsade någon annans barn). Regeringsrätten tog emellertid fasta på att X:s huvudsakliga syfte var att på lämpligt sätt ordna sina barns skolgång.

Påhlsson, 1997, s. 30, 93–100 och 120–121.

4.2 Skattelättnader för hemnära tjänster eller beskattning av hemarbetet

Olikformigheten i inkomstskattesystemets behandling av hushållsproduktion och marknadsproduktion har i Sverige givit upphov till reformidéer som alla bygger vidare på de traditionella jämställdhetsmålen om främjande av kvinnors arbetsutbud. Eftersom kvinnors arbetsutbud är känsligt för förändringar av både marginal- och inkomsteffekter är olikformigheten i den skattemässiga behandlingen av hemarbete respektive marknadsarbete av betydelse. Det finns således en potential för att öka arbetsutbudet bland kvinnor om denna olikformighet planas ut. Detta skulle kunna ske om skattesystemet ges ett inslag av optimal beskattning, vilket innebär att likformiga skatter inte alltid är den mest effektiva lösningen ur ekonomisk synvinkel. Den optimala skatten på en viss vara eller tjänst bestäms av en tudelad regel som säger att ju högre egenpriselasticitet desto lägre skattesats och ju högre korspriselasticitet från lönen efter skatt desto lägre skattesats. Att minska skattekilen mellan obeskattat eget hushållsarbete och marknadsinköpta tjänster där hushållens eget arbete är nära substitut skulle således minska kvinnors hemarbete och öka sysselsättningsgraden.57

Skattelättnader för hemnära tjänster går således att motivera utifrån den klassiska teorin om optimala varuskatter, vilket också har skett i två offentliga utredningar under 1990-talet. I Tjänsteutredningen föreslogs skattelättnader i form av kostnadsavdrag samt undantag från mervärdeskatt för en begränsad grupp av hushållstjänster.58 Tjänstebeskattningsutredningen föreslog ett avskaffande av sociala avgifter för i princip alla tjänster som utgör substitut till eget hushållsarbete, vilka benämndes hushållsnära tjänster.59 Analyserna i båda utredningarna kan betecknas som könsneutrala, eftersom åtgärderna som främjar kvinnors arbetsutbud inte utgör en del av en sammansatt målsättning om jämställdhet mellan kvinnor och män utan snarare ett medel för att uppnå ökad sysselsättning.

Används den välfärdsekonomiska teorin om optimal beskattning istället som ett redskap i en genusanalys av skattesystemet är det inte svårt att dra slutsatsen att samhället skulle göra stora effektivitetsvinster om kvinnor hade lägre skatt än män. Detta skulle också gynna jämlikheten genom att kvinnor erhåller ett incitament som ökar deras vilja att förvärvsarbeta och männen erhåller ett incitament att minska sitt förvärvsarbete och möjligtvis öka sitt deltagande i hemarbetet. Edward McCaffery hävdar att från denna utgångspunkt kan jämlikhet definieras som den mest ekonomiskt effektiva lösningen.60

Mot denna idé om positiv särbehandling av kvinnor kan givetvis många invändningar anföras, men den mest grundläggande kritiken är en kritik av optimalitetsteorins förändringspotential. Antaganden om verkligheten utgår från att vi i hushållet ägnar oss åt konsumtion och fritid. Hemarbetet värderas därför snarare som ett nöje än som produktion.61 Jämställdhetstänkande som bygger på ett laborerandet med marginal- och inkomsteffekter för att öka kvinnors arbetsutbud ger lätt intrycket att kvinnors val att arbeta hemma beror på dåligt omdöme, dvs. att kvinnor inte begriper att avstående från förvärvsarbete innebär en förlust av inkomstbaserade sociala rättigheter, umgänge, färdigheter eller omväxling. Antagandet att män erhåller ett incitament att vara hemma med barnen i större utsträckning strider mot empiriskt konstaterade realiteter. Män ökar inte sitt hemarbete i proportion till minskat förvärvsarbete eller till kvinnors ökade förvärvsarbete.62 Kvinnor har en hög värdering av tid tillsammans med familj och barn, vilket indirekt bekräftas av det förhållandet att många kvinnors beslut om att arbeta deltid inte styrs av rent monetära skäl. Heltidsarbete kräver visserligen i de flesta fall mer köp av hushållsnära tjänster än deltidsarbete, men många deltidsarbetande kvinnor skulle ändå tjäna på att börja arbeta heltid. Nettolönen av heltidsarbete minus kostnaderna för den ökade konsumtionen av hushållsnära tjänster är större än nettolönen av deltidsarbete då inga extra hushållsnära tjänster behöver köpas.63

