I Skattenytt Internationellt speglas händelseutvecklingen på den internationella beskattningens område, med inriktning framför allt på utvecklingen inom EU, OECD och i Sverige. Ett urval sker till de nyheter som bedöms vara av störst intresse för Skattenytts läsare. Rapporteringen sker i notisform, med vidarehänvisningar till var läsarna kan erhålla ytterligare information i den aktuella frågan. Synpunkter från läsekretsen på vad som bör finnas med i redovisningen och på hur materialet bör presenteras tas gärna emot under adress: Kristina Ståhl, Uppsala Universitet, Juridiska institutionen, Box 512, 751 20 Uppsala, e-post: Kristina.Stahl@jur.uu.se.

EUROPEISKA UNIONEN

Kommissionen

Mervärdesskatt

Kommissionen har lagt fram förslag om ändring i det sjätte momsdirektivet (77/388/ EEG) vad gäller reglerna för faktura. Syftet med förslaget är att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesbeskattningen.

(KOM(2000)650 slutlig)

Punktskatt

Kommissionen har lagt fram ett förslag om ändring i direktiv 92/79/EEG, 92/80/EEG och 95/59/EG när det gäller strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaksvaror. Enligt förslaget skall minimiskatten på dessa produkter höjas för att åstadkomma en ökad konvergens mellan de skattesatser som tillämpas i medlemsstaterna.

(KOM(2001) 133 slutlig)

Rättsfall från EG-domstolen

Mervärdesskatt

EG-domstolen har i en dom den 17 maj 2001 tolkat artiklarna 5.6 och 11 A.1 b i det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG). Frågan i målet var hur uttag av rörelsetillgångar för privat bruk skall beskattas när tillgångarna anskaffats utan att avdrag för ingående mervärdesskatt kunnat göras. Närmare bestämt rörde det sig om uttag av bilar som anskaffats från enskilda, varför något avdrag för ingående moms inte aktualiserats vid anskaffningen. Under innehavstiden hade dock olika arbeten, vilka medfört rätt till avdrag för moms, utförts på bilarna. Domstolen fann att den skatt som enligt artikel 5.6 skall erläggas vid uttaget endast omfattar beståndsdelar i varan för vilka mervärdesskatt varit avdragsgill. Med ”beståndsdelar” avses enligt domstolen delar i varan som slutligt förlorat sina fysiska och ekonomiska särdrag då de efter anskaffandet tillförts motorfordonet och medfört en varaktig värdeökning på detsamma vilken inte helt och hållet har konsumerats vid uttagstillfället. Beskattningsunderlaget i den mening som avses i artikel 11 A.1 b skall därvid fastställas utifrån priset vid uttagstillfället på de varor som tillförts den uttagna tillgången. Om uttagsbeskattning inte kan ske skall i stället den ingående moms som dragits av vid förbättringsarbetena jämkas enligt artikel 20.1, försåvitt inte värdet på arbetena ifråga helt har konsumerats inom ramen för den skattskyldiges yrkesverksamhet innan tillgången överfördes till hans privata förmögenhet.

(Förenade målen C-322/99 och C-323/99 Finanzamt Burgdorf mot Hans-Georg Fischer och Finanzamt Düsseldorf-Mettmann mot Klaus Brandenstein)

Vidare har domstolen i en dom den 29 maj 2001 tolkat artikel 11 A.3b och 11 C.1 i det sjätte momsdirektivet. Frågan i målet var vilket beskattningsunderlag som skall användas när en varas pris satts ned med en viss form av rabatt. Det speciella med denna rabatt var att den på visst sätt tillgodofördes kunden först efter tillhandahållandet av själva varan. Domstolen fann att beskattningsunderlaget skulle utgöras av varornas katalogpris men att beskattningsunderlaget skulle nedsättas med ett belopp motsvarande rabatten när denna rabatt togs ut eller på annat sätt användes av kunden.

