Skattenytt nr 6 2002 s. 275

A Inkomstskatt

A9 Koncernbeskattning

Genom RÅ 2001 ref. 79 (fhb) har rättsläget avseende tillämpningen av de öppna koncernbidragsreglerna efter RÅ 1999 ref. 74 (fhb) förtydligats. I det sistnämnda rättsfallet önskade den skattskyldige att dra av koncernbidraget brutto. Det mottagande bolaget skulle därefter återbetala kapitaldelen (72 %) av koncernbidraget utan att yrka avdrag för denna överföring. Detta syftade till att säkerställa att givarbolagets kostnad för att utnyttja förlustföretagets skattemässiga underskott inte översteg givarbolagets alternativa skattekostnad (d.v.s. den bolagsskatt man annars skulle ha betalat på det belopp som nu i stället gavs som koncernbidrag). Kortfattat kan sägas att Regeringsrätten i 1999 års mål godtog förfarandet. Regeringsrätten uttalade dock att en förutsättning är att det sker en värdeöverföring motsvarande koncernbidraget.

Det har diskuterats vad domstolen avsåg med detta uttalande. I RÅ 2001 ref. 79 fick Regeringsrätten chansen att förtydliga sig. En kommun avsåg att sälja in sina kommunala bolag till ett nybildat moderbolag. Överlåtelsen skulle ske till marknadspris och betalningen utgjordes av en räntebärande revers. Avsikten var att dotterbolagen skulle ge koncernbidrag till moderbolaget och detta i sin tur betala avdragsgill ränta till kommunen. Kommunen avsåg att i andra riktningen ge aktieägartillskott. Det var sedan tanken att aktieägartillskottet skulle slussas vidare till dotterbolagen och som högst uppgå till 72 procent av det koncernbidraget. I ansökan om förhandsbesked ställdes flera frågor, bland annat om förfarandets förenlighet med skatteflyktslagen. I de delarna behandlas målet av Sture Bergström i ett annat avsnitt.

Regeringsrätten gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden i alla frågor utom en. Dotterbolaget hade rätt till koncernbidrag även om man kom att återfå 72 procent i form av aktieägartillskott, moderbolaget hade avdragsrätt för den erlagda räntan till kommunen och vare sig kommunens aktieägartillskott till moderbolaget eller moderbolagets till dotterbolagen utgjorde skattepliktig intäkt. Däremot gjorde Regeringsrätten en annan bedömning än Skatterättsnämnden avseende frågan om det för att få avdrag med 100 räckte att överföra 28. Tanken var att tillämpa en nettometod, dvs. att undvika rundgången med att först ge koncernbidrag på 100 och sedan få tillbaka ett aktieägartillskott på 72. Skatterättsnämnden svarade undvikande med att uttala att avdragsrätt förelåg under förutsättning att en värdeöverföring motsvarande koncernbidraget sker. Regeringsrätten ansåg dock att frågan borde ha besvarats nekande, dvs. att för avdrag krävs att en överföring skett med 100. Någon nettometod tillåts således inte. Avdrag kan inte medges med högre belopp än faktiskt lämnat koncernbidrag. Regeringsrätten förklarade att 1999 års mål avsett frågan om man kunde få avdrag för hela det lämnade koncernbidraget även om endast skillnaden mellan koncernbidraget och det som återbetalades till givaren togs upp i räkenskaperna. Slutsatsen blir att det inte går att tillämpa en nettometod. Däremot har Regeringsrätten godtagit att samma effekt uppnås genom att föra summorna brutto mellan parterna.

Bertil Wiman

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...