Innehåll

1 Inledning

Syftet med artikeln är att belysa problematiken kring avdragsrätt för moms hänförlig till kostnader som uppkommer i samband med nyemissioner samt redogöra för om avdragsrätt föreligger enligt svensk rätt och EG-rätt.1 Då det inte finns några klara svar på hur en nyemission skall behandlas mervärdesskatterättsligt och det saknas praxis från EG-domstolen angående avdragsrätt vid nyemissioner och liknande, kommer olika synsätt som framträder ur myndighetspraxis och doktrin att presenteras. Paralleller kommer även att dras till närliggande områden och till andra EU-länders praxis.

Artikeln är disponerad enligt följande: Först ges en kortfattad beskrivning av skattskyldighet och avdragsrätt utifrån mervärdesskattelagen2 och det sjätte mervärdesskattedirektivet3. Därefter redogörs för innebörden av en nyemission och skillnaden mot en aktieförsäljning som sker på sekundärmarknaden. Praxis angående nyemission och aktieförsäljning behandlas sedan följt av argument om vad som utgör ägarkostnader och om sådana kostnader ger avdragsrätt som allmänna omkostnader i en skattepliktig verksamhet. Kopplingen av kostnader diskuteras sedan innan ett metodförslag ges i avslutningen av artikeln.

Artikeln är baserad på författarens examensarbete; Avdragsrätt för moms avseende kostnader i samband med nyemission och aktieförsäljning – svensk rätt i jämförelse med EG-rätt, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet 2002. Arbetet finns tillgängligt på Internet, se http://web1.jur.lu.se/internet/biblioteket/ examensarbeten. nsf.

Mervärdesskattelag (1994:200).

Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund, EGT L 145 13.06.1977, s. 1.

2 Avdragsrätt och skattskyldighet

Gemensamt för svensk rätt och EG-rätt är att enligt båda systemen börjar man med att undersöka om ett bolag är skattskyldigt innan man går in på frågan om avdragsrätt föreligger för en viss kostnad.4 Enligt svensk rätt beror skattskyldigheten på om en person bedriver yrkesmässig verksamhet medan EG-rätten utgår ifrån de transaktioner som företas.

Om bolaget är skattskyldigt skall sedan verksamheten i sig bedömas. Bolaget kan företa skattepliktiga transaktioner, transaktioner vilka faller inom tillämpningsområdet för den mervärdesskatterättsliga regleringen men som är undantagna enligt särskilda stadganden eller transaktioner som faller helt utanför området för mervärdesskatt. Många företag genomför samtliga typer av transaktioner och det blir då nödvändigt att fastställa hur stor del av mervärdesskatten på förvärv till verksamheten som företaget har avdragsrätt för.5

Förr var det lätt att avgöra om en vara eller tjänst var införd i verksamheten och därmed berättigade till avdrag för ingående mervärdesskatt.6 Bolaget köpte in varor och tjänster som användes direkt i produktionen av andra varor eller tjänster. Nu finns det emellertid många tjänster som är svårdefinierade, framförallt finansiella sådana. Det är av stor vikt för bolagen att veta om tjänsterna är undantagna från mervärdesskatt eller inte eftersom det påverkar avdragsrätten. Om ett företag utför omsättningar som är undantagna så föreligger ingen avdragsrätt för den mervärdesskatt som belöper på inköp till den delen av verksamheten. Grunden är att företaget då anses konsumera varan eller tjänsten och inte övervältrar skatten på nästa led. Dock övervältras skatten ändå genom prishöjning av företagets produkter. Om företaget istället utför skattepliktiga transaktioner men köper in undantagna tjänster får företaget betala den skatt som säljaren inte har kunnat dra av men kan inte göra något avdrag eftersom skatten då inte är specificerad.

Den första svårigheten med alla nya typer av finansiella tjänster är bedömningen av om tjänsterna är undantagna från mervärdesskatt. Om en tjänst är undantagen måste det klargöras vem det är som utför transaktionen. Därefter måste bedömas vilka kostnader som skall kopplas till den undantagna transaktionen. Det är först när kostnaderna kan kopplas direkt till den undantagna transaktionen som avdragsrätt inte kan föreligga. Detta utreds vidare senare i artikeln.

I svensk rätt regleras avdragsrätten för ingående mervärdesskatt i mervärdesskattelagen (ML) (1994:200) 8 kap. 3 §. Skattskyldighet föreligger om det finns en omsättning av skattepliktiga varor eller tjänster och omsättningen sker i en yrkesmässig verksamhet. Rekvisiten för skattskyldighet utläses ur 1 kap. 7 § och 1 kap. 2 § ML. Yrkesmässig verksamhet definieras i 4 kap. 1 §, se även prop. 1993/94: 99 s. 164–165. I EG-rätten regleras avdragsrätten i det sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) artikel 17.2 och skattskyldigheten i artikel 2.1 och 4.1 samt 4.2.

Vid blandad verksamhet sker en proportionering av avdragsrätten eftersom avdragsrätt endast skall föreligga i så stor utsträckning som företaget företar skattepliktiga transaktioner. Detta regleras i 8 kap. 13 § ML och i artikel 19 i det sjätte mervärdesskattedirektivet.

Se prop. 1993/94: 99 s. 209 angående krav på att varan eller tjänsten skall användas eller förbrukas i den skattepliktiga verksamheten för att avdragsrätt skall föreligga.

3 Undantag för aktieförsäljningar och nyemissioner

För att kunna avgöra om transaktioner vid aktieförsäljningar respektive nyemissioner är undantagna från mervärdesskatt måste dessa först prövas mot rekvisiten för skattskyldighet.

Om en skattskyldig person genomför en ren aktieförsäljning uppfylls rekvisiten; aktier omsätts mot ersättning, som förhoppningsvis ger ett mervärde i form av värdeökning, av en person med skattepliktig verksamhet. Aktieförsäljning är alltså en transaktion som i princip är skattepliktig och faller under lagens tillämpningsområde. Aktieförsäljningen är sedan undantagen från mervärdesskatt då den utgör en transaktion med värdepapper, en omsättning av aktier, som omfattas av undantaget i 3 kap. 9 § ML respektive artikel 13 B d 5 i det sjätte mervärdesskattedirektivet.7

Nyemissioner är svårare att bedöma. Om nyemissioner jämställs med aktieförsäljning eller byte, utgör emissionen en transaktion som i princip är skattepliktig men som enligt stadgande är undantagen från mervärdesskatt. Om nyemission skall ses som någonting annat kan de transaktioner som sker falla helt utanför området för mervärdesskatt. De olika typerna av transaktioner behandlas mer utförligt senare i artikeln.

