Länder i den industrialiserade världen försöker få kontroll på det binära flödet av information i Cyberspace. Högre beslutsfattare måste nu dels ta hänsyn till traditionella mål, dels den galopperande tekniska utvecklingen för att nationella och internationella föresatser såväl skall harmoniera som bestå. Det gäller inte minst inom beskattningsområdet:

An Eroding Tax Base, http://meritbbs.unimaas.nl/cybertax/taxbase.html, nedladdad 01-09-25.

”Electronic commerce and globalisation are, and will continue to be the challenge to tax collectors throughout the world. ”The art of taxation”, advised Louis XIV’s treasurer, Jean Baptiste Colbert, ”consists in so plucking the goose to obtain the largest amount of feathers, with the least possible amount of hissing.” Today, the problem lies not in obtaining the most feathers but in getting hold of any at all. In fact, the real problem is getting hold of the goose...geese have gone virtual.”1

Artikeln avhandlar på ett översiktligt sätt några av de vanligaste internationella skattereglerna för direkt beskattning och de problem som kan uppstå när dessa regler ställs mot tekniska fenomen som datorer eller Internet. Syftet med framställningen är att väcka intresse för dessa frågor och få igång en offentlig diskussion. I artikeln behandlas bland annat hemvistregler och regler om fast driftställe, tillsammans med bestämmelser om fördelning och klassificering av inkomst.

1 Elektronisk teknik och handel

Detta avsnitt innehåller några av de grundläggande tekniska begreppen och ett par kommentarer till elektronisk handel.

1.1 Elektroniska nätverk

Information sprids över världen via det som vi kallar Internet, vilket i sig utgörs av en mängd elektroniska nätverk. Dessa nätverk är sammanlänkade dels genom den fysiska infrastrukturen, dels av den logiska infrastrukturen. På Internet verkar World Wide Web (WWW) som ett navigeringsverktyg vilket hjälper en användare att hitta och komma åt information på webbplatser lagrade på webbservrar. En webbplats kan sägas vara en elektronisk plats på den logiska nivån som omfattar en mängd dokument – webbsidor. Hemsidan är rotdokumentet i en hierarki av webbsidor. Via hyperlänkar kopplas information på webbplatser från olika servrar ihop. Genom en dator med rätt mjukvara och ett modem har en användare möjlighet att koppla upp sig mot en server som en brygga ut mot Internet för att få tillgång till information. Servern ägs eller hyrs ofta av en Internet Service Provider (ISP), och genom ett avtal ges användaren rätt att nyttja servern.

Ur ett juridiskt perspektiv kan det vara viktigt att ha klart för sig distinktionen mellan den fysiska och logiska infrastrukturen. Information existerar på den fysiska nivån i form av elektromagnetiska impulser i kablar eller magnetiska förändringar i datorer. Själva skapandet och omsättningen av information sker istället på den logiska nivån. Det är på denna nivå som webbsidor och e-meddelanden existerar. De logiska nätverken är sammanlänkade av olika protokoll som TCP/IP eller HTTP2, vilka möjliggör att information kan skickas över flera nätverk trots att de olika nätverken nyttjar skilda standarder.

TCP/IP=Transmission Control Protocol/Internet Protocol – protokoll som delar upp strömmen av data i paket och garanterar en felfri överföring, HTTP=Hyper Text Transfer Protocol – protokoll som ligger till grund för överföring av dokument i World Wide Web.

1.2 Digital trafik

När informationen skall skickas delas den först upp i olika digitala paket som sedan skickas via det fysiska nätverket för att slutligen sättas ihop igen vid destinationen. Så långt förfaller bilden av analog och digital trafik till viss del sammanfalla. Följaktligen förs i den internationella debatten diskussioner som jämför den digitala trafiken med analog telekommunikation eller än mer fysiskt – olja i pipeliner.3 Denna jämförelse är bara sann i viss utsträckning. Den digitala trafiken följer inga utstakade vägar. Olika delar av informationen kan förekomma i distinkt skilda nätverk för att slutligen nå samma mål. Det kan också vara viktigt att känna till att bärare av informationen är information i sig självt. Om den fysiska infrastrukturen motsvaras av vägar, järnvägar himmel eller hav, färdas den uppdelade informationen i bussar, tåg, flygplan och fartyg bestående av information. Bilden av digital trafik är således betydligt mer komplex än motsvarande bild av analog trafik, och en jämförelse låter sig inte göras utan vidare.

Doernberg, Richard, och Hinnekens, Luc, Electronic Commerce and International Taxation, Kluwer Law International 1999, s. 141, med referens till Hey, Friedrich E.F, German Court Rulas Remote-Controlled Pipeline Constitutes a PE, Tax Notes International 1997, s. 651 f.

1.3 Elektronisk handel

Data som tidigare inte spelade någon avgörande roll, information om kunder och marknader, har desto större betydelse idag. Mängder av nya varor och tjänster skapas i takt med att informationsteknologin utvecklas. Hand i hand med denna utveckling har företag som tillhandahåller immateriella produkter vuxit fram, företag som producerar och distribuerar via elektroniska nät. Det har också hävdats att vi idag ser en förändring från en ekonomi byggd på handel med varor till en baserad på information.4

För den konventionella handeln möjliggör informationsteknologi att olika funktioner inom ett bolag kan spridas geografiskt. Kontroll av företaget liksom produktion, distribution och försäljning kan ske spritt över ytan; gränser innebär inga nämnvärda hinder. Beställningar, marknadsföring och finansiering av produkter kan ske elektroniskt. Sammanfattningsvis kan sägas att informationsteknologi fungerar i ett traditionellt företag i första hand som ett effektivt stödjande element, och i denna mening också som smörjmedel i den pågående globaliseringen.

Castells, Manuel, The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol 1: The Rise of the Network Society, 1996, s. 1–326, och Cordell, Arthur J, New Taxes for a New Economy, Government information in Canada Vol 2 No. 4.2, 1996, http://www.usask.ca/library/gic/v2n4/cordell/cordell.html, nedladdad 01-09-18.

