Skattenytt nr 4 2003 s. 207

Förhandsbesked mervärdesskatt andra halvåret 2002

1 Inledning

Endast ett fåtal förhandsbesked på den indirekta beskattningens område som avser mervärdesskatt har meddelats under perioden. För att upprätthålla kontinuiteten i informationen om förhandsbeskeden på mervärdesskattens område har jag ändå låtit dessa förhandsbesked bilda underlag för en artikel. I nämndens beslut har deltagit ledamöterna Wingren (W), Edlund (E), Odéen (On), Ohlson (O), Peterson (P), Rabe (R) och Sjöberg (S) samt ersättaren Nyström (N). Beskeden, som bara är tre till antalet, rör bestämmelserna om skatteplikt i två fall samt i det tredje fallet bestämmelserna om omsättningsland (avsnitt 2). Sist görs en genomgång av överklagade förhandsbesked (avsnitt 3).

2 Förhandsbesked

2.1 Fråga om viss publikation utgjort periodiskt medlemsblad

Enligt 3 kap. 13 § mervärdesskattelagen 1994:200, ML, är omsättning av periodiska medlemsblad eller periodiska personaltidningar undantagna från skatteplikt när en sådan publikation tillhandahålls någon gratis eller mot ersättning tillhandahålls utgivaren, medlemmar eller anställda.

AB X var ett allmännyttigt bostadsbolag som gratis delade ut tidskriften ”Välkommen hem till X”. Publikationen gavs ut i syfte att lämna boendeinformation till bolagets hyresgäster. Av ett ingivet nummer framgick att tidskriften också innehöll mer allmänt material om den stad i vilken bolaget verkade.

Nämnden (W, N, On, O, P, R) fann att publikationen inte utgjorde ett medlemsblad i den mening som avses i ML och motiverade detta med följande.

Någon särskild definition av vad som avses med medlemsblad finns inte i ML. Enligt en bindande förklaring uttalade dåvarande Riksskattenämnden bl.a. att vid tillämpningen av 8 § 6 i den numera upphävda mervärdeskatteförordningen (1968:430) skulle med medlemsblad förstås en publikation som gavs ut av en sammanslutning eller organisation och som i princip var avsedd för dess medlemmar, medlemmars anställda eller till medlemmarna direkt eller indirekt anslutna organisationer (se Riksskattenämndens meddelanden, Mervärdeskatt 1969:31.10).

Enligt nämndens mening är en grundläggande förutsättning för att den aktuella undantagsbestämmelsen skall kunna bli tillämplig att det föreligger ett medlemsförhållande. Denna förutsättning är inte uppfylld i ärendet.

Förhandsbesked 2002-09-20. Överklagat av sökandebolaget.

2.2 Fråga om entréavgift till lokal där spelverksamhet bedrivs är undantagen från mervärdesskatt

X AB bedrev kasino- och spelverksamhet. Verksamheten bedrevs i hyrda lokaler i vilka förutom spelhallar inrymdes restauranger och barer. Enligt villkoren för spelverksamheten var bolaget skyldigt att ta ut en entréavgift för tillträde till lokalerna. Den fråga som bolaget ville ha svar på var om entréavgiften utgjorde ersättning för tillhandahållande av spel.

Nämnden (W, E, On, O, P, R, S) anförde följande.

Enligt 3 kap. 23 § 5 ML undantas från skatteplikt omsättning av lotterier, inräknat vadhållning och andra former av spel. Undantaget skall avse alla spel om pengar och avsikten med regleringen är att undanta spelinsatserna från skatteplikt. Däremot omfattar undantaget inte t.ex. entréavgifter till anläggningar där spelet bedrivs (jfr bl.a. SOU 1989:35 s. 115 och s. 214 samt prop. 1989/90:111 s. 120). Detta får anses gälla oberoende av skälet till att avgift tas ut eller vilket spel som bedrivs. I ML finns inte heller någon annan bestämmelse som undantar nu aktuella omsättningar från skatteplikt. En bedömning enligt EG-rätten medför inte annat ställningstagande (jfr SOU 1994:88 s. 171 f.).

Förhandsbesked 2002-12-17. Ej överklagat.

2.3 Tillhandahållanden i samband med anordnande av kongress

Enligt 5 kap. 7 § ML gäller vissa särskilda bestämmelser om omsättningsland för där särskilt uppräknade tjänster. Enligt andra stycket 5 anges att tillhandahållande av information omfattas av dessa bestämmelser.

X AB anordnade kongresser vilket innebar att bolaget ansvarade för organiseringen och genomförandet, träffade avtal med föreläsare inom olika ämnesområden m.m. För deltagarna i kongresserna tog bolaget ut en särskild avgift. I samband med att en kongress inleddes bjöds deltagarna på enklare förtäring i form av t.ex. en buffé. Under kongressens seminarier och s.k. work-shops bjöds deltagarna på förfriskningar och tillhandahölls anteckningsmaterial. Slutligen tillhandahölls transporter mellan hotell och konferenslokaler. Oavsett i vilken utsträckning deltagarna utnyttjade tjänsterna var deltagaravgiften densamma. Sammanfattningsvis önskade bolaget få besvarat om tillhandahållandena avsåg en enda tjänst avseende information eller om fråga var om flera tjänster.

Nämnden (W, E, On, O, P, R, S) fann att tillhandahållandena utgjorde omsättning av en enda tjänst, tillhandahållande av information enligt den ovan nämnda bestämmelsen, och anförde följande.

