Anmälare: Bo Svensson

Anmälan av: Bertil Wiman

Beskattning av företagsgrupper

Norstedts Juridik 2002, 218 sidor

1 Inledning

Omstrukturering av företag utgör en av inkomstbeskattningens viktigaste områden och tillhör en av de mest komplicerade delarna av skatterätten. Tidigare återfanns principerna om uttags- och utdelningsbeskattning främst i rättspraxis där det s.k. Sipanomålet, RÅ 1992 ref. 56, har en framträdande plats. Fr.o.m. 1 januari 1999 lagreglerades i vilka fall uttags- och utdelningsbeskattning kunde underlåtas vid överlåtelse till underpris. Vidare infördes nya regler om andelsbyten, andelsöverlåtelser inom koncerner, fusion med flera bestämmelser. Dessa bestämmelser har sedermera överförts till inkomstskattelagen (IL).

Professor Bertil Wiman har skrivit ”Beskattning av företagsgrupper” som kom ut under 2002 och som behandlar viktiga delar av företagsskatteområdet. I denna anmälan kommer jag först att behandla bokens syfte, innehåll och uppläggning och därefter gå in på innehållet i de olika kapitlen. Avslutningsvis lämnar jag några sammanfattande synpunkter.

2 Närmare om bokens syfte, innehåll och uppläggning

Wiman anger i förordet att boken framför allt är avsedd att användas för undervisningsändamål. Syftet har inte varit att skriva en handbok. Även om syftet varit att skriva en lärobok är jag fullkomligt övertygad om att boken även används i stor utsträckning av praktiker. Ett av skälen härtill är att det i princip inte finns någon uttalad handbok på området.1 Boken är emellertid något begränsad som praktikerhandbok. Ett sätt att ytterligare öka bokens användbarhet som handbok är att fördjupa analysen i vissa delar och även ge ytterligare källhänvisningar. För att bokens karaktär av lärobok inte skall fördunklas kan givetvis mer komplexa avsnitt återges i form av ”packad text”, för övrigt en teknik som återfinns i andra läroböcker.2

Boken fungerar emellertid mycket väl som lärobok på detta många gånger komplexa område inom skatterätten. Skälet härtill är att Wiman, med mycket bred pensel, återger viktiga skatterättsliga principer som neutralitetsprincipen och principerna för dubbelbeskattning i det inledande kapitlet på ett förträffligt sätt. Genom att inleda varje kapitel med principiella utgångspunkter och att ge en kort historik över reglernas framväxt får läsaren en mycket god introduktion till respektive kapitel. Jag tycker dessutom mycket om att Wiman i stor utsträckning använder sig av ett flertal figurer för att förklara vissa bestämmelser eller illustrera omständigheterna kring ett visst rättsfall. Det hade emellertid inte skadat med ytterligare några figurer för att åskådliggöra vissa förhållanden. Jag saknar exempelvis en figur i avsnitt 4.2.2 som berör fusionsregeln beträffande koncernbidrag i 35 kap. 5 § IL och i avsnitt 4.2.4 som berör regeln i 35 kap. 7 § IL om att koncernbidrag kan ges till dotterföretag som inte varit helägda hela året.3

Språket flyter väl och jag har i regel inga problem att följa Wimans disposition. Det finns inte särskilt många korrekturfel, även om sådana förekommer.4 Boken innehåller dessvärre ett flertal irriterande sidbrytningar där sidbrytningarna på s. 39–40, 63–65, 70–71, 93–96, 107–108, 160–161 och 176–177 kunde gjorts annorlunda.

En stor brist är dock att boken saknar sökordsregister. En annan brist är att boken saknar litteraturförteckning. Denna typ av bok skulle mycket väl kunna ha begränsade litteraturreferenser i slutet av varje kapitel och en sammanhållen litteraturlista längst bak i boken.5 Vidare saknar jag nothänvisningar i löpande text. Självklart kan man diskutera förekomsten av nothänvisningar i en lärobok, men den här typen av bok som berör ett relativt komplicerat rättsområde bör ha noter enligt min uppfattning. De studenter som läser denna typ av läroböcker är oftast i slutet av sina akademiska studier och har i allmänhet inga problem att sovra i materialet. Wiman har emellertid inte helt kunnat avhålla sig från att ge hänvisningar till källor han använt sig av. När han belyser principerna om uttagsbeskattning hänvisar han i löpande text på s. 33 till prop. 1998/99:15 s. 117 och i avsnittet om dolda koncernbidrag på s. 87 hänvisas läsaren till prop. 1998/99:15 s. 163.