2 Hemvist för fysiska och juridiska personer

Obegränsad skattskyldighet bygger ofta på en persons hemvist. Vilket hemvist en fysisk eller juridisk person har kan bestämmas på flera sätt. För en individ kan kriterier exempelvis vara där han är bosatt eller där han stadigvarande vistas; för ett företag kan istället registreringsland eller plats för företagsledning vara vägledande. Dessa traditionella regler påverkas i viss utsträckning av den tekniska utvecklingen. Det gäller särskilt, och kanske i första hand, sådana rekvisit som tar sikte på abstrakta fenomen: en individs levnadsintressen eller var ett företags verkliga ledning utövas. Detta avsnitt kommer att behandla dessa ämnen, där tonvikten ligger på hemvist för juridiska personer.

2.1 Hemvist för fysiska personer

2.1.1 Nationell rätt och dubbelbeskattningsavtal

De svenska reglerna om en fysisk persons hemvist återfinns i 3 kap. Inkomstskattelagen. Enligt 3:3 IL, som gäller såväl svenska som utländska medborgare, är en fysisk person obegränsat skattskyldig om personen:

  1. är bosatt i Sverige, eller

  2. stadigvarande vistas här, eller

  3. den som har väsentlig anknytning till Sverige och har tidigare varit bosatt här.

De första två rekvisiten borde inte innebära några större tillämpningsproblem. En sammanhängande period om sex månader bör betraktas som stadigvarande vistelse, även om någon exakt angivelse inte finns. Kortare avbrott under denna period torde vara av mindre betydelse.5 Mer svåröverskådligt är rekvisitet väsentlig anknytning. Den uppräkning som finns i 3:7 IL är tänkt att tjäna som ledning för en avvägning för eller mot väsentlig anknytning.6 I uppräkningen blandas formella kriterier som svenskt medborgarskap, fysiska kriterier som plats för bostad, fastighet eller familj, med något mer abstrakta kriterier som ekonomiskt engagemang vilket ger personen väsentligt inflytande i näringsverksamhet i landet.

De över 70 dubbelbeskattningsavtal som Sverige har ingått med andra länder innehåller s.k. tie breaker rules, regler vilka avgör en fysisk persons hemvist enligt avtalet i de fall personen anses ha dubbel hemvist enligt staternas interna rätt. Eftersom många av avtalen bygger på OECD:s modellavtal ser reglerna ofta likadana ut, även om det förekommer avvikelser. I artikel 4(1) i modellavtalet anges i prioritetsordning vilka kriterier som skall vara avgörande:

  • där personen har en bostad som stadigvarande står till dennes förfogande,

  • den stat till vilken personens personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressen),

  • där personen stadigvarande vistas,

  • där personen är medborgare.

Kan personens hemvist fortfarande inte avgöras löser de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna problemet genom ömsesidig överenskommelse. I huvudsak betonar modellavtalet fysiska kriterier även om det finns utrymme för abstrakta avvägningar när det gäller kriteriet centrum för levnadsintressen, vilket innefattar en bedömning av en persons ekonomiska kopplingar till ett land.

Sundgren, Peter, Skatterättslig bosättning för fysisk person vid utflyttning från Sverige, förslag till lagstiftning, Skattenytt 1996, s. 232, och RÅ 1997 ref. 25.

Mattsson, Nils, Svensk internationell beskattningsrätt, 13:e uppl., 2000, s. 33.

2.1.2 Hemvist för fysiska personer under teknisk påverkan

De flesta kriterier som används för att utröna en fysisk persons hemvist grundas på rent fysiska fakta. Sådana regler bör inte påverkas i någon nämnvärd grad av den nuvarande tekniska utvecklingsnivån, även om s.k. homesteaders, vilka bygger upp sina virtuella hem och samhällen i en databas, i princip kan sägas ”leva” där då de är anslutna till databasen under en stor del av dygnet.7 Vissa kriterier tar å andra sidan sikte på omständigheter som är kopplade till den enskildes personliga eller ekonomiska förehavanden. Redan idag finns det möjligheter att sköta huvuddelen av sina ekonomiska göromål via Internet. Detta kan ske samtidigt som man befinner sig på resande fot. Bankärenden, resebeställningar, undervisning, vardagsinköp och rekreation från ett annat land än det man befinner sig i, kan utan vidare ske via elektroniska media. I en sådan kontext blir det kanske svårare att finna ut var en persons centrum för levnadsintressen finns.

Det är trots allt en bit kvar innan det på allvar kan ifrågasättas om elektronisk handel skall påverka avvägningen om var en fysisk person har sitt hemvist, så länge rent fysiska kopplingarna prioriteras i förhållande till mer abstrakta sådana.

Doernberg och Hinnekens, s. 199.

2.2 Hemvist för juridiska personer

2.2.1 Nationell rätt och dubbelbeskattningsavtal

Sverige grundar obegränsad skattskyldighet för juridiska personer på formella kriterier enligt intern rätt. Enligt 6:3 IL anses en juridisk person skattskyldig i Sverige för all inkomst om personen på grund av registrering eller, om registrering inte har skett, platsen för styrelsen säte eller någon annan sådan omständighet är att anse som svenska juridiska personer.

Svenska dubbelbeskattningsavtal uppvisar några alternativa sätt för att avgöra var en juridisk person som omfattas av avtalen skall anses ha sitt hemvist. Det förekommer såväl plats för bolagets säte, huvudkontor, registrering som enligt ömsesidig överenskommelse. Vanligast är dock platsen där företagets verkliga ledning utövas. Även om uttrycket verklig ledning inte definieras i avtalen eller numera förekommer i intern svensk rätt, har det varit föremål för en utredning 1995.8 Från utredningens synvinkel är begreppet generellt och var den verkliga ledningen utövas måste fastställas från fall till fall. Emellertid menar utredningen att det i de flesta fall är platsen där den dagliga ledningen utövas som är avgörande, i regel där den verkställande direktören befinner sig.9

Enligt artikel 4(3) i OECD:s modellavtal används också verklig ledning (place of effective management) som avgörande kriterium. Uttrycket skall tolkas autonomt till skillnad från begreppet plats för företagsledning i artikel 4(1) som hänvisar till intern rätt.10 Varken modellavtalet eller kommentaren till modellavtalet ger någon bra vägledning till hur begreppet skall tolkas, mer än att det rör sig om faktiska omständigheter och inte formella kriterier. I doktrinen framgår dock att avgörande torde vara var företagsdirektiv utfärdas, inte var de effektueras.11

SOU 1995:134 Verklig ledning – obegränsad skattskyldighet för juridiska personer.

