I artikeln görs en genomgång av den rättsutveckling som skett vad gäller frågan om allmänt avdrag för underskott i nystartad aktiv näringsverksamhet och i litterär, konstnärlig och liknande näringsverksamhet sedan reglerna infördes för snart tio år sedan. I studien redovisas främst den rättsutveckling som skett i kammarrätterna samt de två regeringsrättsavgöranden som finns på området.

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Med verkan fr.o.m. 1995 års taxering infördes av den borgerliga regeringen en rätt för enskilda näringsidkare och för fysiska delägare i handelsbolag att i form av allmänt avdrag kvitta underskott av nystartad aktiv näringsverksamhet mot övriga förvärvsinkomster (tjänst eller näringsverksamhet) i dåvarande 46 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:328), KL.1 Rätten till avdrag begränsades bl.a. på så sätt att den endast omfattade underskott uppkomna under verksamhetens fem första år. Vidare krävdes att förvärvskällan skulle vara nystartad och därtill aktiv under kvittningsåret. När det gällde kvittning av underskott av litterär, konstnärlig och liknande verksamhet hade redan genom 1990 års skattereform en liknande kvittningsrätt införts i 33 § 3 mom. KL.2 Trots kravet på att förvärvskällan skulle vara nystartad infördes under våren 1994 en kvittningsrätt även för de fall den skattskyldige genom köp eller annat oneröst fång övertagit näringsverksamheten från vissa närstående.3 I samband med införandet av kvittningsrätten för underskott i nystartad aktiv näringsverksamhet, som även kom att omfatta litterär, konstnärlig och liknande näringsverksamhet, flyttades de särskilda reglerna för sistnämnda kategorier till 46 § 1 mom. fjärde stycket KL.

Reglerna om avdrag för underskott av nystartad aktiv näringsverksamhet kom dock bara att tillämpas vid 1995 års taxering. Reglerna togs bort genom lagstiftning hösten 1994 då den nytillträdda socialdemokratiska regeringen avsåg att återställa regelverket till vad som gällde efter införandet av 1990 års skattereform.4 Reglerna om kvittningsrätt för underskott av litterär, konstnärlig och liknande näringsverksamhet behölls dock.

Våren 1995 gjorde socialdemokraterna och centerpartiet upp om att i en något modifierad form återinföra kvittningsrätten med verkan fr.o.m. 1997 års taxering.5 Avdragsrätten, som numera regleras i 62 kap. 2–4 §§ inkomstskattelagen (1991:1229), IL, omfattar underskott av aktiv näringsverksamhet som är nystartad och påbörjats 1996 eller senare. Vid återinförandet gjordes också den begränsningen att underskott som för visst år överstiger 100000 kr inte får kvittas, utan ska i stället i vanlig ordning ”rullas” i förvärvskällan och kvittas mot framtida intäkter i denna.

Innebörden av kvittningsreglerna har i vissa avseenden varit allt annat än kristallklar, och tolkningen av reglerna har föranlett RSV att utge två skrivelser i ämnet.6 Dessutom har frågor rörande kvittningsrätten presenterats och/eller diskuterats ett flertal gånger i bl.a. skattetidskrifter.7 För egen del såg jag framför mig en hel del tolknings- och tillämpningsproblem i samband med införandet av reglerna, vilka jag redovisade i en artikel i Skattenytt år 1994.8 Det har nu gått nästan tio år sedan reglerna infördes och det har inte helt oväntat visat sig att reglerna föranlett en hel del tvister mellan de skattskyldiga och skatteförvaltningen. En hel del frågor har lösts, antingen genom skattemyndigheternas tillämpning av reglerna eller genom underrättspraxis, men vissa frågor kvarstår alltjämt obesvarade, men kommer antagligen så småningom genom Regeringsrättens försorg att få sin lösning.

Min avsikt med denna artikel är att redovisa den rättsutveckling som skett sedan införandet av kvittningsrätten med tonvikten lagd på kammarrättsavgöranden. Jag har gått igenom ca 110 stycken kammarrättsdomar, varav ca 40 avser gränsdragningen hobby och näringsverksamhet (varav 12 gäller specifikt gränsdragningen hobby och kulturell verksamhet), ca 20 avser gränsdragningen aktiv – passiv näringsverksamhet, ca 35 rör i första hand övriga rekvisit i kvittningsreglerna och slutligen ca 15 som avser tillämpningen av reglerna om avdrag för underskott i litterär, konstnärlig eller liknande verksamhet (dock ej gränsdragning mot hobby). Jag vill redan nu understryka att Regeringsrätten endast har prövat reglerna om avdrag för underskott i nystartad aktiv näringsverksamhet i en särskild typsituation men inte i övrigt. Vad gäller gäller tillämpningen av reglerna om avdrag för underskott i litterär, kulturell eller liknande näringsverksamhet saknas prejudikat. Däremot finns det ett avgörande rörande frågan om aktiv och passiv näringsverksamhet. I avsaknad av ytterligare prejudikat av Regeringsrätten i en del av de aktuella frågorna, får den nedan redovisade underrättspraxisen anses ha en viss vägledande roll.

För att bena upp problematiken kring reglerna om kvittning av underskott i nystartad aktiv näringsverksamhet och i litterär, konstnärlig eller liknande näringsverksamhet, måste man behandla frågan i en slags ”trestegsraket”.

Först och främst förutsätter kvittningsrätt att fråga är om näringsverksamhet och inte vad som skattemässigt betecknas som hobby (avsnitt 2). Därutöver ska näringsverksamheten betraktas som aktiv för att kvittning ska kunna komma ifråga (avsnitt 3). Slutligen gäller särskilda regler för kvittningsrätten (avsnitt 4). När det gäller litterär, konstnärlig eller liknande näringsverksamhet uppkommer vissa specifika gränsdragningsfrågor (avsnitt 5). Min avsikt är att behandla den först nämnda frågan (gränsdragningen hobby – näringsverksamhet) mer övergripande.

Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, SFS 1993:1541.

Prop. 1989/90:110 s. 588, bet. 1989/90:SkU30, SFS 1990:650.

Prop. 1993/94:234, bet. 1993/94:SkU25, SFS 1994:777.

Prop. 1994/95:25, bet. 1994/95:FiU1, SFS 1994:1855.

Prop. 1995/96:109, bet. 1995/96:SkU20, SFS 1995:1624.

Se RSV:s skrivelse av den 13 juni 1994, dnr 3358-94/900, avseende den äldre lydelse av reglerna och verkets skrivelse av den 10 maj 1996, dnr 3798-96/900, avseende den fr.o.m. taxeringsåret 1997 återinförda kvittningsrätten. Se även RSV:s Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet vid 2002 års taxering s. 1205 ff.

Exempel på sådana artiklar är André, Peder, SvSkT 1993 s. 583 ff., Johansson, Gunnar, SN 1994 s. 62 f., Svensson, Lars, SvSkT 1995 s. 73 ff. och Emanuelsson-Korsell, Lars, SN 1996 s. 175 ff.

Nya kvittningsmöjligheter – oklarheter och tolkningsproblem, SN 1994 s. 208 ff.

1.2 Reglernas ekonomiska betydelse för samhälle och individ

Reglerna om avdrag för underskott av nystartad aktiv näringsverksamhet infördes som ett slags ”starta-eget-bidrag” via skattsedeln. Reglerna syftar till att skattevägen underlätta för nystartade verksamheter som förhoppningsvis kan utvecklas till livskraftiga företag.9 Många gånger handlar det dock om att skattskyldiga försöker få sina fritidsaktiviteter, företrädesvis i form av hästhållning och liknande, bekostade skattevägen. Lite elakt kanske man kan kalla reglerna för ”hästavdrag”. Av granskade kammarrättsdomar (exklusive de som rör litterär, konstnärlig eller liknande verksamhet) handlar 20 stycken av totalt 80 domar, eller en fjärdedel, om travsport eller hästavel. Beloppsmässigt är detta den i särklass viktigaste gruppen.10 En annan beloppsmässigt sett mycket viktig grupp är jordbruksfastigheter utan hästhållning.

Av tabellen på följande sida framgår antalet deklarationer avlämnade taxeringsåren 1997–2001 vari det förekommer yrkande om avdrag för underskott av aktiv nystartad näringsverksamhet och litterär, konstnärlig eller liknande näringsverksamhet. Detta kan utläsas ur taxeringsstatistik för SRU-kod 876. I denna kod ingår emellertid även underskott som nyttjats mot kapitalvinst vid avyttring av fastighet.11 Det sistnämnda är dock försumbart i sammanhanget. För den som är närmare intresserad av hur beloppen fördelar sig på enskild näringsidkare som redovisar en omsättning under 20 prisbasbelopp (N1), över denna gräns (N2) samt delägare i handelsbolag (N3A), särredovisas uppgifterna.12 Som framgår är det ganska betydande belopp som årligen yrkas som allmänt avdrag avseende underskott av aktiv nystartad näringsverksamhet samt underskott i litterär, konstnärlig och liknande näringsverksamhet. Erfarenhetsmässigt är det så att merparten av skattemyndigheterna utredda avdragsyrkanden underkänns, något som den i artikeln redovisade praxisgenomgången också ger en antydan om. Emellertid är skattemyndigheternas resurser och ambitionsnivåer sådana att endast en mindre del av dessa yrkanden granskas mer ingående, varför man kan räkna med att övervägande del av de på följande sida redovisade avdragsyrkandena i praktiken godtagits. Det bör även nämnas att detta slag av utredningar i allmänhet är mycket tidskrävande, vilket naturligtvis har betydelse för de prioriteringar skatteförvaltningen gör. Någon statistik som utvisar antalet underkända avdragsyrkanden går tyvärr inte att få fram.

Taxeringsår

Blankett

Antal

Belopp

1997

N1

7 419

450 867 931

N2

2 617

250 501 683

N3A

1 600

55 948 242

Summa:

11 636 st.

ca 757 miljoner kr

1998

N1

10 515

318 428 555

N2

3 955

283 367 946

N3A

2 423

73 385 115

Summa:

16 893 st.

ca 675 miljoner kr

1999

N1

11 328

412 052 169

N2

4 603

404 243 625

N3A

2 802

84 376 461

Summa:

18 733 st.

ca 900 miljoner kr

2000

N1

11 943

388 835 717

N2

4 963

392 145 195

N3A

2 666

78 299 092

Summa:

19 572 st.

ca 860 miljoner kr

2001

N1

11 364

369 004 344

N2

4 988

283 534 646

N3A

2 998

85 338 907

Summa:

19 350 st.

ca 738 miljoner kr

Detta uttrycks sålunda ”En kvittningsmöjlighet skulle underlätta nyföretagande och ge positiva effekter på företagande och risktagande hos enskilda näringsidkare –- Syftet är alltså att en kvittningsmöjlighet skall fungera som en starthjälp för verksamheter som kan tänkas utvecklas till livskraftiga företag –-” (prop. 1993/94:50 s. 251).

Avdragsyrkandena ligger i intervallet 63000 kr–485000 kr och sammanlagt uppgår de till 2967000 kr fördelat på 20 domar, eller 148000 kr per skattskyldig. Rätten till allmänt avdrag för nu aktuella underskott för tid efter den 1 januari 1996 (taxeringsåret 1997) är begränsat till 100000 kr/år. I undersökningen ingår en del domar som avser allmänt avdrag vid 1995 års taxering då denna beloppsbegränsning inte fanns.

Se 45 kap. 32 § IL Reglerna fanns tidigare i 25 § 10 mom. SIL.

Uppgifterna har Mats Brockert, RSV:s verksamhetsstödsavdelning, tagit fram åt mig för denna artikel och även lämnat synpunkter på ett manus till denna artikel. Synpunkter har också lämnats av Håkan Söderberg och Sune E Jansson vid Rättsenheten, RSV.

