Kommunalskattelagen (1928:370)

19 §

Ref. 28/00

20 §

Ref. 31 I/00

Ref. 31 II/00

Ref. 45/00

Not 87/00

20 § anv. p 1

Ref. 3/00

21 §

Not 189/00

21 § anv. p. 4

Not 84/00

22 § anv. p. 1 a

Not 121/00

Not 186/00

23 §

Ref. 31 I/00

23 § anv. p. 3

Ref. 26/00

23 § anv. p. 20 c

Not 13/00

23 § anv. p. 20 e

Not 13/00

23 § anv. p. 24

Not 158/00

24 § anv. p. 4

Not 160/00

29 §

Ref. 31 II/00

31 §

Not 187/00

Not 189/00

31 § anv. p. 1

Not 76/00

32 § 1 mom.

Ref. 28/00

Not 155/00

Not 187/00

33 §

Not 87/00

41 § anv. p. 4 st. 1

Ref .4/00

Ref. 28/00

42 § anv. p. 2

Ref. 43/00

42 § anv. p. 4

Ref. 43/00

Lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

3 §

NJA 2000 s. 124

15 § 2 mom.

NJA 2000 s. 217

Lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

2 § 3 mom.

Ref. 17/00

Ref. 21/00

2 § 4 mom.

Not. 78/00

2 § 6 mom.

Ref. 13/00

2 § 7 mom.

Ref. 59/00

2 § 8 mom.

Not 75/00

2 § 14 mom.

Not 47/00

3 § 1 b mom.

Ref. 38/00

3 § 2 mom.

Ref. 3/00

Not 134/00

3 § 7 a mom.

Ref. 40/00

3 § 12 mom.

Ref. 56/00

Not 164/00

Not 165/00

3 § 12 mom. 1 st.

Ref. 54/00

3 § 12 mom. 10 st.

Ref. 54/00

3 § 12 c mom.

Ref. 47/00

3 § 12 d mom.

Ref. 38/00

Ref. 47/00

7 § 5 mom.

Ref. 14/00

Ref. 53/00

7 § 8 mom.

Ref. 64/00

Not. 24/00

24 §

Ref. 59/00

Ref. 68/00

Not 146/00

24 § 2 mom.

Ref. 44/00

Not 8/00

26 §

Ref. 59/00

27 §

Ref. 45/00

Ref. 59/00

Ref. 68/00

Not 146/00

27 § 1 mom.

Ref. 54/00

Not 47/00

Not 209/00

27 § 2 mom.

Not 8/00

Not 209/00

29 § 1 mom.

Ref. 54/00

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

3 kap. 3 §

Ref. 58/00

Uppbördslagen (1953:272)

49 §

Ref. 66 II/00

Taxeringslagen (1956:623)

100 § 1 st 5

Not 120/00

100 § 1 st 5

Not 210/00

100 § 1 st 6

Not 120/00

100 § 1 st 6

Not 210/00

100 § 1 st 7

Not 120/00

100 § 1 st 7

Not 210/00

Fördraget om upprättandet av den Europeiska Gemenskapen (1957)

(i dess lydelse år 2000)

Artikel 3

Not 103/00

Artikel 5

Not 103/00

Artikel 10

Not 103/00

Artikel 23

C-228/98

C-441/98

C-442/98

Artikel 25

C-228/98

C-441/98

C-442/98

Artikel 39

C-34/98

C-169/98

C-302/98

C-87/99

Artikel 43

Ref. 17/00

Ref. 38/00

Ref. 47/00

C-34/98

C-156/98

C-169/98

C-251/98

C-141/99

Artikel 44

Ref. 17/00

Artikel 45

Ref. 17/00

Artikel 46

Ref. 17/00

Artikel 47

Ref. 17/00

Artikel 56

Ref. 38/00

Ref. 40/00

Artikel 58

Ref. 38/00

Artikel 87

C-156/98

Artikel 90

Ref. 27/00

C-228/98

Lagen (1968:430) om mervärdeskatt

48 a §

Ref. 41/00

Direktiv 69/335/EEG (fria kapitalrörelser)

Artikel 10

C-19/99

C-134/99

Artikel 12

C-19/99

C-134/99

Lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

8 §

Not 120/00

Not 210/00

Förvaltningsprocesslagen (1971:291)

6 a §

Not 57/00

34 a §

Not 138/00

36 §

Not 123/00

Not 131/00

37 §

Ref. 54/00

37 b §

Not 3/00

Not 46/00

Not 135/00

Not 139/00

Not 207/00

37 c §

Not 139/00

Not 190/00

Not 207/00

Förordning 1408/71/EEG om tillämpning av systemen för social trygghet

Artikel 13

C-34/98

C-169/98

Artikel 13.2 a

C-404/98

Artikel 14.1 a

C-178/97

C-202/97

C-404/98

Lagen (1972:266) om reklamskatt

1 §

Not 59/00

5 §

Not 191/00

24 §

Not 103/00

Not 150/00

Bilskrotningslagen (1975:343)