A.a. s. 72.

Vogel, Klaus, Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, Kluwer Law International 1997, s. 263.

Olsson, Mats, Verklig ledning i svenskt och internationellt perspektiv, Skattenytt 1996, s. 224.

2.2.2 Hemvist för juridiska personer under teknisk påverkan

Till skillnad från en fysisk person är en juridisk person en abstraktion i sig, inte mer än ett nexus av kontraktuella förbindelser. Det är därför i grunden lättare att manipulera, och motsvarande svårare att fastställa var ett företag är lokaliserat eller var kontroll och ledning av företaget utövas. Traditionellt sett har det inte uppstått några problem med att fastställa var en juridisk person har för hemvist, då verksamheten bedrivits på en geografiskt begränsad yta. Detta har successivt ändrats i takt med den tekniska utvecklingen. I traditionella varuproducerande företag fungerar modern kommunikationsteknologi som ett stödjande element, vilken möjliggör utlokalisering av företagets enheter med bibehållen effektivitet. I dessa företag kan exempelvis ett företags ledning befinna sig ett EU-land, medan produktionen sker i ett land i Asien där kostnaderna är lägre. Företag som sysslar med informationsteknologi är inte på samma sätt bundna till vissa platser. Genom att ett sådant företag i huvudsak jobbar över globala nät som Internet kan det vara betydligt svårare att utkristallisera var ledning respektive produktion sker. Jobbar internetföretaget dessutom uteslutande med on-lineprodukter kan geografiska gränser vara utan betydelse.

Genom tekniska hjälpmedel är det idag möjligt att leda ett företag i stort sett var som helst ifrån. Videokonferenser, elektroniska diskussionsgrupper eller virtuella kontor på Internet möjliggör att företagets ledande skikt kan styra verksamheten från olika jurisdiktioner. Då produktion eller verksamhet sker on-line, kan också operatörerna vara utlokaliserade i olika delar av världen. Det kan följaktligen vara mycket svårt att avgöra såväl var den verkliga ledningen utövas som var produktionen sker. I ett sådant företag är det i praktiken bara tekniken som sätter gränser, varför det finns anledning att anta att utvecklingen kommer medföra ett ökat ifrågasättande av de traditionella reglerna.

Om begreppet verklig ledning inte ger någon bra vägledning till var ett företag skall anses ha sitt hemvist i framtiden är frågan om vilken lösning som är lämpligare. En lösning måste var klar, effektiv och beständig. Effekten av en tillämpning måste vara förutsebar för såväl företag som myndigheter. I princip uppfyller registrering alla dessa kriterier, även om OECD har tagit avstånd från formella kriterium.12 Idag kan registrering ske on-line i flera länder varför risken för att företag lokaliseras till skatteparadis anses vara alltför stor.13 Andra exempel är platsen för var en viss procentandel aktieägare är bosatta, styrelseledamöter residerar eller dit företaget har starkast ekonomiska kopplingar. De två första lösningarna har tyvärr brister som står i paritet till problemet med att fastställa var ett företag har sin verkliga ledning, eftersom dessa lösningar kan styras precis lika lätt. När det gäller viss andel av aktieägare är det inte speciellt svårt att etablera ett företag i ett lågbeskattat land som i sin tur äger en stor del av det aktuella företaget. När det gäller det land till vilken företaget har starkast ekonomiska kopplingar har lösningen stora likheter med källstatsprincipen. För att en sådan regel inte skulle bli lika svår att tillämpa som regeln om verklig ledning, hade det varit nödvändigt att fastställa vilka kriterier som skall vara avgörande, till exempel nyttjande av legal eller fysisk infrastruktur. För ett internetföretag är detta kanske inte den bästa lösningen eftersom sådana kopplingar lätt kan manipuleras. Emellertid kan det tänkas att en sådan bestämmelse är ett alternativ till en regel av mer formell karaktär, såsom registrering. Såsom möjligt förslag kan man sammanfattningsvis tänka sig alternativa eller hierarkiska test med verklig ledning som utgångspunkt och därefter registrering, ekonomisk koppling och ömsesidig överenskommelse som kriterier.

Parallellt med problemen med att fastställa ett bolags hemvist finns också det faktum att företag till följd av teknisk utveckling tenderar att upplösas från fasta hierarkiska strukturer till platta organisationer som styrs av informationsflöden. Traditionella företag kan således dels bestå av en fast struktur, dels av en virtuell organisation. Företag som arbetar över elektroniska nätverk behöver i princip inte ha någon fast struktur alls. För dessa typer av företag kan det finnas anledning att bygga ett nytt associationsrättsligt regelverk.14 Därmed kan man också tänka sig hemvistkriterier som är mer anpassade till de nya företeelserna.

Kommentaren till artikel 4 i OECD:s modellavtal, p. 22.

OECD, The Impact of the Communcations Revolution on the Application of ”Place of Effective Management” as a Tie Breaker Rule, Draft for public comment, Februari 2001, s. 10 f., http://www.oecd.org/daf/fa/ material/mat_07.htm#material, nedladdad 01-03-12.

Helgesson, Christina, Behov av nya associationsformer? – ett diskussionsunderlag, IT-kommissionens observatorierapport 15/2000, avsnitt 3.3.

3 Fast driftställe

Såsom uttryck för källstatsprincipen har fast driftställe sedan länge förekommit som tröskel till när ett företag med hemvist i ett främmande land, anses bedriva verksamhet i en stat i sådan omfattning att driftställets inkomster får beskattas i denna stat, källstaten. Granskar man de befintliga reglerna om fast driftställe får man genast intrycket av att de tar sikte på traditionell produktion av varor och tjänster. Det utesluter inte att reglerna skulle kunna appliceras på elektronisk handel. Kommentaren till OECD:s modellavtal anger exempelvis att maskiner och automatisk utrustning i vissa fall kan konstituera ett fast driftställe.15 Detta avsnitt kommer främst att behandla frågan om en server kan utgöra ett fast driftställe och om så inte är fallet, vilka andra lösningar för beskattning i källstaten som kan vara tänkbara.

Kommentaren till artikel 5 i OECD:s modellavtal, punkt 10.