2 Hobby eller näringsverksamhet

2.1 Bakgrund

Med näringsverksamhet förstås en förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Häri ligger bl.a. ett krav på vinstsyfte. Med vinstsyfte torde avses att verksamheten har en sådan inriktning och bedrivs på ett sådant sätt att den ur en rent objektiv synvinkel kan antas komma att gå med ett överskott eller åtminstone täcker sina kostnader, i vart fall på sikt. Vid bedömningen brukar man beakta om verksamheten är av sådan karaktär att den typiskt sett brukar bedrivas i förvärvssyfte för att tillhandagå allmänheten. När det gäller bl.a. innehav av näringsfastighet och avyttring av avverkningsrätt uppställs dock inte dessa krav. Sådana verksamheter utgör per definition näringsverksamhet.

I nu förevarande sammanhang är det gränsdragningen gentemot hobby – och inte mot tjänst eller kapital – som är av intresse. Överskott av hobby beskattas som inkomst av tjänst medan underskott inte är avdragsgillt mot andra inkomster. Kostnader i hobbyverksamheten får bara dras av mot samma års intäkter i denna verksamhet. En möjlighet att spara underskott av hobbyverksamhet under fem år och kvitta mot inkomster av hobbyverksamheten finns dock i 12 kap. 37 § IL (reglerna fanns ursprungligen i 33 § 1 mom. tredje stycket KL). Denna kvittningsrätt är dock begränsad på så sätt att man bara kan kvitta mot kvittningsårets överskott, varvid den del av underskottet som då inte kan nyttjas för kvittning helt faller bort, se vidare avsnitt 2.2.

Det kan nämnas att gränsdragningen mellan näringsverksamhet och hobby är viktig även ur socialförsäkringssynpunkt. När det gäller rätten till ersättning enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsersättning respektive kontant arbetslöshetsersättning enligt lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd, finns det regler som innebär att den som är företagare inte är berättigad till sådan ersättning. En företagare anses inte stå till arbetsmarknadens förfogande. För att bedöma om någon är företagare i den mening som avses i dessa regelverk, hänvisas till begreppet näringsidkare enligt skattelagstiftningen. Det är således i princip samma bedömning som ska göras. Det är nog ingen överdrift att påstå att det kan finnas en hel del fall där skattemyndigheterna anser att en skattskyldig bedriver hobby skatterättsligt sett samtidigt som arbetslöshetskassan anser att samma person är företagare vid prövning av rätten till arbetslöshetsersättning. Detta förhållande illustrerar bl.a. hur svårt det i vissa fall kan vara att bedöma om hobby eller näringsverksamhet föreligger. Likaså kan detta exempel även anföras av dem som vill påpeka hur ett krångligt regelsystem ibland leder till obilliga effekter.13

I allmänhet är det emellertid inte särskilt svårt att avgöra om en verksamhet i skattehänseende ska hänföras till hobby eller till inkomst av näringsverksamhet. Detta gäller även om verksamheten går med underskott under en period. Det är främst när fråga är om verksamheter där inslaget av ”fritidsnöje” är betydande som problem uppkommer. Det finns här ett incitament att förlägga personliga inte avdragsgilla levnadskostnader i någon form av verksamhet som påstås utgöra näringsverksamhet. Så kan vara fallet med t.ex. motorsport, hästsport, biodling, avel av smådjur och hästar i begränsad omfattning samt hemslöjd. Ett annat fall där gränsdragningsproblem kan uppstå är kulturell verksamhet, där ”glada amatörer” inom områdena målning, musik, hemslöjd, lyrik etc. önskar att få betraktas som näringsidkare trots att verksamheten i bästa fall endast genererar obetydliga intäkter och ett visst överseende från den närmaste anhörig- och vänkretsen samtidigt som underskotten i vissa fall kan vara förhållandevis betydande. Det primära syftet med sådan verksamhet är inte alltid att generera överskott. Gränsdragningsproblem kan även uppstå när exempelvis förtidspensionärer sysslar med någon form av förlustbringande ”sysselsättningsterapi” som under andra omständigheter möjligen skulle kunna betraktas som näringsverksamhet. I praktiken reses frågan om verksamheten utgör hobby eller näring endast när den skattskyldige yrkar avdrag för underskott av verksamheten, vilket i allmänhet sker i form av kvittning (allmänt avdrag) mot tjänsteinkomster eller mot inkomster av ”annan” bedriven näringsverksamhet. Till detta återkommer jag i avsnitt 5.

Ur rättspraxis kan utläsas att det föreligger särskilda problem att göra gränsdragningen mellan hobby och näringsverksamhet när det är fråga om travsport samt hästuppfödning och möjligen också beträffande olika slag av motorsport.

Ursprungligen behandlades travsport som inkomst av jordbruk eller dess binäringar om hästen eller hästarna ifråga ingick i jordbrukets inventarier. Om travsporten fått en mer fristående form från den övriga jordbruksdriften, vilket inte sällan var fallet, behandlades den som rörelse.14 Med tiden utvecklades en praxis beträffande gränsdragningen mellan hobby och rörelse (numera näringsverksamhet) vad gäller travsport och hästavel.

När det gäller travsport har som en tumregel gällt att en travhäst är hobby och tre eller flera hästar utgör näringsverksamhet.15 Det är dock att märka att inte enbart antalet hästar är avgörande. Ibland har redan innehavet av endast en häst betraktats som rörelse, medan ett flertal hästar i vissa fall varit att anse som hobby. Förutom antalet hästar ska man beakta omfattningen av och storleken på intäkterna, tävlingsfrekvens, hästägarens övriga anknytning till travsporten, graden av hästägarens ekonomiska beroende av verksamheten samt om verksamheten i flera år gått med underskott eller med överskott. Vidare har åldersstrukturen på hästarna, var de är uppstallade samt om de tränats professionellt betydelse för bedömningen. Mot bakgrund av syftet med denna artikel saknas anledning att närmare redogöra för när travsport ska behandlas som näringsverksamhet respektive som hobby.

När det gäller hästavel har vikt lagts vid om de framavlade hästarna har använts i ägarens travsportsverksamhet eller sålts. Har så inte skett, eller endast skett i mindre omfattning, har man oftast betraktat avelsverksamheten som hobby. Vad gäller avel av smådjur lägger man också väsentlig vikt vid omsättningen av dem. Aveln av hästar har ibland också betraktas som binäring till jordbruket. Av skäl som redovisats ovan saknas anledning att här närmare diskutera gränsdragningen mellan näringsverksamhet i form av avel och hobby.16

Vad gäller motorsport, som likt travsport och hästavel i allmänhet kostar mycket pengar och inte sällan leder till betydande underskott och som, likt travsport och hästavel, kan ha ett betydande inslag av fritidssysselsättning, framgår följande. Domstolarna brukar vid bedömningen av om verksamheten utgör näringsverksamhet beakta antalet tävlingar, storleken av prissummor och reklamintäkter, huruvida verksamheten bedrivs vid sidan av annan inkomstbringande verksamhet eller anställning, graden av kontinuitet i verksamheten, etc.17

När man studerar praxis från tiden före 1990 års skattereform bör man vara observant på att hobby vid den tiden var skattefri verksamhet, till skillnad från rörelse. Det fanns då starka önskemål från de skattskyldigas sida att få förlustbringande verksamhet att betraktas som rörelse och vinstbringande som hobby.

Skattemyndigheterna hade inte sällan motsatt inställning. I dag är förhållandet delvis det omvända. Går verksamheten med förlust önskar den skattskyldige i allmänhet att den ska betraktas som näringsverksamhet, medan skattemyndigheterna har en klar tendens att vilja klassificera verksamheten som hobby. De argument som parterna före 1990 års skattereform anförde för att en verksamhet skulle betraktas som t.ex. hobby anförs numera som stöd för att visa att motsvarande verksamhet utgör näringsverksamhet och vice versa.

En jämförelse med hur dessa regelverk tillämpas vore en intressant undersökning. I denna studie görs dock inte en sådan jämförelse.

Se t.ex. Jagerup, Ager och Reitz, Beskattning av jordbruksinkomst, 1954 s. 30 f.

Se vidare t.ex. RSV:s Rapport 1986:6 Del 2 Beskattning av travsportsverksamhet s. 187 ff. och där gjorda hänvisningar samt RSV:s Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet vid 2002 års taxering s. 374 f.

Hästavel som ännu inte kommit igång utan som inskränker sig till hästhållning på egen jordbruksfastighet har ansetts utgöra hobby, se dom av KRNS den 19 mars 2002, mål nr 3447-2001. Innehav av hästar som uppgetts avse uppfödning och handel med hästar har ansetts vara betingat av den ena makens ridintresse och därför utgjort hobby, dom av KRNG den 3 september 2002, mål nr 6485-2001.

Exempel på domar från senare tid rörande motorsport är dom av KRNJ den 18 april 2002, mål nr 528-2000, och dom av KRNS den 25 februari 2002, mål nr 1997-1997 och 3340-1997. Se vidare avsnitt 2.3.4.

2.2 Reglernas tekniska utformning

Nedan illustreras hur kvittningsrätten av underskott av hobby är begränsad. I översta raden anges inkomstår och i den undre redovisas årets resultat av hobbyverksamheten.

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

− 25 000

− 10 000

− 15 000

− 5 000

+ 15 000

− 10 000

− 5 000

Ett underskott får sparas i högst fem år och i exemplet kan underskottet från 1996 nyttjas för kvittning först då intäkter inflyter inkomståret 2000. Eftersom intäkterna (15 000) understiger underskottet (25 000) förloras överskjutande belopp (10 000) och kan inte användas för kvittning framöver. I exemplet kan inte någon kvittning ske för inkomståren 2001 eller 2002, eftersom även dessa år visar underskott. Detta innebär att underskottet från år 1997 är definitivt förlorat. Om vi ändrar på exemplet så att överskottet år 2000 i stället hade varit 30 000 hade hela underskottet från år 1996 och halva underskottet från år 1997 kunnat nyttjas för kvittning. 5 000 kr av 1997 års underskott skulle dock ha gått förlorat. Det åligger den skattskyldige att själv hålla reda på hur underskotten fördelar sig på respektive år, vilket knappast underlättas av att den som bedriver hobbyverksamhet inte är bokföringsskyldig för denna.

2.3 Kammarrättsavgöranden efter skattereformen avseende gränsdragningen mellan näringsverksamhet och hobby

Nedan avser jag att redovisa ett antal exempel på andra fall än travsport och hästavel där kammarrätterna efter 1990 års skattereform funnit att verksamheten i skattemässigt hänseende ska betraktas som hobby.

2.3.1 Uppfinningsverksamhet och liknande

 • Handelsbolag som utvecklat hjälpmedel i form av rättarkort och rättarknips för rättning av tips- och lottokuponger och som under de fem år verksamheten bedrivits inte redovisat några intäkter utan bara kostnader, har ansetts sakna vinstsyfte.18

 • Utveckling av pedagogiska datorprogram under knappt ett års tid och som inte resulterat i intäkter och inte heller medfört några betydande investeringar, har inte ansetts uppfylla kriterierna för näringsverksamhet för det aktuella beskattningsåret.19

 • Framtagande av almanacka, som är en säsongbaserad produkt, och som inte lett till försäljning har inte ansetts utgöra näringsverksamhet.20

Dom av KRNJ den 22 januari 2001, mål nr 56-1999.

Dom av KRNS den 22 augusti 2001, mål nr 1457-1998, där den adjungerade ledamoten Peter Melz var skiljaktig och menade att den bedrivna verksamheten utgjorde näringsverksamhet.