Wimans bok behandlar företagsgrupper allmänt (kap. 1), huvudprinciperna för beskattning av aktiebolag (kap. 2), utdelningsbeskattning i bolagssektorn (kap. 3), koncernbeskattning (kap. 4), underskottsframföring (kap. 5), underprisöverlåtelser och verksamhetsavyttringar (kap. 6), koncernregeln och förlustregeln (kap. 7), reglerna om andelsbyten (kap. 8), bestämmelser om fusion och fission (kap. 9) och slutligen förlust på dotterbolagsaktier (kap. 10).

Eleonor och Magnus Alhager har dock gett ut ”Omstruktureringar och moms” Norstedts, 2001 som är den bok som närmast konkurrerar med Wimans, men som också primärt är en lärobok. Makarna Alhagers bok berör såväl inkomstskatt som mervärdesskatt vid omstruktureringar, se anmälan i SvSKT 2002 s. 696–703 av skattekonsult Pär Sundberg.

Se bl.a. M. Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag, 5 uppl. 1999.

Se Wiman, Koncernbeskattning, 3 uppl. 1995, s. 63 och 66.

På s. 29 tredje raden från slutet innehåller förkortningen ”fr.a.”. vilket i detta sammanhang med hänsyn till sammanhanget torde stå för ”framför allt”. Denna förkortning är i vart fall för mig inte helt självklar. På s. 47, fjärde raden ovanifrån är en lagtexthänvisning till aktiebolagslagen skriven med annorlunda typsnitt.

Denna teknik används exempelvis av Lodin m.fl. i Inkomstskatt, 8 uppl., 2001.

3.1 Allmänt om företagsgrupper

Jag är mycket förtjust i detta kapitel som fungerar alldeles utmärkt som introduktion till senare avsnitt i boken. Wiman gör här jämförelser mellan begreppet företagsgrupp, som inte har någon exakt definition, och det civilrättsliga koncernbegreppet. Vidare berör Wiman kortfattat koncernredovisningens syfte utan att för den skull ägna denna fråga för stort utrymme.

Det är ofrånkomligt att vissa hänvisningar i denna typ av övergripande kapitel kan bli felaktiga, vilket det finns exempel på i introduktionskapitlet. På s. 19 skriver Wiman att aktiebolagslagens koncernregler inte är tillämpliga om ett svenskt dotterbolag har ett utländskt moderbolag. EG-rättens diskrimineringsförbud kräver emellertid att ett utländskt ”moderbolag” ges samma möjligheter som ett svenskt moderbolag att exempelvis kunna ta ett koncernlån i enlighet med 12 kap. 7 § 2 st. ABL från ett svenskt ”dotterbolag”.6 Motsvarande gäller enligt EES-avtalet, vilket har bekräftats via några dispensärenden från regeringen beträffande lån från svenska dotterbolag till norska ”moderbolag”.7 På sidan 20 hänvisar Wiman till Redovisningsrådets RR1:96. Denna rekommendation är ersatt av RR 1:00 sedan augusti 2000.

Andersson m.fl., Aktiebolagslagen en kommentar, 2002 s. 12:49. Se även Skattemyndigheten i Stockholm, Rättsnytt nr 6/02 s. 1–4 med en intressant artikel av Claes Cerin, RSV:s hemsida www.rsv.se.

Andersson m.fl., Aktiebolagslagen en kommentar, 2002 s. 12:50.

3.2 Beskattning av aktiebolag

Även detta kapitel har ett utmärkt övergripande perspektiv vari Wiman redogör för principerna för dubbelbeskattning och hur man i olika länder försökt undanröja denna helt eller delvis. Kapitlet innehåller bl.a. en genomgång av olika regler för att säkerställa dubbelbeskattningen i avsnitt 2.3, vari bl.a. principerna för uttagsbeskattning och kupongskatten berörs.

På s. 49 berör Wiman inlösen av andelar i ett företag och hänvisar därvid till RÅ 1997 ref. 43 vari aktieägarna beskattades enligt kapitalvinstreglerna (tidigare reavinstreglerna). För de fåmansföretag som omfattas av reglerna i 57 kap. IL räknas dock även detta som utdelning enligt 57 kap. 2 § IL. Denna skillnad har stor betydelse eftersom en behandling enligt kapitalvinstreglerna innebär klyvning av vinsten, medan utdelningsreglerna kan innebära att en större summa i sin helhet beskattas enligt bestämmelserna i inkomstslaget tjänst. Denna typ av kommentar kan lämpligen göras i en fotnot!