Även privatpersoner och bolag som inte är skattskyldiga till mervärdesskatt kan genomföra aktieförvärv och försäljningar, men dessa ligger då utanför tillämpningsområdet för mervärdesskattereglerna. Ett par rättsfall från EG-domstolen tyder på att aktieförvärv och aktieförsäljningar inte utgör ekonomisk verksamhet i sig som gör att ett bolag blir en skattskyldig person.8 Är bolaget en skattskyldig person på grund av annan skattepliktig verksamhet omfattas dock aktieomsättningar av mervärdesskattelagen men är undantagna från mervärdesskatt.9

Det kan diskuteras om alla typer av aktieförsäljningar skall anses falla in under undantaget. Detta återkommer jag till senare i artikeln.

Se mål C-60/90, Polysar Investments Netherlands BV v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, ECR 1991 p. I-3111 och mål C-155/94, Wellcome Trust Ltd v. Commissioners of Customs and Excise, ECR 1996 p. I-3013. Se även mål C-102/00, Welthgrove BV v. Staatssecretaris van Financiën, ECR 2001 p. 1-5679.

Aktieomsättningar är undantagna enligt 3 kap. 9 § ML respektive artikel 13 B d 5 i det sjätte mervärdesskattedirektivet.

4 Vad sker vid en nyemission?

Nyemissioner genomförs med syftet att anskaffa kapital till verksamheten. En nyemission går till på så sätt att aktieägarna i ett aktiebolag tilldelas en teckningsrätt för varje innehavd aktie i bolaget. Aktiebolaget utfärdar egna nya aktier och aktiekapitalet ökas genom inbetalning från aktieägarna för aktierna. En ny aktie erhålls sedan för ett visst bestämt antal teckningsrätter. Nyemissionspriset understiger normalt marknadsvärdet och teckningsrätten har därför ett värde i sig som kan realiseras. En sådan försäljning medför inkomstbeskattning. Det sker även en avyttring när teckningsrätterna byts mot aktier men denna är undantagen från beskattning enligt 44 kap. 10 § IL. Vid en nyemission berikas inte ägarna eftersom värdestegringen på deras aktieinnehav motsvaras av inbetalningarna för de nya aktierna. Således medför en nyemission inga beskattningskonsekvenser för aktieägarna om dessa inte säljer sina teckningsrätter eller säljer sina aktier efter det att emissionen är genomförd.10

Vad en nyemission innebär mervärdesskatterättsligt är inte klargjort. Inkomstskatterättsligt anses avyttring ske dels om teckningsrätten säljs och dels då teckningsrätten inbytes mot aktie, varav den sistnämnda avyttringen är undantagen från beskattning. Hultqvist menar att nyemissioner och börsregistreringar utgör transaktioner på primärmarknaden, vilka skiljer sig från transaktioner på andrahandsmarknaden. Med andrahandsmarknad menas handel med redan emitterade aktier som oftast sker på börs. Aktieförsäljningar som sker på andrahandsmarknaden faller under undantaget för värdepappershandel i 3 kap. 9 § ML, men vid nyemission är det oklart om det sker någon avyttring som utgör omsättning mervärdesskatterättsligt och som faller under undantaget.11

Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 173. Beskattningen som avses är inkomstskatterättslig. Säljaren betalar kapitalskatt på vinsten. Ingen mervärdesskatt skall betalas.

Se Hultqvist, Moms och finansiella tjänster, s. 142 ff.

5 Aktieförsäljning och nyemission i praxis

5.1 Aktieförsäljning

I BLP-målet hade EG-domstolen att ta ställning till avdragsrätt för mervärdesskatt på kostnader som uppkommit i samband med aktieförsäljning.12 BLP var ett förvaltningsbolag som bedrev verksamhet och var registrerat till mervärdesskatt. Bolaget hade förvärvat samtliga andelar i ett annat bolag men på grund av finansiella problem avyttrade BLP 95 procent av andelarna i det andra bolaget genom aktieförsäljning i syfte att införskaffa kapital till verksamheten. Bolaget yrkade avdrag för konsulttjänster från affärsbanker, juridiska rådgivare och revisorer som bolaget förvärvat i samband med avyttringen. Domstolen ansåg att avdragsrätt inte förelåg och menade att avdragsrätten enligt artikel 17.2 och 3 ”förutsätter att de aktuella varorna eller tjänsterna är direkt och omedelbart kopplade till de skattepliktiga transaktionerna och att det slutliga målet som den skattskyldiga personen vill uppnå är utan betydelse”.13

Även enligt svensk rättspraxis föreligger ett avdragsförbud för moms på kostnader som uppkommer i samband med aktieförsäljning. I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden nekades ett bolag avdragsrätt avseende kostnader för administrativa, ekonomiska och juridiska konsulttjänster som bolaget förvärvat vid försäljning av dotterbolagsaktier.14 Bolaget hade även gjort avdrag för sådana omkostnader som uppkommit i samband med dotterbolags förvärv av aktier.

I målet anförde bolaget att det mot ersättning utförde vissa koncerngemensamma funktioner åt dotterbolagen. Dessa bestod bland annat av koncerninriktade program för att uppnå besparingar och koncernenhetlighet, olika typer av rådgivning, styrning, utveckling och kontroll. Enligt bolaget var de koncernledande funktionerna, vilka var kopplade till bolagets ägarroll, integrerade med koncernprogrammet på ett sådant sätt att köp och försäljningar av dotterbolagsaktier ingick, precis som utveckling av produkter, som en del i den nödvändiga omstrukturering som kontinuerligt pågick för att koncernen skulle marknadsanpassas.

Skatterättsnämnden kom fram till att det var på grund av undantaget för omsättning av aktier i 3 kap. 9 § ML som mervärdesskatt inte utgår på försäljning av aktier om säljaren bedriver yrkesmässig verksamhet. Då omsättningen omfattades av mervärdesskattebestämmelserna men var undantagen från skatteplikt kunde avdragsrätt inte medges för skatt på kostnader som var hänförliga till omsättningen. Frågan om avdragsrätt för omkostnader i samband med dotterbolags förvärv av aktier avvisades av nämnden.

