I Skattenytt Internationellt speglas händelseutvecklingen på den internationella beskattningens område, med inriktning framför allt på utvecklingen inom EU, OECD och i Sverige. Ett urval sker till de nyheter som bedöms vara av störst intresse för Skattenytts läsare. Rapporteringen sker i notisform, med vidarehänvisningar till var läsarna kan erhålla ytterligare information i den aktuella frågan. Synpunkter från läsekretsen på vad som bör finnas med i redovisningen och på hur materialet bör presenteras tas gärna emot under adress: Kristina Ståhl, Uppsala Universitet, Juridiska institutionen, Box 512, 751 20 Uppsala, e-post: Kristina.Stahl@jur.uu.se.

EUROPEISKA UNIONEN

Rådet

Mervärdesskatt

I det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG) anges att medlemsstaterna fram t.o.m. den 31 december 2000 är förpliktade att tillämpa en grundskattesats för mervärdesskatt om minst 15 %. Rådet har nu förlängt tidsperioden under vilken denna grundskattesats skall gälla till utgången av år 2005.

(Direktiv 2000/41/EG av den 19 januari 2001 om ändring, vad gäller den tidsperiod som grundskattesatsen för mervärdesskatt skall tillämpas, av sjätte direktivet (77/388/EEG) beträffande det gemensamma systemet för mervärdesskatt)

Rättsfall från EG-domstolen

Mervärdesskatt

EG-domstolen har i en dom den 25 januari 2001 avgjort hur vissa sammansatta tjänster skall bedömas i mervärdesskattehänseende. Bakgrunden till målet var att de franska myndigheterna vägrade att tillämpa det åttonde momsdirektivets (79/1072/EEG) fördelaktiga bestämmelser om återbetalning av mervärdesskatt på företag, etablerade i en annan medlemsstat, som hade ansvar för insamling, sortering, transport och slutligt omhändertagande av avfall och som anlitade franska underleverantörer för att slutligt omhänderta en del av detta avfall. Domstolen hade först att bedöma hur den ifrågavarande tjänsten skulle klassificeras enligt det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG). Frågan var om tjänsten omfattades av huvudregeln i artikel 9.1, enligt vilken beskattning skall ske i den medlemsstat där den skattskyldige är etablerad, eller av artikel 9.2 c i (arbete på materiell lös egendom), enligt vilken beskattning skall ske i det land där tjänsten fysiskt utförs. Domstolen fann att en tillämpning av artikel 9.1 bäst skulle tillgodose önskemålet om en rationell och enhetlig beskattning av hela den sammansatta tjänsten och också skulle säkerställa att kompetenskonflikter mellan medlemsstaterna undveks. Följaktligen skulle tjänsten beskattas i den skattskyldiges etableringsland enligt artikel 9.1 och Frankrike fälldes därför för fördragsbrott eftersom landet oriktigt vägrat att återbetala mervärdesskatt till företag etablerade i andra medlemsstater.

(Mål C-429/97 Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Frankrike)

Indirekt skatt på kapitalanskaffning

EG-domstolen har i en dom den 18 januari 2001 funnit att en minimibolagsskatt som skall erläggas varje kvartal av obegränsat skattskyldiga kapitalassociationer, och som tas ut även av associationer som har gått i konkurs eller trätt i likvidation och som därmed saknar inkomster, inte är en sådan skatt som omfattas av direktiv 69/335/EEG om indirekta skatter på kapitalanskaffning. Skatteuttaget kunde därför inte anses strida mot artikel 10 i detta direktiv.

(Mål C-113/99 Herta Schmid mot Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland)

Tullar

EG-domstolen har i två domar den 11 januari 2001 tolkat vissa procedurregler i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Domstolen slog i målen fast att artikel 244 i förordningen skall tolkas så att det endast är tullmyndigheterna som har möjlighet att uppskjuta verkställigheten av ett ifrågasatt beslut. Enligt domstolen inskränker denna bestämmelse dock inte de rättsliga myndigheternas befogenhet att fatta beslut om sådant uppskov för att följa sin skyldighet att säkerställa gemenskapsrättens fulla verkan, när ett överklagande ingetts med stöd av artikel 243 i förordningen.

(Mål C-1/99 Kofisa Italia Srl mot Ministero delle Finanze och mål C-226/99 Siples Srl mot Ministero delle Finanze)

Domstolen har vidare i en dom den 1 februari 2001 fastställt att tullskuld vid import uppkommer enligt artikel 203.1 i tullkodexen när undersökning av varor, som beslutats av tullmyndighet för att kontrollera riktigheten av en tulldeklaration, inte har kunnat genomföras p.g.a. att varorna avlägsnats från den tillfälliga förvaringsplatsen utan tullmyndighetens samtycke. Domstolen fann också att denna tullskuld inte påverkas av att det finns eller inges en handling som på vissa villkor möjliggör en förmånsbehandling i tullhänseende.

(Mål C-66/99 D. Wandel GmbH mot Hauptzollamt Bremen)

Nya mål i EG-domstolen

EG-fördraget

Ett mål angående tolkningen av artikel 43 i EG-fördraget angående etableringsfrihet har anhängiggjorts vid domstolen. Frågan i målet är om de tyska bolagsskattereglerna, enligt vilka en andelsägare har rätt att avräkna den bolagsskatt som bolaget har betalat, är diskriminerande.

(Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst GmbH mot Finanzamt Steinfurt)

Vidare har ett mål angående tolkningen av artikel 48 (numera 39) i EG-fördraget och artikel 7 i rådets förordning (EEG) nr 1612/68 om fri rörlighet för arbetskraft anhängiggjorts vid domstolen. Målet gäller minskning av vissa skatteförmåner som avser den skattskyldiges personliga förhållanden och familjesituation vid beskattning av inkomst som härrör från arbete i en annan medlemsstat, när dessa förhållanden inte beaktats vid påförandet av skatt på denna inkomst.

