I BFNAR (Bokföringsnämndens allmänna råd) 1999:1 anges att fusion av helägt aktiebolag skall hos det övertagande företaget redovisas enligt den så kallade koncernvärdemetoden. Detta kombinerat med att den skatterättsliga fusionslagstiftningen ändrades med verkan från den 1 januari 1999, och därefter blivit föremål för ytterligare justering genom införandet av IL (Inkomstskattelagen (1999:1229)), aktualiserar en mängd frågor kring skattekonsekvenser i samband med fusioner. I denna artikel behandlas på ett övergripande plan reglerna i BFNAR 1999:1 samt mer ingående den skattemässiga hanteringen av koncernmässig goodwill och negativa fusionsdifferenser.

1 Inledning1

Med ”bindande”2 verkan från den 1 januari 2001 skall BFNAR 1999:1 tillämpas vid redovisningen av fusion av helägt aktiebolag.3 Detta allmänna råd anger att en fusion av helägt aktiebolag skall redovisas enligt den så kallade koncernvärdemetoden. I korthet innebär denna att det övertagande företaget värderar övertagna tillgångar till de värden de åsatts enligt koncernredovisningen.4

Fram till och med år 2000 fanns, enligt min uppfattning, ingen klar och tydlig förhärskande uppfattning om vad som utgjorde god redovisningssed gällande redovisning av fusion av helägt aktiebolag.5 I litteraturen har framhållits att det fanns tre möjliga redovisningssätt.6 Dessa var den så kallade bokvärdemetoden, vilken innebar att tillgångarna övertogs enligt det överlåtande företagets balansräkning, eller att marknadsmässiga värden vid fusionstillfället lades till grund för redovisningen eller slutligen den ovan nämnda koncernvärdemetoden.7 Det har vidare framhållits att koncernvärdemetoden ansågs vara den som bäst överensstämde med god redovisningssed.8 Det skall dock framhållas att det inte var helt ovanligt att fusion av helägt aktiebolag redovisades enligt den så kallade bokvärdemetoden.9

För beskattningens del ligger påverkan främst i att de skatterättsliga reglerna rörande fusioner synes bygga på ett synsätt som ligger närmare en redovisning enligt bokvärdemetoden än koncernvärdemetoden. Skatteregleringen anger att effekten av en fusion är att det uppkommer strikt tids-, värde- och karaktärskontinuitet mellan det överlåtande och det övertagande företaget.10 Koncernvärdemetoden bygger däremot på en kontinuitet mellan koncernredovisningen och bokföringen i det övertagande företaget.11 Det kan därför misstänkas att fullständig övergång till koncernvärdemetoden kan medföra att nya och intrikata skattemässiga tillämpningsproblem aktualiseras.12

Ur skattemässigt perspektiv aktualiserar BFNAR 1999:1 frågan om hur koncernmässig goodwill skall hanteras vid en fusion. Vid förvärv av ett dotterbolag är resultatet påfallande ofta det att förvärvaren betalar mer för andelarna än det marknadsmässiga nettovärdet på tillgångar och skulder som det förvärvade bolaget har. I sådana fall uppkommer en förvärvsgoodwill som kan balanseras på koncernnivå. Nära förknippad med företeelsen koncernmässig goodwill är negativa fusionsdifferenser.13 Före BFNAR 1999:1 förekom att fusionsdifferenser antingen bokfördes direkt mot eget kapital, eller att en redovisning skedde över resultaträkningen.14 Det förekom också att negativa fusionsdifferenser balanserades som en fusionsgoodwill och blev föremål för bokföringsmässiga avskrivningar. Skattemässigt beaktades dock inte fusionsdifferenserna.15 Som jag kommer att påvisa i det följande kan det finnas anledning att se annorlunda på detta när redovisning sker i enlighet med BFNAR 1999:1.

Syftet med denna artikel är att diskutera på vilket sätt BFNAR 1999:1 kan komma att påverka beskattningen av fusioner. Särskilt fokus läggs vid behandlingen av koncernmässig goodwill och negativa fusionsdifferenser.

Artikeln är disponerad på följande sätt. I avsnitt 2 ges en kort redogörelse för BFNAR 1999:1 rörande dess innehåll samt tillämpningsområde. Därefter, i avsnitt 3, tar jag upp skattefrågor i samband med fusion av helägt aktiebolag. Avsnitt 4 behandlar särskilt frågan om skattemässig hantering av koncernmässig goodwill och negativa fusionsdifferenser. Artikeln avslutas med några slutkommentarer i avsnitt 5.

Jag vill inledningsvis tacka professor Sture Bergström, professor Claes Norberg, juris doktor Eleonor Alhager samt övriga deltagare i mikroseminariumkretsen vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet, som alla givit mig värdefulla synpunkter på utkast till denna artikel. Eventuella missuppfattningar, felskrivningar och feltolkningar bär jag dock ensam ansvaret för.

Det bör noteras att den normgivande verksamhet som Bokföringsnämnden ägnar sig åt är av något annorlunda art än exempelvis riksdagens. Bokföringsnämnden uppgift är bland annat att bidra till utvecklingen av god redovisningssed i företagens bokföring och offentlig redovisning. Detta sker genom avgivande av så kallade allmänna råd och vägledningar. Se FAR:s samlingsvolym 2001 sidan 355.

Det skall noteras att de allmänna råden fick tillämpas från och med 1 januari 2000, se BFNAR 1999:1 punkt 27. BFNAR 1999:1 finns återgiven i bland annat FAR:s samlingsvolym 2001 sidan 356 ff. Där återges den som en del av Bokföringsnämndens vägledning ”Fusion av helägt aktiebolag”. Vägledningen innehåller förutom de allmänna råden också kommentarer till råden och exempel på fusionsredovisningar.

Se BFNAR 1999:1 punkt 5–7.

Se Knutsson, Margit/Johansson, Gunnar Något om den nya skatterättsliga regleringen av fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser samt Bokföringsnämndens förslag till redovisning av fusioner, Svensk Skattetidning 1999 sidan 5.

Se Löfgren, Kent/Haglund, Lennart Omstrukturering, fusion och rekonstruktion (3 upplagan 1995) sidan 91 ff.

Se Löfgren, Kent/Haglund, Lennart Omstrukturering, fusion och rekonstruktion (3 upplagan 1995) sidan 91 ff.

Se Löfgren, Kent/Haglund, Lennart Omstrukturering, fusion och rekonstruktion (3 upplagan 1995) sidan 91 ff, Smiciklas, Martin, Redovisning av fusion, Juridisk Tidskrift 1992–93 sidan 487 och Nihlén, J-H/Nilsson, S-A, Redovisning av fusioner – fortfarande ett motsägelsefullt ämne, Balans 4/98 sidan 18 ff.

Jfr BFN:s vägledning för fusion av helägt aktiebolag, FAR:s samlingsvolym 2001 sidan 361.

Se proposition 1998/99:15 sidan 215 ff.

Se BFN:s vägledning för fusion av helägt aktiebolag, FAR:s samlingsvolym 2001 sidan 360.

Jfr Knutsson, Margit/Johansson, Gunnar Något om den nya skatterättsliga regleringen av fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser samt Bokföringsnämndens förslag till redovisning av fusioner, Svensk Skattetidning 1999 sidan 20–21.

Tidigare kallades detta för fusionsförluster, se Löfgren, Kent/Haglund, Lennart Omstrukturering, fusion och rekonstruktion (3 upplagan 1995) sidan 94.

Se Löfgren, Kent/Haglund, Lennart Omstrukturering, fusion och rekonstruktion (3 upplagan 1995) sidan 94.

Se Knutsson, Margit/Johansson, Gunnar Något om den nya skatterättsliga regleringen av fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser samt Bokföringsnämndens förslag till redovisning av fusioner, Svensk Skattetidning 1999 sidan 8. Undantag gjordes dock för vinst och förlust på lageraktier, se RÅ 1994 ref 16.

2 Redovisning av fusion enligt BFNAR 1999:1

2.1 Allmänt

I det praktiska rättslivet förekommer olika tekniker för att genomföra fusioner. De legala huvudformerna för fusioner är absorption och kombination.16 Civilrättsligt återfinns regler om detta i ABL17.18

En absorption innebär att ett eller flera bolag överlåter samtliga tillgångar och skulder till ett annat redan existerande bolag.19 De överlåtande bolagen upplöses i samband med att fusionen fullbordas utan likvidation.20 En kombination innebär att två eller flera bolag överlåter samtliga tillgångar och skulder till ett bolag som bildas i och med fusionen.21 Även i detta fall upplöses de överlåtande bolagen utan likvidation.22 En i ABL särreglerad variant av fusion är fusion av helägt aktiebolag (se 14 kapitlet 22 § ABL). Fusion av helägt aktiebolag kan i förhållande till fusion av andra bolag genomföras genom ett något förenklat förfarande.23 Det är därför inte ovanligt att en fusion föregås av att det övertagande företaget först förvärvar samtliga andelar i det överlåtande företaget.