En skiljaktig ledamot menade att avdragsrätt förelåg. Ledamoten ansåg att det var av särskild betydelse att det förelåg total kontroll och tillsyn av dotterbolagen samt att det rörde sig om avyttring av hel verksamhet. Ledamoten framhöll även skillnaden mellan ML och det sjätte mervärdesskattedirektivet och menade att den svenska lagen var mer generellt utformad.15

Av BLP-domen framgår ett krav på att det skall finnas ett direkt samband mellan företagets kostnader och företagets skattepliktiga transaktioner, för att avdrag för ingående mervärdesskatt på kostnaderna skall kunna medges. Kostnader som uppkommer i samband med en försäljning av ett bolag, vanligen olika konsultkostnader, har ansetts sakna sådant samband med företagets skattepliktiga transaktioner och mervärdesskatten på sådana kostnader har därmed inte varit avdragsgill. I senare praxis har EG-domstolen i viss mån frångått kravet på ett direkt samband med vissa skattepliktiga transaktioner och istället ansett att avdragsrätt kan föreligga om kostnaden har ett direkt samband med den skattepliktiga verksamheten som allmän omkostnad i denna.

I Abbey National-domen16 medgavs avdrag för moms på mäklarkostnader vid försäljning av en arrenderätt och i Midland Bank-domen17 förelåg avdragsrätt för rättegångskostnader trots att direkt koppling till skattepliktiga transaktioner saknades. I Cibo-målet18 gällde frågan avdragsrätt för kostnader vid aktieförvärv och även i detta mål kom EG-domstolen fram till att avdragsrätt förelåg.

Se mål C-4/94, BLP Group plc v. Commissioners of Customs & Excise, ECR 1995 p. I-983.

Punkt 19 i BLP-domen, C-4/94.

Förhandsbesked från Skatterättsnämnden den 14 februari 2001.

Den skiljaktige ledamoten hänvisade till EG-domstolens avgörande i BLP-målet och menade att det målet gällde en avyttring av 95 % ägande till skillnad från det aktuella ärendet som gällde ett ägande till 100 %. (C-4/94, BLP Group plc v. Commissioners of Customs & Excise, ECR 1995 p. I-983.) Att ML är vidare än Direktivet på grund av att svensk rätt ibland anser att endast en verksamhet föreligger, vilket ger full avdragsrätt, påpekas av Berg i artikeln Avdragsrätten för ingående mervärdesskatt ur svensk materiell och processuell synvinkel, i ljuset av EG-rätten i SvSkT 2001 s. 488.

Mål C-408/98 Abbey National plc v. Commissioners of Customs & Excise, ECR 2001 p. I-1361. I målet fanns direkt koppling till en undantagen transaktion men avdragsrätt ansågs ändå föreligga. Jag återkommer till detta.

Mål C-98/98, Commissioners of Customs & Excise v. Midland Bank plc, ECR 2000 p. I-4177.

Mål C-16/00, Cibo Participations SA v. Directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais, ECR 2001 p.I-6663.

5.2 Nyemission

Någon direkt prövning av nyemissionskostnader har inte gjorts vare sig i svensk domstol eller i EG-domstolen. I svensk rätt har dock frågan om avdragsrätt föreligger för ingående skatt hänförlig till ansökningsavgift för registrering vid Stockholms fondbörs och avgift till Värdepapperscentralen (VPC) besvarats nekande.19 Målet gällde ett svenskt aktiebolag, med egen näringsverksamhet och som även utförde koncerngemensamma tjänster åt sina dotterbolag, som genomfört en nyemission i samband med marknadsnotering av aktierna på Stockholms fondbörs. Bolaget hade erlagt en särskild registreringsavgift och skulle betala en årsavgift till fondbörsen, samt erlägga avgifter till VPC.

Skatterättsnämnden kom, vid en tolkning av 8 kap. 3 § ML mot bakgrund av 17 artikeln i det sjätte mervärdesskattedirektivet, fram till att avdrag inte kunde medges. Förvärv för anskaffning av kapital och notering på börs ansågs inte ha ett direkt och omedelbart samband med bolagets verksamhet utan förvärven ansågs istället gjorda utanför ramen för den, av bolaget bedrivna, verksamhet som omfattades av mervärdesskattesystemet. Två ledamöter var skiljaktiga och ansåg att avdragsrätt förelåg.

I ett annat förhandsbesked från Skatterättsnämnden gällde frågan avdragsrätt för ingående skatt på konsulttjänster i samband med inregistrering på börs.20 Nämnden kom till samma slutsats som i det förra förhandsbeskedet och använde i stort sett samma motivering. Även i detta förhandsbesked fanns två skiljaktiga ledamöter. Regeringsrätten fastställde förhandsbeskeden.21

Helt klart är att Skatterättsnämnden i båda målen tagit intryck av BLP-domen och det går att ifrågasätta de svenska domarna mot bakgrund av senare praxis från EG-domstolen.22

Då det saknas praxis från EG-domstolen och svensk praxis är bristfällig angående nyemissioner kommer slutsatserna att bygga på praxis i andra medlemsländer och praxis från EG-domstolen avseende andra typer av kostnader, som redovisas nedan.

SRN: s förhandsbesked den 16 november 1999.

SRN: s förhandsbesked den 11 november 1999.

Regeringsrättens domar från den 16 maj 2001, målnummer 8139-1999 och 8419-1999. I båda målen hänvisades till EG-domstolens domar C- 98/98, Midland Bank och C- 4/94, BLP.

Se till exempel Abbey National-domen, C-408/98, och Cibo-domen, C-16/00. Båda dessa domar kom dock först under 2001 (22 februari respektive 27 september). Mål C-98/98, Midland Bank-målet avgjordes den 8 juni 2000. Då Skatterättsnämndens förhandsbesked i VPC-målen kom 1999 hade endast BLP-målet avgjorts av EG-domstolen, till ledning för svensk praxis, men när VPC-målen prövades av Regeringsrätten fanns det nya avgöranden från EG-domstolen (Abbey National och Midland Bank) som borde ha tagits in i bedömningen och även påverkat denna. Särskilt då RSV i målen hänvisade till Midland Bank-domen!