3.3 Utdelningsbeskattning i bolagssektorn

I kapitel tre går Wiman igenom principerna om utdelningsbeskattning i bolagssektorn där tonvikten av förklarliga skäl ligger på möjligheten för bolag att motta skattefri utdelning (undantaget från kedjebeskattning). Kapitlet innehåller en genomgång av bestämmelserna om förvaltningsföretag, övriga företags möjligheter att motta utdelning skattefritt, vissa kringgåendefall samt utdelning från utlandet. Kapitlet är välskrivet, väldisponerat och Wiman belyser de viktigaste frågorna på ett skickligt sätt.

På s. 56 berör Wiman utdelning på lageraktier. Denna typ av aktier kan innehas av företag som bedriver värdepappersrörelse alternativt byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Wiman hänvisar korrekt till 27 kap. 6 § IL beträffande lageraktier för byggföretag. Detta avsnitt kunde med fördel utvecklas något eftersom problematiken med det ”hypotetiska provet” och kopplingen mellan 27 kap. 6 § IL respektive 27 kap. 4 och 5 §§ IL inte tillhör de enklaste konsterna på skattecirkusens arena.

I avsnitt 3.4 om vissa kringgåendefall saknar jag en kortfattad beskrivning av det s.k. ”Skåne-Gripen-målet” RÅ 2000 ref. 64 som belyser intressanta frågeställningar kring förvaltningsföretags innehav av s.k. förbjudna aktier. Vidare saknar jag rättsfallet RÅ 1998 ref. 9 som berör frågan om utdelning från ett s.k. Lundinbolag som också inrymmer intressanta aktiebolagsrättsliga frågeställningar om olovlig utdelning.8

Se Lars Pehrsons kommentar av målet i Juridisk Tidskrift 1997–98 s. 1169–1173 beträffande de aktiebolagsrättsliga frågorna.

3.4 Inkomstöverföringar

Detta kapitel behandlar till största delen principerna för öppna koncernbidrag, men även kommissionärsbolag behandlas översiktligt. Inkomstöverföringar berörs även ur ett internationellt perspektiv och även principerna om dolda koncernbidrag tas upp där RÅ 1994 ref. 85 (EKA-Nobel-målet) har sin givna plats. Kapitlet är välskrivet och Wiman går inte i den klassiska fällan att drunkna i detaljer, vilket är lätt att göra när det gäller koncernbidragsreglerna. Wiman lyfter här ånyo fram neutralitetsprincipen, vilket är det fundament som koncernbidragsreglerna vilar på.

3.5 Underskottsframföring

Kapitel fem belyser de regler som avser att förhindra handel med förlustbolag och som numera återfinns i 40 kap. IL. Ursprungligen återfanns reglerna i den s.k. förlustutjämningsförordningen.9 Wimans lansering av begreppet ”underskottsframföring” är enligt min mening inte särskilt lyckad. I den upplaga av SAOL jag har vid skrivbordet finns såväl ”underskott” som ”underskottsavdrag” angivna, men inte ”underskottsframföring”. Mitt rättstavningsprogram, som i alla avseenden inte är helt tillförlitligt, reagerar också med en röd understrykning. Förlustutjämning är ett bättre begrepp enligt min uppfattning.10 Wimans lansering av ”underskottsframföring” bör ses i ljuset av att svensk rätt inte accepterar förlustutjämning enligt ”carry-back-principen” (om man bortser från systemet med periodiseringsfond) utan har förlustutjämning enligt ”carry-forward-principen”.

Efter att ha lämnat inledande kommentarer övergår Wiman att i avsnitt 5.3 beröra vissa grundläggande begrepp där han bl.a. kommenterar att begreppet ”bestämmande inflytande” i 40 kap. 5 § IL har sin grund i 1 kap. 5 § ABL.11 Wiman pekar på att detta kan leda till s.k. dubbel koncerntillhörighet och att exempelvis ett aktieägaravtal mellan två ägarföretag kan leda till att underskottsavdrag i det ägda bolaget begränsas.