3.1 Nationell rätt och dubbelbeskattningsavtal

Den svenska definitionen av fast driftställe återfinns i 2:29 IL. Med fast driftställe avses en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs. I 2:29 IL följer sedan en uppräkning av typexempel på sådana inrättningar som kan anses utgöra fasta driftställen. Likaså anges att fast driftställe anses föreligga i de fall någon är verksam för en näringsverksamhet i landet och har fått, och regelmässigt använder, fullmakt för att ingå avtal i verksamhetens innehavares namn, 2:29 st. 3 IL. Det gäller dock inte om någon bedriver affärsverksamhet här genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, om det ingår i representantens vanliga verksamhet att ingå sådana avtal, 2:29 st. 4 IL. De svenska dubbelbeskattningsavtalen avviker i många fall från den exakta formuleringen i artikel 5 i modellavtalet, men skillnaderna bör inte ha någon bäring på frågorna kring elektronisk handel.

När konceptet fast driftställe infördes i svensk rätt hade staten två mål: för det första skulle den interna beskattningsrätten sträcka sig lika långt som i modellavtalets artikel 5, för det andra skulle en tillämpning av den svenska regeln bygga på samma principer som OECD:s artikel 5.16 Svensk doktrin har i viss utsträckning tagit detta som intäkt för en tolkning i enlighet med OECD:s kommentar.17 Modellavtalets betydelse framgår också genom en rad rättsfall.18

Den svenska regeln i 2:29 IL och modellavtalets artikel 5 skiljer sig på ett par punkter som kan ha betydelse för elektronisk handel. Artikel 5 anger en fast tid då plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet utgör fast driftställe, tolv månader. Någon sådan begränsning finns inte i den svenska regeln varför det i princip saknas tidsreferenser till när en server skulle kunna utgöra fast driftställe. Inte heller finns den uppräkning av undantag i artikel 5(4), vilka skulle kunna fungera som referenser till elektronisk handel via en server med i intern rätt. Dock ansåg regeringen att det var tveksamt om undantagen hade någon självständig betydelse, varför de uteslöts.19 Var gränsen går mellan å ena sidan verksamhet av förberedande eller biträdande art och å andra sidan kärnverksamhet, är oklart, men tillämpningen av reglerna pekar i viss mån på ett lågt tröskelvärde till kärnverksamhet.20

Prop. 1986/87:30. Om följdförändringar till slopandet av den kommunala garanti- och utobeskattningen, s. 42.

Dahlman, Roland och Fredborg, Lars, Internationell skatterätt del 1, Norstedts Juridik 1999, avsnitt 4:6.

RÅ 1987 ref. 158, RÅ 1987 ref. 162, RÅ 1991 ref. 107 och RÅ 1996 ref. 84.

Prop. 1986/87:30, s. 43 och prop. 1999/2000:2. Inkomstskattelagen, s. 46.

RÅ 1998 not. 188.

3.2 En server som fast driftställe

3.2.1 Internationella utgångspunkter och juridisk doktrin

Den 22 december 2000 gav OECD:s Committee on Fiscal Affairs (CFA) ut ett dokument med förändringar till kommentaren av artikel 5 i modellavtalet. Kommittén fastställer därvid att en server kan utgöra ett fast driftställe om omfattningen av den verksamhet som bedrivs via servern är större än sådan verksamhet som omfattas av undantagen i artikel 5(4), och servern ägs eller hyrs i sin helhet av företaget.21 En webbplats kan å andra sidan inte utgöra ett fast driftställe eftersom den inte är av fysisk karaktär.22 Eftersom den verksamhet som bedrivs på servern i regel sker via en webbplats menar man att verksamheten kan kopplas till en fysisk plats, och ändå inte.23 OECD:s uppfattning delas av en rad nationella myndigheter men avvisas bland annat av RSV och dess brittiska motsvarighet.24 Kommittén ställer sig samtidigt avgjort negativ till att programvara som medger att hela kontrakt kan slutas, eller en ISP, skulle kunna vara en sådan beroende agent som anges i artikel 5(5), en uppfattning som delas av de flesta, inklusive författaren, varför denna fråga lämnas därhän i den fortsatta framställningen.25

Skaar är av uppfattningen att reglerna om fast driftställe i princip kan tillämpas på en server, men inte på en webbplats. Han binder ihop webbplatsen med servern men ifrågasätter om webbplatsens karaktär är sådan att den är tillräckligt permanent.26 Doernberg och Hinnekens menar också att en server kan utgöra ett fast driftställe men angriper problemet lite annorlunda. De menar att den avgörande faktorn är vilken funktion servern har för företaget och att det inte borde vara avgörande om företaget äger eller hyr hela servern.27 Att en webbplats kan flyttas runt på en server jämför de med rättsfallet Market Vendor där en Holländsk ambulerande marknadsförsäljare ansågs ha fast driftställe i Tyskland trots att han flyttade runt på olika marknader.28 Hoeren och Käbish hävdar å sin sida att bara det faktum att ISP:n håller informationen tillgänglig under ett specifikt URL29 bör medföra att företaget kan ha ett fast driftställe.30 Sammanfattande för dessa författare är att de i princip förutsätter att verksamheten bedrivs via servern om den bedrivs via webbplatsen. De gör således en direkt koppling mellan den fysiska och logiska nivån.

OECD, CFA, Clarification on the Application of the Permanent Establishment Definition in E-Commerce. Changes to the Commentary on article 5, s. 4, punkt 42.1 och 42.3.

A.a. s. 1.

Här undantas således verksamhet i form av uthyrning av utrymme på en servers hårddisk. Sådan verksamhet torde kunna medföra att ägaren av servern har ett fast driftställe då verksamhet är ägnad åt den fysiska infrastrukturen, se bl.a. Johnssén, Gustaf, e-skatt? i-skatt? o-skatt?, IT-kommissionens observatorierapport 18/2000, s. 53.

RSV:s remissvar den 18 februari 2000, Elektronisk handel och fasta driftställen – Yttrande över presenterat förslag till ändring i kommentaren till artikel 5 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet, och UK Taxation Directory, Inland Revenue, Electronic Commerce: Permanent Establishment, http://www.inlandrevenue.gov.uk/e-commerse/ecom15.htm, nedladdad 01-09-15.

OECD, CFA, Clarification on the Application of the Permanent Establishment Definition in E-Commerce. Changes to the Commentary on article 5, s. 6, punkt 42.10, och Doernberg och Hinnekens, s. 149 f.