5.3 Finsk domstolspraxis

Högsta förvaltningsdomstolen i Finland har i ett avgörande från den 21 mars 2001 ansett att avdragsrätt föreligger för mervärdesskatt på kostnader hänförliga till försäljning av dotterbolagsaktier. I målet hade ett bolag, med anledning av försäljning av ett dotterbolag, köpt in vissa konsulttjänster som varit belagda med mervärdesskatt. Konsulttjänsterna bestod bland annat av uppsökande av köpare till dotterbolagsaktierna. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att försäljningen av aktierna inte kunde anses vara en försäljning av finansiella tjänster som kunde utgöra värdepappershandel utan istället var en försäljning som var skattefri på grund av att den inte omfattades av lagens tillämpningsområde. Vidare ansåg domstolen att försäljningen varit en del av en omstrukturering av affärsverksamheten i koncernen och att anskaffningarna för omstruktureringen därför utgjorde allmänna omkostnader i bolagets skattepliktiga affärsverksamhet.23

I ett annat avgörande från samma dag kom Högsta förvaltningsdomstolen i Finland fram till att avdragsrätt även föreligger för mervärdesskatt på kostnader för anordnande av aktieemission. Domstolen ansåg att arrangerande av en aktieemission var anskaffning av eget kapital och inte, som länsskatteverket ansett, försäljning av en skattefri finansiell tjänst. Då anskaffning av kapital inte var att anse som en affärstransaktion som omfattades av mervärdesskattelagen fanns inget direkt samband mellan anskaffningar för aktieemissionen och någon enskild skattepliktig eller skattefri affärstransaktion som bolaget utförde i sin egenskap av skattskyldig person. Kostnaderna för anskaffningarna var därmed att anse som allmänna omkostnader i bolagets skattepliktiga verksamhet.24

Inofficiell översättning av Högsta förvaltningsdomstolens beslut, givet 21 mars 2001, liggarenummer 513, diarienummer 16/2/99.

Inofficiell översättning av Högsta förvaltningsdomstolens beslut, givet 21 mars 2001, liggarenummer 514, diarienummer 864/2/99.

5.4 Riksskatteverkets synsätt

Riksskatteverket uttalade i en promemoria från den 2 december 199625 att avdragsrätt föreligger för ingående mervärdesskatt på förvärv som sker i samband med att ett bolag ökar sitt egna kapital genom nyemission. Verket ansåg att avdragsrätt bör föreligga då det finns ett naturligt samband mellan förvärvet och driften av en verksamhet som medför skattskyldighet enligt ML. Förvärvet skall kunna förväntas leda till intäkter i verksamheten. Dock ansåg RSV att det räckte med att förvärvet var ett naturligt led i verksamheten, något som en näringsidkare kunnat räkna med i sin planering av verksamheten. Verket uttalade att kapitalet används i verksamheten och syftar till att öka lönsamheten. Vidare hade en näringsidkare att räkna med kapitalbehov. RSV menade även att det saknade betydelse att kostnaderna kunde komma att bedömas annorlunda inkomstskatterättsligt.

I en senare skrivelse har RSV ändrat synsätt angående nyemissionskostnader.26 Nyemissionskostnader kan enligt verket sakna direkt samband med ett bolags verksamhet och därmed inte vara föremål för avdragsrätt. Bakgrunden till det ändrade synsättet var Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 16 november 1999 angående kostnader i samband med inregistrering på börs.

RSV:s promemoria från den 2 december 1996, dnr 9623-96/900.

RSV:s skrivelse från den 11 april 2000, dnr 4286-00/109.

5.5 Myndighetspraxis i några andra EU-länder

Efter EG-domstolens avgörande i Abbey National-målet ändrade Österrike i sina riktlinjer för mervärdesskatt.27 Avdragsförbudet för mervärdesskatt gäller nu uttryckligen inte mervärdesskatt på kostnader som är hänförliga till aktieutgivning, ökning av aktiekapital och börsnotering. Sådana kostnader anses vara allmänna omkostnader och ingår därmed i kostnadskomponenterna för ett företags produkter. Då kostnaderna har en direkt koppling till verksamheten medges avdrag till så stor del av skatten som motsvarar andelen skattepliktig verksamhet av företagets totala verksamhet.28 Nyemissionskostnader anses även avdragsgilla i Frankrike och Finland.29

Fri översättning av VAT guidelines.

VAT News nr 2 2001, Österrike och Finland – rätt till momsavdrag på förvärv för nyemission m.m.

Pettersén och Wiklund Perssons artikel Ska svenska företag förlora miljoner på felaktiga domar? i Dagens Industri den 8 januari 2002.

6 Ägarkostnader – skilt från verksamheten eller allmänna omkostnader i verksamheten

6.1 Ägarkostnader som begrepp

I praxis verkar ägarkostnader och ägarfunktioner ha växt fram som begrepp i momssammanhang. Till exempel så medgavs avdrag för mervärdesskatt på kostnader hänförliga till aktieägarfunktioner i RÅ 1995 not 224. I målet togs endast den principiella frågan om avdragsrätt för kostnader hänförliga till ägarfunktioner upp. Vad som menas med ägarfunktioner specificerades inte i fallet. Sådana typer av kostnader skulle kunna vara olika kapitalanskaffningskostnader som företag har i samband med nyemissioner, aktieförvärv och aktieförsäljningar.30 Kostnaderna skulle även kunna omfattas av det ofta förekommande och vidare begreppet allmänna omkostnader.

I senaste praxis från EG-domstolen har avdragsrätt som allmänna omkostnader ansetts föreligga för kostnader som uppkommit vid aktieförvärv, en skadeståndsprocess och en försäljning av en arrenderätt. Vad är då egentligen ett företags allmänna omkostnader? Om verksamhetsrelaterade kostnader, som inte direkt kan hänföras till produkterna, avses bör kostnader för kapitalanskaffning och vissa andra så kallade ägarkostnader anses vara allmänna omkostnader i verksamheten. I Cibo-målet uttalade EG-domstolen att kostnaderna ifråga ingick som del av kostnadskomponenterna i företagets produkter. Frågan är vad för typ av kostnader som inte skulle anses ingå i kostnadskomponenterna i ett företags produkter.