Dom av KRNG den 14 april 1999, mål nr 388-1999, ej prövningstillstånd.

2.3.2 Hemslöjd och liknande verksamhet

 • Masstillverkning av keramik och korgar under begränsad tid (två år) och med låg omsättning (12 000 – 18 000 kr) samt dåligt resultat (– 21 000 kr respektive + 600 kr) har ansetts sakna vinstsyfte.21

Dom av KRNS den 5 maj 1999, mål nr 3294-1998.

2.3.3 Handel, fastighetsuthyrning och liknande

 • Vinstsyfte har ansetts saknas i ett fall där ett handelsbolag köpt, sålt och reparerat orientaliska mattor och verksamheten genererat underskott samtidigt som inget lager redovisats.22

 • Import och exportverksamhet av olika slag av produkter som inte medfört några intäkter under ett eventuellt uppbyggnadsskede, har ansetts sakna vinstsyfte.23

 • Handel med antika möbler och textilier som under de fem år verksamheten bedrivits inte resulterat i några intäkter utan bara kostnader, befanns sakna vinstsyfte.24

 • Export av elektroniska hjälpmedel för utbildning etc. där exportverksamheten varat endast under ett år och då resulterat i ett underskott (113000 kr) utan att ha genererat några intäkter, ansågs inte utgöra näringsverksamhet.25

 • Köp och försäljning av s.k. timeshare-lägenheter har, trots att intäkterna av uthyrningsverksamheten efter några inledande år överstigit driftkostnaderna för lägenheterna, ansetts sakna vinstsyfte, eftersom dels syftet med förvärven varit av personligt slag (semesterbruk) och dels lägenheterna under det aktuella året inte varit uthyrda.26

Dom av KRNS den 17 februari 1999, mål nr 5542-1997.

Dom av KRNG den 25 september 1997, mål nr 2558-1997. Se även dom av KRNG den 26 maj 1998, mål nr 2870-1998, som behandlar verksamhet i ett eventuellt uppbyggnadsskede.

Dom av KRNG den 10 november 1998, mål nr 2477-1997 och 2779-1997, ej prövningstillstånd.

Dom av KRNG den 27 februari 2002, mål nr 7028-2001, ej prövningstillstånd.

Dom av KRNS den 27 januari 1999, mål nr 668-1997, ej prövningstillstånd.

2.3.4 Motoriserad fritidsysselsättning

 • Flygverksamhet bedriven genom ett handelsbolag har ansetts utgöra hobby för delägarna då verksamheten företrädesvis synes ha bedrivits för att tillgodose delägarnas privata flygintresse.27

 • Motorbåtsport bedrivet genom ett kommanditbolag har ansetts utgöra hobby, bl.a. på grund av att kostnaderna varit betydande samtidigt som intäkterna varit ringa. Bolagets verksamhet har i första hand bestått i att sälja reklamplatser på motorbåten och kostnaderna har avsett bl.a. båtmotorer.28

 • Motorcykelsport kombinerat med försäljning av reklamplatser och motorcykeldelar, vilken verksamhet redovisade betydande underskott, ansågs av SKM företrädesvis ha till syfte att ekonomiskt underlätta den skattskyldiges söners intresse av att åka motorcykel, varför avdrag vägrades. Domstolarna fann att fråga var om hobby.29

 • Rallysport som, trots ett tiotal sponsorer, resulterat i obetydliga intäkter och betydande underskott har ansetts utgöra hobby. KR uttalade i domskälen bl.a. att rallysport är en sådan typ av verksamhet som normalt är att betrakta som hobby oaktat att utövandet ofta kan vara både kostnads- och tidskrävande.30

 • Makrillfiske i begränsad omfattning under sommartid med motordriven fiskebåt och som under flera år visat underskott har ansetts utgöra hobby. Detta trots att den skattskyldige innehade fartygslicens för den aktuella båten samt yrkesfiskarlicens och dessutom i aktiebolagsform bedrivit yrkesmässigt fiske med annat fartyg.31

Domar av KRNS den 27 november 1997, mål nr 7374-1994 och 7592-1994, ej prövningstillstånd.

Dom av KRNG den 31 augusti 2000, mål nr 543-1998, överklagad till Regeringsrätten (mål nr 7588-2000).

Dom av KRNS den 25 februari 2002, mål nr 1997-1997 och 3340-1997.

Dom av KRNJ den 18 april 2000, mål nr 528-2000.

Dom av KRNG den 6 februari 2001, mål nr 699-1999. Jfr dock RÅ82 Aa 132 där ädelfiske med hänsyn till varaktighet och omfattning ansetts utgöra rörelse.

2.3.5 Konsultverksamhet

 • Folk- och offentligrättslig informationsverksamhet i en firma och politisk verksamhet i en annan firma, vilka båda redovisade underskott, har inte visats vara bedriven med vinstsyfte.32

 • Klientbokföring och ordbehandling som inte resulterat i några intäkter har ansetts utgöra hobby.33

Dom av KRNS den 9 februari 2001, mål nr 9011-1999.

Dom av KRNG den 28 januari 1998, mål nr 8506-8507-1996, ej prövningstillstånd.

2.4 Sammanfattning

Av den ovan redovisade sammanställningen är det svårt att dra några generella slutsatser, särskilt då domstolarna i de aktuella fallen så gott som uteslutande funnit att näringsrekvisiten inte varit uppfyllda. Jag tror dock att man vågar påstå att för verksamheter som har inslag av ”fritids (hobby) karaktär” krävs det att man kan påvisa omsättning eller liknande och att verksamheten går med vinst eller i vart fall inom en snar framtid kan antas komma att göra detta för att den ska kunna betraktas som näringsverksamhet. Man ställer nog här ett större krav på den skattskyldige att visa att syftet är att bedriva näringsverksamhet och att det är sannolikt att det rent objektivt sett är fråga om en förvärvsverksamhet än vad som gäller för annan bedriven verksamhet. Detta är i och för sig naturligt med hänsyn till att avdrag inte medges för personliga levnadskostnader. Gränsen mellan sådana kostnader och kostnader för hobbyliknande näringsverksamhet är ibland hårfin. Till saken hör också att det är den skattskyldige som har bevisbördan, eftersom fråga är om avdragsyrkanden.

För annan verksamhet än sådan som har starka inslag av ”fritidsysselsättning” krävs i allmänhet att den verkligen kommit igång och genererar intäkter även om man i ett uppbyggnadsskede kan acceptera att verksamheten går med ett visst underskott. I dessa fall saknas i allmänhet ett incitament för den skattskyldige att syssla med verksamheten enkom för att tillfredställa ett privat intresse. Av praxis kan utläsas att det har viss betydelse om verksamheten bedrivs vid sidan av en anställning eller som ”sysselsättning” för de som inte står till arbetsmarknadens förfogande. I sådana fall synes det nog i allmänhet vara något svårare att få verksamheten klassificerad som näringsverksamhet.

Utöver ovan redovisade kammarrättsavgöranden finns det ett flertal domar där författare och musiker inte ansetts bedriva näringsverksamhet. Orsaken har i regel varit att verksamheten inte genererat några intäkter, eller högst obetydliga sådana, samtidigt som underskotten i allmänhet varit förhållandevis betydande.34

Exempel på detta är dom av KRNSu den 24 mars 1999, mål nr 1249-1997, där författare ansågs bedriva hobby och samma förhållande i dom av KRNSu den 12 april 2000, mål nr 199-1998 respektive av KRNG den 3 november 2000, mål nr 5054-5056-2000, samt dom av KRNG den 24 januari 1995, mål nr 6473-1994, där musikers verksamhet genom ett handelsbolag ansågs vara hobby, ej prövningstillstånd.

3 Aktiv eller passiv näringsverksamhet

3.1 Bakgrund

3.1.1 Reglerna har flyttats flera gånger

När verksamheten vid denna inledande prövning befunnits utgöra näringsverksamhet, är nästa steg i bedömningen att ta ställning till om verksamheten är aktiv eller passiv. Rätten till avdrag för underskott av nystartad näringsverksamhet förutsätter enligt 62 kap. 2 § IL att näringsverksamheten är aktiv. Aktivitetskravet gäller för det år då underskottsavdrag yrkas. Hur det förhåller sig under tidigare eller senare beskattningsår saknar däremot betydelse för bedömning av avdragsårets yrkande.35

Redan vid införandet av KL delade man in en fysisk persons näringsverksamhet i skilda förvärvskällor. Detta kom att framgå av 18 § KL och i anvisningarna härtill. Förvärvskälleindelningen togs – med något undantag – helt bort 1993. Bestämmelserna i 18 § KL har numera flyttats till 14 kap. 12–14 §§ IL. Av 18 § KL i dess lydelse från och med 1992 års taxering36 och fram till och med 1994 års taxering37 framgår att för inkomst av näringsverksamhet skulle inkomsten av varje förvärvskälla beräknas för sig. Vid bedömningen av om verksamheter som den skattskyldige bedriver utgör en eller flera förvärvskällor gjordes skillnad mellan aktiv och passiv näringsverksamhet. I 18 § KL angavs att en verksamhet utgör aktiv näringsverksamhet om den skattskyldige i inte oväsentlig omfattning arbetat i denna. Annan verksamhet utgör passiv näringsverksamhet. Fr.o.m. 1995 års taxering har definitionen av vad som är aktiv respektive passiv näringsverksamhet flyttats över till först 11 kap. 3 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, LAF och sedan fr.o.m. 2000 års taxering till 2 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundande ålderspension, LIP, för att i samband med införandet av IL i och med 2002 års taxering placeras i 2 kap. 23 § IL. Denna senare bestämmelse är i nu aktuellt avseende formulerad på samma sätt som 18 § KL tidigare var.38 Bestämmelserna i 11 kap. 3 § LAF respektive 2 kap. 6 § LIP hade också samma utformning. Någon förändring i sak är inte åsyftad i samband med de redaktionella förändringar som ovan redovisats.

I 46 § 1 mom. KL i dess lydelse för taxeringsåren 1995–1999 uttalades att avdragsrätt förutsatte att näringsverksamheten skulle vara aktiv enligt bestämmelserna i 11 kap. 3 § LAF. Under taxeringsåren 2000–2001 fanns motsvarande hänvisning till 2 kap. 6 § LIP.

Indelningen i aktiv respektive passiv näringsverksamhet har inte enbart betydelse för kvittningsreglerna. Främst betydelse har indelningen när det gäller frågan om en förvärvsinkomst ska belastas med särskild löneskatt (passiv) eller med egenavgifter (aktiv). Aktiv näringsinkomst är vidare sjukpenninggrundande. Även när det gäller rätten till avdrag för pensionskostnader har indelningen i aktiv och passiv näringsverksamhet betydelse. För att man ska kunna få dra av premien mot näringsinkomst krävs nämligen att denna är hänförlig till aktiv sådan. Vidare att märka är att om inkomsten är passiv har man inte rätt till grundavdrag beräknat på denna.

Se också Gäverth, Leif, SN 1994 s. 211 och RSV:s skrivelse av den 10 maj 1996 avsnitt 6 (dnr 3798-96/00.

SFS 1990:650.

SFS 1993:1541.

Prop. 1999/2000:2 s. 43 f., se även kommentar till bestämmelsen i Andersson, Mari, Saldén-Enérus, Anita och Tivéus, Ulf, Inkomstskattelagen del 1, 2002, s. 49 ff.

3.1.2 Förarbetena

I förarbetena till den ändring som gjordes i 18 § KL med ikraftträdande från och med 1992 års taxering sägs bl.a. följande.

Prop. 1989/90:110 s. 646.