I avsnitt 5.6 behandlar Wiman den s.k. beloppsspärren på ett utmärkt sätt och visar på ett övertygande sätt att denna bestämmelse inte är helt enkel att tillämpa. I detta avsnitt kunde Wiman även ha hänvisat till RÅ 1992 ref. 55 som visar att advokatarvode vid förvärv av aktier i ett dotterföretag inte är en omedelbart avdragsgill driftkostnad och därmed höjer anskaffningsvärdet på aktierna, vilket i sin tur påverkar beloppsspärren. Wiman pekar därefter på hur beloppsspärren bör hanteras vid s.k. successiva förvärv. Även här känns resonemangen övertygande och väl genomtänkta. Ett inte helt ovanligt fall, som Wiman inte berör, är hur man skall hantera s.k. tilläggsköpeskilling, d.v.s. ersättning som utgår kommande år. Skall en tilläggsköpeskilling som utbetalas ett senare år innebära att beloppsspärren skall justeras uppåt? Ett annat fall som vore intressant att få belyst är hur en framtida nedsättning av köpeskilling p.g.a. brist i köpeobjektet (det köpta aktiebolaget) slår på beloppsspärren. Fråga uppkommer om en framtida återbetalning från säljarens sida till köparen ur köpeskillingen skall innebära att den tidigare fastställda beloppsspärren skall justeras nedåt. Om så inte skulle vara fallet skulle det kunna inbjuda till inte åsyftade skatteplaneringsmöjligheter/ alternativt felaktigt rubricerade avtal. Köpare och säljare skulle kunna komma överens om en verklig köpeskilling på exempelvis 100 men denna tar sig uttryck i en köpeskilling på 300 år 1 och en nedsättning av köpekillingen år 3 på 200.

SFS 1960:63.

Lars Samuelssons avhandling från 1994 har för övrigt titeln” Förlustutjämning”.

Se vidare M. Baran i SvSKT 1997 s. 585–594.

3.6 Underprisöverlåtelser och verksamhetsavyttringar

I kapitel 6 redogör Wiman för principerna om underlåten uttags- och utdelningsbeskattning. Kapitlet är återigen välskrivet och Wiman lyfter fram de principiellt viktigaste frågorna. Han berör bl.a. kortfattat principerna för underlåten uttagsbeskattning t.o.m. 1998, vilket underlättar förståelsen för den nya lagstiftningen enligt min mening.

Det mest omfattande avsnittet är 6.6 där Wiman går igenom villkoren för en underprisöverlåtelse. Genomgången är bra och Wiman lyfter också fram de principiella skillnaderna mellan olika företagsformer som motiverar vissa spärrar i möjligheterna att överföra tillgångar till underpris till exempelvis skattepriviligierade stiftelser och ideella föreningar. I avsnitt 6.6.4 går Wiman igenom villkoren för underlåten uttagsbeskattning i 23 kap. 17 § IL. Bestämmelsen stipulerar att överlåtarens hela näringsverksamhet, en verksamhetsgren eller en ideell andel av en verksamhet eller en verksamhetsgren skall överlåtas om koncernbidragsrätt inte föreligger mellan överlåtare och förvärvare. Detta avsnitt har enligt min erfarenhet stor praktisk betydelse och är, vilket Wiman påpekar på s. 133, inte alltid enkelt att tillämpa. Avsnittet kan därför utökas något genom att exempelvis återge några ytterligare rättsfall och förhandsbesked där frågan prövats. Skatterättsnämnden och Regeringsrätten godtog i RÅ 2000 not 87 att delning av en skolverksamhet som bedrevs på geografiskt skilda platser genom en underprisöverlåtelse in i ett nytt bolag. Det finns även ett antal förhandsbesked där frågan prövats som kan omnämnas.12

Se Andersson m.fl., Inkomstskattelagen, 2002 s. 53 f. och där angivna förhandsbesked. Se även E. Alhager, Verksamhetsgren i inkomstskattelagen, SN 2002 s. 671–677.

3.7 Koncernregeln och förlustregeln

Avsnittet om koncernregeln och förlustregeln i kap. 7 behandlar koncerninterna överlåtelser. Det säljande företaget erhåller uppskov med vinsten vid en koncernintern överlåtelse av aktier eller andelar om det säljande företaget yrkar det. Även vid avyttring med förlust tillämpas en uppskovsprincip som innebär att säljaren får avdrag för förlusten först vid den tidpunkt egendomen inte längre existerar eller inte längre innehas av ett företag i intressegemenskap.

Kapitlet är väldisponerat och genom att använda olika figurer för att åskådliggöra i en del fall komplexa sammanhang ökar Wiman förståelsen ytterligare för läsaren.

3.8 Andelsbyten

Ett uppskovsgrundande andelsbyte innebär att en säljare avyttrar en andel i ett företag till ett annat företag mot vederlag i form av andelar i det köpande företaget. Viss begränsad kontantersättning motsvarande 10 % av de mottagna andelarnas nominella värde får lämnas. Wiman berör i detta avsnitt såväl de ursprungliga reglerna i 49 kap. IL som bestämmelserna om framskjuten beskattning i 48 a kap. IL som införts senare och enbart är tillämpliga på fysiska personers avyttringar. Även i detta kapital underlättar exemplen förståelsen markant för läsaren.

