Innehåll

Skattenytt nr 6 2002 s. 369

Paragrafregister 2001 års rättsfall

Lagen (1927:77) om försäkringsavtal

104 §

NJA 2001 s. 401

Kommunalskattelagen (1928:370)

5 §

Ref. 74/01

19 §

Ref. 10/01

Ref. 45/01

19 § anv. p. 2

Ref. 28/01

20 § 1 st.

Not 82/01

20 § 2 st.

Ref. 57/01

21 §

Ref. 25/01

Ref. 60/01

22 §

Ref. 28/01

22 § anv. p. 1

Ref. 22/01

22 § anv. p. 1 a

Ref. 11/01

22 § anv. p. 9

Ref. 28/01

Ref. 79/01

23 §

Not 82/01

23 § anv. p. 12

Ref. 7/01

23 § anv. p. 13

Ref. 7/01

Ref. 8/01

23 § anv. p. 14

Ref. 8/01

23 § anv. p. 20 b

Not 164/01

28 §

Ref. 28/01

Not 146/01

29 § 1 mom. 1 st.

Not 146/01

32 § 1 mom. 1 st.

Ref. 22/01

Ref. 78/01

Not 192/01

32 § 3 e mom.

Ref. 44/01

32 § 3 f mom.

Ref. 73/01

32 § anv. p. 3 b §

Ref. 44/01

32 § anv. p. 4

Ref. 78/01

Not 192/01

35 § 3 mom. 7 st

Not 149/01

41 §

Not 146/01

Not 166/01

41 § anv. p. 4

Not 178/01

42 § anv. p. 2

Ref. 22/01

42 § anv. p. 4

Ref. 22/01

53 § 1 mom.

Not 88/01

53 § anv. p. 1

Not 1/01

Not 2/01

Not 41/01

Lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

12 §

NJA 2001 s. 401

15 § 2 mom.

NJA 2001 s. 56

NJA 2001 s. 865

43 § 2 st.

NJA 2001 s. 539

Rättegångsbalken (1942:740)

36 kap. 5 §

Ref. 67/01

Not 184/01

Lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

2 § 3 mom.

Ref. 79/01

2 § 4 mom. 10 st.

Not 119/01

2 § 7 mom.

Ref. 74/01

2 § 10 mom.

Ref. 49/01

3 § 1 h mom.

Ref. 66/01

Not 188/01

3 § 2 mom.

Ref. 1/01

Ref. 57/01

3 § 12 mom.

Ref. 12/01

Ref. 37/01

3 § 12 a mom.

Ref. 5/01

6 § 1 mom. a)

Not 88/01

6 § 1 mom. b)

Not 82/01

7 § 6 mom.

Ref. 17/01

Ref. 65/01

7 § 8 mom.

Ref. 6/01

Ref. 15/01

Not 12/01

Not 13/01

24 §

Ref. 21/01

Ref. 57/01

24 § 1 mom.

Not 172/01

24 § 2 mom.

Ref. 2/01

27 §

Ref. 21/01

Not 160/01

27 § 1 mom.

Ref. 12/01

27 § 2 mom.

Ref. 49/01

Not 172/01

29 §

Ref. 57/01

29 § 1 mom.

Not 160/01

Taxeringslagen (1956:623)

100 § 1 st. 7

Not 37/01

Fördraget om upprättandet av den Europeiska Gemenskapen (1957)

(i dess lydelse år 2000)

Artikel 12

C-397/98

C-410/98

C-264/99

Artikel 43

C-397/98

C-410/98

C-264/99

Artikel 48

C-397/98

C-410/98

Artikel 49

C-264/99

C-17/00

Artikel 50

C-17/00

Artikel 55

C-17/00

Artikel 56

Not 145/01

C-397/98

Artikel 90

C-393/98

C-265/99

Ärvdabalken (1958:637)

11 kap. 1 §

NJA 2001 s. 554

NJA 2001 s. 818

Lagen (1960:63) om förlustavdrag

11 §

Not 37/01

Lagen (1962:381) om allmän försäkring

3 kap. 2 §

Ref. 50/01

3 kap. 2 a §

Ref. 50/01

Tryggandelagen (1967:531)

Ref. 45/01

Lagen (1968:430) om mervärdesskatt

8 § 18

Not 97/01

Not 98/01

38 § 1 st.

Not 98/01

64 a § 1 st.