”En verksamhet utgör aktiv näringsverksamhet om den skattskyldige i inte oväsentlig omfattning arbetat i verksamheten. I det motsatta fallet utgör verksamheten passiv näringsverksamhet. Kravet på aktivitet innebär i normalfallet att den skattskyldige skall ha ägnat sysslorna i verksamheten minst en tredjedel av den tid som åtgår för en vanlig anställning på heltid. Detta krav får i vissa fall jämkas med hänsyn till omständigheterna. En person som vid sidan av en anställning bedriver näringsverksamhet som i huvudsak baseras på hans egen arbetskraft får således regelmässigt anses uppfylla aktivitetskravet. Detta gäller däremot inte beträffande verksamhet med betydande balansomslutning. I fråga om t.ex. förvaltning av egna fastigheter bör således arbetsinsatsen motsvara minst en tredjedel av arbetstiden i en heltidsanställning för att verksamheten skall vara att hänföra till aktiv näringsverksamhet.”39

Av förarbetena till införandet av de nu aktuella reglerna i 46 § 1 mom. KL om allmänt avdrag för underskott i nystartad näringsverksamhet, framgår att vid bestämmande av om verksamheten ska hänföras till aktiv eller passiv näringsverksamhet, bör de ovan redovisade uttalandena i förarbetena till 18 § KL kunna vara vägledande.40

I betänkandet som låg till grund för skattereformen och därigenom för de aktuella bestämmelserna, uttalades bl.a. att uppdelningen i aktiv och passiv näringsverksamhet bör göras med utgångspunkt från förädlingsvärdet. Med förädlingsvärdet förstås det värde som alstras av produktionsfaktorerna arbete och kapital (eget och främmande). Med förädlingsvärdet avses företagets försäljningsintäkter för varor och tjänster med avdrag för kostnader för utifrån köpta varor och tjänster. Om detta värde i huvudsak alstras av den egna arbetsinsatsen föreligger en inkomst av aktiv natur och bedömningen bör bli den motsatta i de fall där förädlingsvärdet huvudsakligen utgörs av kapitalavkastning. Hit hör, enligt utredningen, traditionellt passiva inkomster, inkomster av närmast förmögenhetsförvaltande karaktär. Exempel som anges är förvaltning av hyreshus, arrendeintäkter och intäkter från upplåtelse av avverkningsrätter.41 I det förslag till specialmotivering till 18 § KL som lämnades av utredningen, uttalades att den tidigare gränsdragningen mellan A- och B-inkomst kunde vara till viss ledning vid bedömningen av om en näringsinkomst skulle anses vara aktiv eller passiv. Samtidigt underströk utredningen att det ska krävas en betydligt större arbetsinsats för att en aktiv förvärvskälla ska anses föreligga än vad som i praxis krävts för att hänföra en inkomst till A-inkomst.42 Det bör dock noteras att utredningens uttalanden inte togs med i prop. 1989/90:110 om reformerad inkomst- och förmögenhetsbeskattning.

Vad är då en tredjedels årsarbetskraft? Beroende på hur man räknar i olika statistiska sammanhang brukar man hamna mellan 1600 timmar och drygt 2000 timmar per år räknat när man ska uppskatta omfattningen av en helårsarbetskraft. En tredjedel har då tolkats som att ligga någonstans i intervallet 500–600 timmar och talet 550 timmar har inte sällan används av skattemyndigheterna som en ungefärlig måttstock. Kravet på 550 timmar kan mot denna bakgrund i vart fall inte anses vara för högt ställt.

Prop. 1993/94:50 s. 222.

SOU 1989:33 Del 1 s. 181 f.

SOU 1989:33 Del 3 s. 337 f. Angående gränsdragningen mellan aktiv och passiv näringsverksamhet och angående aktivitetskravet, se vidare Bexhed, Jan-Mikael, Förvärvskällebegreppet. En eller flera förvärvskällor, 1992 s. 79 ff. och s. 234 ff. samt Rydin, Urban, SN 1993 s. 647 ff.

3.2 Regeringsrättens avgörande RÅ 2002 ref. 15

Regeringsrätten har i en dom den 30 april 200243 rörande 1994 års taxering prövat om en näringsverksamhet i form av ett mindre skogsbruk, där ägaren lagt ned en arbetsinsats uppgående till högst ett par hundra timmar under ett beskattningsår, ska anses vara aktiv eller passiv. Skogsbruket bestod av en fastighet med en areal om ca 30 ha och med ett tax. värde av 216000 kr och med övriga tillgångar endast i form av en traktor och en skogskärra. Den skattskyldige bedrev därutöver en busstransportrörelse i enskild firma. Vid 1994 års taxering gällde alltjämt att en skattskyldig kunde ha flera förvärvskällor, där dock de aktiva lades samman för sig och varje passiv verksamhet var en särskild förvärvskälla. (Hade förvärvskällorna ett naturligt samband med varandra kunde de dock föras tillsammans.). Den skattskyldige önskade kvitta underskottet från skogsbruket mot överskottet från busstransportrörelsen, vilket alltså förutsatte att båda verksamheterna var aktiva.

Regeringsrätten konstaterade, efter en inledande redogörelse för bakgrunden till reglerna, att såväl de äldre reglerna om bl.a. A- och B-inkomst som de genom 1990 års skattereform införda reglerna och tillika reglerna i det s.k. 3:12-systemet, syftar till att dra en skiljelinje mellan avkastning av eget arbete och avkastning av förmögenhet. Regeringsrätten anförde också att även reglerna om räntefördelning fyller samma funktion.

Regeringsrätten, som fann att skogsbruket var aktiv näringsverksamhet och att underskottet av detta därför kunde kvittas mot överskottet av den aktiva transportverksamheten, konstaterade vidare bl.a. att

”Gränsdragningens (mellan aktiv och passiv näringsverksamhet, min anmärkning ) syfte och dess betydelse för inkomstbaserad pension medför att sådan verksamhet där näringsidkare lägger ner en stor del av sin arbetskraft alltid måste betecknas som en aktiv näringsverksamhet. Likaså måste rimligen en verksamhet vars avkastning helt eller till allt övervägande del närmast kan ses som en ersättning för arbete, t.ex. verksamhet som konsult, skribent eller hantverkare, alltid betecknas som aktiv oavsett omfattningen. Ett sådant synsätt överensstämmer också med vad som uttalats i förarbetena (prop. 1989/90:110, del 1, s. 646).

Svårare blir gränsdragningen när det är fråga om en verksamhet som baserar sig på innehavet av en tillgång och den nedlagda arbetsinsatsen är av begränsad omfattning. Näringsidkarens befattning med verksamheten kan då närmast ha karaktären av förmögenhetsförvaltning. Tydliga sådana fall kan vara innehav av utarrenderade jordbruksfastigheter eller av hyresfastigheter eller skogsfastigheter vilkas skötsel omhändertas av annan. Om däremot den skattskyldige i ett jord- eller skogsbruk utför allt det arbete som krävs får denna arbetsinsats ha sådan betydelse för avkastningen att det förhållandet att verksamheten är av mindre omfattning och att arbetsinsatsen därför blir begränsad inte hindrar att verksamheten bedöms utgöra aktiv näringsverksamhet.”

Regeringsrätten fann således att det avgörande är om intäkterna i verksamheten är avhängiga den skattskyldiges egen arbetsinsats eller om de är en följd av andras arbete eller utgör kapitalavkastning. Är intäkterna en följd av den egna arbetsinsatsen, saknar det i princip betydelse i vilken omfattning sådant arbete nedlagts. Som Regeringsrätten understryker har den nedlagda arbetstiden däremot betydelse i sådan verksamhet där intäkterna till en del utgör kapitalavkastning, såsom kan vara fallet vid fastighetsförvaltning. Jag tycker att man kan hävda att Regeringsrätten i detta avgörande har följt lagstiftarens intentioner, även om domstolen hållit sig en aning fri i förhållande till den skrivning föredragande statsrådet gjorde i specialmotiveringen

Mål nr 4789-1998, se även kommentar av Jansson, Sune E, SvSkT 2002 s. 407 f.

3.3 Kammarrättsavgöranden avseende aktiv och passiv näringsverksamhet

Det finns några kammarrättsdomar som jag anser väl belyser de problem som uppkommer vid gränsdragningen mellan aktiv och passiv näringsverksamhet. Följande exempel kan vara värda att nämna.

3.3.1 Fastighetsförvaltning och liknande

 • Fastighetsförvaltning där den mesta arbetade tiden lagts ned på att färdigställa fastigheten har bedömts vara passiv, eftersom nedlagd tid avseende den löpande driften inte ansetts ha varit tillräckligt omfattande. Målet är dock till viss del ett bevismål angående fördelningen av nedlagd arbetstid.44

 • Förmedling av två fastigheter, vilka lämnats till försäljning av bl.a. närstående, dock utan att någon försäljning kommit till stånd, har inte ansetts utgöra aktiv näringsverksamhet.45

 • Fastighetsförvaltning hade varit passiv under ett antal år för att sedan bli aktiv under ett år (450 tim. nedlagt på fastighetsskötsel och 453 tim. nedlagt på reparationer) för att sedan ånyo bli passiv. Avdrag för underskott medgavs för det ”aktiva” året.46

 • Uthyrning av fastigheter har i ett flertal fall inte ansetts vara aktiv näringsverksamhet huvudsakligen med hänsyn till att de skattskyldiga inte kunnat visa att de själva varit aktiva i verksamheten.47

Dom av KRNG den 25 november 1999, mål nr 1462-1997. Liknande utgång i dom av KRNG den 7 februari 2001, mål nr 6492-2000.

Dom av KRNG den 2 november 2000, mål nr 8429-1998.

Dom av KRNJ den 16 december 1999, mål nr 497-1997, överklagad.

Dom av KRNSu den 28 september 2001, mål nr 3285-1999, dom av KRNG den 11 oktober 1999, mål nr 2682-1998 och dom av KRNG den 4 december 2000, mål nr 1540-1542-2000.

3.3.2 Hästar och uppfödning av fjäderfä

 • Hästsport har i två olika fall bedrivits med hästar ägda av ett handelsbolag, men där träningen och handhavandet i övrigt av hästarna synes ha bedrivits av andra personer än delägarna. Delägarna saknade dessutom tränarlicenser. Verksamheterna ansågs passiva.48

 • Uppfödning av fjäderfä på fastighet taxerad som småhusenhet har på grund av att nedlagd arbetstid inte uppgått till minst en tredjedels årsarbetskraft, den i övrigt ringa omfattning och då verksamheten ännu inte genererat några intäkter, men väl ett underskott om över 200 000 kr, ansetts utgöra passiv näringsverksamhet. 49

Dom av KRNG den 2 mars 1999, mål nr 6540-1997 samt dom av KRNS den 2 juni 1999, mål nr 16–17-1999, ej prövningstillstånd.

Dom av KRNS den 8 juni 1999, mål nr 5375-1998, ej prövningstillstånd. Med hänsyn till RÅ 2002 ref. 15 kan utgången diskuteras.

3.3.3 Försäljning och uthyrningsverksamhet

 • Skattskyldig hade vid sidan av sitt ordinarie heltidsarbete bedrivit maskinuthyrning i enskild firma, vari den egna arbetsinsatsen huvudsakligen bestått av administration och endast en mindre del lagts ned på service och reparation av maskinerna. Den skattskyldige och SKM hade olika uppfattningar om hur mycket tid som lagts ned i verksamheten. KRN gick emellertid inte in på frågan om hur mycket tid som lagts ned på verksamheten, utan konstaterade att den tid som lagts ned bestod av den skattskyldiges egen arbetsinsats och fann därför att näringsverksamheten var aktiv.50

 • Näringsverksamhet i form av presentshop hade för tidigare år ansetts vara aktiv. Under avvecklingsåret hade ingen försäljning ägt rum utan den skattskyldiges arbetsinsats bestod av försök att sälja lagret till andra företag. Verksamheten ansågs vara passiv.51

 • Postorderförsäljning där 40–50 % av en heltidsanställning lagts ned på inköpsplanering och marknadsföring, men där inga intäkter redovisats och där verksamheten gått på sparlåga med hänsyn till makes sjukdom, har inte ansetts vara aktiv.52

Dom av KRNJ den 20 maj 1998, mål nr 2808-1996.