Skaar, Arvid A, Erosion of the Concept of Permanent Establishment: Electronic Commerce, i Lindencrona, Gustaf, Lodin, Sven-Olof och Wiman, Bertil (red.), International Studies in Taxation: Law and Economics: Liber Amicorum Leif Mutén, Kluwer Law International 1999, s. 307–320.

Doernberg och Hinnekens, s. 137.

Market Vendor, Finanzgericht Münster i EFG 1966, s. 501.

URL=Uniform Resource Locator – standardiserad och unik adress för Internet.

Hoeren, Thomas och Käbish, Volker, Reasearch Paper – Taxation, Deliverable 2.1.1, Version 3, December 1999, avsnitt 2.1.3.1.1.1, s. 5, http://www.jura.uni-muenster.de/eclip/eclip_1.htm, nedladdad 01-04-02.

3.2.2 Några kommentarer

De diskussioner som förs behandlar informationsflöden i nätverk på samma sätt som olja i en pipeline, eller en webbplats i en server som en loppmarknad. Det råder trots detta enighet om att informationen skall skiljas från informationsbäraren.31 Det är visserligen sant att det finns fysiska kopplingar mellan den fysiska och logiska nivån på olika platser vid olika tillfällen, exempelvis i en server, fiberoptisk kabel eller satellit. Men alla transaktioner och informationsutbyten, delar av ett ekonomiskt förlopp, är relaterade till den logiska nivån. Omsättningen sker via webbplatsen. För att generera inkomst är serverns placering i princip ointressant. Så länge man betonar fysiska kopplingar till den logiska infrastrukturen kommer förklaringsmodeller bara bli logiskt komplexa och delvis felaktiga. Exempelvis är det endast ett medelstort till större företag som behöver en hel server för att driva sin verksamhet via den. Men om ett sådant företag bedriver sin kärnverksamhet via elektroniska nät kommer det snart också att behöva back-up servrar och spegelsiter för att uppnå balans i systemet, s.k. load-balance. Varken kund eller myndighet kommer att veta vilken av webbplatserna eller vilken server som för tillfället är i bruk. Den tydlighet och förutsebarhet som eftersträvas i tillämpningen av reglerna går därmed förlorad.

Även av formella skäl bör man vara försiktig med att tillämpa reglerna om fast driftställe på elektronisk handel via en server. Eftersom det nuvarande regelverket bygger på den fysiska infrastrukturen är det tveksamt om en direkt tillämpning av reglerna är möjlig vid elektronisk handel. De elektroniska företeelserna kan i vart fall knappast subsumeras en objektiv tokning av reglerna, varför det av legalitetsskäl bör vara tveksamt att belägga verksamheten med skatt.32

OECD, CFA, Clarification on the Application of the Permanent Establishment Definition in E-Commerce. Changes to the Commentary on article 5, s. 4.

Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, Juristförlaget 1995, s. 332, och nu senast RÅ 1999 ref. 49.

3.3 Alternativa lösningar

För att lösa problemet med att affärsverksamhet över elektroniska nät svårligen låter sig inrymmas inom ramarna för existerande lagstiftning, kan man tänka sig en förändring av den nuvarande definitionen av fast driftställe eller en helt nytt koncept – en beskattningsbar ekonomisk närvaro i källstaten. Exempel på det förra skulle vara att införa ett virtuellt fast driftställe som bygger på karaktären hos den logiska infrastrukturen snarare än den fysiska. Ett sådant institut skulle troligen också innebära en förändrad tillämpning av reglerna för traditionella fasta driftställen, genom att det ställs lägre krav på närvaro i källstaten.33 Alternativet till en uppdelning skulle vara ett koncept för såväl fysisk som logisk närvaro, en slags permanent etablering. Vinsten med ett sådant koncept skulle troligen ligga i skapandeprocessen, då traditionella juridiska och ekonomiska grundbegrepp granskas och omdefinieras för att kunna appliceras på modern globaliserad handel. Hur sannolika sådana lösningar kan tänkas vara lämnas här därhän, men den kritik som framförts inriktar sig främst mot svårigheterna att förändra gällande rätt eftersom vårt nuvarande regelverk i grunden bygger på vår uppfattning av världen såsom vi ser den. En lösning i nuläget skulle således kräva regler med territoriell anknytning som inte bara är möjliga att omsätta i praktiken utan också skall vara effektiva och rationella.34

En annan lösning som har framförts har likheter med permanent etablering. Inspiration till denna lösning kan man finna i artikel 17 i OECD:s modellavtal. Enligt artikel 17 kan en artist eller sportutövare som uppträder i ett land beskattas där även om denne varken har hemvist eller fast driftställe där. Genom en viss typ av aktivitet i ett land utlöses således beskattning, och det är tänkbart att en sådan lösning kan ligga till grund för beskattning av elektronisk handel. De länder som ser sig själva som marknader för elektronisk handel snarare än hemvistland för de företag som driver denna handel, kan finna en sådan utväg attraktiv. Även om metoden teoretiskt skulle kunna tillämpas på handel mellan företag, vilken står för 80 % av den totala elektroniska handeln35, skulle det bli svårt att få enskilda konsumenter att medverka till att rätt beskattningsunderlag tas fram.

Slutligen har det framkommit att det finns anledning att undanta elektronisk handel från beskattning i källstaten. Om man menar att de nuvarande reglerna i princip kan tillämpas på elektroniska transaktioner kan det tänkas att dessa har så stora likheter med postorderförsäljning att undantagen i modellavtalets artikel 5(4) skulle kunna bli tillämpliga. Genom att underordna elektronisk handel undantagen i artikeln, skulle det bli enklare och tydligare för såväl skattebetalare som myndigheter.36 Att inte tillämpa reglerna överhuvudtaget är en liknande lösning som har framförts.37 Företrädare för en sådan syn betraktar i regel elektronisk handel som ett nytt fenomen snarare än som ett led i en pågående globalisering. Det finns naturligtvis traditionella invändningar mot dessa förslag eftersom de kan innebära en konkurrensfördel för företag vars verksamhet främst är inriktad på immateriella tillgångar, on-lineförsäljning eller elektroniska tjänster, men man bör samtidigt ha klart för sig att ett företag involverat i sådan verksamhet inte behöver ha någon server i ett land för att penetrera dess marknad och etablera sig där.