Förutom de ovan nämnda formerna av fusioner talas ibland om up-stream, down-stream och sidledsfusioner.24 Dessa beteckningar avser i första hand ägarförhållandet (eller avsaknaden av sådant) mellan det överlåtande och det övertagande företaget. En up-stream fusion är typiskt sett en fusion av helägt aktiebolag, vilket innebär att det övertagande företaget äger det överlåtande företaget. Down-stream fusioner är fallet att det övertagande företaget ägs av det överlåtande företaget. Skälet till att genomföra en fusion down-stream kan vara att man önskar behålla dotterbolagets identitet. Detta kan vara en fördel om det är ett rörelsedrivande dotterbolag som skall fusioneras med ett moderbolag som inte bedriver någon egen verksamhet.25 En sidledsfusion är fallet när de övertagande och det överlåtande företagen inte ägs av varandra. Exempelvis kan det vara fallet att två dotterbolag till samma moderbolag skall fusioneras. En sidledsfusion kan också användas som ett alternativ till ett förvärv/samgående mellan två bolag som helt saknar ägaridentitet.

Se Andersson/Johansson/Skog Aktiebolagslagen. En kommentar. Del II. sidan 14:4.

Aktiebolagslagen (1975:1385).

Det återfinns även regler om fusioner ibland annat 12 kapitlet lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Se Andersson/Johansson/Skog Aktiebolagslagen. En kommentar. Del II. sidan 14:4.

Se Andersson/Johansson/Skog Aktiebolagslagen. En kommentar. Del II. sidan 14:6 och proposition 1998/ 99:15 sidan 212.

Se Andersson/Johansson/Skog Aktiebolagslagen. En kommentar. Del II. sidan 14:4.

Se Andersson/Johansson/Skog Aktiebolagslagen. En kommentar. Del II. sidan 14:6 och proposition 1998/ 99:15 sidan 212.

Se Andersson/Johansson/Skog Aktiebolagslagen. En kommentar. Del II. sidan 14:6.

Se Heinestam, Bengt Fusioner. Praktiskt handbok för aktiebolag (3 upplagan 1999) sidorna 21, 25–26 och 155.

Ur praktiskt hänseende är det enklare att bedriva verksamheten vidare med samma ”identitet” om det är det rörelsedrivande bolaget som överlever fusionen. Sådana detaljer att nya brevpapper, kuvert, faktureringsunderlag etc. inte behöver tas fram kan vara betydelsefullt. Man behöver inte heller registrera någon ny skattskyldig för mervärdesskatt efter en down-stream fusion. Från mervärdesskatterättsligt perspektiv kan också en down-stream fusion vara att föredra om moderföretaget bedriver en verksamhet som i ringa eller ingen omfattning alls är skattepliktig. Det kan också noteras att vissa tillstånd att bedriva verksamhet följer den juridiska personen, och flyttas inte automatiskt med vid en fusion.

2.2 Räckvidden av BFNAR 1999:1

En central fråga i detta sammanhang är vilka typer av fusioner som omfattas av BFNAR 1999:1. För det första kan noteras att det är tveksamt om kombinationer omfattas. Det övertagande bolaget är i detta fall nybildat i och med fusionen. Tekniskt sett kan det därför inte vara fråga om en fusion av helägt aktiebolag. Principiellt borde därför denna fusionstyp uteslutas. Samma synsätt kan anläggas på down-stream fusioner och sidledsfusioner. Det skulle således endast var up-stream fusioner som faller inom tillämpningsområdet för BFNAR 1999:1.

I litteraturen har dock framhållits att koncernvärdemetoden går utmärkt att tillämpa även på en down-stream fusion.26 Det har vidare hävdats att även sidledsfusioner samt kombinationer bör, genom en analog tillämpning, redovisas enligt den så kallade koncernvärdemetoden.27

Jag är principiellt benägen att hålla med om att BFNAR 1999:1 borde tillämpas på alla former av fusioner som föregåtts av ett förvärv av ett dotterbolag, eller som utgör ett förvärv.28 Grunden för detta synsätt är en genomlysning av den reella ekonomiska innebörden av en fusion. Utgångspunkten för resonemangen är följande. I de fall det överlåtande bolaget i en fusion inte helt ägs av det övertagande företaget kan utgångspunkten sägas vara att andra aktieägare än det övertagande företaget inte frivilligt släpper sitt ägande utan någon form av kompensation (fusionsvederlag). Ett undantag kan dock göras för rent koncerninterna fusioner, där intresse av att erhålla ett vederlag inte gör sig lika tydligt märkbart.

Fusionsvederlag utgår antingen i form av kontanter eller aktier i det övertagande företaget. Därigenom kan alla former utom fusion av helägt aktiebolag ses som en kombination av 1) förvärv av det överlåtande bolaget och därefter 2) en fusion av helägt aktiebolag. Vid koncerninterna fusioner finns inte samma intresse av att erhålla ett vederlag för andra aktieägare än det övertagande bolaget. I sådana fall är det dock möjligt att se det som att andra aktieägare än det övertagande bolaget efterger sin rätt då värdena ändå stannar inom koncernen.

Min sammantagna bedömning är med stöd av det ovan anförda att BFNAR 1999:1, eller i vart fall de principer som framgår enligt detta allmänna råd, borde tillämpas på alla former av fusioner där ägandet av andelarna i det överlåtande företaget grundar sig på ett förvärv.29

Se Heinestam, Bengt Fusioner. Praktisk handbok för aktiebolag, 3 upplagan 1999 sidan 155.

Se Heinestam, Bengt Fusioner. Praktisk handbok för aktiebolag, 3 upplagan 1999 sidan 155.

Det finns en principiell svårighet i att använda principerna i BFNAR 1999:1 på fusioner som kvalificerar för en redovisning enligt poolingmetoden. Om pooling se RR1:00 punkterna 23–28.

Ett sådant synsätt har visst stöd i uttalanden från Redovisningsrådet. Redovisningsrådet framhåller att i den omfattning svenska rekommendationer och uttalanden saknas rörande hur redovisningen skall utformas kan ledning hämtas från internationella redovisningsstandarder samt genom en försiktig analogvis tillämpning av andra rekommendationer och uttalanden. Se FAR:s samlingsvolym 2001 sidan 548.

2.3 Koncernvärdemetoden

En redovisning av fusion enligt koncernvärdemetoden innebär att det övertagande företaget skall redovisa övertagna tillgångar och skulder i enlighet med de värden som dessa åsatts i koncernredovisningen.30 Justering skall dock göras för avskrivningar som gjorts på koncernnivå.31 Enligt punkt 8 och 9 av BFNAR 1999:1 medges i vissa fall undantag från att koncernvärdemetoden måste tillämpas. Enligt punkt 8 medges undantag från punkt 7 om det överlåtande företaget tillämpat en annan redovisningsprincip på överlåtna tillgångar än den som tillämpats på koncernnivå. Ett exempel är möjligheten att redovisa en finansiell lease som en operationell lease på bolagsnivå.32 Om detta undantag är tillämpligt får de redovisningsprinciper som tillämpats av det överlåtande företaget tillämpas av det övertagande företaget. Vidare medges enligt punkt 9 undantag från koncernvärdemetoden om en redovisning enligt det överlåtande bolagets redovisningsprinciper inte skiljer sig åt i väsentlig mån. Vad som utgör ”i väsentlig mån” framgår inte närmare av BFNAR 1999:1.