Dom av KRNSu den 23 juni 1999, mål nr 196-1997.

Dom av KRNG den 19 augusti 1998, mål nr 21-1997.

3.4 Sammanfattning

Mot bakgrund av de ovan redogjorda domarna tycker jag att man kan hävda att praxis ganska väl följt lagstiftarens intentioner. Det finns naturligtvis en del avgöranden rörande mindre jordbruk meddelade före Regeringsrättens dom som gått i en annan riktning än vad Regeringsrätten kommit fram till. Men det bör också nämnas att de flesta domar jag studerat i sammanhanget, och inte redovisat i denna studie, avser bevisfrågor avseende hur mycket tid de skattskyldiga lagt ned i olika slag av verksamheter. Av lättförståeliga skäl handlar det mycket om bevisfrågor i sådana här fall.

4 Allmänt avdrag för underskott av nystartad aktiv näringsverksamhet

4.1 Bakgrund

I min ovan nämnda artikel i denna tidskrift från år 1994 redogjorde jag för vissa tänkbara tolknings- och tillämpningsproblem med anledning av de då nyinförda reglerna. Jag tänkte nu med nämnda artikel som bakgrund försöka se hur praxis utvecklats och även se om några frågor kvarstår olösta. Inledningsvis kan sägas att när kvittningsrätten infördes första gången, dvs. vid 1995 års taxering, uttalade RSV att startåret var 1990.53 Själv var jag lite tveksam till om bestämmelsen skulle kunna ges sådan närmast retroaktiv verkan.54 Med hänsyn till RSV:s ställningstagande har den frågan inte föranlett några tvistigheter. Reglerna upphörde 1995 och återinfördes vid 1997 års taxering och gäller uttryckligen för verksamheter som startats tidigast den 1 januari 1996.

Om förvärvskällan överlåtes från någon närstående inträder förvärvaren, enligt 62 kap. 3 § tredje stycket IL, i överlåtarens skattemässiga situation när det gäller rätten till avdrag.55 Men om det – efter 1996 enligt de återinförda reglerna – sker ett oneröst förvärv av hela förvärvskällan från förälder eller far- eller morförälder anses däremot en ny förvärvskälla ha startats och rätt till allmänt avdrag i form av kvittning föreligger för de fem första åren.56 I praktiken handlar det främst om att underlätta generationsskiften av jord- och skogsbruksfastigheter.

Reglerna innehåller också vissa begränsningar i kvittningsrätten. Exempelvis får delägare i ett kommanditbolag eller handelsbolagsdelägare som förbehållit sig ett begränsat ansvar inte kvitta underskott med ett större belopp än vad han svarar för. En annan begränsning är att om ägaren till en jordbruksfastighet begärt att mangårdsbyggnaden ska beskattas som näringsfastighet medges inte kvittning. I annat fall skulle man kunna kvitta reparations- och underhållskostnader på denna mot inkomst av tjänst.

Verksamheten fick ju vara högst fem år gammal och kvittning fick ske första gången 1995, därav blev startåret 1990.

Gäverth, Leif, SN 1994 s. 208 f.

I 46 § 1 mom. KL uttrycktes detta på följande vis. ”Om förvärvskällan övergått till den skattskyldige från någon sådan närstående som avses i punkt 14 av anv. till 32 § KL, får avdrag göras endast om den närstående hade varit berättigad till avdrag om han fortsatt att driva verksamheten.” Vad som avses med närstående anges numera i 2 kap. 22 § IL.

Prop. 1993/94:234 s. 96 ff.

4.2 Reglernas tekniska utformning

Allmänt avdrag i form av kvittning av underskott i aktiv nystartad näringsverksamhet får ske under de fem första verksamhetsåren mot inkomst av tjänst eller mot överskott av annan näringsverksamhet, dock med den begränsningen att högst 100 000 kr av årets underskott får nyttjas till avdrag på detta sätt. Resterande belopp får på vanligt vis föras över till nästkommande beskattningsår för förvärvskällan. Ett sådant underskott får inte nyttjas för kvittning mot andra intäkter än sådana som inflyter i samma förvärvskälla. Det åligger den skattskyldige att hålla rätt på storleken av sådana ”spärrade” underskott. I deklarationsblanketterna finns emellertid ingen särskild möjlighet att särredovisa beloppen.

Antag att verksamheten resulterar i ett underskott år 1 med 125 000 kr. Av detta kvittas 100 000 kr mot tjänst, varvid återstående underskott om 25 000 kr ”rullas” framåt i förvärvskällan till år 2. Antar vi att underskottet detta år uppgår till 75 000 kr, varav 25 000 kr är ”inrullat” sådant, kan kvittning ske med 50 000 kr, dvs. med det underskott som uppkommit under år 2. Antar vi i stället att förvärvskällan under det första verksamhetsåret resulterar i ett underskott om 70 000 kr – och den skattskyldige inte kvittar då han är förhoppningsfull och tror att förvärvskällan kommer att visa överskott nästa år – och år 2 också visar ett underskott men uppgående till 60 000 kr, kan avdrag år 2 medges med 100 000 kr mot tjänsteinkomster, varav resterande (70 000 + 60 000 – 100 000 =) 30 000 kr får rullas vidare i förvärvskällan i en egen slags ”fålla”. Ett alternativ är att den skattskyldige begär omprövning av taxeringen för år 1 och yrkar allmänt avdrag för det årets underskott (70 000 kr) mot det årets tjänsteinkomster, om dessa räcker till för det. Sedan kan han i vanlig ordning kvitta underskottet från år 2 (60 000 kr) mot det årets tjänsteinkomster och därigenom har han lyckats kvitta båda årens underskott fullt ut mot sina tjänsteinkomster.

4.3 Regeringsrättens avgörande RÅ 2002 ref. 5957

En kvinna förvärvade en jordbruksfastighet den 22 december 1989 med tillträde den 30 december samma år. Verksamheten på fastigheten påbörjades dock inte förrän i mitten av januari 1990 då den skattskyldige flyttade till fastigheten. Allmänt avdrag yrkades vid 1995 års taxering för underskott i nystartad aktiv näringsverksamhet. Såväl länsrätten som kammarrätten fann att näringsverksamheten påbörjades först 1990 och medgav avdrag. Regeringsrätten fann däremot att näringsverksamheten var påbörjad redan genom förvärvet 1989 och undanröjde därför underinstansernas domar. Regeringsrätten uttalade bl.a. följande.

Av reglerna för beskattning av näringsfastighet framgår att de särskilda reglerna för näringsverksamhet (värdeminskningsavdrag, avdrag för reparation och underhåll m.m., min anmärkning ) är tillämpliga från och med förvärvet av fastigheten. Näringsverksamheten får därför anses bedriven från samma tidpunkt. Inkomsten av varje förvärvskälla beräknas för sig. Med begreppet förvärvskälla i 46 § 1 mom. KL måste därför avses den ifrågavarande beräkningsenheten, dvs. den näringsverksamhet som i detta fall utgörs av innehav av näringsfastighet.

Genom domen har det klargjorts att näringsverksamheten påbörjas redan genom förvärvet av en näringsfastighet oavsett om den skattskyldige påbörjade någon verksamhet på fastigheten eller inte. Denna fråga har varit föremål för ett antal kammarrättsavgöranden, med i huvudsak samma utgång som Regeringsrätten numera kommit fram till, även om det finns något enstaka avgörande i motsatt riktning meddelat för Regeringsrättsdomen.58

Regeringsrättens dom den 4 november i mål nr 7290-1999.

Liknande utgång som i Regeringsrättens dom blev det i ett fall där en jordbruksfastighet förvärvades genom ett köpekontrakt 1994 och köpebrev utfärdades den 3 november 1995. Den skattskyldige folkbokfördes på fastigheten fr.o.m. den 5 juni 1995. P.g.a. tidigare slutna arrendeavtal kunde den skattskyldige inte påbörja driften av fastigheten förrän efter utgången av år 1995. Med hänsyn till att fastigheten förvärvades före utgången av år 1995 ansågs den inte nystartad enligt de återinförda reglerna, dom av KRNS den 5 december 2001, mål nr 4380-4381-2000. I ett fall var det fråga om fastighetsförvärv 1989 och förvärvstillstånd 1990. En jordbruksfastighet förvärvades genom undertecknat köpekontrakt den 4 oktober 1989, men jordförvärvstillstånd erhölls först den 10 januari 1990. Samma år påbörjades en ny verksamhet på fastigheten i form av ridutbildning. Vissa kostnader lades ned redan 1989 och vissa intäkter hänförliga till den tidigare verksamheten redovisades för inkomståret 1989. Verksamheten ansågs påbörjad redan 1989 och var således inte nystartad, varför yrkat avdrag vägrades vid 1995 års taxering, dom av KRNS den 1 februari 2001, mål nr 922-1999. En inte ovanlig situation är jordbruk (passivt) före 1990 respektive 1996 och aktiv verksamhet därefter i form av t.ex. hästavel, (dom av KRNJ den 29 september 1997, mål nr 1208-1997) travsport (dom av KRNSu den 29 april 1999, mål nr 1855-1996) eller hållande av nötkreatur (dom av KRNG den 24 juni 2002, mål nr 1759-2002). Avdrag har i dessa situationer vägrats med hänsyn till att förvärvskällan inte varit nystartad. I ett fall var det fråga om fastighetsförvärv 1995 för svinuppfödning genom köp den 11 september 1995. Trots att inga intäkter genererades förrän under inkomståret 1996 ansågs inte förvärvskällan nystartad vid 1997 års taxering och avdrag vägrades, dom av KRNSu den 4 april 2001, mål nr 3005-1998. Liknande utgång i dom av KRNSu den 6 mars, mål nr 2769-1999, där den skattskyldige genom arv respektive köp förvärvat en näringsfastighet under åren 1994 respektive 1995 (överklagad).

4.4 Kammarrättsavgöranden avseende underskott av nystartad aktiv näringsverksamhet

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för sådana kammarrättsavgöranden avseende rätten till allmänt avdrag för underskott av nystartad aktiv näringsverksamhet som jag funnit vara intressanta. Jag har valt att dela in dem i två grupper, utifrån de rekvisit som varit avgörande för bedömningen; nämligen om förvärvskällan varit nystartad respektive om den skattskyldige under de närmaste fem föregående beskattningsåren bedrivit en likartad verksamhet.

4.4.1 Nystartad

4.4.1.1 Inledning

Det finns ett antal avgöranden där kammarrätterna haft att ta ställning till frågan om en förvärvskälla är nystartad. I flera av dem har frågeställningen varit hur man ska bedöma det fallet att den skattskyldige sedan tidigare innehaft en (passivt bedriven) jordbruksfastighet. Flera av dem avser i huvudsak samma slags situation som Regeringsrätten prövat (se avsnitt 4.3), medan andra avviker något. Jag har valt att ta med några av dem där förhållandena avviker från det fall som Regeringsrätten tog ställning till samt sådana där det inte varit fråga om innehav av näringsfastighet.