Hoeren och Käbish, avsnitt 2.1.3.1.5, s. 26.

Doernberg och Hinnekens, s. 313.

Nellen, Anette, Overview to E-commerce Taxation – Guide to Understanding the Current Discussions and Debates, 2000, s. 4, http://www.cob.sisu.edu/facstaff/nellena/, nedladdad 00-12-12.

Hoeren och Käbish, avsnitt 2.1.3.1.5, s. 26.

US Department of the Treasury, Selected Tax Policy Implications of Global Electronic Commerce, 1996, avsnitt 7.1.5, publicerad i INTERTAX, Volym 25, 1997.

3.4 Avslutande slutsatser

Den finns all anledning att anta att den konventionella handeln med varor och tjänster kommer att dominera marknaden ett bra tag framöver. Det finns därför enligt min mening ingen grund för att överge konceptet fast driftställe. Däremot menar jag att det är tveksamt om de nuvarande reglerna kan tillämpas på handel som sker över Internet. De föreslagna kopplingarna mellan den fysiska och logiska infrastrukturen reflekterar inte på ett tillfredsställande sätt hur och var omsättningen av information över elektroniska nätverk sker. Tycker man att detta inte är av avgörande betydelse är det ändå diskutabelt om de nuvarande reglerna kan tillämpas enligt sin ordalydelse. Att göra jämförelser mellan en webbplats och en marknadsplats, digital trafik och olja i en pipeline, utrymme på en hårddisk och ett litet kontor på en oljeplattform, ligger enligt min mening i gränszonen för vad som får anses vara tekniskt och juridiskt försvarbart.

De lösningar som presenterats bär alla på svagheter som inte utan vidare kan avfärdas. Nya lösningar är kanske ändå att föredra framför försök med att tillämpa nuvarande lagstiftning eftersom möjligheterna att manipulera de tekniska omständigheterna är många såväl på den fysiska som den logiska nivån. Med tanke på teknikens utveckling är det också sannolikt att de fysiska elementens placering saknar betydelse i framtiden.38 I nuläget bör således reglerna om fast driftställe inte tillämpas på elektronisk handel via en webbplats på en server. Omsättningen via webbplatsen bör vara skattefri i källstaten. Även om det finns risk för konkurrenssnedvridning skall denna inte överdrivas.39 Att det finns risk för att företag etablerar sig i skatteparadis är ett annat problem, men inte specifikt för elektronisk handel och det är tveksamt om en tillämpning av reglerna om fast driftställe skulle kunna förändra detta förhållande. Istället är det kanske att föredra att rättsläget blir tydligare för såväl företag som myndigheter, nationellt som internationellt.

RSV:s remissvar den 18 februari 2000.

SOU 1998:58 IT och nationalstaten: Fyra framtidsscenarier, s. 8 f.

4 Fördelning och klassificering av inkomst

I det följande avsnittet berörs översiktligt frågor om inkomstfördelning och klassificering vid elektronisk handel.

För att fastställa rätt beskattningsunderlag genom en fördelning mellan ett bolag och dess fasta driftställe eller inom en koncern används i regel armslängdsprincipen, vars tillämpning bygger på att transaktioner mellan närstående företag skall behandlas som transaktioner mellan oberoende parter under samma eller liknande förhållanden. Om transaktionerna inte är jämförbara skall en justering ske, ofta med stöd av en rad olika metoder. Problem med att fördela inkomster mellan närstående företag, påverkas bland annat av tekniska hjälpmedel på så sätt att företagens samarbete blir än mer integrerat och fragmenterat vilket försvårar en genomsyn. Likaså uppstår det olika typer av koncerninterna tjänster vilka svårligen kan värderas.

I vissa fall kan en betalning för en elektronisk produkt klassificeras som en royalty. Karakteriseringen är främst av betydelse vid gränsöverskridande transaktioner när källstaten har beskattningsrätten för royaltyn.

4.1 Inkomstfördelning

4.1.1 Nationell rätt och dubbelbeskattningsavtal

Begränsat skattskyldiga är skattskyldiga bland annat för inkomst från ett fast driftställe, 6:11 IL; dock bara så mycket som är hänförlig till det fasta driftstället. Vad som menas med hänförlig är inte helt klart, även om det är allmänt vedertaget att det fasta driftstället skall betraktas som ett fristående företag vid beskattningen. Har det fasta driftstället en ordnad bokföring kan det finnas anledningen att följa den, medan armslängdsprincipen kan komma att anammas vid dubiösa transaktioner mellan moderbolaget och det fasta driftstället. Svenska dubbelbeskattningsavtal följer samma princip och avviker inte i något substantiellt avseende från artikel 7 i modellavtalet, som stadgar att inkomst hänförlig till ett fast driftställe får beskattas i den aktuella staten. Artikel 7(2) anger armslängdsprincipen som måttstock för inkomstfördelningen.

För gränsöverskridande transaktioner mellan företag i ekonomisk intressegemenskap återfinns regler om inkomstjustering i 14:19 och 14:20 IL. Sålunda skall en justering av ett lägre resultat i Sverige ske om resultatet blivit lägre på grund av avtalade villkor som avviker från vad som skulle ha avtalats mellan oberoende näringsidkare. Det gäller om den som berikats inte skall beskattas i Sverige och förutsatt att villkoren inte avtalats av andra skäl än den ekonomiska intressegemenskapen. Regeln kan inte tillämpas på fasta driftställen eftersom ett företag enligt svensk rätt inte kan sluta avtal med sig självt.40 Den svenska regeln har sin motsvarighet i dubbelbeskattningsavtalens och modellavtalets artikel 9. Reglerna överensstämmer i allt väsentligt även om beviskravet i 14:20 IL torde vara lägre än motsvarande i artikel 9(1).41

De metoder som används för att få fram ett korrekt värde med hänsyn till armslängdsprincipen kan i korthet sammanfattas som följer. De traditionella transaktionsbaserade metoderna jämför på det ena eller det andra sättet priser med samma eller liknande varor eller tjänster som gäller på den öppna marknaden eller som företaget hade fått vid en försäljning utanför koncernen, medan de transaktionsbaserade vinstmetoderna mer bygger på en funktionsorienterad analys av de ingående företagens bidrag och därefter en fördelning av vinsten. De traditionella metoderna är att föredra. Viktigt med hänsyn till elektronisk handel är det faktum att myndigheterna inte ersätter en faktiskt transaktion med ett analogt transaktionsmönster för att förenkla beräkningarna, då de svenska reglerna förutsätter en jämförelse med oberoende företag.42

Prop. 1955:87 med förslag till lag om rätt för utländska bolag att idka näring här i landet, s. 64.