Koncernredovisningen, som är grunden för koncernvärdemetoden, bygger på några grundläggande principer.33 Vid förvärv av ett dotterbolag skall värdet av andelsinnehavet elimineras genom att det förvärvade bolagets tillgångar och skulder tas upp i koncernbalansräkningen.34 Detta genomförs genom att ett förvärv av ett dotterbolag blir föremål för en så kallad förvärvsanalys.35 Genom förvärvsanalysen fördelas köpeskillingen för andelarna på de tillgångar som det förvärvade bolaget innehar.36 I princip skall en marknadsvärdering av dessa tillgångar vid förvärvstidpunkten göras.37

Det är inte ovanligt att man vid förvärv av en hel rörelse betalar mer än vad balanserade tillgångar hos det förvärvade företaget är värda. Restposten tas upp i koncernbalansräkningen som en förvärvsgoodwill.38

De tillgångar som återfinns i koncernbalansräkningen, och som är föremål för faktisk eller ekonomisk förbrukning, blir föremål för någon form av kostnadsföring. För lagertillgångar tillämpas lagervärderingsregler, och för maskiner, inventarier och byggnader tillämpas årliga värdeminskningsavdrag. Även posten förvärvsgoodwill, om den balanseras, blir föremål för avskrivningar.39 De kostnadsföringar som görs på koncernnivå påverkar endast det redovisningsmässiga resultatet och inte beskattningen.

Vid en fusion som redovisas enligt koncernvärdemetoden är det i princip de koncernmässiga restvärdena på tillgångar ägda av det överlåtande företaget som efter fusionen återfinns i det övertagande företagets balansräkning.40 Detta medför att en maskin som redovisningsmässigt är avskriven i det överlåtande företaget (vilket gör att den inte givits något nettovärde på balansräkningen), men som i koncernredovisningen åsatts ett värde kommer att återfinnas som ett värde hos det övertagande företaget efter fusionen.

Om det saknas en koncernredovisning anges i BFNAR 1999:1 att en fiktiv koncernredovisning skall skapas och att det är dessa värden som skall tillämpas vid redovisningen av fusionen.41 Det skall dock noteras att vissa lättnader medges i fråga om exempelvis värderingen av förvärvsgoodwill.42

Vidare kan noteras att det finns i vart fall en tydlig begränsning i koncernvärdemetoden. Om fusion sker av ett holdingbolag som ägs av ett annat aktiebolag föreligger ett tydligt problem i att det förvärvade tillgångarna kan sakna ett koncernvärde. Om det som förvärvas genom en fusion är dotterbolagsaktier är värdet av dessa eliminerade på koncernnivå. Koncernvärdena kommer därigenom inte att ge någon vägledning för vilket värde dessa andelar skall tas upp till hos det övertagande företaget. Enligt min uppfattning talar mycket för att bokvärdemetoden borde vara tillämplig i detta fall. Det som fusioners bort är från koncernperspektivet ett transparent led.43

Om koncernvärdemetoden vid fusion kan konstateras att denna redovisningsmodell ur redovisningsmässigt perspektiv kan uppfattas som en konvertering av andelsförvärv till ett inkråmsförvärv. Den värdering som sker genom en förvärvsanalys på koncernnivå överensstämmer i stora delar hur ett förvärv av verksamhet skulle ha redovisats i ett aktiebolag.

Se BFNAR 1999:1 punkt 5–7.

Se BFNAR 1999:1 punkt 5–7.

Jfr Redovisningsrådets rekommendation RR 6:99 punkt 60.

En översiktlig introduktion till koncernredovisningen återfinns i Thorell, Per Företagens redovisning. Grundläggande räkenskapsförståelse, 3 upplagan 1999, sidan 140 ff.

Se Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 punkt 30. Rekommendationen föreslås träda ikraft från och med den 1 januari 2003, men det synes redan vara allmänt vedertaget att ett förvärv skall redovisas i enlighet med detta synsätt. Jag har därför valt att grunda framställningen på de principer och riktlinjer för koncernredovisning som återfinns i denna rekommendation.

Se RR 1:00 punkterna 46–52.

Se RR 1:00 punkterna 46–52.

Se Thorell, Per Företagens redovisning. Grundläggande räkenskapsförståelse, 3 upplagan 1999, sidan 148.

Se RR 1:00 punkt 47 och jfr 4 kapitlet 2 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Se RR 1:00 punkt 54.

Se BFNAR 1999:1 punkt 7.

Se BFNAR 1999:1 punkt 6 och vägledningen FAR:s samlingsvolym 2001 sidan 362.

Se BFN:s vägledning rörande fusion av helägt aktiebolag, FAR:s samlingsvolym 2001 sidan 362.

Jfr här med att man eliminerar värdet av dotterbolagsaktier och i stället värderar tillgångar och skulder i koncernbalansräkningen, se ovan vid not 34.

2.4 Koncernmässig goodwill

Ett särskilt problem i detta sammanhang är hur en på koncernnivå balanserad förvärvsgoodwill skall redovisas hos det övertagande företaget efter en fusion.

Enligt punkt 5 av BFNAR 1999:1 värderas de tillgångar och skulder som övertas genom fusionen. Endast i den mån en koncernmässig goodwill kan anses övertagen genom fusionen av det övertagande företaget kan ett sådant värde också bli föremål för värdering. Nihlén/Nilsson anser att koncernmässig goodwill inte bör anses övertagen genom en fusion.44 Stöd för detta synsätt finner de i att denna goodwill inte alls ingår i det överlåtande företagets skattemässiga situation.45 Knutsson/Johansson är mer försiktiga i sin uppfattning och framhåller att frågan är problematisk.46 De menar att det kan inte uteslutas att koncernmässig goodwill, eller snarare dess motsvarighet, övertas genom en fusion. De framhåller att det är angeläget att frågan blir löst.

Enligt min uppfattning talar det mesta för att det värde som koncernmässig goodwill representerar också övertas i och med en fusion. Denna uppfattning stödjer jag på att en fusion enligt koncernvärdemetoden synes vara ett sätt att retroaktivt omvandla ett förvärv av andelar till ett inkråmsförvärv. En prövning kan göras mot hur redovisningen hade utformats om det övertagande företaget från början förvärvat det överlåtande företagets hela verksamhet istället för själva bolaget. I sådana fall hade ett eventuellt övervärde antagligen balanserats som en förvärvsgoodwill, och därefter blivit föremål för avskrivningar. Ett sådant synsätt talar enligt mitt förmenande för att vid en fusion borde även koncernmässig goodwill hänförlig till överlåtande företag anses vara en tillgång som övertas genom själva fusionen.

Se Nihlén, Jan-Hugo/Nilsson, Sven-Arne Redovisning av fusioner – obeskattade reserver och skatteregler, Balans 8–9/1999 sidan 24.

Se Nihlén, Jan-Hugo/Nilsson, Sven-Arne Redovisning av fusioner – obeskattade reserver och skatteregler, Balans 8–9/1999 sidan 24.

Se Knutsson, Margit/Johansson Gunnar, Något om den skatterättsliga regleringen av fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser samt Bokföringsnämndens förslag till redovisning av fusioner, Svensk Skattetidning 1999, sidan 5–21.

2.5 Fusionsdifferens

Nära förknippad med denna fråga om redovisning av koncernmässig goodwill ligger hanteringen av fusionsdifferenser. När det gäller just fusionsdifferenser kan noteras att BFNAR 1999:1 uttryckligen endast omfattar positiva fusionsdifferenser.47 Råden tycks därigenom inte särskilt behandla hanteringen av negativa fusionsdifferenser.

En fusionsdifferens uppkommer som en restpost i skillnaden mellan de bokförda värdena på andelar i det överlåtande företaget hos det övertagande företaget i relation till värderingen av tillgångar som övertas genom fusionen.48 Om värdet hos de övertagna tillgångarna överstiger det bokförda värdet av andelarna i det överlåtande företaget föreligger en positiv fusionsdifferens. I motsatt förhållande uppkommer en negativ fusionsdifferens.

Enligt BFNAR 1999:1 skall en fusionsdifferens inte vara resultatpåverkande.49 En positiv fusionsdifferens skall föras direkt till eget kapital (det vill säga höjer det egna kapitalet i det övertagande företaget utan att det påverkar resultatet).50 För negativa fusionsdifferenser kan man tänka sig olika lösningar. Huvudregeln måste således rimligen vara att den negativa fusionsdifferensen skall reducera eget kapital utan att påverka resultatet. Problem uppkommer i detta fall om det egna kapitalet i det övertagande företaget inte tål en direkt reducering. Tidigare har det varit accepterat att en negativ fusionsdifferens kan balanseras som en fusionsgoodwill och därefter bli föremål för avskrivningar.51 Genom att negativa fusionsdifferenser inte uttryckligen regleras av BFNAR 1999:1, och att de i väsentlig mån skiljer sig från positiva fusionsdifferenser, finns skäl till att anföra att man även fortsättningsvis borde kunna motivera en balansering av en sådan fusionsdifferens. Detta gäller särskilt om det kan påvisas att det fanns ett övervärde i den verksamhet som förvärvades genom förvärvet av andelarna i det överlåtande företaget, och att detta värde är av betydelse för den framtida vinstgenereringen i det övertagande företaget.52 Jag är därför av uppfattningen att man trots BFNAR 1999:1 kan motivera en balansering av en negativ fusionsdifferens hos det övertagande företaget.