4.4.1.2 Förändrad verksamhet
 • Pepparrotsodling övergått till svinproduktion. Från 1993 fram till mars 1996 bedrev en skattskyldig odling av pepparrot på mark om 0,5 ha för att i mars sistnämnda år på sin nya bostadsort på arrenderad mark om 32 ha övergå till svinproduktion. Den tidigare förvärvskällan hade inte avslutats (dock två skilda fastigheter men samma beskattningsår). Svinproduktionen var således hänförlig till samma förvärvskälla som påbörjades redan 1993, varför den inte var nystartad.59

 • I ett annat fall övergick en verksamhet från att ha bestått i att lansera olika produkter och uppfinningar till att bestå i försäljning av träspik. Då den tidigare verksamheten inte avslutats innan den nya påbörjades var förvärvskällan inte nystartad och avdrag vägrades.60 I ett annat fall var det fråga om ett HB som startades 1983 och sysslade med hästar och utveckling av hästsportartiklar. 1991 ändrades verksamheten och kom att förutom hästuppfödning och travsport även att bestå av byggnadsverksamhet. LR fann att en delvis ändrad eller utökad verksamhet inte innebar att den var nystartad. KR delade bedömningen.61

 • Passivt jordbruk – författarverksamhet. En skattskyldig ägde en jordbruksfastighet vid ingången av år 1996. Verksamheten var passiv. Den skattskyldige påbörjade efter ingången av 1996 en författarverksamhet. Eftersom all näringsverksamhet en skattskyldig bedriver hänförs till samma förvärvskälla ansågs förvärvskällan ha startats före ingången av år 1996 och var därför inte nystartad, varför avdrag vägrades.62

 • Ägde hyresfastighet och förvärvade nya fastigheter till ekoturism. Näringsverksamhet i form av uthyrning av bostäder bedrevs sedan 1984. År 1993 förvärvades ytterligare en fastighet i syfte att bedriva ekoturism. Den nya fastigheten kom att ingå i den befintliga förvärvskällan och ekoturismverksamheten ansågs därför inte vara nystartad.63

 • Äldre verksamhet har inte avslutats innan ny verksamhet påbörjats. En skattskyldig hade sedan 1980-talet bedrivit serviceverksamhet inom databranschen, som dock trappats ned kraftigt. Tillsammans med hustrun förvärvade han under 1990-talet två skogsfastigheter, vilka redovisade underskott. Med hänsyn till att skogsbruket för mannens del utgjorde samma förvärvskälla som dataserviceverksamheten, ansågs inte förvärvskällan vara nystartad.64

 • I ett annat fall var det fråga om verksamhet i form av ”prydnadsväxtodling och jordbruk” som avslutades 1996 och ”import och handelsverksamhet” som påbörjades 1997. Verksamheterna hade bedrivits under inkomstår i direkt anslutning till varandra (dvs. utan något uppehåll) och inventarierna i den nystartade verksamheten hade anskaffats för i stort sett samma belopp som utgjorde det oavskrivna värdet på inventarierna i den avslutade verksamheten. Till följd härav ansåg man det inte klarlagt att den äldre verksamheten verkligen avslutats innan den nya verksamheten påbörjades, varför avdragsrätt inte förelåg.65

Dom av KRNG den 24 april 2002, mål nr 254-2001.

Dom av KRNSu den 25 januari 2002, mål nr 63-2000, överklagad.

Dom av KRNSu den 25 februari 2002, mål nr 2239-2000.

Dom av KRNSu den 15 februari 2002, mål nr 3015-2001.

Dom av KRNSu den 29 mars 2000, mål nr 3429-1998.

Dom av KRNJ den 28 oktober 1999, mål nr 448-1997.

Dom av KRNG den 12 september 2001, mål nr 6512-2000.

4.4.1.3 Närståendeöverlåtelser och liknande
 • Jord- och skogsbruk övergår till närstående som börjar bedriva hästsport. En maka bedrev under åren 1989–1993 näringsverksamhet i form av jord- och skogsbruk på sin fastighet. Fr.o.m. 1994 utökades verksamheten till att även omfatta proffsträning och tävlingskörning med hästar och verksamheten kom då att bedrivas av makarna tillsammans, varvid mannen förvärvade halva förvärvskällan från kvinnan, som alltjämt ägde fastigheten. Mannen yrkade avdrag, vilket vägrades honom. Verksamheten hade övergått till honom från närstående och eftersom kvinnan inte skulle haft avdragsrätt om hon yrkat detta, kunde inte heller mannen medges sådant avdrag.66

 • En hustru hade bedrivit hästuppfödning åren 1985–1990. Verksamheten ansågs av länsrätten vara hobby. Mannen startade hästavel 1990/91 med bl.a. ett par av de hästar som tidigare ingått i hustruns avel. Då han, enligt LR:s synsätt, tagit över bl.a. hästar från hustruns hobbyverksamhet, ansåg LR att mannens näringsverksamhet var nystartad. KR fann däremot att hustruns verksamhet utgjorde rörelse och att mannen tagit över densamma genom bodelning med anledning av skilsmässa. Kvinnans förvärvsverksamhet var påbörjad före 1990. Förvärvskällan var därför inte nystartad för mannen, varför avdrag vägrades.67

 • Benefikt fång av jordbruksfastighet. En jordbruksfastighet förvärvades 1961 och övergick genom arv till dottern 1992. Avdrag yrkades vid 1995 års taxering. Fånget var benefikt från sådan närstående som avses i dåvarande punkt 14 av anv. till 32 § KL, varför avdrag skulle kunna medges endast under förutsättning att överlåtaren hade haft rätt till sådant avdrag. Eftersom arvlåtaren förvärvat fastigheten redan 1961 skulle förvärvskällan inte ha ansetts vara nystartad för honom vid 1995 års taxering, med följd att inte heller dottern kunde medges sådant avdrag.68

 • Gemensam fastighet – skilda situationer. En kvinna förvärvade genom gåva en jordbruksfastighet 1975, vilken då var utarrenderad. Tillsammans med mannen startade hon ridverksamhet på fastigheten 1990, som alltjämt ägdes av henne, och mannen yrkade allmänt avdrag vid 1995 års taxering. Verksamheten ansågs nystartad för mannens del. Frågan om hur verksamheten skulle bedömas i avseende på hustrun var dock inte föremål för prövning.69

Dom av KRNG den 26 april 2001, mål nr 5768-1999.

Dom av KRNJ den 13 september 2001, mål nr 676-1999, överklagad (RR:s mål nr 6976-2001).

Dom av KRNG den 2 november 2000, mål nr 813-1998.

Dom av KRNSu den 23 november 2000, mål nr 1825-1998.

4.4.1.4 Övriga fall
 • Förvärv av däcklager 1995 och verksamhetsstart 1996. En man förvärvade på remburs ett par större partier däcklager under transport till Baltikum under slutet av 1995. Starta-eget-bidrag söktes och erhölls och firma i Baltikum startades i början av 1996. P.g.a. stölder blev endast en del däck sålda och ersättningen för dessa kom inte den skattskyldige till del p.g.a. konkurs i baltisk bank. Den skattskyldige yrkade allmänt avdrag för underskott i nystartad näringsverksamhet, vilket vägrades honom eftersom verksamheten ansågs påbörjad i och med däckförvärvet 1995. Hans hustru kom med i verksamheten under 1996, men även hon vägrades avdrag p.g.a. att hon var närstående till mannen.70

Domar av KRNS den 21 november 2001, mål nr 8622-8623-2000 och 9-10-2001. I målet var det även fråga om självständigt bedriven verksamhet utomlands, vilken normalt är passiv och på den grunden saknas också rätt till allmänt avdrag.

4.4.2 Likartad verksamhet

4.4.2.1 Inledning

En av de frågor man vid införandet av reglerna kunde förutse skulle leda till problem vid tillämpningen var vad som innefattas i uttrycket ”likartad” verksamhet.71 I 46 § 1 mom. KL angavs att kvittningsrätten i form av allmänt avdrag förutsatte att den skattskyldige inte någon gång under de fem beskattningsår som föregått startåret direkt eller indirekt bedrivit likartad verksamhet. I 62 kap. 3 § IL används i stället uttrycket ”liknande” verksamhet. I sak synes dock ingen skillnad vara avsedd.72 Bortsett från att bedömningen av om två verksamheter är likartade av naturliga skäl är problematisk, så finns det även en del mer principiella frågor som kan föranleda tvister. Antag att den skattskyldige tidigare bedrivit viss verksamhet som avslutats för högst fem år sedan. Han startar nu en helt annan och ny verksamhet. Därefter återupptar han den tidigare avslutade verksamheten. Både den nya och den ”nygamla” verksamheten kommer att ingå i samma förvärvskälla. Om bedömningen ska göras för hela förvärvskällan kan det innebära att man medger avdrag för underskott hänförligt även till den ”nygamla” verksamheten, om den nystartade verksamheten är den huvudsakliga verksamheten i förvärvskällan. Är å andra sidan den ”nygamla” verksamheten den huvudsakliga verksamheten kan kvittning komma att vägras för den nystartade delen. För att i denna situation säkerställa rätten till avdrag för den nystartade verksamheten bör denna förläggas till ett handelsbolag, alternativt låter man den ”nygamla” verksamheten förläggas till ett handelsbolag, eller båda verksamheterna i varsitt handelsbolag.73

Gäverth, Leif, SN 1994 s. 201 f.

Se prop. 1999/2000:2 s. 667 f.

Jfr Gäverth, Leif, SN 1994 s. 212 f. och Emanuelsson-Korsell, Lars, SN 1996 s. 177 f.

4.4.2.2 Jord- och skogsbruk samt hästhållning

De flesta kammarrättsdomar som jag tagit del av och där huvudfrågan varit huruvida den skattskyldige tidigare bedrivit likartad verksamhet, avser i allmänhet jordbruk o.d.

 • Passivt jordbruk blir aktivt. Passivt jordbruk i form av utarrendering till föräldrarna, varifrån fastigheten erhållits i gåva, hade bedrivits sedan 1947. Under 1992 upphörde utarrenderingen samtidigt som det gjordes betydande nyinvesteringar och verksamheten (jordbruk, skogsbruk och fastighetsförvaltning) blev aktiv. KR fann att den passiva förvärvskällan – vilken inte fick läggas samman med aktiv sådan – upphörde 1992, dvs. samma år som den nya verksamheten (den aktiva förvärvskällan) påbörjades. Eftersom den passiva förvärvskällan inte fick läggas samman med den aktiva ansågs den senare vara nystartad.74 Denna ansågs dock likartad med den tidigare passivt bedriva jordbruksverksamheten, varför avdrag vägrades på den grunden.75

 • Jordbruk likartad med fåravel. En skattskyldig förvärvade en jordbruksfastighet år 1974 som han innehade utan att bedriva någon verksamhet på. År 1989 sålde han skog från fastigheten, gjorde uttag samt satte in medel på skogskonto och påbörjade nybyggnation av fårstallar. Den verksamheten ansågs likartad med den nystartade fåraveln som påbörjades först år 1990.76

 • Skattskyldig bedrev jordbruk med uppfödning av får, kalvar och kvigor samt odlade hö och spannmål genom en enskild firma. Verksamheten övergick successivt från hållande av kreatur till hästar. Under år 1991 började den skattskyldige att genom ett handelsbolag ägna sig åt tävlingsverksamhet och avel med hästar. Det hade även förekommit viss tävling med hästar och hästavel i den enskilda firman. Verksamheterna ansågs likartade.77

 • Ett par hade bedrivit jordbruk på en fastighet sedan 1983 och uppfödning av får sedan 1986. Nya inventarier anskaffades 1993 för att paret genom ett handelsbolag inregistrerat 1994 skulle vidareförsälja olika livsmedelsprodukter och tillverka charkuteriprodukter och röka kött och fisk samt bedriva handelsträdgård. Den under år 1994 nystartade verksamheten ansågs inte likartad med den traditionella jordbruksdriften med fåravel, varför avdrag medgavs vid 1995 års taxering.78

