Från och med i år erbjöds vissa av dem som skulle lämna förenklad deklaration att göra detta elektroniskt genom Internet. Drygt 400 000 personer valde att lämna sin deklaration på detta sätt. En avgörande faktor för den fortsatta utbyggnaden av Internet-tjänster de närmaste åren, bl.a. inom inkomsttaxeringsområdet, är att generella säkerhetslösningar för medborgare och myndighets-Sveriges Internettjänster införs. Det gäller generella lösningar för identifiering, säker kommunikation och signering.

1 Varför elektronisk inkomstdeklaration (eFD)?

Under 2000 genomfördes en förstudie avseende nytt taxeringssystem (FÖNTAX). Förstudien omfattade förfarande, arbetssätt, teknisk struktur, IT-stöd m.m. I rapporten lämnades bl.a. förslag till att Internet ska användas för att visa deklarationsuppgifter och möjliggöra för medborgaren att lämna inkomstdeklaration elektroniskt.

I Sverige har drygt 60 % tillgång till dator i hemmet och cirka 50 % av medborgarna som är över 15 år använder sig av Internet regelbundet. Cirka 3,5 miljoner personer är anslutna till en Internet-bank. Det finns således en stor datamognad bland befolkningen. Medborgarna ställer därför uttalade krav på att även myndighets-Sverige ska tillhandahålla Internet-tjänster, så att de kan uppfylla sina skyldigheter gentemot staten på ett smidigt sätt. Ett exempel på detta är krav på att man ska kunna lämna sin inkomstdeklaration via Internet.

Med utgångspunkt från FÖNTAX-rapportens förslag om en elektronisk inkomstdeklaration och de krav som finns i samhället om Internet-tjänster inom detta område, beslöts att en sådan tjänst skulle utvecklas. I verksamhetsplan för RSV 2001–2003 framgår därför att en tjänst som ger möjlighet för medborgarna att lämna förenklad deklaration (FD) via Internet skulle utvecklas till 2002 års taxering.

Ett införande av en Internetlösning innebär

 • att såväl upprättandet av deklarationen som deklarationsinlämnandet förenklas för medborgaren

 • att antalet deklarationer med formella fel minskas då resultatet av olika indatakontroller kan redovisas för deklaranten direkt vid ifyllandet

 • att indatahanteringen förenklas, såväl scanning som manuell registrering minskas i omfattning.

Dessutom innebär det också ett ytterligare steg för att RSV-koncernen ska uppfylla kriterierna för att bli en 24-timmarsmyndighet i alla avseenden.

Ett projekt (eFD-projektet) tillsattes i slutet av 2000 för att utveckla en tjänst som skulle ge möjlighet att lämna förenklad självdeklaration via Internet (eFD).

För att projektet skulle lyckas i sitt arbete krävdes

 • att deklaranterna ges ett interaktivt, lättförståeligt stöd vid användandet av tjänsten. En dialog fördes därför med vissa användare av den kommande Internet-tjänsten för att säkra kvalitén

 • att deklaranterna har förtroende för valda säkerhetslösningar och att lösningen tillhandahålls till en rimlig/överkomlig eller ingen kostnad alls.

2 Internettjänstens omfattning 2002

Internettjänsten 2002 omfattade

 • visa förtryckt deklaration

 • godkänna förtryckta uppgifter

Däremot omfattade inte tjänsten bilagehantering. Det innebar att den som var skyldig att lämna deklarationsbilagor, t.ex. blankett K4 vid avyttring av värdepapper, måste lämna deklaration på papper. Detsamma gällde om man skulle ändra eller lägga till uppgifter i deklarationen.

3 Säkerhetslösningar

Självdeklaration ska avges på blankett enligt fastställt formulär men får också, under vissa förutsättningar, lämnas elektroniskt. En viktig förutsättning är att den lämnas i form av ett s.k. elektroniskt dokument.

Begreppet elektroniskt dokument definieras som en upptagning som gjorts med hjälp av automatisk databehandling och vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande. Det innebär att den elektroniska deklarationen måste förses med en elektronisk signatur, ett lås. Det ankommer på RSV att välja tillräcklig säkerhetsnivå.

En upphandling har genomförts av Statskontoret och ramavtal har träffats i början av december 2001 med ett antal leverantörer av säkerhetslösningar, vilket kommer att lösa säkerhetsfrågan för myndighets-Sveriges e-tjänster. Den lösning som upphandlats bygger på en teknik som kallas PKI (Public Key Infrastructure) med mjuka certifikat och öppna och privata nycklar, vilket också är den säkerhetslösning som bör användas för bl.a. elektronisk inkomstdeklaration vid ändring, tillägg och om bilagor ska lämnas. Säkerhetsprogramvaran laddas ned på datorns hårddisk.

