Skattenytt nr 7–8 2001 s. 465

Skattenytt Internationellt

I Skattenytt Internationellt speglas händelseutvecklingen på den internationella beskattningens område, med inriktning framför allt på utvecklingen inom EU, OECD och i Sverige. Ett urval sker till de nyheter som bedöms vara av störst intresse för Skattenytts läsare. Rapporteringen sker i notisform, med vidarehänvisningar till var läsarna kan erhålla ytterligare information i den aktuella frågan. Synpunkter från läsekretsen på vad som bör finnas med i redovisningen och på hur materialet bör presenteras tas gärna emot under adress: Kristina Ståhl, Uppsala Universitet, Juridiska institutionen, Box 512, 751 20 Uppsala, e-post: Kristina.Stahl@jur.uu.se.

EUROPEISKA UNIONEN

Rättsfall från EG-domstolen

Mervärdesskatt

Frankrike har i en dom den 29 mars 2001 fällts för fördragsbrott bestående i en felaktig implementering av det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG). Målet gällde artiklarna 2.1 och 11 A 1 a där det regleras vad som skall utgöra beskattningsunderlag för mervärdesskatt. Där framgår att beskattningsunderlaget skall utgöras av det vederlag som faktiskt erhålls. Enligt fransk förvaltningspraxis har det dock i vissa fall varit möjligt att från beskattningsunderlaget undanta serveringsavgifter som utgår vid tillhandahållande av restaurangtjänster. Detta fann domstolen vara oförenligt med de ovannämnda bestämmelserna.

(Mål C-404/99 Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Frankrike)

I en dom den 3 maj 2001 friades Frankrike däremot från anklagelser om fördragsbrott bestående i en felaktig implementering av artiklarna 12.3 och 28.2 a i det sjätte direktivet angående reducerad skattesats för vissa varor och tjänster. Kommissionen hävdade i målet att de franska reglerna om reducerad skattesats för läkemedel stred mot dessa bestämmelser eftersom läkemedel som är ersättningsgilla enligt det sociala trygghetssystemet beskattas med en skattesats om 2,1 procent medan övriga läkemedel beskattas med en skattesats om 5,5 procent. Enligt de ovannämnda direktivbestämmelserna är det i och för sig i vissa fall tillåtet för ett medlemsland att behålla en reducerad skattesats som understiger 5 procent men då krävs bl.a. att principen om skatteneutralitet inte kränks. Enligt kommissionen stred dock de franska reglerna mot denna princip eftersom olika mervärdesskattesatser tillämpas för två liknande produkter.

Domstolen framhöll att klassificeringen av läkemedel som ersättningsgilla respektive icke ersättningsgilla grundas på objektiva kriterier och sker med tillämpning av direktiv 89/105/EEG angående prissättning av läkemedel. Domstolen fann vidare att denna klassificering innebär att de två läkemedelskategorierna inte är liknande och därmed konkurrerande varor varför det inte kan anses strida mot neutralitetsprincipen att beskatta dem med olika skattesatser.

(Mål C-481/98 Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Frankrike)

EG-domstolen har slutligen i en dom den 15 maj 2001 tolkat den ovannämnda artikel 11 A 1 a angående beskattningsunderlag för moms, i detta fall med avseende på försäljning av varor på kredit. Krediten löpte utan ränta och beviljades av ett finansiellt institut och inte av säljaren själv. Finansinstitutet åtog sig att för köparens räkning betala det angivna försäljningspriset till säljaren och köparen erlade sedan per avbetalning motsvarande summa till finansinstitutet. Genom en särskild, för köparen okänd, överenskommelse mellan säljaren och finansinstitutet betalade finansinstitutet dock ett lägre belopp än det angivna priset till säljaren. Mellanskillnaden var alltså i realiteten en ersättning för den kredit som köparen beviljades. Frågan i målet var om beskattningsunderlaget för moms skulle utgöras av hela det belopp som kunden faktiskt erlagt eller om den del av vederlaget som i realiteten var en ersättning för tillhandahållande av krediten skulle frånräknas. Domstolen fann att det förstnämnda alternativet skulle gälla, d.v.s. att hela vederlaget skulle utgöra beskattningsunderlag för moms.

(Mål C-34/99 Commissioners of Customs & Excise mot Primback Ltd)

Punktskatt

EG-domstolen har i en dom den 5 april 2001 tolkat artikel 6.1 i direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor. Enligt domstolen skall denna artikel tolkas så att blotta innehavet av en punktskattebelagd vara utgör frisläppande för konsumtion om punktskatt inte erlagts för varan enligt gällande gemenskapsrättliga och nationella bestämmelser.

(Mål C-325/99 G. van de Water mot Staatssecretaris van Financiën)

Nya mål i EG-domstolen

Mervärdesskatt

Ett mål angående tolkningen av artikel 13 A f och artikel 13 B a i det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG) har anhängiggjorts vid EG-domstolen. Målet gäller beskattning av verksamhet bestående i värdering av skador som en sammanslutning för försäkringsbolag utför åt sina medlemmar.

(Mål C-8/01 Assurandør-Societetet, på uppdrag av Taksatorringen mot Skatteministeriet)

Vidare har ett mål angående tolkningen av artikel 13 A.1 b och c i det sjätte direktivet anhängiggjorts. Frågan i målet är om psykoterapeutiska behandlingar som utförs av en privat stiftelse med hjälp av anställda legitimerade psykologer som inte är läkare faller in under undantaget för sjukvård m.m. i dessa bestämmelser.

(Mål C-45/01 Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische Psychologie mot Finanzamt Gießen)

Ett mål angående giltigheten av ett retroaktivt bemyndigande från rådet att tillämpa åtgärder som avviker från artiklarna 6 och 17 i det sjätte momsdirektivet har anhängiggjorts vid domstolen.

(Mål C-17/01 Finanzamt Sulingen mot Walter Sudholz)

SVERIGE

Betänkanden

Skattetillägget och Europakonventionen

Skattetilläggskommittén har haft i uppgift att göra en förutsättningslös översyn av reglerna om skattetillägg. Utgångspunkten har varit att ett nytt system måste tillgodose Europakonventionens krav bättre än det nuvarande systemet. I det betänkande som nu har lagts fram föreslås bl.a. att skattetillägg fortsättningsvis endast skall tas ut när det kan antas att en oriktig uppgift har lämnats uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte kan anses ursäktlig. Vidare föreslås att skattetillägg inte skall utgå om faran för ett felaktigt taxeringsbeslut varit ringa. Det föreslås också att den som har påförts skattetillägg inte därefter skall kunna åtalas för skatteförseelse eller vårdslös skatteuppgift.

(SOU 2001:25 Skattetillägg m.m.)

Rättsfall

Väsentlig anknytning

Regeringsrätten har funnit att väsentlig anknytning till Sverige inte föreligger för en person p.g.a. att denne har uppdrag för ett AB samt ett procentuellt sett mindre aktieinnehav i samma bolag.

(RR:s dom den 15 mars 2001, mål nr 4763-2000. Målet refereras utförligare under rättsfallsavdelningen i detta nummer av Skattenytt)

Redaktör Kristina Ståhl