Not 98/01

64 f §

Not 10/01

Dubbelbeskattningsavtalet (1960:549) med Tyskland

Artikel 14

Not 88/01

Artikel 15

Not 88/01

Dubbelbeskattningsavtalet (1968:568) med Belgien

Artikel 13

Ref. 38/01

Direktiv 69/335/EEG (indirekta skatter på kapitalanskaffning)

Artikel 10

C-113/99

C-206/99

Artikel 12

C-206/99

Lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

8 § 1 st.

Not 74/01

Not 80/01

Förvaltningsprocesslagen (1971:291)

9 § 2 st.

Not 149/01

29 §

Ref. 23/01

33 § 2 st.

Not 158/01

Not 159/01

34 § 2 st.

Not 127/01

34 a §

Not 144/01

36 § 1 st. 2

Not 191/01

37 b §

Not 27/01

Not 67/01

37 c §

Not 36/01

Not 163/01

Not 187/01

Förordning 1408/71/EEG om tillämpning av systemen för social trygghet

Lagen (1972:266) om reklamskatt

13 §

Not 111/01

24 § 1 st.

Ref. 36/01

Regeringsformen (1974:1152)

11 kap. 11 §

Not 118/01

Not 191/01

Aktiebolagslagen (1975:1385)

13 kap. 15 §

Not 152/01

77/388/EEG (sjätte mervärdesskattedirektivet)

Artikel 2.1

C-415/98

C-404/99

Artikel 4

C-102/00

Artikel 4.1

C-16/00

Artikel 4.2

C-16/00

Artikel 5

Not 99/01

Artikel 5.3

C-326/99

Artikel 5.6

C-415/98

C-322/99

Artikel 5.8

C-408/98

Artikel 9.1

C-429/97

Artikel 9.2 e

C-108/00

Artikel 11 A.1 a

C-415/98

C-34/99

C-380/99

C-404/99

C-184/00

Artikel 11 A.1 b

C-322/99

C-323/99

Artikel 11 A.3 b

C-86/99

Artikel 11 C.1

C-86/99

Artikel 12

C-276/98

Artikel 12.3 a

C-83/99

C-481/99

Artikel 13 A.1 b

C-76/99

Artikel 13 A.1 f

Ref. 34/01

Artikel 13 A.1 m

C-150/99

Artikel 13 A.1 n

Ref. 64/01

Artikel 13 B a

C-240/99

Artikel 13 B b

C-409/98

C-108/99

C-150/99

C-326/99

Artikel 13 B d

C-16/00

C-235/00

Artikel 13 C a

C-326/99

Artikel 17

C-78/00

Artikel 17.2

Not 69/01

Not 70/01

C-338/98

C-345/99

C-40/00

Artikel 17.2 a

C-408/98

C-16/00

Artikel 17.5

C-16/00

Artikel 17.6

C-345/99

C-40/00

Artikel 18

C-78/00

Artikel 18.1 a

C-338/98

Artikel 26

Not 66/01

Artikel 28.2

C-276/98

Artikel 28.2 a

C-481/99

Bilaga F.2

C-267/99

Direktiv 79/1072/EEG (åttonde mervärdesskattedirektivet)

Artikel 2

C-429/97

Lagen (1980:1108) om handelsbolag

2 kap. 44 §

Not 157/01

Preskriptionslagen (1981:130)

2 § NJA 2001 s. 471

Lagen (1981:691) om socialavgifter

1 kap. 2 §

Ref. 50/01

2 kap. 3 §

Ref. 44/01

Ref. 50/01

Direktiv 83/182/EEG (skattebefrielser inom gemenskapen för vissa transportmedel som tillfälligt införs från en annan medlemsstat)

C-262/99

Lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare

5 §

Not 14/01

6 §

Ref. 50/01

Förvaltningslagen (1986:223)

23 §

Ref. 23/01

Lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Ref. 43/01

Ref. 46/01

Lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

4 § b

Not 106/01

25 § 2

Not 114/01

Lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut

1 §

Not 162/01

Lagen (1989:471) om investeringsskatt på vissa byggnadsarbeten

1 §

Not 17/01

4 §

Not 17/01

Lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m.