Möjligen kan det finnas kostnader som anses vara verksamhetsfrämmande. Sådana kostnader kan till exempel utgöras av kostnader som gynnar ägarna framför verksamheten. Det kan vara något sådant generaladvokaten i Cibo-målet antyder. Det skulle även kunna vara det som Riksskatteverket menar i VPC-målen. Generaladvokaten ansåg att kostnaderna, i egenskap av allmänna omkostnader, var del i kostnadskomponenterna för företagets produkter. De hade inte ett direkt och omedelbart samband med beskattade transaktioner.31 Vad generaladvokaten menade är oklart men det kan vara så att hon ansåg att kostnaderna hade ett för svagt samband med verksamheten. Kostnaderna var visserligen gynnsamma för företaget men endast indirekt.

En jämförelse kan ske med en börsregistrering. Aktieägarna gynnas genom att det blir lättare att omsätta aktierna samtidigt som företaget gynnas genom att det blir lättare att attrahera kapital. Kostnader som uppkommer vid börsregistrering kan antingen anses vara allmänna kostnader i en skattepliktig verksamhet eller kostnader som har ett så svagt samband med verksamheten att ingen avdragsrätt föreligger. Vad generaladvokaten än menade så var det inget EG-domstolen tog fasta på. Då RSV verkar vara inne på samma linje som generaladvokaten i Cibo-målet kan antas att de resonemang som RSV numera framför inte håller vid en domstolsprövning.32

I den fortsatta framställningen avses med ägarkostnader främst kostnader som uppkommer i samband med aktieförvärv, aktieförsäljning och nyemission. Ägarkostnader kan anses vara hänförliga till något som är skilt från verksamheten och som inte medför avdragsrätt. De kan också anses utgöra allmänna omkostnader i ett företags verksamhet, vilket innebär att skatten på kostnaderna är avdragsgill i den mån företaget utför skattepliktiga transaktioner. Båda uppfattningarna finns representerade i domstolspraxis och myndighetspraxis.

Berg anser att typiska kostnader för aktieägarfunktioner bör vara kostnader i samband med förvärv och avyttring av aktier då aktieinnehavet måste vara den grundläggande förutsättningen för alla aktieägarfunktioner. Berg, Avdragsrätten för ingående mervärdesskatt ur svensk materiell och processuell synvinkel, i ljuset av EG-rätten, SvSkT 2001, s. 487. Vad som också är intressant i målet är att Regeringsrätten begränsar förhandsbeskedets räckvidd. Regeringsrätten menar att de nya reglerna skulle kunna påverka utfallet, men utav senare mål och förarbetena till den nya lagstiftningen framgår att ingen materiell ändring skett av den aktuella bestämmelsen.

Se förslag till avgörande av generaladvokat Christine Stix-Hackl föredraget den 6 mars 2001 i mål C-16/00 Cibo Participations SA mot Directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais. Särskilt punkterna 24 ff. och punkt 33 är av intresse i sammanhanget.

Angående RSV:s synsätt, se avsnitt 5.4 andra stycket och not 25.

6.2 Skilt från verksamheten

Uppfattningen att ägarkostnader skulle vara något som inte tillhör verksamheten i ett bolag, utan är skilt från denna, har framförallt hävdats i svensk praxis.

I ett kammarrättsavgörande från den 27 juni 2001 har svensk domstol ansett, med hänvisning till svenska förarbeten och svensk inkomstskatterätt, att avdragsrätt inte föreligger för mervärdesskatt hänförlig till aktieförvärv.33 I princip beror ställningstagandet på att företagsförvärv och kostnader vid företagsförvärv anses vara något som är skilt från verksamheten.34

I VPC-målen ansågs förvärv för anskaffning av kapital och notering på börs sakna ett direkt och omedelbart samband med den skattepliktiga verksamheten. RSV menar att kostnader vid börsregistrering har samband med det egna kapitalet och att avdragsrätt därför inte föreligger. RSV verkar liksom generaladvokaten i Cibo se ägarkostnader som något eget som är skilt från verksamheten.

Grunden för uppfattningen kan vara kvarlevor från äldre synsätt på verksamhetsbegreppet. Den uppdelning i verksamhetsdelar som görs enligt svensk rätt kan vara ett problem.35 Kopplingen till det egna kapitalet kan bero på att kostnader vid till exempel en nyemission förs direkt mot eget kapital i balansräkningen. Större delen av det egna kapitalet är dock bundet, vilket innebär att ägarna inte kan ta ut kapitalet ur bolaget. Kapitalet är till för att finansiera verksamheten vilket bör innebära att det i högsta grad är verksamhetsrelaterat.

Dom från kammarrätten i Stockholm den 27 juni 2001, målnummer 1613-1999.

Avgörandet går helt emot vad som fastslagits av EG-domstolen i Cibo-domen, C-16/00. Praxis från EG-domstolen är helt klar och andra EU-länder följer denna. Dock kom EG-domstolens avgörande först tre månader efter kammarrättsavgörandet och det är troligt att Regeringsrätten kommer att följa EG-domen vid en prövning av kammarrättsavgörandet.

Förarbetena till ML hänvisar till det inkomstskatterättsliga begreppet i 18 § kommunalskattelagen (1928:370), i dess lydelse före 1 januari 1994, och av fjärde stycket i denna paragraf framgår att verksamheter med naturlig anknytning till varandra skall betraktas som en enda verksamhet. Se prop. 1993/94:99 s. 163–165 och prop. 1989/90:111 s. 214. Det är summan av aktiviteter av enhetlig beskaffenhet som utgör en verksamhet enligt förarbetena till nämnda bestämmelse, prop. 1989/90:110 s. 646. Regeringsrätten har ansett att så var fallet i ett flertal avgöranden, se t.ex. RÅ 1996 not. 281 som gällde parkeringsverksamhet och parkeringsövervakning. I tidigare förarbeten görs även skillnad mellan sådan del av en verksamhet som medför skattskyldighet enligt ML och andra delar av näringsidkarens verksamhet. Som en verksamhetsgren bör man räkna den del av verksamheten som är skattepliktig enligt ML och som en annan verksamhetsgren övriga delar av verksamheten. Se prop. 1978/79:141 s. 59. Kritik har framförts av Melz i artikeln Inskränkningar i avdragsrätten för ingående mervärdesskatt för skattskyldig person i SN 1997, s. 121. Melz anser ”att ’del av verksamhet’ kan vara något betydligt mindre än vad som normalt förstås med en verksamhetsgren”. Melz menar att skattefria transaktioner inte skall behöva utgöra en verksamhetsgren för att avdragsrätt skall vägras på förvärv som kan hänföras till dessa. Melz ger även exempel på vad en sådan tolkning som domstolen gjort i parkeringsmålen skulle kunna få för konsekvenser.