Problemet med hur vi skall uppnå en bättre neutralitet i den skattemässiga behandlingen av hushålls- respektive marknadsproduktion ligger mycket djupare än de lösningar som kan tillhandahållas av teorin om optimal beskattning. Det finns forskare som anser att den mest konsekventa lösningen ligger i att hemarbetet behandlas på samma sätt som förvärvsarbetet. Genom att undanta hemarbetet från inkomstskattebasen så erhåller hushållet en lägre skattepliktig inkomst än vad som hade blivit fallet om hemarbetet varit skattepliktigt. Den nytta som det obetalda hemarbetet bidrar med ger högre disponibel inkomst. Många skatteteoretiker är därför av uppfattningen att ett renodlat inkomstkoncept bör omfatta även transaktioner av tjänster och varor inom hushållen, dvs. allt som ökar en skattebetalares ekonomiska förmåga. Den praktiska lösningen på en sådan breddning av skattebasen är en uppenbart kontroversiell fråga, men hemaktiviteterna har vissa produktiva värden i form av arbetstid och prissättningen på marknaden av hemnära tjänster vilka kan ligga till grund för schablonberäkning liknande värderingen av naturaförmåner. En annan svår fråga är att en höjd skatteförmåga i form av ersättningsvärden för tjänster som annars skulle ha köpts på marknaden inte går att realisera i skattemedel. Ett alternativ skulle därför kunna vara att endast knyta de sociala förmånerna till det arbete som utförs i hemmet.64

Det svenska förslag som kommit längst i den här riktningen har presenterats i en debattskrift av Ann-Marie Påhlsson och Erik Norrman. Förslaget bygger på en modell om hushållet som ett företag, dvs. en produktiv enhet. Hushåll och företag skall därmed skattemässigt likabehandlas, vilket innebär att hushållet skall utgöra ett skatteenhet och att det är hushållets samlade nettovinst som utgör skatteobjektet. Enligt förslaget fordras därför ett utvidgat kostnadsbegrepp som omfattar utgifter för tjänster utförda i hemmet inkluderat sådana tjänster som utförs av familjemedlem. Följden är att ett familjebaserat skattesystem måste återinföras. Cirkeln synes därmed vara sluten, men det ligger en stor skillnad mellan vårt gamla familjebeskattningssystem och förslaget om beskattning av hushållet som en produktiv enhet. Det är inte försörjningsskyldigheten utan insatsen i form av hushållsproduktion som utgör grund för den föreslagna sambeskattningen.65

Wennemo, 1997, s. 29, SOU 1997:17, Skatter, tjänster och sysselsättning, kapitel 8 och SOU 1994:43, Uppskattad sysselsättning – om skatternas beydelse för den privata sektorn. Kapitel 5.

SOU 1994:43.

SOU 1997:17.

McCaffery, 1997, s. 164–187, 190–194, 200–228 och 236–249.

Grbich, 1990–91, 524 f.

Staudt, 1997, s. 670–673.

SOU 1997:17, s. 164–165.

Staudt, 1996, s. 1577 och 1618–1633. Staudt hänvisar bl.a. till Richard A Musgrave & Peggy B Musgrave, Public Finance in Theory and Practice, 1980, s. 365.

Jfr Påhlssons och Norrmans förslag, 1994.

5 Rättvisa, effektivitet och genus

Normen om ett individbaserat och könsneutralt inkomstskattesystem har en positiv potential för jämställdheten i den meningen att den indirekt tillerkänner kvinnor en autonomi som självförsörjande individer. Normen har dock inte tillkommit för att jämställdheten utgjort ett prioriterat mål för skatterätten utan för att behovet av kvinnors arbetsutbud ökat. Jämställdhetsnormen i skatterätten kan därför betecknas som efterfrågestyrd. Detta bekräftas bl.a. av de motsägelsefulla effekterna av 1971 och 1991 års marginalskattereformer. Normen undergrävs dessutom av ett könsbundet beteende i hushållen och på marknaden vars sociala komplexitet aldrig beaktats av lagstiftaren eller i de etablerade skatteteorierna. Traditionella analyser av vad som är en rättvis beskattning tar inte hänsyn till den könssegregerade strukturen i samhället, för vilken kvinnors hemarbete, deltidsarbete, låga löner och stora försörjningsbörda är ett tydligt uttryck. Teoriernas förordande av horisontell eller vertikal rättvisa är således helt bortkopplat från om resultatet leder till ett mer jämställt samhälle för kvinnor och män.