1 §

Ref. 25/01

Not 147/01

3 §

Ref. 25/01

Ref. 50/01

Not 17/01

Not 98/01

Not 99/01

4 §

Not 17/01

7 §

Ref. 19/01

Ref. 50/01

Not 105/01

9 §

Not 105/01

Taxeringslagen (1990:324)

3 kap. 13 §

Mål nr 4695-2000

5 kap. 1 §

Ref. 32/01

5 kap. 2 a §

Ref. 20/01

5 kap. 4 §

Ref. 32/01

5 kap. 6 §

Not 10/01

Not 11/01

6 kap. 1 §

Not 89/01

Lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

3 kap. 32 C §

Ref. 32/01

Folkbokföringslagen (1991:481)

Övergångsbest. till 1997:989

Not 144/01

Lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

2 §

Ref. 45/01

Not. 166/01

Dubbelbeskattningsavtalet (1992:856) mellan Sverige och Schweiz

25 § 5

Not 106/01

Direktiv 92/12/EEG (cirkulationsdirektivet)

Artikel 6.1

C-325/99

Direktiv 92/81/EEG

Artikel 8.1 1 st.

Not 148/01

Lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag

Ref. 74/01

Lagen (1993:1536) om räntefördelning i näringsverksamhet

5 §

Not 196/01

Lagen (1993:1540) om expansionsmedel

12 §

Not 110/01

Mervärdesskattelagen (1994:200)

1 kap. 7 §

Not 99/01

2 kap. 1 §

Ref. 51/01

Mål nr 4453-2000

2a kap. 2 §

Ref. 41/01

2a kap. 3 § 1 st.

Ref. 41/01

3 kap. 9 §

Not 23/01

3 kap. 11 § 4

Ref. 64/01

Not 161/01

3 kap. 11 § 6

Not 161/01

3 kap. 19 § 1 st. 2

Not 18/01

3 kap. 23 §

Not 40/01

3 kap. 23 a §

Ref. 34/01

3 kap. 25 §

Not 99/01

4 kap. 1 §

Ref. 34/01

Ref. 51/01

Not 15/01

5 kap. 8 §

Not 66/01

7 kap. 1 §

Ref. 69/01

7 kap. 1 § 3 st. 3

Not 153/01

Not 154/01

7 kap. 7 §

Ref. 69/01

8 kap. 3 § 1 st.

Not 69/01

Not 70/01

9b kap. 1 §

Not 66/01

9b kap. 4 §

Not 66/01

18 kap. 6 §

Not 9/01

Dubbelbeskattningsavtalet (1994:1617) med USA

Artikel 23

Ref. 46/01

Lagen (1994:1776) om energiskatt

7 kap. 1 § 1 st.

Not 148/01

Lagen (1995:575) mot skatteflykt

Ref. 12/01

Ref. 66/01

Ref. 79/01

Lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt

3 §

Ref. 21/01

3 § 1 st. 7

Not 145/01

Skattebetalningslagen (1997:483)

4 kap. 7 §

Ref. 25/01

14 kap. 3 §

Not 184/01

Lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

1 §

Ref. 25/01

5 §

Not 75/01

6 §

Ref. 25/01

12 §

Not 75/01

22 § 3 st.

Ref. 23/01

Lagen (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris

12 §

Not 24/01

22 § 1 st.

Ref. 24/01

Lagen (1999:673) om skatt på avfall

Ref. 30/01

Inkomstskattelagen (1999:1229)

3 kap. 3 § 1 st.

Not 113/01

Not 114/01

3 kap. 7 § 1 st.

Not 113/01

10 kap. 8 §

Not 178/01

13 kap. 1 §

Ref. 60/01

22 kap. 2 §

Ref. 11/01

22 kap. 3 §

Ref. 11/01

23 kap. 7 §

Not 24/01

Not 188/01

23 kap. 17 §

Not 188/01

24 kap. 15 §

Ref. 6/01

24 kap. 16 §

Ref. 6/01

Not 12/01

Not 13/01

Not 188/01

28 kap. 3 §

Not 164/01

28 kap. 26 §

Ref. 45/01

29 kap. 1 §

Ref. 79/01

33 kap. 7 §

Not 196/01

35 kap. 1 §

Ref. 79/01

39 kap. 14 §

Ref. 49/01

Not 145/01

39 kap. 19 §

Ref. 49/01

Not 139/01

42 kap. 1 §

Not 25/01

48 kap. 6 a §

Ref. 55/01

53 kap. 6 §

Not 188/01

53 kap. 7 §

Not 188/01

57 kap. 5 §

Ref. 37/01

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...