RSV, Handledning för internationell beskattning 2000, avsnitt 3.5.1.3.

Wiman, Bertil, Utvecklingen på internprissättningsområdet, Skattenytt 1997, s. 500–523.

4.1.2 Inkomstfördelning med hänsyn till elektronisk utveckling

Hur mycket inkomst kan hänföras till en server? Förutsatt att en server kan anses vara ett fast driftställe måste den inkomst som genereras där fördelas mellan moderföretag och driftställe på ett tillförlitligt sätt. Eftersom någon bokföring knappast är kopplad till servern måste fördelningen bygga på en faktisk, funktionell analys där tillgångar som används kontra risker som tas, finns med. Oavsett hur man ser på serverns funktion, som försäljningsagent, oberoende eller beroende enhet för utåtriktat service, kommer resultatet leda till att moderföretaget i stort sett uteslutande bär riskerna och äger de materiella och immateriella tillgångarna.43 Endast en mycket begränsad del av inkomsten kan således anses hänförlig till det fasta driftstället. En sådan analys skulle bara ytterligare visa hur olämpligt det är att använda de traditionella reglerna på teknisk utrustning. Därutöver finns kravet på att inte ersätta serverns faktiska funktion med en motsvarande fiktiv funktion som exempelvis kan genomföras av anställda på ett företag.

Själva essensen i en multinationell koncern är dess möjlighet att operera som en enda enhet för att därigenom uppnå högre resultat, snarare än att arbeta som skilda företag på armslängds avstånd. En stor del av den globala handeln sker internt inom grupper av företag, där priser och vinster är tänkta att reflektera den relativa insatsen hos varje företag. Elektronisk teknik för dessa företag närmare varandra. Den omfattande integrationstakten mellan olika funktioner, lokaliserade globalt, ökad hastighet i transaktioner gör det än svårare för myndigheter att identifiera, verifiera och mäta de ingående företagens enskilda bidrag. Det blir också allt svårare att finna jämförbara transaktioner. Det kan därför förfalla frestande för myndigheter att bortse ifrån en transaktions rätta natur för att istället rekonstruera den till en beskattningsbar transaktion. Likaså kan koncerninterna tjänster som ett resultat av informationsutbyte mellan företagen helt gå myndigheter förbi. Även om sådana tjänster skulle kunna verifieras vore det svårt att värdera dessa korrekt. Att fråga sig vad en oberoende part skulle ha betalat för informationen är inte alltid en framkomlig väg.

Den komplexitet och integration som kännetecknar användandet av elektroniska nätverk, särskilt i företagsstrukturer engagerade i produktion och handel on-line, borde tala för mer funktionsbaserade metoder vid tillämpningen av armslängdsregler. Som nuvarande regler är utformade ställer jag mig dock tveksam till om detta är möjligt. Den tekniska utvecklingen leder snarare från oberoende parter som jämförelseobjekt, än till sådana.

OECD, TAG, Attribution of Profit to a Permanent Establishment Involved in Electronic Commerce Transactions, Draft for public comment, Februari 2001, s. 33, http://www.oecd.org/daf/fa/material/ mat_07.htm#material, nedladdad 01-05-01.

4.2 Klassificering av inkomst

4.2.1 Royalty i nationell rätt och dubbelbeskattningsavtal

När det gäller gränsöverskridande transaktioner mellan företag kan klassificeringen av inkomsten ha viss betydelse. För elektronisk handel är distinktionen inkomst av rörelse och royalty mest intressant. Enligt riksbanken betalades 1998 ungefär 7,5 miljarder kronor i royaltyn till mottagare utanför landet medan skatten på dessa transaktioner samma år uppgick till en miljon kronor.44 Svensk skatterätt innehåller ingen klar definition av royalty. I förarbetena till en föreslagen lag om källskatt på royaltyn, anses termen betyda en periodvis utgående avgift som användaren av en rättighet betalar den som äger rättigheten, och där ersättningen varierar med omfattningen av utnyttjandet.45 En i förskott fastställd avgift kan således inte utgöra en royalty.46 Fortsättningsvis anger 13:11 IL att den som får ersättning i form av royalty eller periodiskt utgående avgift för att materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas, anses bedriva näringsverksamhet. Utnyttjandet av materiella tillgångar brukar allmänt betecknas som leasing. En något udda bestämmelse är den i 3:18 och 6:11 st. 2 IL som stadgar att en royalty skall anses som inkomst från fast driftställe i landet, om ersättningen skall räknas som inkomst av näringsverksamhet och kommer från en näringsverksamhet med fast driftställe här.

Royaltyartiklar i svenska dubbelbeskattningsavtal skiljer sig inte nämnvärt från modellavtalets artikel 12 vilken tilldelar mottagarens hemviststat beskattningsrätten, även om några avtal avviker till förmån för källstaten. Det är främst för dessa avtal klassificeringen har betydelse, eftersom en klassificering som rörelseinkomst innebär att hemviststaten får beskattningsrätten. Modellavtalets nuvarande definition av royalty omfattar inte leasingavgifter vilka i regel faller under artikel 7. Modellavtalet hänvisar i artikel 12(2) enbart till immateriella rättigheter, som rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk osv. En del äldre svenska dubbelbeskattningsavtal innehåller dock fortfarande royaltyartiklar som omfattar utnyttjandet av materiella tillgångar. Den interna bestämmelsen i 3:18 och 6:11 st. 2 IL skulle med största sannolikhet inte kunna subsumeras under artikel 5 i dubbelbeskattningsavtalen, varför betalningen i en sådan situation skulle falla under artikel 12.

Rätten att kopiera ett datorprogram skyddas av svensk upphovsrätt (copyright), förutsatt att programmet uppnår viss verkshöjd. Till skillnad från exempelvis musik eller böcker skyddas dataprogram även mot kopiering för privat bruk.47

SOU 1999:79 Källskatt på utdelning och royalty till begränsat skattskyldiga, s. 202 och 250.

A.a. s. 194.

RÅ 1958 ref. 48.