 • En skattskyldig startade hästavel i enskild firma 1991 och nystartade hästavel genom ett handelsbolag 1994, där delvis samma hästar ingick. Den senare verksamheten var mer inriktad mot travträning. Verksamheterna ansågs dock så likartade av avdrag vägrades. Den senare verksamheten hade inte heller medfört några betydande initialkostnader, påpekade KR.79

 • Hästavel blev jordbruk. En skattskyldig hade bedrivit hästuppfödning och träning med hästar genom ett handelsbolag, vars verksamhet avslutades 1997. Året därefter påbörjades traditionellt jordbruk, men till jordbrukets lager fördes hästar från den tidigare i handelsbolaget bedrivna verksamheten. Verksamheterna bedrevs på samma fastighet. Den nya verksamheten ansågs inte tillräckligt olikartad den tidigare, varför avdrag vägrades.80

 • Fastighet och blandad verksamhet. En skattskyldig utarrenderade sin fastighet där det bedrevs jord- och skogsbruk fram till 1991, då arrendet upphörde. Åren 1991–1994 bedrev den skattskyldige i stället ”förvaltning av fast och lös egendom”, ”kulturverksamhet”, ”teknisk konsultverksamhet” samt ”jord- och skogsbruk” på samma fastighet. De två förstnämnda verksamheterna redovisade underskott, medan det i de två senare verksamheterna inte förelåg någon omsättning. KR fann att fastighetsförvaltningsdelen var den klart dominerande och förvärvskällan i sin helhet ansågs därför likartad med den verksamhet som före startåret 1991 hade bedrivits i inkomstslaget jordbruksfastighet på fastigheten.81

Att förvärvskällan byter karaktär från att ha varit passiv till att bli aktiv innebär enligt min mening inte att det är en ny förvärvskälla. I så fall måste den passiva förvärvskällan ha lagts ned för att sedan startas som aktiv under ett senare beskattningsår. I förevarande fall var det dock fråga om att i någon mån ändra inriktning och vidta betydande investeringar, vilket synes ha haft betydelse för KR:s ställningstagande att fråga var om en nystartad verksamhet och inte endast en övergång från passiv till aktiv förvärvskälla.

Dom av KRNS den 6 mars 2000, mål nr 3362-3363-1998.

Dom av KRNS den 3 november 1998, mål nr 5724-1998. Fåraveln ansågs vara nystartad verksamhet i förhållande till det passiva innehavet av jordbruksfastigheten.

Dom av KRNG den 19 januari 1999, mål nr 8028-1996.

Dom av KRNSu den 4 september 2000, mål nr 2666-2667-1999.

Dom av KRNS den 31 oktober 2000, mål nr 9311-1998.

Dom av KRNJ den 27 juni 2002, mål nr 631-2001.

Dom av KRNS den 26 april 1999, mål nr 4196-1997, ej prövningstillstånd.

4.4.2.3 Övriga fall
 • Uppfinnarverksamhet. En skattskyldig hade tidigare i ett handelsbolag utvecklat ett säkerhetssystem för värdetransporter, och yrkade vid nu aktuell taxering allmänt avdrag för underskott av nystartad aktiv näringsverksamhet. Den nya verksamheten bestod i att utveckla nödsändare för demenssjuka. SKM ansåg att verksamheterna vara likartade. LR, vars bedömning KR delade, uttalade bl.a. att både larmsystemet för senildementa och det för värdetransporterna byggde på tekniken för sändare/mottagare. Utöver detta fann LR inte några större likheter mellan de båda produkterna avseende deras utseende, de olika tekniker som används för utlösande av larmen eller kundkretsarna för respektive produkt. Avdrag medgavs således.82

 • Restaurangverksamhet. En skattskyldig bedrev restaurangverksamhet genom ett aktiebolag före 1990 och köpte 1993 över inkråmet (inventarier och varulager) till sin nystartade enskilda firma där han bedrev gatukök. Avdrag yrkades vid 1995 års taxering. SKM och domstolarna fann att verksamheterna var likartade och avdrag vägrades.83 Avgörande för utgången synes bl.a. ha varit att den skattskyldige i stort sett använde samma inkråm i den nystartade enskilda firman som han använt tidigare genom sitt aktiebolag. Han fortsatte verksamheten fast i annan företagsform.

Se lagakraftvunnen dom av KRNS den 17 mars 2000, mål nr 3275-1998.

Dom av KRNJ den 22 september 1998, mål nr 1790-1998.

5 Litterär, konstnärlig och liknande näringsverksamhet

5.1 Bakgrund

Litterär, konstnärlig och liknande verksamhet som inte uppfyller kraven för att betraktas som näringsverksamhet beskattas enligt reglerna för hobby, se ovan avsnitt 2.

Vad beträffar litterär, konstnärlig eller liknande näringsverksamhet kan fria kulturarbetare i stället för vanlig ”rullning” av underskott i förvärvskällan yrka allmänt avdrag för beskattningsårets underskott, under förutsättning att verksamheten är aktiv.84 Dessa regler infördes redan genom 1990 års skattereform och således före motsvarande bestämmelser om avdrag för underskott i nystartad aktiv näringsverksamhet. Aktivitetskravet torde ofta vara uppfyllt när det gäller litterär eller konstnärlig verksamhet. I de fall den skattskyldiges verksamhet endast består i att uppbära ersättningar för upphovsmannarätt eller royalty,85 eller annan liknande inkomst, kan dock inte aktiv näringsverksamhet anses föreligga.

62 kap. 4 § IL. Se vidare RSV:s skrivelse av den 10 maj 1996, dnr 3798-96/900, avsnitt 11.

Det bör i sammanhanget nämnas att med ”royalty” avsågs vid tillkomsten av KL inte ersättningar på grund av författarskap. Vad som avsågs var ersättning för rätten att nyttja gruvfyndighet. Inte ens ersättning för årligt nyttjande av patent, mönster och dylikt betecknades royalty. Beteckningen ”royalty” reserverades för ersättning avseende nyttjande av materiella tillgångar och beteckningen ”licens” fick gälla för motsvarande avseende immateriella sådana, se vidare Kuylenstierna, Carl W. U., SvSkT 1976 s. 342 ff.

5.2 Reglernas tekniska utformning

Allmänt avdrag får göras utan beloppsbegränsning, till skillnad från vad som gäller för nystartad verksamhet där avdragsbegränsningen som nämnts är 100000 kr. Avdrag får också göras utan begränsning i tiden, men endast för det aktuella beskattningsårets underskott, dvs. inte för från tidigare beskattningsår inrullat underskott. Den skattskyldige har valfrihet att utnyttja denna fördelningsregel.

Antag att en skattskyldig har ett underskott av konstnärlig verksamhet om 150000 kr och redovisar 120000 kr som inkomst av tjänst. Han kan då kvitta 120000 kr av underskottet och ”rulla” 30000 kr i den konstnärliga verksamheten. Detta belopp ska då ”fållas” på så sätt att det endast får användas mot kommande års överskott i förvärvskällan. Uppkommer ett nytt underskott nästa år får endast detta underskott, men däremot inte den inrullade delen av förvärvskällans samlade underskott, kvittas mot det årets förvärvsinkomster. Detta gäller oavsett om tjänsteinkomsterna är hänförliga till litterär, konstnärlig och liknande verksamhet eller utgör inkomst av annan anställning. Resterande underskott i den konstnärliga verksamheten ”rullas vidare”. Det åligger den skattskyldige att hålla rätt på till vilka år underskotten är hänförliga. Någon möjlighet att vid upprättande av självdeklaration särredovisa dessa finns emellertid inte. Såvitt jag kan se finns det inget som hindrar att den skattskyldige som allmänt avdrag nyttjar så mycket av underskottet i den konstnärliga verksamheten mot inkomst av tjänst att det som återstår att beskatta av tjänsteinkomsten endast motsvarar grundavdraget

5.3 Kammarrättsavgörande angående litterär, konstnärlig eller liknande verksamhet

5.3.1 Litterär, konstnärlig eller liknande verksamhet

Frågan om en verksamhet utgör litterär, konstnärlig eller därmed jämförbar näringsverksamhet har varit föremål för prövning i ett mindre antal kammarrättsavgörande. Nedan redovisas ett tiotal sådana.

 • Utveckling av ergonomiska skjutvapen. Formgivning för utveckling av mönsterpatent i syfte att utforma ergonomiska skjutvapen (tävlingsskytte) har inte ansetts vara konstnärlig verksamhet.86

 • Fotografisk verksamhet förutsatte häst. En kvinna skrev böcker om hästar och handhavandet av dem. Böckerna innehöll bl.a. mycket fotografiskt material om hästar. KR fann det sannolikt att författarinnan haft behov av häst för sin fotografiska verksamhet och hon medgavs därför avdrag för kostnader hänförliga till hästhållningen.87

 • Projekt- och utvecklingsarbete baserat på egna uppfinningar. En skattskyldig tog fram ett bokmanuskript som ingick som en integrerad del i hans projekt- och utvecklingsverksamhet. Verksamhet ansågs inte vara litterär eller konstnärlig i den mening som avses med de aktuella bestämmelserna.88

 • Fotografisk uppdragsverksamhet. Verksamhet i form av uppdragsfotografering av olika slag av motiv har inte ansetts utgöra konstnärlig verksamhet utan i stället yrkesmässig fotografisk verksamhet.89

 • Förbereda och iordningställa utställningar av bioaffischer har inte ansetts vara konstnärlig verksamhet trots att det krävts ett visst mått av konstnärligt arbete och viss filmkunskap för att kunna genomföra utställningarna på ett bra sätt.90

 • Författande av läromedel har inte ansetts vara sådan litterär verksamhet som avses i de aktuella bestämmelserna.91

 • Utsmyckning och tillverkning av möbler har inte ansetts utgöra konstnärlig verksamhet, trots att den skattskyldige genomgått flera konstutbildningar och blivit tilldelad ett flertal konst- och kulturstipendier. Avgörande för utgången synes ha varit att de tillverkade respektive renoverade möblerna även kunnat användas som förvaringsutrymmen och inte enbart tjäna som utsmyckning.92

Dom av KRNG den 30 januari 2002, mål nr 1318-2001. I målet konstaterades också att verksamheten inte var nystartad.

Dom av KRNG den 28 februari 2002, mål nr 7259-1999.

Dom av KRNJ den 21 september 1998, mål nr 225-1997 och den 11 december 2000, mål nr 2899-1999 (samma skattskyldig).

Dom av KRNJ den 29 september 1998, mål nr 2260-2263-1998.

Dom av KRNJ den 15 maj 1996, mål nr 3723-1994.

Dom av KRNS den 8 december 1999, mål nr 4273-1998, pt meddelat (RR:s mål nr 1149-2000).

Dom av KRNS den 2 februari 1998, mål nr 5484-1995.