(Mål C-86/99 Freeman plc mot Commissioners of Customs & Excise)

Domstolen har i en dom den 14 juni 2001 prövat om Frankrike gjort sig skyldigt till fördragsbrott bestående i en felaktig implementering av artikel 17.2 i det sjätte momsdirektivet. Enligt artikel 17.6 får medlemsstaterna behålla nationella regler om avdrag för ingående mervärdesskatt som fanns vid tidpunkten för införandet av det sjätte direktivet även om dessa regler avviker från vad som föreskrivs i direktivet. Frågan i målet var om medlemsstaterna också har möjlighet att ändra sådana nationella regler utan att detta strider mot direktivet. Domstolen fann att om en medlemsstat ändrar sin lagstiftning genom att minska tillämpningsområdet för redan befintliga undantag och därmed närmar sig de mål som uppställts i det sjätte direktivet, kan det anses att denna lagstiftning omfattas av det undantag som föreskrivs i artikel 17.6 och att den därmed inte strider mot artikel 17.2. Eftersom så hade skett i detta fall friade domstolen Frankrike från anklagelsen om fördragsbrott.

(Mål C-345/99 Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Frankrike)

Slutligen har domstolen i en dom den 3 juli 2001 tolkat artikel 11 A.1 a i det sjätte momsdirektivet avseende frågan om vissa försändelsekostnader skall ingå i beskattningsunderlaget för moms. Domstolen fann att vid leverans av en premie in natura, vilken utgör vederlag för förmedling av ny kund, skall beskattningsunderlaget bestå av inköpspriset för premien samt av försändelsekostnaderna när dessa bärs av den som levererar premien.

(Mål C-380/99 Bertelsmann AG mot Finanzamt Wiedenbrück)

Indirekt skatt på kapitalanskaffning

EG-domstolen har i en dom den 21 juni 2001 tolkat artikel 12.1 e i direktiv 69/335/EEG om indirekta skatter på kapitalanskaffning. Frågan i målet var om en viss avgift var av vederlagskaraktär och därmed förenlig med direktivet. Domstolen fann att avgifter för inskrivning i ett handelsregister av en ökning av kapitalet i en kapitalassociation, vilka ökar i förhållande till det tecknade kapitalet och inte beräknas på grundval av kostnaden för den tillhandahållna tjänsten inte är av vederlagskaraktär. Domstolen fann vidare att förekomsten av en övre gräns som dessa avgifter inte får överstiga inte i sig medför att dessa avgifter är av vederlagskaraktär, om denna gräns inte fastställs på en rimlig nivå i förhållande till kostnaden för den tjänst som avgifterna utgör ersättning för. Domstolen konstaterade också att en medlemsstat inte vid bestämningen av avgifterna kan införa ett moment av solidaritet mellan stora och små bolag genom att för en och samma tjänst tillämpa en högre avgift för kapitalassociationer med ett högt kapital än för dem som har ett mindre kapital, när denna skillnad i avgifternas storlek saknar samband med kostnaden för tjänsten.

(Mål C-206/99 SONAE – Tecnologia de Informação SA mot Direcção-Geral dos Registos e Notariado)

Nya mål i EG-domstolen

Mervärdesskatt

Ett mål angående tolkningen av det sjätte momsdirektivet (77/388/EEG) har anhängiggjorts vid domstolen. Målet gäller en nationell skatt på försäljning av bulkvin.

(Mål C-154/01 Caves Costa Verde Lda mot Fazenda Pública, Ministério Público)

Kommissionen har i två mål väckt fördragsbrottstalan mot Spanien för felaktig implementering av det sjätte momsdirektivet. Det första målet rör tillämpningen av en reducerad mervärdesskattesats på flytande petroleumgas och det andra målet rör tillämpningen av en reducerad mervärdesskattesats på mopeder.

(Mål C-143/01 och C-144/01 Kommissionen mot Spanien)

Slutligen har ett mål angående tolkningen av artikel 26 i det sjätte momsdirektivet anhängiggjorts vid domstolen. Målet gäller beräkning av beskattningsunderlaget avseende tillhandahållna tjänster när en resebyrå ger resenären rabatt på semesterresor ordnade av en researrangör men betalar fullt pris till researrangören och därmed själv står för kostnaden för rabatten.

(Mål C-149/01 Commissioners of Customs & Excise mot First Choice Hollidays plc)

SVERIGE

Betänkanden

Utländska företagares betalning av moms i Sverige

I en promemoria från finansdepartementet föreslås att kravet på skatterepresentant för utländska företagare från ett EU-land som saknar fast etableringsställe i Sverige slopas. I stället föreslås att köparen, om denne är registrerad till moms i Sverige, ska vara skattskyldig för utländska företagares omsättning här med vissa undantag. Ändringarna är föranledda av EG:s direktiv 2000/65/EG, se Skattenytt Internationellt nr 1–2/2001.

(Finansdepartementets PM Fi 2001/2595)

Redaktör Kristina Ståhl