2:12 lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

4.2.2 Karakterisering av betalning för elektroniska produkter

Huruvida betalningen för en datorprodukt som skyddas av en upphovsrätt skall anses vara en royalty eller inkomst av rörelse har också varit föremål för en omfattande utredning av OECD. Utredningen avhandlar en mängd olika situationer, tjänster och produkter för att kunna ta ställning. När det gäller elektroniska produkter är budskapet tydligt: Det avgörande är vad huvuddelen av betalningen går till. Är betalningen i huvudsak för användandet av produkten och endast en mindre del för kopieringen, exempelvis om en privat användare laddar ner ett program för enskilt bruk, skall betalningen ses som inkomst av rörelse. Är betalningen i första hand för att utnyttja kopieringsrätten, i kommersiellt syfte eller för att offentligt förevisa produkten, kan det vara en royalty.48 Resonemanget gäller hela betalningen, även i de fall kontraktet specifikt anger vilken del av ersättningen som är avsett för copyrighten, s.k. mixed payment. Lösningen förefaller pragmatisk även om det kan finnas anledning att ifrågasätta den juridiskt i de fall betalningen endast till övervägande del är för användandet av produkten, samtidigt som en stor del av ersättningen är för rätten att kopiera den.

På en annan punkt har jag också funnit anledning att ställa mig tveksam till utredningens slutsatser. Det gäller betalning för en kopia som levereras off-line, det vill säga i en diskett eller CD, vilket enligt utredningen skall betraktas som betalning för utnyttjandet av materiella tillgångar.49 En sådan betalning kan följaktligen inte ge upphov till en royalty enligt modellavtalet. Problemet har beröring med mervärdesskatterättens distinktion mellan digitaliserade varor och tjänster. Som jag tidigare nämnt är det allmänt accepterat att information, i detta fall ett dataprogram, skall skiljas från informationsbäraren, en diskett eller CD. Som konsekvens därav borde man ta sikte på det som motsvarar den värdefulla delen, programmet, vilken är av immateriell karaktär. Följaktligen borde även betalning för att kopiera datan på disketten eller CD:n kunna ge upphov till en royalty i de fall som angivits.

OECD, TAG, Tax Treaty Characterisation Issues Arising from E-Commerce, 1 Februari 2001, s. 6, punkt 17.2 och 17.3, http://www.oecd.org/daf/fa/treaties/treatychar_finalrep.pdf, nedladdad 01-07-10.

A.a. s. 20.

5 Beskattning av elektronisk handel i framtiden

Den tekniska utvecklingen och den pågende globaliseringen belyser skillnader mellan nationella skattesystem och fungerar på så sätt som bränsle för harmoniseringsåtgärder. Syftet med harmoniseringen är inte bara att undvika dubbelbeskattning utan också att förhindra skatteflykt och skattekonkurrens. Även om internationella organ fattar policybeslut avseende dessa frågor, är det i slutänden upp till de enskilda länderna att omsätta besluten. Detta avslutande avsnitt kommer kort att beröra dessa frågor.

5.1 Risk för skatteflykt

Modern teknologi och de nya sätten att göra affärer på har gjort det möjligt att finna nya hål i skattelagstiftningen. Genom försök att bygga lagstiftningen på den moderna teknikens fysiska infrastruktur kommer hålen inte täppas till, snarare det motsatta. Det har bland annat framförts att det finns risk för att en server flyttas till länder med lägre skatt. Det är dock lättare att manipulera fenomen på den logiska nivån. Delar av en försäljningscykel eller ett företags verksamhet kan lätt delas upp på flera webbplatser eller omlokaliseras fortlöpande. Webbsidor på reläservrar som befinner sig nära de aktuella kunderna kan vidarebefordra den digitala trafiken till webbplatser på servrar i skatteparadis.

Ett företag som främst sysslar med affärer on-line behöver inte ha omfattande materiella tillgångar. Användandet av ett lands infrastruktur kan vara försumbart. Att etablera ett sådant företag i ett lågskatteland innebär normalt inga problem. Dessutom tenderar sådana länder att hålla hårt på sin sekretess om det överhuvudtaget finns någon information att tillgå. Skatteflyktslagstiftning är tänkt att hantera sådana förfaranden, men den som inte kan spåras kommer troligen inte heller att upptäckas.

5.2 Svensk och internationell policy

Som ett resultat av en mångårig välfärdspolitik och en medveten satsning på teknologi är idag datorer en naturlig del av en svensk medborgares vardag. I slutet av förra året hade över 50 % av alla vuxna svenskar tillgång till Internet.50 Mer än 78 % av våra studenter hade tillgång till Internet i skolan.51 Även om den svenska staten är engagerad i en rad dyra projekt, som utvidgningen av bredband och IT i skolan, har regeringens intresse för skatterelaterade frågor varit blygsamt. Även om det pågår ett visst arbete med att införa ändringar med anledning av tillägg till det sjätte mervärdesskattedirektivet 77/388/EEG, saknas det substantiella beslut i fråga om direkt beskattning. Regeringen förefaller nöjd med att följa den internationella utvecklingen.52

Inom OECD pågår det en rad utredningar vilka har bäring på elektronisk handel. Genom Ottawa-konferensen tog dock OECD officiellt avstånd från nya skattelösningar utan hävdade att eventuella problem måste lösas inom ramen för gällande regler. 53 Alla medlemsstater i EU är också medlemmar i OECD. Därför har mycket av diskussionerna angående elektronisk handel och direkt beskattning lämnats därhän inom unionen.54 Avseende mervärdesskattefrågor är intresset större. Även EU:s hållning är att det nuvarande skattesystemet kan hantera effekterna av den tekniska utvecklingen, men man vill också påpeka att det i en nära framtid trots allt kan bli aktuellt med nya lösningar.55

Per Appelqvist är lärare i skatterätt vid Uppsala universitet.

MMXI Europé, 13 december 2000, http://uk.mmxieurope.com.

Ipsos-Reid, 11 september 2000, http://www.angusreid.com.

Skr 1997

OECD, CFA, Implementing the Ottawa Taxation Framework Conditions, Juni 2000.

KOM(97) 157 slutlig, Ett europeiskt initiativ inom elektronisk handel, s. 28.

KOM(2000) 349 slutlig, Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG vad gäller mervärdesskatteordningen för vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg, s. 11 f.