En intressant iakttagelse om skillnaden mellan bokvärdemetoden och koncernvärdemetoden är att stora delar av den eventuella negativa fusionsdifferens som uppkommer vid en redovisning enligt bokvärdemetoden vid en redovisning enligt koncernvärdemetoden kommer att fördelas på materiella och immateriella tillgångar.53 Endast till den del det inte är möjligt att hänföra en negativ fusionsdifferens till övertagna tillgångar uppkommer problemet med negativa fusionsdifferenser.

De redovisningsexempel som finns återgivna i vägledningen rör samtliga redovisning av positiva fusionsdifferenser.

Se BFNAR 1999:1 punkt 16.

Se BFNAR 1999:1 punkt 18.

Se BFNAR 1999:1 punkt 18.

Se Nihlén, Jan-Hugo/Nilsson, Sven-Arne Redovisning av fusioner – fortfarande ett motsägelsefullt ämne, Balans 4/1998, sidan 21 ff.

Se Nihlén, Jan-Hugo/Nilsson, Sven-Arne Redovisning av fusioner – fortfarande ett motsägelsefullt ämne, Balans 4/1998, sidan 21 ff.

Se BFNAR 1999:1 punkt 5.

3 Skattefrågor i samband med fusion

3.1 Allmänt

Beskattningsreglerna gällande fusioner ändrades med verkan från och med 1 januari 1999.54 Dessa ändringar innebar att den svenska fusionslagstiftningen anpassades till EG:s fusionsdirektiv.55 Därefter har reglerna överförts till IL:s 37 kapitel. Den senaste lagändringen har i huvudsak inte avsetts vara en ändring i materiellt hänseende.56 Vissa justeringar har dock gjorts. I första hand är det språkliga justeringar, men även i någon mån medvetna materiella ändringar. Det bör också noteras att i den mån en språklig justering trots allt medfört en icke avsiktlig materiell ändring, bör dessa beaktas även om syftet inte varit att ändra reglerna.

Eftersom den skatterättsliga fusionslagstiftningen bygger på EG-rätten kan det finnas skäl att beakta även EG-rätt i ett fall som detta. I detta avsnitt beskrivs de svenska inkomstskatterättsliga fusionsreglerna, varvid en viss jämförelse görs med EG-rätten. Jag inleder något kort om förhållandet mellan EG-rätt och svensk rätt i detta sammanhang.

Se betänkande SkU 1998/99:SkU 5, proposition 1998/99:15 och SOU 1998:1.

Se rådets direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater (fusionsdirektivet) och proposition 1998/99:15 sidan 213.

Se Huulgard, Bodil, En ny Inkomstskattelag, SkatteNytt 2000 sidan 587 ff.

3.2 EG-rättens inverkan på tolkningen av de skatterättsliga fusionsreglerna

Sveriges medlemskap i EU har bland annat inneburit att svensk rätt måste anpassas till EG-rätten.57 På den direkta beskattningens område har den EG-rättsliga lagstiftningstakten varit förhållandevis låg.58 När det gäller fusioner kan dock noteras att det finns ett av EG antaget fusionsdirektiv. I svensk rätt är detta i huvudsak implementerat genom reglerna i 37 kapitlet IL.59 Det kan noteras att dessa regler i princip kan tillämpas på alla typer av fusioner. Fusioner som omfattas är när en (eller flera) rättshandling(ar) leder till att ett eller flera förtag överlåter samtliga tillgångar och skulder till ett annat företag och att de överlåtande företagen i samband med detta upplöses utan likvidation. De civilrättsliga begränsningarna i vilka företag som kan vara ”parter” i en fusion begränsar dock möjligheten att tillämpa 37 kapitlet IL på internationella fusioner.60 Till den del fusionsregleringen träffar svenska ägare till utländska bolag som fusioneras blir dock reglerna tillämpliga även på fusionsförfaranden som inte återfinns i svensk civilrätt.61

En viktig del av den rättsliga ramen är hur nationell rätt som bygger på EG-rätten men som också reglerar nationella förhållanden skall tolkas i ett fall som formellt sett inte omfattas av EG-rätten. Något entydigt och allmängiltigt svar på denna fråga synes svårt att ge. Det kan däremot konstateras att EG-domstolen ansett sig behörig att pröva nationella rättsregler som bygger på EG-rätten även om de träffat rent nationella förhållanden.62 Man kan således konstatera att EG-domstolen anser att ett nationellt förhållande inte utgör hinder mot att nationell rätt prövas mot bakgrund av EG-rätten. Den egentligen intressanta frågan i detta sammanhang är i vilken omfattning svenska myndigheter och domstolar är tvingade att beakta den bakomliggande EG-rättsliga ramen när de tillämpar svensk nationell rätt på rent nationella förhållanden när reglerna har hämtats från EG-rätten. Denna fråga ställer sig på sin spets i relation till Regeringsrättens eventuella skyldighet att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.63

Enligt min uppfattning finns det två ”lager” av rättsliga regleringar som är styrande för denna fråga. Genom Sveriges medlemskap i EU har vi åtagit oss att följa EG-rätten (se artikel 10 EG). I detta ingår naturligtvis att på de rättsliga förhållanden som EG-domstolen har att överpröva skall också förhandsavgörande begäras i de fall svensk domstol anser rättsläget vara oklart (se artikel 234 EG). Fråga i detta sammanhang är om nationella frågor som bedöms enligt nationell rätt som i sin tur är utformade i enlighet med EG-rätten, trots att området inte är harmoniserat avseende nationella rättsförhållanden, också skall bli föremål för EG-domstolens prövning. Rättsläget i denna del får anses framstå som något oklart. Enligt Leur Bloem-domen64 är EG-domstolen behörig att pröva nationella förhållanden, vilket i sig inte behöver betyda att det föreligger en skyldighet att underställa vissa tolkningsfrågor till EG-domstolen.

Utöver prövningen av EG-rätten och vilka skyldigheter som EG-fördraget lägger på domstolarna är det min bestämda uppfattning att därutöver också intern svensk rätt måste tillämpas. Med begreppet ”svensk rätt” avses här förutom gällande föreskrifter också sådana grundläggande principer som styr rättstillämpningen.65 En viktig princip för rättstillämpningen inom skatterätten är den så kallade likformighetsprincipen. Enligt denna princip skall likartade fall behandlas på samma sätt, med beaktande av det underliggande föreskriftskravet.66

Den svenska skatterättsliga fusionslagstiftningen i 37 kapitlet IL är i strikt mening endast EG-rättslig till den del den omfattar cross-border fusioner mellan två företag i två olika medlemsstater.67 I svensk rätt har vi valt att låta implementeringen av fusionsdirektivet omfatta såväl cross-border som nationella fusioner. Endast om det finns särskilda skäl att behandla nationella förhållanden på annat sätt än cross-border fusioner finns skäl att rättsfrågor rörande de två olika typerna av fusioner behandlas olika. Vid tolkningen av hur de enskilda rättsreglerna i fusionslagstiftningen skall förstås ser jag ingen skillnad mellan nationella och cross-border förhållanden. Enligt min uppfattning leder därför likformighetsprincipen i svensk rätt, sammantaget med att EG-domstolen är behörig att pröva rent nationella förhållanden, till att Regeringsrätten framstår som skyldig att söka förhandsavgöranden i frågor kring tolkningen av den svenska fusionslagstiftningen både när det gäller rent nationella förhållanden och cross-border-förhållanden. Likformighetsprincipen i svensk rätt medför således att för att svenska domstolar skall tillämpa nationell rätt på ett EG-konformt sätt krävs också att både nationella och cross-border-fusioner bedöms på samma sätt. Därigenom föreligger en särskild rättslig ram kring den svenska skatterättsliga fusionslagstiftningen.

Se Ståhl, Kristina/Österman, P Roger EG-skatterätt, 2000, sidan 26 ff.

De bindande EG-rättsakterna rörande inkomstskatt är få. De två viktigaste är fusionsdirektivet och moder-dotterbolagsdirektivet (Rådets direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater).

Se proposition 1998/99:15 s. 213.

Se ovan avsnitt 2.2.

Jfr 49 kapitlet 12 § 2 stycket IL.