Bolaget har i ärendet utgått från att de seminarier, diskussioner i s.k. work-shops m.m., som tillhandahålls deltagare i en kongress, utgör sådana informationstjänster som avses i 5 kap. 7 § andra stycket 5 ML och ingenting i handlingarna motsäger enligt nämndens mening riktigheten i detta antagande. Fråga är då om de arrangemang, t.ex. tillhandahållande av förfriskningar som kringgärdar seminarierna m.m. skall ses som särskilda tjänster av annat slag.

Nämnden gör följande bedömning.

Kongresserna har till ändamål att bereda deltagarna tillfälle att ta del av information inom olika ämnesområden. I samband med att en kongress inleds, tillhandahålls deltagarna en enklare förtäring och i någon paus i själva kongressarbetet någon form av förfriskning. Deltagarna erbjuds också transport mellan hotell och kongresslokal. Oavsett om dessa tillhandahållanden utnyttjas eller inte erlägger kongressdeltagaren samma avgift för deltagandet i kongressen. De nu nämnda tjänsterna, som för övrigt får anses ha ett obetydligt värde i förhållande till värdet av de egentliga informationstjänsterna som tillhandahålls, torde inte i sig efterfrågas av kongressdeltagaren utan framstår som ett sätt för bolaget att med enkla medel på bästa sätt göra tillhandahållandet av informationen stimulerande och effektiv. Tjänsterna framstår därför som underordnade det tillhandahållandet och skall bedömas som ingående i den tjänsten.

Bestämmelserna i det sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) medför inte annan bedömning (jfr t.ex. mål C-349/96 ang. Card Protection Plan Ltd mot Commissioners of Customs & Excise).

Förhandsbesked 2002-11-19. Ej överklagat.

3 Överklagade förhandsbesked

I det följande använda beteckningar avser år, nummer och sida samt redovisat ärende i Skattenytt, t.ex. 99:11 s. 683 (4.1) avser det ärende som redovisats i Sattenytt 1999 nr 11 s. 683 under avsnitt 4.1

3.1 Regeringsrättens domar och beslut t.o.m. 2003-01-31

Fhb 1999-02-26. Yrkesmässig verksamhet när ideell förening förvaltar vissa till föreningen anknutna stiftelser, 99:11 s. 683 (4.1). Överklagandet återkallat och ärendet avskrivet (2002-05-17).

Fhb 1999-11-23. Bestämmande av beskattningsunderlag när del av skattskyldigs försäljningsintäkter lämnas till allmännyttigt ändamål, 00:4 s. 152 (4.1). RR fastställde förhandsbeskedet (2002-12-20).

Fhb 2001-06-28. Fråga om avdrag för ingående skatt samt uttagsbeskattning, 01:11 s. 625 (8.5). RR fastställde (2002-12-20).

Fhb 2001-11-21. Fråga om stadigvarande bostad, 02:4 s. 148 (5.2). RR fastställde (2002-11-14).

Fhb 2002-01-08. Fråga om uthyrning av s.k. företagsbostad avser stadigvarande bostad, 02:11 s. 623 (6.2). RR faställde förhandsbeskedet till den del det överklagats (2002-11-14).

Fhb 2002-03-05. Fråga om skattesats för visst tryckalster med almanacka, 02:11 s. 621 (5.2). RR fann att tryckalstret skulle hänföras till kategorin almanackor och förklarade, med ändring av förhandsbeskedet, att skatt skulle tas ut med 25 procent (2002-10-02).

3.2 Överklagade förhandsbesked som Regeringsrätten ännu inte avgjort (2003-01-31)

Fhb 2001-02-14. Avdrag för ingående skatt hänförlig till olika tjänster avseende försäljning av aktier i dotterbolag, 01:11 s. 622 (8.3).

Fhb 2001-05-08. Fråga om värdepappershandel, 01:11 s. 614 (3.2).

Fhb 2001-05-28. Fråga om vissa bidrag som mottagits av en företagarförening utgjort ersättning för tjänster, 01:11 s. 611 (2.1).

Fhb 2001-11-12. Fråga om häst, som förvärvats och efter träning säljs vidare, är att anse som begagnad vara (vinstmarginalbeskattning), 02:04 s. 149 (6.1).

Fhb 2001-12-05. Fråga om kreditförmedling eller annan finansiell tjänst, 02:4 s. 146 (3.3).

Fhb 2001-12-19. Skatteplikt för bostadsrättsförenings upplåtelse av parkeringsplatser, 02:4 s. 143 (3.1).

Fhb 2002-01-09. Innebörden av begreppet ”recept”, 02:11 s. 616 (3.4).

Fhb 2002-03-18. Resebyrås försäljning av enbart sittplatsbiljett på passagerarflygplan för resa till viss destination, 02:11 s. 624 (7.1).

Fhb 2002-04-12. Avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till anskaffningar i ett aktiebolags verksamhet som kommanditbolagsdelägare, 02:11 s. 622 (6.1).

Fhb 2002-06-10. Restaurangföretags tillhandahållande av lunchmat till anställda, 02:11 s. 625 (8.1).

Fhb 2002-06-28. Fråga om kommuns verksamhet avseende avgiftsbelagd gatumarksparkering, 02:11 s. 618 (4.1).

Fhb 2002-09-20. Fråga om viss publikation utgjort periodiskt medlemsblad, denna artikel (2.1).

Carl-Gustaf Wingren

Carl-Gustaf Wingren är ordförande i Skatterättsnämnden, avdelningen för indirekt skatt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...