På s. 172 återger Wiman bestämmelsen i 49 kap. 8 § IL som stipulerar att det finns vissa begränsningar när det gäller fysiska personer som säljare. Enligt 49 kap. 8 § IL måste en fysisk person vara obegränsat skattskyldig i Sverige på den grunden, att denne är bosatt i Sverige eller stadigvarande vistas i Sverige. Bestämmelsen innebär enligt ordalydelsen att en svensk person som utflyttar till exempelvis Spanien enligt 49 kap. 26 § skall återföra sitt uppskovsbelopp till beskattning. Jag saknar en diskussion huruvida denna bestämmelse står sig vid en EG-rättslig prövning. En sådan beskattning kan strida mot principen om fri rörlighet för arbetstagare i EG-fördraget.13

Jag saknar en kortfattad redogörelse av den s.k. pomperipossaeffekten vid andelsbyten av aktier som omfattas av reglerna om klyvning av kapitalvinsten i 57 kap.14

EG-fördraget artikel 39 och Ståhl och Österman, EG-skatterätt s. 110 f.

För en mer utförlig redogörelse av problematiken se, J. Larsson, Fåmansföretagares andelsbyten..., SN 2002 s. 199–212. Nya bestämmelser i 48 a kapitlet IL har dock införts för att undanröja sådana effekter, se prop. 2002/03:15, se även K. Ståhl, Andelsbyten och Pomperipossa, SN 2003 s. 60–74.

3.9 Fusion och fission

I kapitel 9 tar Wiman upp skatterättsliga frågeställningar kring fusion och fisson. Wiman redogör för vad som utgör kvalificerad fusion eller fission och han går även igenom regleringen som innebär att det överlåtande företaget inte beskattas och att det övertagande företaget inträder i det överlåtande företagets skattemässiga situation.

Wiman går igenom de komplicerade bestämmelserna om underskott i samband med fusion på s. 195–197. Wiman pekar på s. 196 att fusionsregeln i många fall slår hårt mot det övertagande företaget. Wiman skulle möjligen kunnat ge ytterligare några exempel på hur i många fall märkliga effekter uppkommer i fusionsfallen när något av de involverade bolagen har ett gammalt underskott.15

Vidare är det intressant om Wiman till nästa upplaga kan redogöra kortfattat för rättsfallen RÅ 2000 ref. 18 och 36 som gäller kontinuitetsprincipens tillämpning vid fusioner där särskild lagreglering saknas.16

Se för en utförlig behandling av fusionsfallen, U. Magnusson och S. Johannisson, Underskott ett minerat område..., SN 1999 s. 405–417.

Se M. Baran, SN 2002 s. 577–591.

3.10 Förlust på dotterbolagsaktier

Wiman nämner i förordet att rätten till förluster på aktier begränsats genom lagstiftning under våren 2002. Denna lagstiftning initierades genom den skrivelse regeringen överlämnade till riksdagen den 6 december 2001.17 Jag tycker det är en brist att detta inte även påtalas i inledningen av kapitel 10. Den praktiska betydelsen av detta kapitel kommer givetvis att minska markant genom begränsningarna i avdragsrätten för förluster på delägarrätter.18 Vidare tycker jag förlust på näringsbetingade aktier är en bättre rubrik eftersom den praxis som Wiman redogör för inte bara omfattar dotterbolagsaktier utan näringsbetingade aktier, som är ett vidare begrepp.19 Med bortseende från dessa anmärkningar är kapitlet välskrivet, väldisponerat och Wiman fokuserar presentationen på hur man i rättspraxis behandlat olika typer av värdeöverföringar från exempelvis dotterbolag till moderbolag när man beräknar förlustens storlek.

Skrivelse 2001/02:77.

I lagrådsremissen från december 2002 har regeringen dock flyttat fram ikraftträdandet från den 7 december 2001 till den 1 december 2002.

Se M.-A. Karlsson, Aktiebolags avdragsrätt för förlust på näringsbetingade aktier, SN 1992 s. 99–115.

4 Avslutande synpunkter

I min anmälan har jag riktat viss kritik mot vissa detaljer i boken. Det förtar inte på något sätt huvudintrycket av boken. Wiman har skrivit en mycket bra bok på ett erkänt svårt område inom skatterätten. Wiman lyckas fokusera framställningen på de principiellt viktiga delarna utan att för den skull fastna i detaljer.

Bo Svensson är skattejurist vid Wistrand Advokatbyrå i Göteborg och universitetslektor vid Göteborgs universitet.