9 §

Ref. 27/00

Aktiebolagslagen (1975:1385)

6 kap. 1 §

Not 38/00

7 kap. 2 §

Not 38/00

13 kap. 19 §

Ref. 41/00

77/388/EEG (sjätte mervärdesskattedirektivet)

C-455/98

Artikel 2

C-276/97

C-358/97

C-359/97

C-408/97

C-260/98

Artikel 4

C-276/97

C-358/97

C-359/97

C-408/97

C-260/98

C-400/98

Artikel 4.3 a

C-400/98

Artikel 4.5

C-446/98

Artikel 12.3

C-36/99

Artikel 13A 1c

C-384/98

Artikel 15.3

Ref. 5/00

Artikel 17

C-98/98

C-396/98

C-400/98

Artikel 17.6

C-177/99

Artikel 19

C-142/99

Artikel 21.1 c

C-454/98

Artikel 28b B

Not 11/00

Artikel 28.3 b

C-36/99

Artikel 33

Not 59/00

Direktiv 77/799/EEG

Artikel 4.1 a

C-420/98

Lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

8 §

Ref. 27/00

Direktiv 79/1072/EEG (åttonde mervärdesskattedirektivet)

Artikel 2

C-136/99

Artikel 5

C-136/99

Fastighetstaxeringslag (1979:1152)

2 kap. 2 §

Not 10/00

2 kap. 3 §

Not 10/00

Lagen (1980:865) mot skatteflykt

Ref. 54/00

Lagen (1981:691) om socialavgifter

1 kap. 2 §

Ref. 29/00

Lag (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare

5 §

Ref. 43/00

Lagen (1985:206) om viten

6 §

Ref. 57/00

Lag (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut

1 §

Not 5/00

Direktiv 88/361/EEG

Artikel 1.1

C-35/98

Lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt

1 §

Not 11/00

3 §

Ref. 41/00

Ref. 66 I och II/00

Not 132/00

Not 206/00

4 §

NJA 2000 s. 124

Taxeringslagen (1990:324)

3 kap. 13–14c §§

Ref. 58/00

4 kap. 14 §

Not 132/00

5 kap. 1 och 6 §§

Ref. 66 I och II/00

6 kap. 18 §

Ref. 54/00

6 kap. 19 §

Ref. 50/00

Lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

3 kap. 3 §

Ref. 58/00

Lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

2 §

Ref. 28/00

Not 54/00

Direktiv 90/435/EEG (moder/ dotterbolagsdirektivet)

Artikel 4.5

C-375/98

Folkbokföringslagen (1991:481)

14 §

Ref. 48/00

20 §

Ref. 48/00

Lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

2 §

Ref. 36/00

Direktiv 92/12/EEG

C-455/98

Direktiv 92/80/EEG

Artikel 3

C-365/98

Direktiv 92/83/EEG

C-455/98

C-482/98

Lag (1993:672) om skattereduktion för utgifter på bostadshus

2 §

Not 147/00

Not 148/00

Lagen (1993:1536) om räntefördelning i näringsverksamhet

2 §

Not 160/00

13 §

Not 160/00

Lagen (1993:1539) om avdrag för underskott i näringsverksamhet

Ref. 21/00

Mervärdesskattelagen (1994:200)

1 kap. 6 §

Not 61/00

Not 172/00

2 kap. 1 §

Not 172/00

3 kap. 1 §

Not 61/00

5 kap. 2 a §

Not 11/00

5 kap. 11 §

Ref. 5/00

7 kap. 1 §

Not 65/00

Not 66/00

7 kap. 6 §

Ref. 63/00

8 kap. 15 §

Not 98/00

9 a kap. 1 §

Not 196/00

9 a kap. 4 §

Not 196/00

9 c kap. 1 §

Not 77/00

16 kap. 17 §

Ref. 41/00

Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Artikel 6

Ref. 66 I och II/00

Artikel 10

Not 103/00

Lagen (1995:575) mot skatteflykt

2 §

Ref. 21/00

Lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt

8 §

Ref. 28/00

Direktiv 95/59/EG

Artikel 9

C-216/98

Skattebetalningslagen (1997:483)

17 kap. 2 och 3 §§

Ref. 66/00

Överg.best. p 9

Ref. 41/00

Lag (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris

Not 86/00

Not 186/00

Lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten

Ref. 23/00

Not 159/00

Lagen (1998:1603) om beskattning vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser

1 §

Ref. 36/00

9 §

Ref. 18/00

11 §

Ref. 18/00

Ref. 36/00

Inkomstskattelagen (1999:1229)

14 kap. 8 §

Not 160/00

19 kap. 2 §

Ref. 26/00

23 kap.

Not 86/00

23 kap. 19 §

Not 186/00

33 kap. 8 §

Not 160/00

33 kap. 12 §

Not 160/00

42 kap. 1 §

Not 134/00

49 kap. 14 §

Not 159/00

49 kap. 28 §

Not 159/00