Se Mål C-28/95 Leur-Bloem REG 1997 s. I-4161.

Det bör noteras att det endast är domstolar som får begära förhandsavgörande från EG-domstolen. Den högsta instansen, för svenskt vidkommande Regeringsrätten, är också skyldig att begära förhandsavgörande om rättsläget är oklart, se artikel 234 EG.

Mål C-28/95 Leur-Bloem REG 1997 s. I-4161.

Se Strömholm, Stig Rätt, rättskällor och rättstillämpning, 1996, sidan 443 f.

Jfr Peczenik, Aleksander, Vad är rätt?, 1995, sidan 235 ff. och Påhlsson, Robert, Levnadskostnader, 1997, sidorna 54 och 116.

Jfr fusionsdirektivets ingress med 37 kapitlet IL.

3.3 Fusionsdirektivet

Enligt ingressen till direktivet är syftet med att tillåta fusioner utan skatterättsliga konsekvenser att mellan EU-länderna skapa ”betingelser liknande dem som råder på en inre marknad och sålunda säkerställa att den gemensamma marknaden upprättas och fungerar väl68. Syftet är att det skall vara möjligt att överföra tillgångar från ett bolag i ett EU-land till ett annat bolag i ett annat EU-land genom bland annat en fusion utan att detta leder till omedelbar beskattning.69

I begreppet fusion läggs en mängd olika företeelser, och fusionsdirektivets reglering av vilka företeelser som omfattas har inte knutits till den bolagsrättsliga regleringen rörande olika former av samgående.70 I stället har man sökt att ge en övergripande beskrivning av vilka typer av ”fusioner” som skall omfattas. Definitionen av fusioner som skall vara skattegynnade återfinns i artikel 2 och lyder:

a) fusion : ett förfarande varigenom

  • ett eller flera bolag upplöses utan likvidation och överför alla sina tillgångar och skulder till ett annat befintligt bolag i utbyte mot att det till deras delägare utfärdas värdepapper som representerar kapitalet i det andra bolaget samt i vissa fall att det till ägarna görs en kontant betalning som inte överstiger 10 % av det nominella värdet eller, om det inte finns något nominellt värde, av det bokföringsmässiga parivärdet av dessa värdepapper,

  • två eller flera bolag upplöses utan likvidation och överför alla sina tillgångar och skulder till ett bolag som de bildar i utbyte mot att det till deras delägare utfärdas värdepapper som representerar kapitalet i detta nya bolag samt i vissa fall att det görs en kontant betalning som inte överstiger 10 % av det nominella värdet eller, om det inte finns något nominellt värde, av det bokföringsmässiga parivärdet av dessa värdepapper, eller

  • ett bolag upplöses utan likvidation och överför alla sina tillgångar och skulder till det bolag som innehar samtliga värdepapper som representerar dessa kapital.

Om en transaktion genomförs på det sätt som beskrivs i fusionsdirektivets artikel 2 följer av artikel 4.1 att den inte skall leda till någon beskattningsbar kapitalvinst.71 Definitionen av kapitalvinst anges vara skillnaden mellan de överförda tillgångarnas verkliga värde och samma tillgångars skattemässiga värde hos det överlåtande företaget. Direktivet innehåller också en särskild definition av begreppen skattemässigt värde och överförda tillgångar och skulder.

Med skattemässigt värde avses ”det värde som skulle ha legat till grund för beräkning av vinst eller förlust vid beskattning av inkomst, vinst eller kapitalvinst i det överlåtande bolaget och dess tillgångar eller skulder hade sålts vid tidpunkten för fusionen [...]”.72

De tillgångar och skulder som omfattas av direktivets bestämmelser definieras som samtliga tillgångar och skulder som hör till det överlåtande bolaget, och till permanent driftställe till det övertagande bolaget i det överlåtande bolagets hemviststat.73 I denna del ligger således en territoriell begränsning i direktivets räckvidd. Den övergripande begränsningen som denna regel ger tycks vara att direktivets räckvidd begränsas till EU:s medlemsstater. Därutöver tycks också skrivningen skapa en begränsning till det överlåtande bolagets hemviststat.

En intressant regel återfinns i artikel 4.2. Där stadgas att medlemsstaterna skall göra tillämpningen av punkt 1 beroende av det skall råda kontinuitet mellan överlåtare och förvärvare. Regeln har följande lydelse:

”2. Medlemsstaterna skall göra tillämpningen av punkt 1 avhängig av att det övertagande bolaget beräknar nya värdeminskningsavdrag och vinst eller förlust avseende de tillgångar och skulder som överförts enligt de regler som skulle ha tillämpats för det eller de överlåtande bolagen om fusionen eller fissionen inte hade ägt rum.”

Innebörden av denna regel tycks vara att en absolut kontinuitet mellan överlåtare och övertagare är nödvändig för att erhålla direktivets förmåner.74 Regeln synes täcka karaktärs-, tids- och värdekontinuitet. Det övertagande företaget måste således, för att direktivet skall vara tillämpligt, anses ha anskaffat tillgången vid samma tidpunkten som överlåtande bolag samt att det skattemässiga värde som överlåtaren hade överförs till det övertagande bolaget. Därutöver krävs också att tillgången har samma karaktär hos det övertagande företaget som det överlåtande. Exempelvis att en byggnad som är omsättningstillgång hos överlåtaren också hos det övertagande företaget är en omsättningstillgång.

En intressant frågeställning i detta sammanhang skulle kunna formuleras som vem det är som disponerar över fusionsdirektivets tillämplighet. Med detta menar jag att om ett medlemsland skulle implementera regler som exakt följer fusionsdirektivets regler är det då den enskildes agerande, exempelvis val av sätt att redovisa transaktionen, eller medlemsstatens redovisningsnormer som avgör om fusionsdirektivets förmåner skall bli tillämpliga på en fusion?75

Utifrån direktivets ordalydelse synes det som att det är den skattskyldige genom valet av bokföringsåtgärder som vidtas i samband med fusionen hos det övertagande företaget som påverkar om fusionen kan genomföras med skattegynnad effekt. Artikel 4.2 stadgar att medlemsstaterna skall göra uppskovet med beskattningen beroende av att kontinuiteten upprätthålls. Därigenom borde också indirekt följa att det måste finnas en möjlighet att fusionera med bibehållen kontinuitet. Redovisnings- och skattenormer får rimligen inte lägga hinder i vägen. En annan tolkning skulle kunna vara att medlemsstaterna genom intern lagstiftning vid sidan om fusionslagstiftningen kan förhindra möjligheten för de skattskyldiga att uppnå direktivets förmånliga behandling av en fusion, exempelvis genom att instifta redovisningsnormer, och till dessa koppla beskattningen, som omöjliggör en kontinuitet. Den sistnämnda tolkningen strider dock enligt min uppfattning mot direktivets övergripande syfte.76 Direktivet syftar till att möjliggöra gränsöverskridande fusioner utan omedelbara skattekonsekvenser. Även artikel 4.3 ger stöd för min uppfattning. Enligt denna begränsas räckvidden av artikel 4.2 till att avse sådana tillgångar och skulder för vilka de skattskyldiga valt att med stöd av nationell lagstiftning bryta kontinuiteten mellan överlåtande och övertagande företag.77

Enligt min uppfattning förutsätter fusionsdirektivet att det i nationell rätt finns en möjlighet att fusionera med bibehållande av kontinuitet. Endast om det övertagande bolaget har en valrätt enligt intern rätt att göra avsteg från denna kontinuitet, eller bibehålla denna, kan undantagsreglerna i artikel 4.2 och 4.3 bli tillämpliga.

Se fusionsdirektivets ingress.

Se fusionsdirektivets ingress.

Se Terra, Ben J.M/Wattel, Peter J, European Tax Law, 2 upplagan 1997, sidan 258 f.

Begreppet kapitalvinst används inte i fusionsdirektivet på samma sätt som kapitalvinst i Inkomstskattelagen. Kapitalvinst motsvarar i stället det engelska ordet capital gain vilket närmast är den term som används för realisationsvinster.

Se artikel 4.1 fusionsdirektivet.

Se artikel 4.1 fusionsdirektivet.

Jfr nedan om implementeringen i svensk rätt.

En grundförutsättning för att detta skall vara av intresse är att beskattningen i medlemsstaten är kopplad till redovisningen.

Se ingressen till fusionsdirektivet. Att begränsa en EG-rättsakts verkan indirekt genom exempelvis i praktiken omöjliggöra ett agerande för de enskilda synes också strida mot lojalitetsförpliktelsen i artikel 10 EG.