6.3 Allmänna omkostnader i verksamheten

Den andra, mer framträdande uppfattningen, är att ägarkostnader utgör allmänna omkostnader i verksamheten och således medför avdragsrätt. Kostnader vid aktieförvärv har i Cibo-målet ansetts vara allmänna omkostnader. EG-domstolen har även i andra fall ansett att kostnader som inte är typiska verksamhetskostnader har utgjort allmänna omkostnader. I det ena fallet hade kostnaden dessutom samband med en skattefri transaktion.36

Cibo-domen tyder på att det inte krävs någon direkt koppling till en skattepliktig transaktion för att avdragsrätt skall föreligga. Kanske försöker EG-domstolen genom praxis skapa en avdragsrätt som är knuten till ett verksamhetsbegrepp snarare än till skattepliktiga transaktioner.

Högsta förvaltningsdomstolen i Finland anser att avdragsrätt föreligger för mervärdesskatt på kostnader som uppkommer i samband med anordnandet av en aktieemission. Den finska domstolen har således kommit till en helt annan slutsats än den svenska. Motiveringen i den finska domen var att kapitalanskaffning inte är någon affärstransaktion som omfattas av mervärdesskattelagen och att kostnaderna därför inte hade något direkt samband med någon skattepliktig eller skattefri transaktion. Kostnaderna var därmed att anse som allmänna omkostnader i bolagets skattepliktiga verksamhet. Domstolen måste ha förutsatt att nyemission skall ses som kapitalanskaffning och inte som en aktieförsäljning som faller under undantaget i lagen.

Riksskatteverket uttalande i promemorian, från den 2 december 1996, att det räcker att förvärvet är ett naturligt led i verksamheten för att avdragsrätt skall föreligga och att kapitalanskaffning är ett sådant naturligt led.37 Dock ändrade, som tidigare nämnts, RSV sin uppfattning när förhandsbeskeden i VPC-målen kom. Detta, sammantaget med bolagens argument om kapitalanskaffning och att kostnaderna ofta har samband med omstruktureringar av verksamheten, får tas till intäkt för att ägarkostnader även i Sverige bör kunna anses vara avdragsgilla allmänna omkostnader.

Österrike har anammat samma linje som Finland då man där, till följd av Abbey National-domen, numera anser att avdragsrätt föreligger för mervärdesskatt på kostnader hänförliga till aktieutgivning, ökning av aktiekapital och börsregistrering. Om nyemission skall ses som kapitalanskaffning eller något annat, som inte faller under undantaget för finansiella tjänster, är det för mig troligt att EG-domstolen hade ansett att avdragsrätt föreligger för sådana kostnader. Resonemangen i Abbey National-, Midland Bank- och Cibo-domen tyder på detta.

Abbey National-målet, C-408/98, avses. Se vidare om koppling av kostnader nedan.

Jonsson anser att uttalandena i promemorian stämmer väl överens med vad som framfördes i SOU 1995:137, där kostnader för ökning av eget kapital jämställdes med kostnader för anskaffning av främmande kapital, inkomstskatterättsligt. Kostnaderna borde därför anses vara avdragsgilla driftskostnader. Jonsson, Mervärdesskatt på finansiella tjänster – skatteplikt och avdragsrätt vid anskaffning av främmande kapital i SvSkT 2000, s. 212.

7 Koppling av kostnader

7.1 Aktieförsäljning

Till vad kopplingen av kostnader sker är av avgörande betydelse för avdragsrätt. Som framgått tidigare kan inte alltid kostnaderna kopplas till en skattepliktig transaktion men avdragsrätt anses ändå föreligga om kostnaderna utgör allmänna omkostnader i verksamheten. Av detta drar jag slutsatsen att direkt koppling till en skattefri transaktion krävs för att avdragsrätt inte skall föreligga. Eventuellt kan dock vissa typer av kostnader anses vara verksamhetsfrämmande och därför inte vara avdragsgilla även om ingen direkt koppling till en skattefri transaktion finns.

Vad gäller aktieförsäljningskostnader så är praxis klar; avdragsrätt föreligger inte eftersom aktieförsäljningar är undantagna från mervärdesskatt. Dock kan det finnas anledning att diskutera koppling av kostnader som uppkommer vid aktieförsäljningar. Domstolarna har i praxis ansett att kostnaderna skall kopplas direkt till den undantagna transaktionen, aktieförsäljningen, men det finns argument för att koppla kostnader till något annat. I förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden den 14 februari 2001 var en ledamot skiljaktig och ansåg att avdragsrätt förelåg. Ledamoten ansåg dels att förutsättningarna i fallet skiljde sig från BLP-domen på så sätt att det var fråga om avyttring av en hel verksamhet, dels att den svenska lagen är mer generellt utformad än det sjätte mervärdesskattedirektivet. Ledamoten framför en åsikt som innebär att koppling av kostnaderna kunde ha skett till verksamheten istället för till en undantagen aktieförsäljning. Resonemanget återkommer nedan.

Högsta förvaltningsdomstolen i Finland har kommit fram till att avdragsrätt föreligger för kostnader som uppkommer vid en aktieförsäljning. Troligtvis har dock den finska domstolen gjort en feltolkning av undantaget; aktieförsäljningen bör omfattas av lagen och även av undantaget. Undantaget i Direktivet nämner inte värdepappershandel särskilt utan utgår ifrån transaktioner med värdepapper.38 Resonemanget som den finska domstolen för om att avdragsrätt föreligger då kostnaderna utgör en allmän omkostnad vid en omstrukturering behöver dock inte vara felaktigt. Det ligger i linje med EG-domstolens resonemang i nyare praxis, exempelvis Midland Bank-, Abbey National- och Cibo-domen. Frågan är om inte även kostnader i samband med aktieförsäljningar numera skulle kunna anses vara allmänna omkostnader i verksamhet, särskilt om en del av verksamheten läggs ned samtidigt. Såväl förvärv som försäljningar av dotterbolag kan ingå i en omstrukturering av verksamheten i en koncern. Med detta synsätt skulle avdragsrätt kunna föreligga oavsett om en aktieförsäljning faller utanför tillämpningsområdet för mervärdesskattelagen eller omfattas av undantaget i denna. Om aktieförsäljningen omfattas av undantaget måste dock kostnaderna kopplas till något annat, till exempel nedläggning av verksamhet, för att avdragsrätt med framgång skall kunna hävdas.