5.3.2 Blandad verksamhet

 • Blandad verksamhet och obetydliga konstnärliga intäkter. En skattskyldig redovisade 529 kr som inkomster av konstnärlig näringsverksamhet och drygt 31000 kr som ränteinkomster och övriga momsfria inkomster i förvärvskällan. Kostnaderna uppgick till nästan 200000 kr, varav ca 126000 kr avsåg skuldränta. Huvuddelen av kostnaderna var hänförliga till den näringsfastighet som den skattskyldige ägde och där den konstnärliga verksamheten bedrivits. Verksamheten ansågs inte uteslutande eller så gott som uteslutande ha avsett konstnärlig verksamhet.93 I ett annat fall var det fråga om en skattskyldig som redovisade ett underskott av näringsverksamhet om ca 30000 kr, varav fastighetsförvaltning genererat ett överskott om ca 5000 kr och den konstnärliga verksamheten ett underskott om ca 34000 kr. Verksamheten ansågs inte uteslutande eller så gott som uteslutande ha avsett konstnärlig verksamhet. 94

 • Konsultuppdrag, föreläsningar m.m. En skattskyldig bedrev konsultverksamhet och höll föreläsningar samt gjorde en korrosionsutredning åt en kund. Förvärvskällan kunde inte anses uteslutande eller så gott som uteslutande avse litterär, konstnärlig eller därmed jämförlig näringsverksamhet.95

Dom av KRNS den 6 maj 2002, mål nr 4866-2001. Jfr även Emanuelsson-Korsell, Lars, SN 1996 s. 176 f.

Dom av KRNS den 7 maj 2002, mål nr 2108-2001.

Dom av KRNG den 23 augusti 2001, mål nr 4923-2000. I dom den 16 mars 2000, mål nr 818-820-1998 (ej prövningstillstånd), hade KRNG att ta ställning till samma skattskyldiges överklagande avseende tidigare taxeringsår. I dessa mål gjorde han gällande att han författat flera böcker av fackmannamässig karaktär. Målen innehåller dock en del oklarheter och jag har därför valt att inte redovisa dem här, trots att de har ett visst principiellt intresse i hur man ska hantera litterär verksamhet av mer fackmannamässigt slag.

5.3.3 Intäkter av någon betydenhet

Kvittningsrätten förutsatte enligt 46 § § mom. fjärde stycket KL att den skattskyldige redovisat intäkter av verksamheten (kulturarbetet) som är av ”någon betydenhet” under beskattningsåret och de tre närmast föregående beskattningsåren. I 62 kap. 4 § andra stycket IL används numera lockutionen ”inte obetydliga intäkter”. Detta synes vara endast en språklig förändring jämfört med 46 § 1 mom. fjärde stycket KL. Detta innebär alltså att man godtar att verksamheten genererar intäkter mer sporadiskt och att den skattskyldige har möjlighet att åberopa intäkter även för de föregående tre beskattningsåren när man ska ta ställning till om kulturarbetet genererat intäkter av någon betydenhet. Till de intäkter som ska beaktas hänförs även inkomster från den kulturella verksamheten som redovisats i inkomstslaget tjänst. Däremot räknas inga andra intäkter hit än de som direkt hänför sig till den kulturella verksamheten. Vad som avses med intäkter av någon betydenhet är inte reglerat och framgår inte heller av förarbetena. RSV har i handledningar för beskattning av inkomst och förmögenhet fram till år 2000 uttalat att med ”någon betydenhet” bör avses minst ett halvt basbelopp.96 Om härmed avses per år räknat eller för hela den aktuella perioden har inte klart framgått. Denna skrivning har emellertid numera tagits bort ur handledningen. Jag har endast lyckats hitta ett avgörande där denna fråga varit avgörande för utgången.

 • En skattskyldig redovisade inte oväsentliga underskott av konstnärlig verksamhet för inkomståren 1993–1995 (27032 kr) och redovisade under samma period intäkter av verksamheten med 4331 kr, 3790 kr respektive 3350 kr. LR fann att den skattskyldige inte för något av åren redovisat intäkter av någon betydenhet, varför avdrag vägrades. KR delade bedömningen.97 Oavsett om man ser intäkterna år för år eller över hela den aktuella perioden understeg de ett halvt basbelopp.

RSV:s Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet vid 2000 års taxering s. 1370.

Dom av KRNSu den 31 mars 1999, mål nr 2091-1998.

5.4 Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man konstatera att antalet mål rörande kvittning av underskott av litterär, konstnärlig eller liknande näringsverksamhet inte är så många. I regel torde det bero på att de flesta som inte medges yrkade avdrag faller redan på kravet att verksamheten ska vara näringsverksamhet och inte hobby. Åtskilliga yrkanden torde dessutom gå igenom med hänsyn till skatteförvaltningens ambitionsnivåer m.m. Har den skattskyldige fått verksamheten godtagen som sådan litterär, konstnärlig eller liknande verksamhet som utgör näringsverksamhet, föreligger i de flesta fall avdragsrätt, under förutsättning att kostnaderna är hänförliga till verksamheten. Det är endast i de fall inkomsterna är obetydliga som avdrag vägras, men å andra sidan är det inte så vanligt att verksamheter med obetydliga intäkter når upp till gränsen för att räknas som näringsverksamhet.

6 Avslutande synpunkter

Man kan konstatera att de aktuella reglerna medfört ett stort antal avdragsyrkanden samt en hel del gränsdragningsproblem med därpå följande tvister mellan skattskyldiga och skattemyndigheter. Beloppsmässigt är avdragsyrkandena tillhopa inte obetydliga. Samhällets kostnad i form av skattebortfall beräknat efter en genomsnittlig skattesats av 40 % uppgår för inkomståren 1996–2001 till (40 % × 3,93 miljarder kr =) ungefär 1,6 miljarder kr. Om reglerna även har bidragit till att skapa livskraftiga företag går dock inte att utläsa ur denna undersökning. Däremot kan man utan överdrift konstatera att reglerna utgjort ett kraftigt incitament för skattskyldiga att försöka få företrädesvis hästsport och hästavel klassificerade som näringsverksamhet för att därigenom av det skattebetalande kollektivet få sina fritidssysselsättningar bekostade. Samma gäller även vissa andra fritidsaktiviteter.

Det skulle kunna vara lämpligt med en utvärdering av reglerna efter dessa år. En sådan skulle kunna göras genom att man väljer ut ett antal skattskyldiga som yrkat avdrag vid t.ex. 1996 års taxering och sedan följer upp dem under t.ex. en femårsperiod och ser hur stor andel av dem som under denna period börjat redovisa överskott av näringsverksamhet och hur stor andel av dem som fortsatt att redovisa underskott efter fem år eller som har lagt ned verksamheten. Man måste då också beakta att vissa som lyckats i sina föresatser kan ha övergått till att bedriva verksamheten i aktiebolagsform. På ett sådant statistiskt underlag skulle man sedan kunna dra vissa inte alltför osäkra slutsatser om i vilken omfattning reglerna fyller sin funktion att bidra till att skapa nya och livskraftiga företag. Visar det sig att reglerna inte har haft den åsyftade effekten kanske man bör införa andra regler – på skattesidan eller inom andra områden – som bättre motsvarar syftet att stimulera nyföretagande. Resultatet av en sådan studie kan också bli en kvittens på en bra lagstiftningsåtgärd som fyllt sin funktion. Oavsett hur det nu förhåller sig härmed är det enligt min mening angeläget att reglerna utvärderas.

Ska man granska undersökningen ur en rent rättsdogmatisk synvinkel kan man konstatera att det är en handfull frågeställningar som vållat flest tvister mellan skattemyndigheterna och de skattskyldiga. Bortsett från den smått klassiska frågan om en viss verksamhet i skattemässigt hänseende utgör hobby eller näringsverksamhet, rör de flesta av de studerade domarna frågor om fastighetsskötsel/-innehav i olika former utgör passiv eller aktiv näringsverksamhet. När det gäller innehav av jord- och skogsbruksfastighet och även hyresfastigheter kan man numera finna en hel del vägledning i RÅ 2002 ref. 15. Vad gäller dödsbon har jag inte sett något avgörande, kanske beroende på att det torde vara uteslutet att få verksamheten klassificerad som aktiv annat än under dödsåret.98

Ett annan inte ovanlig frågeställning är om jordbruksverksamhet (oftast passiv sådan) som övergår till aktiv näringsverksamhet, där fastigheten utgör en bas för verksamheten (fåravel, hästsport/avel, ridskola, försäljning av förädlade jordbruksprodukter, etc.), kan anses nystartad i förhållande till den tidigare bedrivna näringsverksamheten på jordbruksfastigheten. Av RÅ 2002 ref. 59 framgår att förvärvsverksamheten startar i och med förvärvet av näringsfastigheten.

I övriga fall när det gäller att ta ställning till om en förvärvskälla är nystartad synes krävas att den tidigare verksamheten avslutats innan den nya påbörjats och dessutom att avslutandet av den tidigare verksamheten och påbörjandet av den nya inte sker under samma beskattningsår. Detta krav tycker jag emellertid att det finns anledning att diskutera mot bakgrund av syftet med reglerna; dvs. att underlätta för nystartade företag. Å andra sidan ska ju förvärvskällan vara nystartad för att avdrag ska medges och då en fysisk persons näringsverksamheter bedrivna i Sverige under ett och samma beskattningsår hänförs till en och samma förvärvskälla även i det fallet att det är ett uppehåll i tiden mellan dem, är domarna enligt min mening helt i enlighet med lagtexten. För att undvika att drabbas av ”avdragsförbudet” bör man i en sådan situation, om möjligt, förlägga den nya verksamheten i ett handelsbolag.

När det gäller bedömningen av om en ny verksamhet är likartad med en tidigare bedriven verksamhet synes det i allmänhet vara fråga om en helhetsbedömning där en rad olika faktorer spelar in. Detta framgår av redovisningen under avsnitt 4.4.2. Där framgår också att antalet avgöranden är förhållandevis få, varför det är svårt att dra några generella slutsatser. Jag vill därför hänvisa till den diskussion jag förde i min artikel 1994.99 Några slutsatser tror jag ändock att man vågar dra av undersökningen. Om samma inventarier används i den nya verksamheten som i den tidigare kan det tala för att verksamheterna är likartade, i vart fall om det är branschtypiska inventarier. Att man tidigare bedrivit traditionellt jordbruk behöver inte innebära att en ny verksamhet (på annan fastighet) som har vissa likheter med jordbruk, men som ändock inte är traditionellt jordbruk, t.ex. kött- och fiskrökeri, handelsträdgård, försäljning av vissa delikatesser etc. anses likartad med den tidigare bedrivna verksamheten.

En fråga som alltjämt synes vara obesvarad är hur man ska bedöma det fallet att en skattskyldig bedriver viss verksamhet som klassificeras som hobby och avslutar denna, för att ett senare beskattningsår bedriva samma slags verksamheten, fast nu i form av näringsverksamhet.100 Den nya verksamheten är likartad den tidigare verksamheten, men å andra sidan kan man inte påstå att den skattskyldige tidigare bedrivit likartad näringsverksamhet.

Vad avslutningsvis gäller beträffande litterär, konstnärlig och liknande näringsverksamhet tror jag att man kan ställa ett krav på viss verkshöjd eller viss originalitet på produkterna för att verksamheten ska vara konstnärlig. Massproduktion av bruksföremål, t.ex. glas, vaser, krukor, kläder etc. kan knappast vara konstnärlig verksamhet. Vad gäller litterär verksamhet tror jag man kan kräva att boken etc. inte en ren faktabok, eller en artikel av t.ex. det slag du just nu läser, utan håller en mer litterär nivå för att avdragsrätt ska föreligga. Vad gäller författarverksamhet kan vi förvänta oss ett avgörande från Regeringsrätten under i bästa fall första halvåret 2003. Den stora stötestenen för konstnärer är emellertid att få sin verksamhet klassificerad som näringsverksamhet och inte som hobby.

Med tanke på att det finns en hel del olösta frågor kan det kanske vara av värde att göra en ny uppföljning om ett antal år, om reglerna då finns kvar.

Leif Gäverth

Leif Gäverth, jur. dr., är kammarrättsråd, tillika vice ordförande på Kammarrätten i Stockholm.

Gäverth, Leif, SN 1994 s. 212.

Gäverth, Leif, SN 1994 s. 210 f.

Jfr Gäverth, Leif, SN 1994 s. 211.