Artikelns ordalydelse är ”Om det övertagande bolaget enligt lagstiftningen i det överlåtande bolagets medlemsstat har rätt att beräkna nya värdeminskningsavdrag och vinst eller förlust avseende överförda tillgångarna och skulderna på en grund som skiljer sig från den som är angiven i punkt 2, skall punkt 1 inte tillämpas på de tillgångar och skulder beträffande vilka denna möjlighet utnyttjats.”

3.4 Svensk rätt

3.4.1 Allmänt78

Den ursprungliga implementeringen av EG:s fusionsdirektiv återfanns i den så kallade omstruktureringslagen och omfattade då endast internationella fusioner.79 Fusionsregleringen var därefter föremål för Företagsskatteutredningens intresse och slutligen lades ett förslag som innebar att nationella och internationella fusioner reglerades enligt samma lagstiftning.80 Detta förslag godtogs av både regeringen och riksdagen.81 I och med införandet av IL inkorporerades fusionslagen i denna ”skattebalks” 37 kapitel.82 I 37 kapitlet 3 § IL återfinns en definition av begreppet fusion. Denna lyder:

Med fusion avses en ombildning som uppfyller följande förutsättningar:

  1. Samtliga tillgångar samt skulder och andra förpliktelser hos ett företag (det överlåtande företaget) skall tas över av ett annat företag (det övertagande företaget).

  2. Det överlåtande företaget skall upplösas utan likvidation.

Den svenska skattemässiga definitionen av begreppet fusion är således numera, på samma sätt som den som återfinns i fusionsdirektivet, oavhängig av motsvarande civilrättsliga begrepp.83 För att de skattemässiga fusionsreglerna skall vara tillämpliga krävs således inte längre att det är en transaktion som faller in under den svenska associationsrättsliga regleringen.84 Det kan dock noteras att en förutsättning för att två legala subjekt som fusioneras skall erhålla en skatteförmånlig behandling tycks vara att det också civilrättslig är möjligt med fusion. Enligt svensk civilrätt kan ett bolag inte upphöra på något annat sätt utan att förfarandet avslutas med ett beslut om likvidation.85

I 37 kapitlet 4 § IL finns en definition av begreppet kvalificerad fusion. En sådan är för handen om villkoren i 37 kapitlet 11–15 §§ IL är uppfyllda. Övergripande är skattekonsekvenserna av en kvalificerad fusion att varken överlåtande eller övertagande företag beskattas. Inte heller ägare till något av företagen träffas av skattekonsekvenser.

Angående äldre rätt, se bland andra Erlandsson, Gunne/Söderberg, Håkan När tu blir ett – med inriktning på retroaktivt övertagande av rörelseresultat vid 14:8-fusion, svensk skattetidning 1992 s. 533 ff., Smiciklas, Martin Inkomstbeskattning av fusion företagen enligt ABL 14:8, Skattenytt 1992 s. 83 ff. och dens Fusion enligt ABL 14:8 – en skatte-, bolags- och redovisningsrättslig studie, Lund 1993.

Se proposition 1998/99:15 sidan 213 ff.

Se SOU 1998:1 sidorna 217 ff.

Se proposition 1998/99:15 s. och SFS 1998:1603.

Reglerna har med vissa smärre justeringar av i huvudsak redaktionell art överförts från fusionslagen.

Jfr här äldre lagstiftning där det stadgades att en förutsättning för att fusion skulle kunna genomföras skattegynnat var att den företagen enligt särskilda i lagtexten uppräknade civilrättsliga regler, bl.a. 14 kapitlet 8 § ABL, se 2 § 4 mom. 9 st. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

Detta är främst av betydelse för delägare till ett företag som fusioners och dennes beskattning.

Se ovan avsnitt 2.2.

3.4.2 Kvalificerad fusion

Kraven för att en fusion skall anses vara kvalificerad är att det överlåtande företaget före fusionen är skattskyldig till inkomst av näringsverksamhet i Sverige (se 37 kapitlet 11 § IL).86 Direkt efter fusionen skall det övertagande företaget också vara skattskyldig till inkomst av näringsverksamhet i Sverige (se 37 kapitlet 12 § IL).

Om det övertagande företaget inte äger samtliga andelar i det överlåtande företaget får fusionsvederlag utgå till ägaren av dessa andelar (se 37 kapitlet 13 § IL).87 Vidare anges i 37 kapitlet 14 § IL att den verksamhet som övertas genom fusionen inte skall få ett beskattningsår som är längre än 18 månader. Det sistnämnda kravet för att inga otillbörliga skatteförmåner skall uppkomma.88 De här nämnda kraven innebär inte några nyheter i sig utan är i stora delar överförda från den äldre lagstiftningen.89

Den huvudsakliga rättsföljden av att en fusion är kvalificerad anges i 37 kapitlet 17 och 18 §§ IL. Enligt dessa regler uppkommer en mycket sträng kontinuitet. Enligt 37 kapitlet 17 § IL kommer överlåtaren varken att beskattas eller erhålla avdrag på grund av fusionen. Inte heller förvärvaren skall träffas av någon beskattningskonsekvens. Av 37 kapitlet 18 § IL följer att det övertagande företaget inträder i det överlåtande företagets skattemässiga positioner.

Detta innebär antagligen att IL:s reglera rörande kvalificerade fusioner skall tillämpas vid fusion mellan två utländska bolag som båda har filialer i Sverige. Fusionsreglerna tillämpas då på beskattningen av filialerna, se proposition 1998/99:15 sidan 223 f.

Det kan observeras att denna transaktion kan falla in under reglerna om uppskov vid andelsbyten, se proposition 1998/99:15 sidorna 227–229.

Se proposition 1998/99:15 s. 224.

Se proposition 1998/99:15 s. 224.

3.4.3 Karaktärskontinuitet

Frågan om karaktärskontinuiteten, det vill säga vilken karaktär en tillgång får hos det övertagande företaget, har varit föremål för förhandsbeskedsmål. Utgången i dessa mål är mycket intressanta. Regeringsrätten tycks mena att den nya fusionslagstiftningen skapar en strikt karaktärskontinuitet mellan överlåtande och förvärvande företag. De tillgångar som är omsättningstillgångar hos överlåtaren bibehåller också samma karaktär hos förvärvaren. Karaktärskontinuiteten tycks därutöver har drivits ännu en bit längre. Regeringsrätten har i RÅ 2000 ref. 36 fastställt att underlaget för pensionsskatt, trots att denna skatt inte omfattas av fusionsreglerna, i samband med en fusion övertogs av det övertagande företaget. I ett annat mål fastställde Regeringsrätten att när ett investmentföretag, som endast är schablonbeskattat, fusionerat upp ett dotterbolag, som ägt andelar i andra bolag, har karaktären av konventionellt beskattade andelar bibehållits.90 Domstolen ansåg således att investmentföretaget genom fusionen fick andelar som träffas av konventionell beskattning i stället för schablonbeskattning. Detta skulle innebära att ett investmentföretag som vanligen inte beskattas för kapitalvinster och kapitalförluster får en del av sin verksamhet konventionellt beskattad vad gäller denna typ av vinster och förluster. Regeringsrättens synsätt skapar, enligt min uppfattning, en mängd följdkonsekvenser som kan vara svåra att överblicka.91

Se RÅ 2000 ref 18.

Ett fall när karaktärskontinuiteten ger en mycket märklig effekt är fusion när moderföretaget är bostadsrättsförening som är ett äkta privatbostadsföretag och det överlåtande företaget ett aktiebolag som äger en fastighet. Föreningen kan i ett sådant fall förvärva en konventionellt beskattad fastighet.

3.4.4 Värdekontinuitet

En viktig fråga vid en fusion är också värdekontinuiteten. För svenskt vidkommande är detta en särskilt intressant fråga. Företagsbeskattningen bygger i stor omfattning på vad som är god redovisningssed vad gäller många av de värderingar som måste göras när inkomster och utgifter skall periodiseras för att beskattningen skall infalla vid rätt tidpunkt.92 Kopplingen är gällande under förutsättning att det inte finns uttryckliga skatteregler som avviker från god redovisningssed (se 14 kapitlet 2 § IL).93

För exempelvis lagertillgångar kommer inte nämnda koppling att skapa några omedelbara skatteproblem i samband med en fusion. När det däremot gäller inventarier har lagstiftaren för länge sedan insett att det ibland kan vara svårt att bibehålla värdekontinuiteten. Ibland kan det av olika skäl finnas anledning för det övertagande företaget att skriva upp en tillgång som övertas genom en fusion. Eftersom reglerna om räkenskapsenlig avskrivning förutsätter överensstämmelse mellan bokföring och deklaration återfinns också i 37 kapitlet 20 § IL en särskild regel om effekten av en bokföringsmässig uppskrivning. Enligt denna regel kan det uppskrivna beloppet tas upp som skattepliktig intäkt av det övertagande företaget. En sådan intäkt får periodiseras ut under en tre års period. Genom denna avskattning bibehålls möjligheten att tillämpa räkenskapsenlig avskrivning.