Kopplingen av kostnaderna är alltså av avgörande betydelse för om avdragsrätt föreligger. Om kopplingen sker direkt till aktieförsäljningen så föreligger ingen avdragsrätt men om kostnaderna istället kopplas till den skattepliktiga verksamhet som har bedrivits kan avdragsrätt föreligga. För att kunna koppla kostnaderna till verksamheten krävs att aktieförsäljningen ses som en verksamhetsavyttring, sista transaktionen i en skattepliktig verksamhet, och inte som en aktieförsäljning som omfattas av undantaget från mervärdesskatt.

Att koppla kostnader till en tidigare bedriven skattepliktig verksamhet istället för till den skattefria transaktionen, avyttringen, är inte främmande vare sig för svensk rätt eller EG-rätt. I ett förhandsbesked från den 18 juni 2001 kom Skatterättsnämnden fram till att avdragsrätt föreligger för mervärdesskatt på mäklartjänster som förvärvas i samband med en fastighetsförsäljning. Fastighetsförsäljning är en omsättning som är undantagen från mervärdesskatt och mäklartjänsten hade ett direkt samband med den skattefria försäljningen. Nämnden ansåg att försäljningen innebar en avslutning på den skattepliktiga verksamhet som bedrivits på fastigheten. En försäljning av ett dotterbolag skulle i många fall kunna anses vara en verksamhetsavyttring och således, liksom i fastighetsförsäljningsmålet, utgöra den sista transaktionen i en skattepliktig verksamhet. Med detta synsätt skulle mervärdesskatt på kostnader för förvärv i samband med aktieförsäljningar vara avdragsgill enligt svensk rätt.39

Abbey National-domen kan anses ge stöd för att de svenska fastighetsförsäljningsmålen är ”rätt dömda”. Fallet skulle även kunna ge stöd åt åsikten att EG-domstolen har ändrat sitt synsätt på avdragsrätt för kostnader i samband med aktieförsäljningar; särskilt om en aktieförsäljning kan ses som avslutning av en verksamhet. I Abbey National-domen förelåg avdragsrätt för kostnader som uppkommit vid en överföring av en arrenderätt till en näringsfastighet. EG-domstolen ansåg i målet att kostnaderna ingick som allmänna omkostnader i den skattepliktiga verksamhet som den skattskyldige bedrev innan överföringen. Domstolen drog även paralleller till kostnader som uppkommer för ett företag innan någon verksamhet faktiskt bedrivs. Kostnader i uppbyggnadsskedet av en verksamhet har bedömts i bland annat INZO-domen40 och där ansetts vara avdragsgilla.

Om det krävs en stark koppling till en undantagen transaktion för att avdragsrätt inte skall föreligga kan ifrågasättas om BLP-målet är ”rätt dömt”. I BLP-målet var det fråga om en försäljning av samtliga innehavda aktier i ett dotterbolag, det vill säga en verksamhetsavyttring. De kostnader som uppkom i samband med försäljningen skulle eventuellt ha kunnat hänföras till allmänna kostnader i den skattepliktiga verksamheten. Dock föreligger en viss skillnad mellan fastighetsförsäljning och försäljning av dotterbolagsaktier. I det senare fallet handlar det om två separata bolag, vilket leder till frågan: Till vilket bolags skattepliktiga verksamhet skulle kostnaderna hänföras?

Det som möjligen talar emot avdragsrätt för kostnader som kan kopplas till undantagna transaktioner är det särskilda stadgande att avdragsrätt på förvärv som används för undantagna transaktioner föreligger då kunden är etablerad utanför gemenskapen.41 Denna speciella bestämmelse tyder e contrario på att avdragsrätt inte skall föreligga om kunden är etablerad inom gemenskapen. EG-domstolen kan dock genom sin praxis anses ha utvidgat avdragsrätten till att i vissa fall även omfatta sådana kostnader i de fall kunden är etablerad inom gemenskapen.

Hultqvist uppmärksammar också att varken undantaget i ML eller i Direktivet ställer krav på viss handel med aktier, utan alla transaktioner med aktier, det vill säga omsättningar eller förmedlingar, utgör värdepappershandel. Se Hultqvist, Moms och finansiella tjänster, s. 141.

Alhager ifrågasätter avdragsförbud för kostnader som har samband med aktieomsättningar då hon anser att ett sådant förbud försvårar omstruktureringar. Se Alhager, Mervärdesskatt vid omstruktureringar, s. 431.

Mål C-110/94, Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) v. Belgische Staat, ECR 1996 p. I-857.

Artikel 17.3.c i sjätte mervärdesskattedirektivet.

7.2 Lösningar för nyemissionskostnader

En nyemission skulle kunna ses som en aktieförsäljning om bolaget som genomför emissionen ansågs sälja sina aktier, som då förutsätts ha ett värde, mot ersättning. Det skulle då krävas att bolaget redan var skattskyldigt till mervärdesskatt, vilket kanske inte är fallet om bolaget bildas genom nyemissionen. Om bolaget är skattskyldigt till mervärdesskatt måste prövas om nyemissionen är en transaktion som genomförs av bolaget i dess egenskap av skattskyldig person. Dessutom måste det anses föreligga ett mervärde som i princip skulle kunna beskattas. Det är inte svårt att se mervärdet vid en aktieförsäljning som sker på sekundärmarknaden. Aktierna finns då redan på marknaden och mervärdet är den ersättning som ges för aktierna minus inköpsvärdet. Vid en nyemission har aktierna inte funnits på marknaden tidigare utan det rör sig istället om en primärförsäljning. Nyemissionen har ett klart syfte, den genomförs endast för att skaffa kapital. En aktieförsäljning däremot kan ha ett flertal syften.42