RSV gjorde dock den bedömningen att avropsavtal med aktuella leverantörer om säkerhetslösningar i form av mjuka certifikat och PKI-teknik, inklusive provning och drift, sannolikt inte skulle vara klart i så god tid att det blev aktuellt för eFD 2002.

Det går att förse en elektronisk deklaration med en elektronisk signatur med hjälp av en pinkod. En förutsättning är emellertid att pinkoden används som ett led i ett kryptologiskt förfarande där den knyts till de uppgifter som ska lämnas (de förtryckta uppgifterna). En sådan signatur motsvarar av många skäl inte de säkerhetslösningar som kan erhållas genom avrop av Statskontorets ramavtal, se ovan. Säkerheten baseras inte på PKI-rutiner. Bl.a. förfogar både deklaranten och skatteförvaltningen över samma nycklar (pinkoderna). I en PKI-baserad lösning är det bara deklaranten som känner till sina privata nycklar.

RSV gjorde den bedömningen att en pinkodslösning är tillräcklig ur säkerhetssynpunkt när det gäller att godkänna förtryckta uppgifter enligt utsänd förenklad deklaration. Vid ändring/tillägg av uppgifter bör dock en PKI-baserad elektronisk signatur användas.1

Ett pinkodssystem utvecklades därför av RSV. Fördelen var att RSV inte blev beroende av ramavtalen/avropsavtalen, vilket innebar att ett säkerhetssystem fanns tillgängligt inför driftstarten av eFD 2002.

På specifikationen till den förenklade självdeklarationen fanns, med utgångpunkt från informationen vid förtryckningstillfället, antingen

 • två förtryckta pinkoder, en för identifiering och en för att godkänna eFD eller

 • en upplysningstext som talar om att personen inte kan deklarera på Internet.

Endast de personer som fått förtryckta pinkoder kunde därmed deklarera på Internet.

Internettjänstens omfattning för 2002 framgår av punkt 2 ovan.

4 Att deklarera på Internet

Under förutsättning att personliga koder (pinkoder) fanns förtryckta på specifikationen till den förenklade deklarationen och att det inte skulle ändras eller läggas till några uppgifter i deklarationen, var det möjligt att deklarera elektroniskt med hjälp av Internet.

Själva deklarationsförfarandet sker på följande sätt:

 1. Först går man in via www.rsv.se

 2. Loggar in med personnummer/personlig kod för inloggning

 3. Jämför uppgifterna i deklarationen mot erhållna kontrolluppgifter

 4. Om uppgifterna överensstämmer trycker man på ”Godkänn deklaration”

 5. De uppgifter som man vill godkänna visas då på skärmen = deklarationens uppgifter. Om detta är ok skrivs den personliga koden för att godkänna

 6. Härefter Trycker man på ”Skicka in”. En Kvittensbild visas:

Ett kvitto på att myndigheten har mottagit deklarationen. (datum, tid, vilka uppgifter som har lämnats in)

Således beviset på när och vilka uppgifter som har lämnats.

5 Vad blev resultatet av eFD 2002?

Totalt 415000 deklaranter valde att lämna sin deklaration via Internet. Det måste betecknas som ett mycket bra resultat med tanke på att detta var första året som man har haft möjlighet att lämna sin förenklade deklaration elektroniskt. Tjänsten har fungerat bra under hela deklarationsperioden, utan större tekniska problem eller besvärande köbildningar. Medborgarna har deklarerat ganska så spritt under deklarationsperioden. Cirka 20 % av deklarationerna lämnades under de tre sista dagarna, vilket innebar att RSVs servrar var långt ifrån överbelastade.

6 Framtiden

Från och med nästa år kommer dagens särskilda självdeklaration för fysiker och den förenklade självdeklarationen att slås samman till en ny gemensam inkomstdeklaration. Det innebär att den förtryckning som i dag görs utifrån avlämnade kontrolluppgifter för förenklad deklaration, totalt lämnades ca 68 miljoner kontrolluppgifter för 2001, även kommer att omfatta dem som i dag lämnar särskild deklaration.

Systemet med att deklarera via Internet kommer att byggas ut succesivt under de kommande åren. RSV har inlett arbetet med att vidareutveckla tjänsten till 2003. Vilken ambitionsnivå som kommer att gälla för Internet-tjänsten 2003 har RSV i skrivande stund ännu inte tagit slutlig ställning till. Men den kommer att anpassas till den kommande gemensamma inkomstdeklarationen och sannolikt omfatta fler grupper än vad som gällde i år, t.ex. ge möjlighet för deklaranten att ändra och lägga till uppgifter i deklarationen, exempelvis att yrka avdrag för resor till och från arbetet. Det är däremot högst osäkert om tjänsten kommer att omfatta någon form av bilagehantering redan till 2003.

Ulf Kjellin är projektledare på Riksskatteverket.