Den värdekontinuitet som uppkommer enligt fusionsreglerna avses i stor utsträckning ligga till grund för den framtida beskattningen av det övertagande företaget. I detta sammanhang bör noteras att, som framhållits ovan, BFNAR 1999:1 inte alls på samma sätt som skattelagstiftningen bygger ett kontinuitetsresonemang när det gäller värderingen av de överförda tillgångarna.

Se SOU 1995:43 sidan 11.

Se Key Code-målet, RÅ 1999 ref 32, genom vilket kopplingen mellan redovisningen och beskattningen antagligen har klarlagts ytterligare. Jfr Norberg, Claes, Realisering av intäkter i näringsverksamhet – kommentar i anledning av ett rättsfall, Skattenytt 1999, sidan 691 ff.

3.5 Kontinuitet som rättsfaktum vs rättsföljd

I artikel 4.1 stadgas att en fusion inte skall leda till beskattning av en kapitalvinst (beräknad på visst sätt). Begreppet kapitalvinst i direktivet saknar den begränsning som begreppet givits i IL. Antagligen menas med kapitalvinst enligt fusionsdirektivet alla former av vinster som kan uppkomma i samband med en fusion.94 Direktivet bygger inte på ett system med en permanent skattelättnad, utan det är i stället en form av uppskov (deferral).95 Av artikel 4.2 framkommer därför att intern rätt i medlemsstaterna skall stadga att skattelättnaden är beroende av att kontinuitet råder mellan det överlåtande och det övertagande företaget. Kontinuitetsrekvisitet i fusionsdirektivet återfinns således på rättsfaktumsidan om en förutsättning för att en fusion skall vara skattegynnad. Av direktivet framgår således att medlemsstaterna är skyldiga att implementera en lagstiftning för gränsöverskridande fusioner som medger skattelättnader i form av en uppskjuten beskattning. Direktivet stadgar också att denna uppskjutning av beskattningen skall göras beroende av om kontinuitet råder. Kontinuitetskravet återfinns således på rättsfaktumsidan i fusionsdirektivet.

Som framhållits ovan ser den interna svenska skatterättsliga regleringen annorlunda ut. Kontinuitet är i detta fall en följd av att en kvalificerad fusion genomförs. Reglerna återfinns i 37 kapitlet 17 och 18 §§ IL under rubriken ”Beskattningen vid kvalificerade fusioner och fissioner”. Alltså tycks inte kontinuiteten vara ett krav för att erhålla skatteförmånen, utan en följd av att en fusion uppfyller de krav som nämns tidigare i 37 kapitlet IL.

Skälen till att kontinuitetsrekvisitet återfinns på rättsföljdssidan i 37 kapitlet IL är svåra att läsa ut av förarbetena till lagstiftningen.96 Regeringen diskuterade över huvud taget inte frågeställningen.97 Fokus tycks ha ställts på frågan om företagsformer, skattskyldighet och längden på räkenskapsåret för den överlåtna verksamheten.98 Inte heller Lagrådet anförde några anmärkningar i denna del mot reglernas utformning.99

Företagsskattekommittén diskuterar i sitt förslag till fusionslagstiftningen olika möjliga huvudalternativ för hur uppskovet med beskattningen vid en fusion skall hanteras.100 Deras utgångspunkt var att det finns två olika huvudsakliga tekniker för uppskovet. Det första (betecknat alternativ 1) innebär att det överlåtande företaget i princip beskattas för det år som avslutas genom fusionen.101 Emellertid sker överföringen till underpris och därigenom bibehålls värdekontinuiteten. Kommitténs alternativ 2 innebar ett synsätt där det övertagande företaget anses ha bedrivit det överlåtande företagets verksamhet sedan ingången av beskattningsåret.102 Det var också den sistnämnda uppskovstekniken som man valde att följa när fusionslagstiftningen utformades.

Valet av uppskovsteknik tycks således vara skälet till att kontinuitetskravet har kommit att hamna på rättsföljdssidan istället för rättsfaktumsidan i den svenska fusionslagstiftningen. Trots att direktivet antagligen är felimplementerat saknar det direkt effekt vad gäller kontinuitetskravet. Ett krav för att ett direktiv skall ges direkt effekt är att den ger de enskilda en förmån i förhållande till nationell rätt.103 Direkt effekt kan således inte åberopas av det allmänna för att exempelvis tolka in ett ytterligare krav i nationell rätt för en viss gynnsam behandling. Den svenska skatterättsliga fusionslagstiftningens avsaknad av ett kontinuitetsrekvisit på rättsfaktumsidan tycks i vart fall inte vara mer betungande än fusionsdirektivets reglering.

Se Terra, Ben J.M/Wattel, Peter J. European Tax Law (1997) sidan 262.

Se Terra, Ben J.M/Wattel, Peter J. European Tax Law (1997) sidan 255 f.

Se proposition 1998/99:15 s. 215 ff.

Jfr proposition 1998/99:15 s. 223 f.

Se proposition 1998/99:15 s. 221 ff.

Se bet 1998/99:SkU 5.

Se SOU 1998:1 s. 224 ff. Diskussionen återfinns också i proposition 1998/99:15 sidan 215 ff.

Se SOU 1998:1 s. 224 ff.

Se SOU 1998:1 s. 224 ff.

Se Ståhl, Kristina/Österman, P Roger EG-skatterätt, 2000, sidan 32 f.

4 Skattemässig hantering av negativa fusionsdifferenser och koncernmässig goodwill

Frågan om skattekonsekvenserna av en negativ fusionsdifferens är en fråga som ofta aktualiseras. Det är inte särskilt vanligt att ett företag vill eller har förmågan att eliminera en negativ fusionsdifferens direkt mot eget kapital. Det är därför vanligt förekommande att den negativa fusionsdifferensen ”aktiveras” som en tillgångspost och istället blir föremål för redovisningsmässiga avskrivningar. Skattemässigt har det inte tidigare medgivits avdrag för motsvarande värdeminskning. Avskrivningar på negativa fusionsdifferenser har således varit resultatbelastande men inte skattemässigt avdragsgilla.104

När det gäller koncernmässig goodwill ligger problematiken i att värdet av denna återfinns i koncernbalansräkningen före själva fusionen. I avsnitt 2.4 togs frågan upp om koncernmässig goodwill kan övertas av det övertagande företaget i en fusion som redovisas enligt BFNAR 1999:1. Enligt min uppfattning är så fallet. Därigenom aktualiserar även denna ”tillgång” ett liknande skatteproblem som negativa fusionsdifferenser.

Följande exempel kommer att användas för den fortsatta diskussionen:

Ett företag A antas ha förvärvat företaget B för 100. Marknadsvärdet på balanserade tillgångar (synlig substans) i B uppgår dock till 50, vilket också antas ha varit bokföringsmässigt värde på dessa tillgångar. I koncernbalansräkningen för koncernen A har ett koncernmässigt goodwillvärde om 50 tagits upp som en post. Beslut fattas om att A skall överta B:s tillgångar genom en fusion. Vid fusionstidpunkten har tillgångarna i B på koncernnivå skrivits av till 40. Även det koncernmässiga goodwillvärdet antas vara avskrivet till 40.

En fusion mellan A och B, med A som övertagande företag, kommer i detta fall att resultera i en negativ fusionsdifferens. Denna kan beräknas till skillnaden mellan värdet på övertagna tillgångar, och det bokförda värdet på andelarna i B. Differensen borde därför vara 20. Enligt min bedömning kan denna negativa fusionsdifferens balanseras hos det övertagande företaget.105 Även den koncernmässiga goodwillen bör i detta exempel tas upp till ett värde av 40 hos A efter fusionen. Motivet till detta är att en fusion som redovisas enligt koncernvärdemetoden bör uppfattas som en transformering av ett andelsförvärv till ett inkråmsförvärv.106 A kommer därefter i sina räkenskaper göra planmässiga avskrivningar på de två tillgångsposterna.