(Mål C-385/00 F.W.L. de Groot mot Inspecteur Belastingdienst Haarlem)

Kommissionen har väckt fördragsbrottstalan mot Italien för åsidosättande av artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 4055/86 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land. Målet gäller en landstignings- / ombordstigningsskatt för passagerare vilken inte tas ut för passagerare som reser mellan hamnar belägna inom det nationella territoriet.

(Mål C-295/00 Kommissionen mot Italien)

Mervärdesskatt

Ett mål angående tolkningen av artikel 13 B b i det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG) angående uthyrning av fast egendom har anhängiggjorts vid domstolen. Målet gäller mervärdesbeskattning vid uthyrning av en byggnad som har byggts med prefabricerade element som skall demonteras och bortfraktas när hyreskontraktet går ut och som sedan kan återuppföras på annan plats.

(Mål C-315/00 Rudolf Maierhofer mot Finanzamt Augsburg-Land)

Vidare har ett mål angående tolkningen av artikel 11.A.1.a i det sjätte direktivet anhängiggjorts. Frågan i målet är om en statlig myndighets utbetalningar till ett företag för rådgivning till hushåll i frågor om energikonsumtion omfattas av begreppet subvention i denna bestämmelse.

(Mål C-353/00 Keeping Newcastle Warm mot Commissioners of Customs & Excise)

Slutligen har ett mål angående tolkningen av artikel 7.3 i det sjätte momsdirektivet samt av artikel 5.1 i direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor anhängiggjorts vid domstolen. Målet gäller import av varor från tredje land enligt förfarandet för extern transitering, där varorna transporterades först mot Nederländerna och sedan mot Italien och där flera rättsstridiga handlingar förekom under transporten.

(Mål C-434/00 Gerardo Cuomo)

Punktskatter

Kommissionen har väckt fördragsbrottstalan mot Frankrike för åsidosättande av artiklarna 8.2, 9.1 och 16.5 i direktiv 95/59/EG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror samt artikel 2 i direktiv 92/79/EEG om tillnärmning av skatt på cigaretter. Målet gäller minsta obligatoriska referenspris för ett märkes samtliga produkter vid olika beskattning av mörka och ljusa cigaretter.

(Mål C-302/00 Kommissionen mot Frankrike)

Vidare har ett mål angående tolkningen av artikel 20 i direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor anhängiggjorts vid domstolen. Målet gäller punktbeskattning av varor som har lämnat en medlemsstats område med ett förfalskat ledsagardokument och där det slutliga destinationslandet inte har kunnat fastställas.

(Mål C-395/00 Distillerie Fratelli Cipriani SpA mot Ministero delle Finanze)

Slutligen har ett mål angående tolkningen av artikel 7.3 i det sjätte momsdirektivet samt av artikel 5.1 i direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor anhängiggjorts vid domstolen. Målet gäller import av varor från tredje land enligt förfarandet för extern transitering, där varorna transporterades först mot Nederländerna och sedan mot Italien och där flera rättsstridiga handlingar förekom under transporten.

(Mål C-434/00 Gerardo Cuomo)

Indirekt skatt på kapitalanskaffning

Ett mål angående tolkningen av artikel 4 i direktiv 69/335/EEG om indirekta skatter på kapitalanskaffning har anhängiggjorts vid domstolen. Målet gäller beskattning vid beviljande av ett räntefritt lån av en bolagsman som vid tidpunkten för beviljandet är knuten till bolaget genom ett avtal om vinstöverföring.

(Mål C-392/00 Finanzamt Hannover-Nord mot Norddeutsche Gesellschaft zur Beratung und Durchführung von Entsorgungsaufgaben bei Kernkraftwerken mbH)

Tullar

Ett mål angående tolkningen av artiklarna 29, 32 och 33 i rådet förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen har anhängiggjorts vid domstolen. Målet gäller tullvärde för importerade varor och frågan i målet är om inköpsprovisioner skall inräknas i det pris som har betalats för varan.

(Mål C-379/00 Overland Footwear mot Commissioners of Customs & Excise)

OECD

E-handel

OECD har gjort en ändring i kommentaren till artikel 5 i modellavtalet där det definieras vad som utgör ett fast driftställe i modellavtalets mening. Ändringen avser hur bestämmelsen skall tolkas med avseende på elektronisk handel. I kommentaren framgår numera bl.a. att den plats där en server är lokaliserad under vissa förutsättningar kan utgöra ett fast driftställe vid tillämpningen av avtalet. Däremot kan en webbsida inte i sig själv utgöra ett fast driftställe.

(Texten till den ändrade kommentaren kan hämtas på OECD:s hemsida www.oecd.org)

SVERIGE

Rättsfall

Bosättningsbegreppet

Regeringsrätten har i en dom den 9 januari 2001 funnit att ett myndigt barn inte skall anses ha väsentlig anknytning till Sverige genom innehav av aktier eller köpoptioner i förälderns bolag.

(Mål nr 3345-2000. Domen refereras utförligare under rättsfallsavdelningen i detta nummer av Skattenytt.)

Avdrag för ränta

Regeringsrätten har i en dom den 10 januari 2001 funnit att en begränsat skattskyldig person som skall beskattas för reavinst vid avyttring av aktier inte har rätt till avdrag för ränta på lån som tagits för att finansiera aktieförvärvet.

(Mål nr 4964-1999. Domen refereras utförligare under rättsfallsavdelningen i detta nummer av Skattenytt.)

Redaktör Kristina Ståhl