En annan möjlig och trolig lösning är att nyemissionen ses som en kapitalanskaffning eller något annat som inte skulle kunna beläggas med mervärdesskatt och då blir det inget problem med att avgöra om transaktionen är undantagen från lagen. Avdragsrätt skulle då kunna föreligga genom att kostnaderna som uppkommer vid nyemissionen anses utgöra allmänna omkostnader i verksamheten. Proportioneringen, pro ratan, i artikel 19 i Direktivet respektive 8 kap. 13 § ML skulle då avgöra hur stor del av mervärdesskatten som var avdragsgill. Finland och Österrike kan anses förespråka denna tolkning. Riksskatteverkets uttalanden i den första promemorian stämmer också väl överens med tolkningen att en nyemission är kapitalanskaffning och att kostnader vid nyemissioner är avdragsgilla. Detta synsätt stämmer även väl överens med doktrinen på området.43

En tredje lösning, som svenska myndigheter och domstolar verkar förespråka, är att se nyemission som något som ligger utanför lagen men som även är skilt från verksamheten. Transaktionen anses då ha ett för svagt samband med verksamheten eller gynna ägarna etc. Avdragsrätt skulle då inte föreligga för mervärdesskatt på förvärv med direkt koppling till en nyemission.

När det är avgjort vad en nyemission innebär, mervärdesskatterättsligt, återstår frågan hur kostnaderna skall kopplas. Vid en nyemission sker ett flertal transaktioner och det är endast en del av nyemissionen som eventuellt skulle kunna anses utgöra aktieförsäljning. De kostnader som uppkommer skulle antingen kunna kopplas till hela nyemissionen eller till den del som utgör aktieförsäljning. Kostnaderna skulle även kunna kopplas till en föregående omstrukturering eller till hela verksamheten.44 Några svar på vad en nyemission innebär mervärdesskatterättsligt eller hur kostnader som uppkommer i samband med en nyemission skall kopplas finns inte. Rättsläget får anses oklart till dess frågorna prövats av EG-domstolen. De svenska VPC-målen kan inte heller anses klargöra frågeställningarna och det får anses vara en brist i Regeringsrättens arbete att inget förhandsavgörande inhämtats från EG-domstolen.45

EG-domstolen ansåg i Floridienne-målet46 att utdelning faller utanför området för mervärdesskatt och inte skall ingå i uträkningen av avdragsgill andel enligt artikel 19 i Direktivet. Därmed bör avdragsrätt medges för skatt på kostnader förknippade med utdelningen och slutsatsen att mervärdesskatt på kostnader hänförliga till nyemissioner är avdragsgill kan dras.47 Rättsläget får dock anses oklart till dess att EG-domstolen getts möjlighet att uttala sig i frågan.

Då såväl finska som svenska domstolar måste tolka Direktivet och vid oklarheter vända sig till EG-domstolen för förhandsavgörande är det anmärkningsvärt att varken finsk eller svensk domstol verkar ha uppmärksammat tolkningssvårigheterna. Att det föreligger oklarheter är uppenbart, annars hade inte domstolarna och även förvaltningsmyndigheterna i flera EU-länder kommit till olika slutsatser.

Syftet med genomförandet av en viss transaktion skall dock inte påverka bedömningen av skatteplikt och avdragsrätt enligt BLP-domen. Se punkt 19 och 28 i domen.

Se till exempel Alhager, Mervärdesskatt vid omstruktureringar, s. 430 och Hultqvist, Moms och finansiella tjänster, s. 168. Hultqvist menar även att undantaget för värdepappershandel avser andrahandsmarknaden och inte primärmarknaden, vilken emissioner och börsregistreringar är att hänföra till. Hultqvist, s. 142.

Sådana resonemang har i viss mån accepterats av skattemyndigheten, bland annat vad gäller momsavdrag på kostnader för due diligence vid aktieförsäljning.

Det är även anmärkningsvärt att Regeringsrättens domar i VPC-målen är mycket kortfattade. Regeringsrätten verkar ha fastställt förhandsbeskeden från Skatterättsnämnden utan att egentligen sätta sig in i frågeställningarna.

Mål C-142/99, Floridienne SA and Berginvest SA v. Belgische Staat, ECR 2000 p. I-9567.

Avdragsrätten förutsätter i detta fall att svenska domstolar och myndigheter väljer att tillämpa pro-ratamodellen vid beräkning av avdragsgill andel. Enligt 8 kap. 13 § ML finns även en möjlighet att tillämpa skälig grund.

8 Avslutning och metodförslag

För att fullfölja resonemanget bör bolagsförvärv som gynnar den egna verksamheten och försäljningar som sker för att avveckla del av skattepliktig verksamhet eller för att skaffa kapital till verksamheten inte behandlas som något som sker utanför verksamheten och skilt från denna. En parallell kan dras till den inkomstskatterättsliga uppdelningen i näringsaktier och portföljaktier.48 Om näringsaktier säljs kan det liknas vid en verksamhetsförsäljning som ger avdragsrätt och om portföljandelar säljs är det en aktieförsäljning som omfattas av undantaget och som medför att kostnader med direkt koppling till försäljningen inte är avdragsgilla. Detta resonemang skulle även stämma väl överens med de argument, angående omstruktureringar och naturliga led i verksamheten, som tagits upp av såväl företag som den finska domstolen och även RSV, i tidigare skrivelser.

Sammanfattningsvis kan sägas att avdragsrätt inte föreligger, i dagsläget enligt BLP-domen, om förvärvet uteslutande skall hänföras till en undantagen transaktion. Om förvärvet kan anses vara hänförligt till hela verksamheten föreligger avdragsrätt för allmänna omkostnader i den mån företaget företar skattepliktiga transaktioner. Frågan om avdragsrätt föreligger för kostnader vid nyemissioner och liknande har inte prövats av EG-domstolen, men enligt svensk rätt föreligger inte avdragsrätt för sådana kostnader. Då andra EU-länder medger avdragsrätt kan konkurrensnackdelar uppstå för svenska bolag och en enhetlig tillämpning är därför önskvärd. Med hänsyn till praxis i andra EU-länder och EG-domstolens senare avgöranden anser jag att avdragsrätt bör föreligga för nyemissionskostnader.

Madlen Espenkrona

Madlen Espenkrona arbetar som notarie vid Länsrätten i Skåne län.

För definitioner och behandling vid kapitalvinstbeskattning se SOU 2001:11.