I september i år genomförde Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet (NSFR) ett seminarium under rubriken ”Skatter och civilrätt – särskilt i samband med skatteplanering” som riktade sig till yngre forskare i hela Norden. Seminariet pågick under två dagar i den mycket natursköna miljön på Sandhamn i Stockholms skärgård och 14 doktorander från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island deltog. Universitetslektor Roger Persson Österman från Stockholms Universitet ansvarade för seminariet och hade till sin hjälp Professor Kari S Tikka från Helsingfors Universitet och Professor Anders Hultqvist från Handelshögskolan i Stockholm.

Deltagarna hade inför seminariet skrivit promemorior där de bl.a. behandlade metoderna i hemlandet för att bemöta skatteflykt. Frågor som möjligheten att avvika från partsrubricerade rättshandlingar i fall av skatteplanering/skatteflykt och speciella lagregler mot skatteflykt skulle beröras i promemorian. Dessutom ombads deltagarna att beskriva hur de i sitt forskningsämne möter problem som gäller skatteflykt samt utveckla sin åsikt om hur rättstillämparen/lagstiftaren skall förhålla sig till skatteflykt. Promemoriorna distribuerades sedan till samtliga deltagaren inför seminariet och låg till grund för diskussionerna på Sandhamn.

Seminariets första dag, som enligt programmet blivit benämnd ”den deskriptiva dagen”, inleddes med att samtliga deltagare fick tid att presentera sig själv och sitt forskarämne. Roger Persson Österman gick igenom programmet för de två dagarna och syftet med seminariet diskuterades. Bland deltagarna fanns både doktorander som i sitt forskarämne behandlar skatteflyktsfrågor mycket ingående och de som bara i begränsad utsträckning arbetat med de aktuella frågeställningarna tidigare. Dessutom fanns som sagt representanter från alla de nordiska länderna. Genom att förlägga delar av seminariet i grupparbetsform var syftet att blanda nationaliteter och erfarenhet inom området till en intressant och givande blandning. Detta syfte kan undertecknad i efterhand konstatera uppnåddes.

Efter de inledande presentationerna och diskussionerna gav Anders Hultqvist och Kari S Tikka en historisk bakgrund till frågorna som skulle diskuteras. Därefter arbetade deltagarna i grupper och diskuterade synen på skatteflykt i de olika nordiska länderna. Diskussionen fortsatte sedan i plenum ända fram till middagen.

Seminariets andra dag, ”den normativa dagen”, inleddes med en föreläsning av Anders Hultqvist om rättssäkerheten och legaliteten. Därefter talade Kari S Tikka om effektiviteten och allmänintresset. Diskussionen i plenum som följde blev intressant och skillnaderna i inställning till de aktuella frågorna mellan de olika länderna blev tydlig.

Seminariet kan sammanfattas med att många stora och svåra frågor inom skatterätten diskuterades. En av slutsatserna som Roger Persson Österman tog upp i sin slutsummering av dagarna var att området skatteflykt och skatteplanering är mycket stort och komplext. Under diskussionerna kom många grundläggande principer inom skatterätten att beröras, men även frågor om rättspolitik och rättssäkerhet. Alla deltagarna tycktes eniga om att det var mycket givande att erbjudas tillfälle till jämförelse mellan de nordiska länderna då frågorna och problemen är desamma, men metoderna och lösningarna varierar mellan länderna.

Ett stort tack till NSFR och Roger Persson Österman för ett mycket fint och givande arrangemang.

Ulrika Rosander