Den fråga som är av intresse från skattemässigt perspektiv är hur fusionsgoodwillen107 skall behandlas skattemässigt. Utgångspunkten för bedömningen är 18 kapitlet 1 § 2 stycket 1 punkten IL som behandlar den skattemässiga hanteringen av immateriella tillgångar, goodwill och liknande rättigheter som förvärvats från annan. Lagregelns ordalydelse är följande:

”[...] Som inventarier behandlas också:

1. koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter som förvärvats från någon annan, och [...].”

Som regeln är skriven framstår det som att goodwill och andra liknande rättigheter skattemässigt skall behandlas på samma sätt som maskiner och inventarier. Den fråga som därvidlag är av särskilt intresse är om fusionsgoodwill kan anses vara förvärvad från annan. Enligt min uppfattning bör det vara det överlåtande företaget som anses ha överlåtit nämnda goodwillvärde till det övertagande företaget. En fusion är per sin karaktär en överlåtelse, och kravet på att tillgången är förvärvad från annan bör därför anses vara uppfyllt.

Jag har ovan i avsnitt 2.4 framhållit att det har hävdats att koncernmässig goodwill inte kan anses vara övertagen. Ånyo vill jag dock framhålla att det är tveksamt om detta synsätt är hållbart. BFNAR 1999:1 bygger på ett synsätt som innebär att ett andelsförvärv med efterkommande fusion behandlas på samma sätt som ett direkt inkråmsförvärv. Vid inkråmsförvärvet hade en förvärvsgoodwill uppkommit som motsvarar den koncernmässiga goodwill som uppkommer vid ett andelsförvärv. Den negativa fusionsdifferensen är i egentlig mening ett resultat av samma övervärde vid förvärv av en rörelse. Enligt min uppfattning talar därför starka skäl för att fusionsgoodwill bör anses vara förvärvad från det överlåtande företaget.

Om mitt synsätt är riktigt blir rimligen skatteeffekten att en redovisningsmässig uppbokning av fusionsgoodwill bör leda till beskattning av det övertagande företaget om räkenskapsenlig avskrivning skall användas i framtiden, se 37 kapitlet 20 § IL. Intäkten får spridas ut med lika stora delar över tre år.

Det sagda ger upphov till ett par intressanta frågeställningar. För det första kan frågas vilken skattemässig effekt som uppkommer om det övertagande företaget istället för räkenskapsenlig avskrivning väljer att använda restvärdemetoden efter fusionen vad gäller fusionsgoodwill. Regeln i 37 kapitlet 20 § IL innefattar inte ett framtida utnyttjande av sistnämnda avskrivningsmetod. Är det således möjligt att undvika intäktsföring av den ”uppskrivning” som upptagandet av fusionsgoodwill innebär men samtidigt få skattemässiga avdrag för gjorda avskrivningar enligt restvärdemetoden? Om denna fråga besvaras jakande uppkommer en skatteförmån som knappast varit avsedd.

När det gäller att tillämpa 37 kapitlet 20 § IL, det vill säga att tillämpa räkenskapsenlig avskrivning på fusionsgoodwillen, kan också konstateras att det uppkommer uppenbara problem med att fastställa anskaffningstidpunkten för nämnda tillgång. Enligt fusionsreglerna övertar det övertagande företaget det överlåtande företagets anskaffningstidpunkt. Fusionsgoodwillen motsvaras närmast av den tidigare koncernmässiga goodwillen, vilken i sin tur är hänförlig till ett upparbetat övervärde i det överlåtande företaget. Man skulle kunna hävda två troliga anskaffningstidpunkter för en fusionsgoodwill. Antingen skall anskaffningstidpunkten anses överensstämma med den tidpunkt då det överlåtande företaget upparbetade övervärdet, eller så anser man att tidpunkten för förvärvet av aktierna i det överlåtande företaget är anskaffningstidpunkt. Av praktiska skäl framstår sistnämnda tidpunkt som den mest hanterliga att tillämpa.

Om man antar att tidpunkten för förvärvet av det överlåtande bolaget också är anskaffningstidpunkt för fusionsgoodwill kan det i vissa fall uppkomma en mycket märklig skattemässig situation. Antag att bolag A anskaffar bolag B år 1 och att fusion sker år 6. Vidare kan antas att övervärdet på aktierna i bolag B skrivs av under en tidsperiod av 20 år. Därefter antas att bolag A i samband med fusionen väljer att intäktsföra ”uppbokningen” av fusionsgoodwill för att kunna utnyttja räkenskapsenlig avskrivning. Intäkten tas upp fördelat på tre år. Eftersom goodwillposten, i enlighet med det av mig anförda synsättet, anses anskaffad år 1 medför en tillämpning av 20 procentsregeln år 6 en avskrivning till 0 kronor. Härigenom har bolag A erhållit en skattekredit som knappast kan anses varit avsedd.

Detta skapar en form av extra beskattning på medel som delas ut till delägarna. Avskrivningarna kommer redovisningsmässigt att medföra att de utdelningsbara medlen minskar. Samtidigt måste företaget betala skatt även på de belopp som är föremål för avskrivning. Utdelningsutrymmet minskas därigenom ytterligare och vill man bibehålla utdelningsnivån innebär detta att företaget måste öka sina skattepliktiga intäkter.

Se ovan avsnitt 2.5.

Se ovan avsnitt 2.4.

I detta innefattar jag både den negativa fusionsdifferensen och koncernmässig goodwill.

5 Avslutande synpunkter

En jämförelse av BFNAR 1999:1 och den skatterättsliga regleringen av fusioner ger enligt min uppfattning vid handen att det finns en diskrepans. Denna diskrepans kan också misstänkas leda till skattemässiga problem i de fall de allmänna råden följs och beskattningen följer god redovisningssed samt faktiskt vidtagna bokföringsåtgärder.

Ovan har konstaterats att de svenska skatterättsliga reglerna för fusioner leder till en kontinuitetseffekt. Det övertagande företaget övertar i princip de skattemässiga värden som det överlåtande företaget hade på de överlåtna tillgångarna. BFNAR 1999:1 bygger emellertid inte på en sådan värdekontinuitet. I stället skall de koncernmässiga värdena på de överlåtna tillgångarna tillämpas av det övertagande företaget efter en genomförd fusion. För inventarier gäller enligt 37 kapitlet 20 § IL att om uppskrivning sker och det övertagande företaget vill fortsätta att tillämpa räkenskapsenlig avskrivningsmetod måste uppskrivningen intäktsföras. Därigenom bryts kontinuiteten.

Dessa två synsätt är i grunden oförenliga, eftersom de skatterättsliga reglerna bygger på de redovisningsrättsliga såvida inte annat uttryckligen stadgas. BFNAR 1999:1 tycks bygga på att kontinuitet råder mellan koncernredovisningen före fusionen och det övertagande företagets redovisning efter fusionen. De skatterättsliga reglernas fokus ställs i stället på att det skapas kontinuitet mellan det överlåtande företagets och det övertagande företagets redovisningar före respektive efter fusionen.

Jag har ovan diskuterat vad IL och BFNAR 1999:1 har för betydelse för den skattemässiga behandlingen av fusionsgoodwill (koncernmässig goodwill och negativa fusionsdifferenser). Enligt min uppfattning talar mycket för att uppkomsten av fusionsgoodwill i den nya ordningen, om man i det övertagande företaget vill vidmakthålla en räkenskapsenlig avskrivningsmetod, leder till att man måste acceptera att en skattepliktig intäkt uppkommer. Detta är något som kan sägas vara i konflikt med det övergripande syftet med fusionsdirektivet. De skattskyldiga tvingas att bryta kontinuiteten på grund av kopplingen mellan redovisning och beskattning. Som jag ovan visat kan detta också leda till skatteförmåner som det är tveksamt om lagstiftaren avsett skall uppkomma. Det kan vidare konstateras att lagstiftningen tycks ge utrymme för det övertagande företaget att efter fusionen tillämpa restvärdesavskrivning på en balanserad fusionsgoodwill och därvid undvika intäktsföring enligt 37 kapitlet 20 § IL.

Enligt min uppfattning leder de ovan dragna slutsatserna till att den ordning vi har i svensk skatterätt kan ifrågasättas. Den starka koppling som råder mellan redovisningen och beskattningen framstår inte i alla delar som ändamålsenlig.

Juris doktor Magnus Alhager är verksam som skattekonsult hos Ernst & Young AB.