Skatterätten är idag i huvudsak ett fiskalt instrument som avskiljts från den familjepolitiska kontexten. Skattereformerna under de senaste tio åren har byggt på normer om likformighet och likabehandling som enligt min uppfattning dolt fördelningsneutrala misslyckanden, vilka bl.a. har kompenserats via familjestödet. Genom att avgränsa skatterättens funktion har en rättslig struktur åstadkommits som, om det kunnat fungera som ett slutet system, präglas av en likformighet som är effektiv och en likabehandling som är rättvis. Skatterätten är dock inget slutet system utan påverkar och påverkas av att hushållet är en gemenskap med viktiga reproduktiva uppgifter för samhället. Om vissa individer får lägre marginalskatt än andra och detta är könsbundet med hänsyn till inkomstskillnader och skillnader i hur sociala förmåner och hemarbete fördelas mellan kvinnor och män, så finns det ju inget värde ur jämställdhetssynpunkt att alla formellt sett likabehandlas. Det materiella utfallet medför att en könsbunden ojämlikhet reproduceras och kanske t.o.m. förstärks, särskilt i tider när ekonomin är dålig. Dagens problem med pomperipossaeffekter för barnfamiljer kan hänföras till 1991 års marginalskattereform som bidrog till att reproducera en könsbunden ojämlikhet. Den långa perioden av lågkonjunktur och budgetnedskärningar på 1990-talet förstärkte förmodligen denna ojämlikhet. Debatten om skattesubventioner av hemnära tjänster visar dessutom på att en icke könsbunden likabehandling är en chimär eftersom de negativa konsekvenserna av olikformigheten i beskattningen av hushålls- och marknadsproduktion är en klart könsrelaterad fråga.

Slutsatsen är att det som till formen ger en könsneutral likabehandling i den individbaserade skatterätten, undergrävs av att det materiella utfallet medför en könsbunden ojämlikhet. Den könsneutrala strukturen kommer att fortsätta förstärka skillnader eftersom basen är könsspecifik. Om skatterätten skall kunna präglas av en mer sammansatt syn på jämställdheten så fordras därför att skatterätten återigen blir en del av familjepolitiken. Detta är dock inte detsamma som att kräva ett återinförande av sambeskattning. Sambeskattning kan var en snabb lösning som ökar likabehandlingen av marknads- och hushållsproduktion, men det är troligen ingen lösning som gynnar jämställdheten. Ett återinförande av sambeskattning skulle dessutom leda till att nya neutralitetsproblem uppstår mellan olika typer av hushåll. Vad jag syftar på är mycket mer genomgripande än så. Det handlar om att åstadkomma ett skatte- och socialrättsligt system med en gemensam principiell bas i fråga om familjestödets utformning, vilken också i någon form bör beakta att huhållsproduktionen har ett ekonomiskt värde. Hur detta skall uppnås är en stor men inte olöslig fråga. En god början är att utgå från det mest uppenbara, dvs. vad barn kostar i form av tid och pengar. Genom att föra in tid i kostnadsbegreppet kan man i viss utsträckning ta hänsyn till det ömsesidiga beroendet mellan tid och pengar för både försörjning och omsorg. Härigenom kan också skillnader i kvinnor och mäns försörjningsrelationer beaktas.66 Därefter bygger man ut modellen genom att bestämma vad som kan vara en skälig miniminivå för barnkostnaderna och vilka grupper som behöver stöd för att klara av denna miniminivå. Lösningen måste ligga i ett konsekvent system där skatterna inte motverkar effekterna av bidragen och tvärtom. Själv tycker jag att miniminivån antingen fullt ut bör beaktas i skattesystemet eller genom ett samlat inkomstrelaterat familjebidrag. Detta borde dämpa de inlåsningseffekter som särskilt drabbar ensamstående föräldrar, samt ge dem som utför merparten av hushållsproduktionen ett ekonomiskt erkännande för åtminstone barnomsorgen. Min tankemodell skall inte ses som den enda eller slutliga lösningen. Den utgör ett första försök att tänka i lite nya banor. Den som vill inhämta mer revolutionära idéer uppmanar jag att läsa den feministiska skatterättslitteratur som jag så rikligt hänvisat till i denna artikel.

Åsa Gunnarsson

Åsa Gunnarsson är verksam som forskarassistent vid juridiska institutionen, Umeå universitet.

Jfr Kirsten Ketscher, Socialret. Almindelige principper. Retssikerhed og administration. Köpenhamn, 1998.